¤ Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Tavoitteet, sisällöt ja arviointi

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen sisällöt

Arvioinnin kohteet

Arvosanan 8 osaaminen

3.luokka
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
- rohkaista oppilasta harjoittamaan erilaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
- vahvistaa kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen taitoja
- rohkaista keskustelemaan erilaisista asioista
-vuorovaikutustilanteissa tarvittavan sanavaraston kasvattaminen
- vahvistaa ilmaisurohkeuteen ja mielikuvituksen käyttöön osallistumalla ja ilmaisemalla itseään kokonaisvaltaisesti
- rohkaista ilmaisemaan mielipiteitä
- rohkaistaan huomioimaan muita osallistujia

- harjoitellaan edelleen kohteliasta kielenkäyttöä: kysyminen, vastaaminen, pyytäminen, kertominen, toisten kuunteleminen
- harjoitellaan ääntämistä ja kuullun ymmärtämistä
- tutustutaan kielen toimintaan eri tilanteissa
- harjoitellaan erilaisten asioiden kertomista ja kuvailua, mielipiteen ilmaisua

- yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot erilaisissa tilanteissa
- ryhmän jäsenenä toimiminen
- kokonaisilmaisun taidot
- oppilas hallitsee vuorovaikutustaitoja
- oppilas osaa työskennellä itsenäisesti sekä ryhmän jäsenenä
- oppilaalla on halua oppia itsensä ilmaisua
-oppilaan taidot ovat edistyneet toisen luokan tasosta
Tekstien tulkitseminen
- vahvistaa lukutaidon oppimisista ja tekstin merkitysten ymmärtämistä
- laajentaa sana- ja käsitevarantoa
- kannustaa lukemaan ikäkaudelle ja kielitasolle sopivaa tekstiä ja keskustella lukemastaan
- tutustutaan erilaisiin luku- ja ymmärtämisstrategioihin

- sujuvoitetaan lukutaitoa kaunokirjallisuuden ja erilaisten mediatekstien kautta
- harjoitellaan käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita

- tunnistetaan käsitteet ja harjoitellaan niiden käyttöä: teksti, kuva, otsikko, kappale, virke, lopetusmerkki, sana, tavu, kirjain ja äänne
- harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen eri merkityksiä sana- ja käsitevarastoa laajentaen
- tutustutaan persoonan ja ajan ilmaisuun tekstissä
- lukutaidon hallitseminen
- tekstimaailman monipuolistuminen
- lukutaidon sujuvuus
- luetun ymmärtämisen taidot

- oppilas osaa keskustella lukemastaan tekstistä
- oppilas hallitsee taitotasolleen sopivia luetun ymmärtämisen tehtäviä
-oppilaan taidot ovat edistyneet toisen luokan tasosta
Tekstin tuottaminen
- vahvistetaan käsin kirjoittamisen sekä näppäintaitojen sujuvoitumista
- harjoitellaan tekstin tuottamisen ja suunnittelun taitoja
- kannustetaan oppilasta harjoittelemaan oikeinkirjoituksen perusasioita
- ohjataan harjoittelemaan eri tekstilajien ja niissä tarvittavan sanaston ja kieliopillisten rakenteiden tuottamista

- harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista
- edistetään tekstin tuottamista ja rohkaistaan mielikuvituksen käyttöön
- tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin

- rikastutetaan sanavarastoa
- kirjainten, tavujen, sanojen sekä virkkeiden tuottaminen ja oikeinkirjoitus
- omien ajatusten ilmaiseminen


- oppilas osaa ilmaista ajatuksiaan kirjallisesti
- oppilas tuntee oikeinkirjoituksen perusasioita
- oppilaan taidot ovat edistyneet toisen luokan tasosta
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
- kannustaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan ikäkaudelle sekä kielitaidolle sopivaa kirjallisuutta
- innostaa oppilasta tekemään havaintoja erilaisista puhetavoista

- auttaa oppilasta huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten kielelliseen käyttäytymiseen
- ohjata kirjaston käyttöön sekä lastenkulttuuriin tutustumiseen
- vahvistaa eri kielten ja kulttuurin arvostamista
- rohkaista eläytymään erilaisten ihmisten asemaan ja elämäntilanteisiin

- tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä
- pohditaan sanojen, ilmausten ja tekstien merkityksiä
- tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen kielen piirteisiin
- pohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- tutustutaan lapsille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja mediateksteihin sekä kirjastoon
- tutustutaan lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen
- kiinnostus lukutaidon kehittymistä kohtaan
- lukuharrastuksen kehittyminen
- kulttuuri- tietoisuuden kehittyminen
- oppilas osaa käyttää kirjastoa sekä osoittaa kiinnostusta kirjallisuutta ja lastenkulttuuria kohtaan
- oppilas tunnistaa suomen kielen piirteitä
- oppilaan taidot ovat edistyneet toisen luokan tasosta
Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
- innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä minäpystyvyyttä kielenkäyttäjänä ja -oppijana
- kannustaa oppilasta kehittämään oppimisen sekä oman toiminnan ohjauksen taitojaan

- tutustutaan eri oppiaineiden teksteihin
- havainnoidaan ympäristöä ja opetellaan kertomaan havainnoista myös muille
- tulkitaan kuvia
- tehdään yksinkertaisia tiedonhankintatehtäviä itsenäisesti ja ryhmässä
- harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä tiedonhankinnassa
- hyödynnetään oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena
- työskentelytaidot ja yrittäminen
- tiedonhankinta-taidot
- lähdekriittisyys
- oppilas luottaa omiin kykyihinsä oppijana
- oppilas pyrkii tiedonhankinnassaan hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa
- oppilas pyrkii ymmärtämään, että teksteillä on erilaisia tavoitteita
- oppilaan taidot ovat edistyneet toisen luokan tasosta

4.luokka
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
- rohkaista oppilasta harjoittamaan erilaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
- vahvistaa kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen taitoja
- rohkaista keskustelemaan erilaisista asioista
-vuorovaikutustilanteissa tarvittavan sanavaraston kasvattaminen
- vahvistaa ilmaisurohkeuteen ja mielikuvituksen käyttöön osallistumalla ja ilmaisemalla itseään kokonaisvaltaisesti
- vahvistaa omien mielipiteiden ilmaisuun
- rohkaistaan käyttämään luovuutta ilmaisussa

- harjoitellaan edelleen kohteliasta kielenkäyttöä: kysyminen, vastaaminen, pyytäminen, kertominen, toisten kuunteleminen
- harjoitellaan ääntämistä ja kuullun ymmärtämistä
- tutustutaan kielen toimintaan eri tilanteissa
- harjoitellaan erilaisten asioiden kertomista ja kuvailua, mielipiteen ilmaisua
- ohjataan kokonaisilmaisuun
- tutustutaan draamatyöskentelyyn
- tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa
- yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot erilaisissa tilanteissa
- ryhmän jäsenenä toimiminen
- kokonaisilmaisun ja esiintymisen taidot
- oppilas pyrkii ottamaan toisten näkemykset huomioon vuorovaikutustilanteissa
- oppilas osaa työskennellä itsenäisesti sekä ryhmän jäsenenä
- oppilas pyrkii ilmaisemaan itseään eri tilanteiden ja tavoitteiden mukaisesti
-oppilaan taidot ovat edistyneet kolmannen luokan tasosta
Tekstien tulkitseminen
- tuetaan sujuvan lukutaidon kehittymistä ja tekstin merkitysten ymmärtämistä
- laajentaa sana- ja käsitevarantoa
- kannustaa lukemaan ikäkaudelle ja kielitasolle sopivaa tekstiä ja keskustella lukemastaan
- ohjata havaitsemaan eri tietolähteistä saatavan tiedon luotettavuutta
- rohkaista tulkitsemaan puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

- vahvistetaan lukutaitoa kaunokirjallisuuden ja erilaisten mediatekstien kautta
- käytetään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita

- tutustutaan sanaluokkiin
- harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen eri merkityksiä sana- ja käsitevarastoa laajentaen
- tutustutaan persoonan ja ajan ilmaisuun tekstissä
- harjoitellaan tiedon luotettavuuden ja lähteen arviointia

- lukutaidon vahvistuminen
- tekstimaailman monipuolistuminen
- luetun ymmärtämisen taidot
- monilukutaidon kehittyminen- oppilas osoittaa kiinnostusta lukutaidon vahvistamiseen
- oppilas osaa keskustella lukemastaan tekstistä
- oppilas hallitsee taitotasolleen sopivia luetun ymmärtämisen tehtäviä
- oppilaan taidot ovat edistyneet kolmannen luokan tasosta

