Piirin säännöt

BMOL Pohjois-Savon piirin säännöt

Biologian ja maantiedon opettajien Pohjois-Savon piirin säännöt: Nykyiset säännöt on käsitelty ja päätetty hyväksyä kahdessa kokouksessa 5.11.2012 ja 27.2.2013

1 § Yhdistyksen nimi on Biologian ja maantieteen opettajien Pohjois-Savon piiri ja sen kotipaikka on Kuopio.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää k.o. aineiden opettajien ammatillista taitoa, valvoa heidän etujaan sekä tehdä ehdotuksia ja antaa lausuntoja biologian ja maantieteen opetukseen liittyvissä kysymyksissä.

3 § Yhdistyksen jäseniä ovat Biologian ja maantieteen opettajat ry:n jäsenet.

4 § Liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vaalikokous.

5 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä sekä varajäseniä enintään neljä (4). Hallitus valitaan vaalikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja rahastonhoitajan.

6 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai jos kolme jäsentä sitä haluaa ja on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaalissa, jossa arpa ratkaisee.

7 § Puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt. Sihteeri pitää pöytäkirjaa kaikissa kokouksissa, huolehtii yhdistyksen kirjeenvaihdosta sekä esittelee hallitukselle saapuneet kirjelmät tai ilmoitukset. Sihteeri pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Rahastonhoitaja huolehtii jäsenmaksujen perimisestä ja yhdistyksen rahavaroista. Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

8 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on annettava toiminnantarkastajalle helmikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajan tulee antaa lausuntonsa kahden viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

9 § Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle sähköpostilla vähintään viikkoa ennen kokousta. Sääntömääräiset kokoukset kutsutaan koolle vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Jäsenen tulee itse huolehtia, että sihteerillä on hänen voimassaoleva s-posti-osoitteensa.

10 § Vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa:
  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.
  2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus.
  4. Esitetään vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto.
  5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
  6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle.
  7. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja.
  8. Valitaan muut hallituksen jäsenet.
  9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
  10. Käsitellään muut asiat, jotka on esitetty hallitukselle viimeistään 10 päivää ennen vuosikokousta.
11 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä vähintään ¾ annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään 30 päivää. Samalla tavalla päätetään yhdistyksen purkamisesta.

12 § Mikäli näissä säännöissä ei ole jostakin kysymyksestä mainintaa, noudatetaan tällöin yhdistyslain sääntöjä.

13 § Jos yhdistys purkaantuu, lahjoitetaan sen varat johonkin yhdistyksen pyrkimyksiä edistävään tarkoitukseen. Päätös tehdään purkamiskokouksessa.