Kulttuurinen moninaisuus rikkautena

Paikallinen tarkennus

Vetelissä esi- ja perusopetuksessa huomioidaan maalaiskunnan omaleimaisuus, Vetelin historia, murre, kulttuuri, perinteet ja luonto sekä oman kotipaikkakunnan arvostaminen, huolehtien vuorovaikutuksesta uuden ja vanhan välillä. Paikkakuntalaisten tietotaitoa hyödynnetään ja jatketaan yhteistyötä ja vuorovaikutusta yhteisöjen ja järjestöjen välillä. Teemapäivien ja vierailujen avulla oppilaat pääsevät vuorovaikutustilanteisiin ja tutustuvat samalla paikkakuntamme kulttuurisiin rikkauksiin. Eri kulttuuritaustoista olevat oppilaat ja henkilökunnan jäsenet oppivat toistansa kanssa toimiessaan ymmärtämään asioita kunkin yksilön lähtökohdista.

Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurinen moninaisuus

Perusopetus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle. Se on muodostunut ja muotoutuu eri kulttuureiden vuorovaikutuksessa. Opetus tukee oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin rakentumista ja kasvua aktiivisiksi toimijoiksi omassa kulttuurissaan ja yhteisössään sekä kiinnostusta muita kulttuureita kohtaan. Samalla opetus vahvistaa luovuutta ja kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta, edistää vuorovaikutusta kulttuurien sisällä ja niiden välillä ja luo siten pohjaa kulttuurisesti kestävälle kehitykselle.

Monikulttuurisuuden kohtaaminen

Eri kulttuuri- ja kielitaustoista tulevat ihmiset kohtaavat toisensa perusopetuksessa ja tutustuvat monenlaisiin tapoihin, yhteisöllisiin käytäntöihin ja katsomuksiin. Asioita opitaan näkemään toisten elämäntilanteista ja olosuhteista käsin. Oppiminen yhdessä yli kieli-, kulttuuri-, uskonto- ja katsomusrajojen luo edellytyksiä aidolle vuorovaikutukselle ja yhteisöllisyydelle. Perusopetus antaa perustan ihmisoikeuksia kunnioittavaan maailmankansalaisuuteen ja rohkaisee toimimaan myönteisten muutosten puolesta.