Tekstien tuottaminen
- vahvistetaan käsin kirjoittamisen sekä näppäintaitojen sujuvoitumista
- harjoitellaan tekstin tuottamisen ja suunnittelun taitoja
- vahvistetaan oikeinkirjoitustaitoa
- ohjataan harjoittelemaan eri tekstilajien ja niissä tarvittavan sanaston ja kieliopillisten rakenteiden tuottamista

- rohkaistaan tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejä
- tutustutaan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoihin

- harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista
- edistetään tekstin tuottamista ja rohkaistaan mielikuvituksen käyttöön
- tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja opetellaan muokkaamaan tekstejä palautteen perusteella
- harjoitellaan tuottamaan erilaisia ikäkaudelle sopivia tekstilajeja
- laajennetaan sanavarastoa

- oikeinkirjoitus
- omien ajatusten ilmaiseminen sekä mielikuvituksen käyttö
- oppilas osaa ilmaista ajatuksiaan kirjallisesti
- oppilas hallitsee oikeinkirjoituksen periaatteet
- oppilaan taidot ovat edistyneet kolmannen luokan tasosta
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
- kannustaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan ikäkaudelle sekä kielitaidolle sopivaa kirjallisuutta
- innostaa oppilasta tekemään havaintoja erilaisista puhetavoista

- auttaa oppilasta huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten kielelliseen käyttäytymiseen
- ohjata kirjaston käyttöön sekä lastenkulttuuriin tutustumiseen
- vahvistaa eri kielten ja kulttuurin arvostamista
- rohkaista eläytymään erilaisten ihmisten asemaan ja elämäntilanteisiin
- tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä
- pohditaan sanojen, ilmausten ja tekstien merkityksiä
- tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen kielen piirteisiin
- pohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- tutustutaan lapsille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja mediateksteihin sekä kirjastoon
- tutustutaan lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen


- kiinnostus lukutaidon kehittymistä kohtaan
- lukuharrastus
- kulttuuri- tietoisuuden lisääntyminen
- oppilas osaa käyttää kirjastoa sekä osoittaa kiinnostusta kirjallisuutta ja lastenkulttuuria kohtaan
- oppilas tunnistaa suomen kielen piirteitä
- oppilaan taidot ovat edistyneet kolmannen luokan tasosta
Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
- innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä minäpystyvyyttä kielenkäyttäjänä ja -oppijana
- kannustaa oppilasta kehittämään oppimisen sekä oman toiminnan ohjauksen taitojaan
- harjoitellaan tiedonhakua ja sen jäsentämistä itsenäisesti ja ryhmässä

- perehdytään eri oppiaineiden teksteihin
- havainnoidaan ja tulkitaan ympäristöä ja opetellaan kertomaan havainnoista myös muille
- tulkitaan kuvia
- harjoitellaan erilaisia tiedonhankintatehtäviä itsenäisesti ja ryhmässä
- harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä tiedonhankinnassa
- hyödynnetään oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena

- työskentelytaidot ja yrittäminen
- tiedonhankinta-taidot
- oman toiminnan ohjauksen taidot
- oppilas luottaa omiin kykyihinsä oppijana
- oppilas pyrkii tiedonhankinnassaan hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa
- oppilas pyrkii ymmärtämään, että teksteillä on erilaisia tavoitteita
- oppilaan taidot ovat edistyneet kolmannen luokan tasosta
5.luokka
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
- rohkaista oppilasta harjoittamaan erilaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
- vahvistaa kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen taitoja
- rohkaista keskustelemaan erilaisista asioista
-vuorovaikutustilanteissa tarvittavan sanavaraston kasvattaminen
- vahvistaa ilmaisurohkeuteen ja mielikuvituksen käyttöön osallistumalla ja ilmaisemalla itseään kokonaisvaltaisesti
- vahvistaa omien mielipiteiden ilmaisuun
- toimia rakentavasti osana kouluyhteisöä
- vahvistetaan luovuuden käyttöä ilmaisussa
- harjoitellaan tiedon luotettavuuden arviointia

- harjoitellaan edelleen kohteliasta kielenkäyttöä: kysyminen, vastaaminen, pyytäminen, kertominen, toisten kuunteleminen
- harjoitellaan ääntämistä ja kuullun ymmärtämistä
- tutustutaan kielen toimintaan eri tilanteissa
- harjoitellaan erilaisten asioiden kertomista ja kuvailua, mielipiteen ilmaisua
- ohjataan kokonaisilmaisuun
- tutustutaan draamatyöskentelyyn
- tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa
- pyritään olemaan osa oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaa, niiden suunnittelua ja toteutusta
- yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot erilaisissa tilanteissa
- ryhmän jäsenenä toimiminen
- kokonaisilmaisun ja esiintymisen taidot
- oppilas osaa ottaa toisten näkemykset huomioon vuorovaikutustilanteissa
- oppilas osaa työskennellä itsenäisesti sekä ryhmän jäsenenä
- oppilas pyrkii ilmaisemaan itseään eri tilanteiden ja tavoitteiden mukaisesti
-oppilaan taidot ovat edistyneet neljännen luokan tasosta
Tekstien tulkitseminen
- tuetaan sujuvan lukutaidon kehittymistä ja tekstin merkitysten ymmärtämistä
- laajentaa sana- ja käsitevarantoa
- kannustaa lukemaan ikäkaudelle ja kielitasolle sopivaa tekstiä ja keskustella lukemastaan
- tutustutaan tiedon luotettavuuden arviointiin

- vahvistetaan lukutaitoa kaunokirjallisuuden ja erilaisten mediatekstien kautta
- käytetään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita

- harjoitellaan sanaluokkien käyttöä
- harjoitellaan virkkeen osien suhteiden hahmottamista
- harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen eri merkityksiä sana- ja käsitevarastoa laajentaen
- harjoitellaan verbien taivuttamista eri persoona- ja aikamuodoissa
- harjoitellaan tiedon luotettavuuden ja lähteen arviointia

- lukutaidon vahvistuminen
- tekstimaailman monipuolistuminen ja sen tulkinta
- luetun ymmärtämisen taidot
- monilukutaidon vahvistuminen
- oppilas osoittaa kiinnostusta lukutaidon vahvistamiseen
- oppilas osaa keskustella lukemastaan tekstistä
- oppilas hallitsee taitotasolleen sopivia luetun ymmärtämisen tehtäviä
- oppilaan taidot ovat edistyneet neljännen luokan tasosta
Tekstien tuottaminen
- vahvistetaan käsin kirjoittamisen sekä näppäintaitojen sujuvoitumista
- syvennetään itsenäisiä tekstin tuottamisen ja suunnittelun taitoja
- vahvistetaan oikeinkirjoitustaitoa
- ohjataan harjoittelemaan eri tekstilajien ja niissä tarvittavan monipuolisen sanaston ja kieliopillisten rakenteiden tuottamista

- kannustetaan tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejä
- harjoitellaan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja

- opitaan kirjoittamisprosessin vaiheet ja yleiskielen normit
- osataan muokata tekstiä annetun palautteen perusteella
- harjoitellaan tuottamaan erilaisia ikäkaudelle sopivia tekstilajeja laajentaen samalla sanavarastoa

- omien tekstien suunnittelu ja tuottaminen
- oikeinkirjoitus

- omien ajatusten ilmaiseminen sekä mielikuvituksen käyttö
- käsin kirjoittamisen taito
sekä näppäintaito

- oppilas osaa ilmaista ajatuksiaan kirjallisesti käsin sekä näppäintaitoja hyödyntäen
- oppilas osaa suunnitella sekä toteuttaa juonellisen tarinan
- oppilas hallitsee oikeinkirjoituksen periaatteet
- oppilaan taidot ovat edistyneet neljännen luokan tasosta
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
- kannustaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan ikäkaudelle sekä kielitaidolle sopivaa kirjallisuutta
- innostaa oppilasta tekemään havaintoja erilaisista puhetavoista

- auttaa oppilasta huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten kielelliseen käyttäytymiseen
- ohjata kirjaston käyttöön sekä lastenkulttuuriin tutustumiseen
- vahvistaa eri kielten ja kulttuurin arvostamista
- rohkaista eläytymään erilaisten ihmisten asemaan ja elämäntilanteisiin
- tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä
- pohditaan sanojen, ilmausten ja tekstien merkityksiä
- tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen kielen piirteisiin sekä opitaan päättelemään niiden keskeisiä säännönmukaisuuksia ja tapoja luoda merkityksiä
- pohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- tutustutaan lapsille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja mediateksteihin sekä kirjastoon
- tutustutaan lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen

- lukuharrastuksen kehittyminen
- kielitietoisuuden kehittyminen
- kulttuuri- tietoisuuden lisääntyminen
- oppilas osaa käyttää kirjastoa sekä osoittaa kiinnostusta kirjallisuutta ja lastenkulttuuria kohtaan
- oppilas tunnistaa suomen kielen piirteitä
- oppilaan taidot ovat edistyneet neljännen luokan tasosta
Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
- innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä minäpystyvyyttä kielenkäyttäjänä ja -oppijana
- kannustaa oppilasta kehittämään oppimisen sekä oman toiminnan ohjauksen taitojaan
- harjoitellaan tiedonhakua ja sen jäsentämistä itsenäisesti ja ryhmässä
- opetellaan asettamaan itselle yksilöllisiä oppimistavoitteita

- opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja
- harjoitellaan erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita

- havainnoidaan ja tulkitaan ympäristöä ja opetellaan kertomaan havainnoista myös muille
- harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä tiedonhankinnassa
- hyödynnetään oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena
- harjoitellaan oman oppimisen arviointia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin

- työskentelytaidot ja yrittäminen
- tiedonhankinta-taidot
- oman toiminnan ohjauksen taidot
- oppilas luottaa omiin kykyihinsä oppijana
- oppilas hyödyntää tiedonhankinnassaan tieto- ja viestintäteknologiaa
- oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita
- oppilaan taidot ovat edistyneet neljännen luokan tasosta
6.luokka
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
- rohkaista oppilasta harjoittamaan erilaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
- vahvistaa kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen taitoja
- rohkaista keskustelemaan erilaisista asioista
-vuorovaikutustilanteissa tarvittavan sanavaraston kasvattaminen
- vahvistaa ilmaisurohkeuteen ja mielikuvituksen käyttöön osallistumalla ja ilmaisemalla itseään kokonaisvaltaisesti
- vahvistaa omien mielipiteiden ilmaisuun
- toimia rakentavasti osana kouluyhteisöä
- sanallisten ja ei-sanallisten ilmaisukeinojen vahvistaminen
- toimia rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä omia mielipiteitä ilmaisten
- luovuuden käyttö ilmaisussa

- edellytetään kohteliasta kielenkäyttöä: kysyminen, vastaaminen, pyytäminen, kertominen, toisten kuunteleminen
- käytetään kieltä eri tilanteissa
- kerrotaan ja kuvaillaan erilaisia asioita
- ilmaistaan oma mielipide

- ohjataan kokonaisilmaisuun
draamatyöskentelyn keinoin
- tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa
- pyritään olemaan osa oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaa, niiden suunnittelua ja toteutusta
- yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot erilaisissa tilanteissa
- ryhmän jäsenenä toimiminen
- kokonaisilmaisun ja esiintymisen taidot
-oppilas osallistuu erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin käyttäen ilmaisuvarantoaan sekä keskustelee ja työskentelee erilaisten aihepiirien ja tekstien pohjalta
- oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja muuta kuulemaansa, kun tilanne tai aihe on ennestään tuttu tai ymmärtämistä tuetaan
- oppilas osaa toimia kasvokkaisissa vuorovaikutustilanteissa
- oppilas ilmaisee itseään erilaisia ilmaisun keinoja käyttäen ja osaa ottaa huomioon puhekumppaninsa
Tekstien tulkitseminen
- tuetaan sujuvan lukutaidon kehittymistä ja tekstin merkitysten ymmärtämistä
- laajentaa sana- ja käsitevarantoa
- kannustaa lukemaan ikäkaudelle ja kielitasolle sopivaa tekstiä ja keskustella lukemastaan
- vahvistetaan käyttämään omia tiedon luotettavuuden arviointitaitoja
- käyttää erilaissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja ymmärtämisstrategioita
- luetaan kaunokirjallisuutta ja erilaisia mediatekstiä
- käytetään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita

- opitaan sanaluokkien käyttöä
- edistetään virkkeen osien suhteiden hahmottamista
- laajennetaan sana- ja käsitevarastoa
- harjoitellaan verbien taivuttamista eri persoona- ja aikamuodoissa
- arvioidaan tiedon luotettavuutta ja ohjataan lähdekritiikkiin

- lukutaidon vahvistuminen
- tekstimaailman monipuolistuminen ja sen tulkinta
- luetun ymmärtämisen taidot
- monilukutaidon vahvistuminen
- oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia tekstejä
- oppilas tunnistaa kertomuksen, tietotekstin ja arvioivan tekstin ja harjoittelee käyttämään tietoa tekstilajipiirteistä tekstien tulkinnassa ja arvioinnissa
- oppilas osallistuu erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin ja osaa tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
- oppilas hallitsee kohtuullisen sana- ja käsitevarannon sekä tunnistaa tekstistä merkityksiä, jotka vaativat päättelyä
Tekstien tuottaminen
- vahvistetaan käsin kirjoittamisen sekä näppäintaitojen sujuvoitumista
- syvennetään itsenäisiä tekstin tuottamisen ja suunnittelun taitoja
- vahvistetaan oikeinkirjoitustaitoa
- ohjataan harjoittelemaan eri tekstilajien ja niissä tarvittavan monipuolisen sanaston ja kieliopillisten rakenteiden tuottamista

- ohjata tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejä
- kehittää taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta

- opitaan kirjoittamisprosessin vaiheet ja yleiskielen normit
- osataan muokata tekstiä annetun palautteen perusteella

- harjoitellaan tuottamaan erilaisia ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja kantaa ottavia tekstilajeja
sekä niissä käytettäviä kieliopillisia rakenteita


- omien tekstien suunnittelu ja tuottaminen
- oikeinkirjoitus

- omien ajatusten ilmaiseminen sekä mielikuvituksen käyttö
- käsin kirjoittamisen taito
sekä näppäintaito
- itsearvioinnin taidot
- oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle, kuvaamiselle ja yksinkertaiselle kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä
- oppilas osaa kirjoittaa suomea käsin ja hän on omaksunut tarvittavia näppäintaitoja
- oppilas tuottaa kokonaisia tekstejä ja osoittaa niissä oikeinkirjoituksen tuntemusta
- oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota sananvalintoihin
- oppilas osaa arvioida tuottamiaan tekstejä, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstintuottajana sekä osaa antaa ja vastaanottaa palautetta

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
- ohjataan oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan ikäkaudelle sekä kielitaidolle sopivaa kirjallisuutta
- ymmärretään oman kielenkäytön merkitys vuorovaikutustilanteissa
- vahvistaa sekä oman että muiden kielten ja kulttuurin arvostamista
- rohkaistaan hyödyntämään ja kehittämään omaa kielirepertuaaria
- ymmärretään ympäristön kulttuurien monimuotoisuutta
- tuetaan oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä
- tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä
- pohditaan sanojen, ilmausten ja tekstien merkityksiä
- opitaan puhutun ja kirjoitetun suomen kielen piirteitä sekä päättelemään niiden keskeisiä säännönmukaisuuksia ja tapoja luoda merkityksiä
- ymmärretään kielen ja kulttuurin merkitys erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- perehdytään nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja mediateksteihin sekä kirjastoon
- tutustutaan lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen
- kielitietoisuuden sekä kulttuuritetoisuuden vahvistuminen
- lukuharrastuksen vahvistuminen

- oppilas tunnistaa kielen rakenteen säännönmukaisuuksia ja kykenee kuvaamaan tavallisimpia peruskäsitteitä käyttäen, miten kielenkäyttö vaihtelee eri tilanteissa
- oppilas osaa antaa esimerkkejä ympäristönsä kielistä ja murteista

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
- innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä minäpystyvyyttä kielenkäyttäjänä ja -oppijana
- kannustaa oppilasta kehittämään oppimisen sekä oman toiminnan ohjauksen taitojaan
- haetaan tietoa ja jäsennellään sitä itsenäisesti ja ryhmässä
- asetetaan itselle yksilöllisiä oppimistavoitteita ja arvioidaan niiden saavuttamista
- ohjataan oppilasta havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri oppiaineissa

- opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja
- vahvistetaan erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita

- havainnoidaan ja tulkitaan ympäristöä ja opetellaan kertomaan havainnoista myös muille
- hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhankinnassa, oppimisessa sekä itsearvioinnissa
- ohjataan toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen
- hyödynnetään oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena
- arvioidaan omaa oppimista ja arvioidaan sitä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin

- työskentelytaidot ja yrittäminen
- tiedonhankinta-taidot
- oman toiminnan ohjauksen taidot
- oppilas osaa ohjatusti asettaa itselleen oppimistavoitteita
- oppilas lukee tuetusti eri oppiaineiden tekstejä tai niiden osia ja osaa kuvailla, millaisista osista tekstit rakentuvat
- oppilas osaa tuottaa sovitusta aihepiiristä hankkimansa tiedon pohjalta jäsennellyn suullisen tai kirjallisen tekstin itsenäisesti tai ryhmässä
- oppilas osaa ohjatusti valita tilanteeseen ja aiheeseen sopivan tavan hankkia tietoa