¤ Suomen kieli ja kirjallisuus

Tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 3-6

Opetuksen tavoite Sisällöt Laaja-alainen osaaminen Arvioinnin kohteet Hyvä osaaminen
Vuorovaikutukstilanteissa toimiminen
T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä S1 Aktiivinen osallistuminen luokan ja koulun yhteisiin tilaisuuksiin, esityksiin, näytelmiin, väittelyihin ym. L1, L2, L7 Puheviestintätilanteissa toimiminen Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee mielipiteensä itselleen tutuissa viestintäympäristöissä.
T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten valintojen vaikutuksia ja huomioimaan toisten tarpeita ryhmäviestintätilanteissa S1 Toisen mielipiteen kuunteleminen ja kunnioittaminen ja oman mielipiteen esiin tuominen ryhmäviestintätilanteissa. Äänenkäyttö. L1, L2, L3, L7 Toiminta vuorovaikutustilanteissa Oppilas hyödyntää äänenkäytön, viestien kohdentamisen ja kontaktinoton taitoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, osaa muunnella viestintätapaansa tilanteen mukaan ja pyrkii ottamaan muiden näkökulmat huomioon.
T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman avulla S1 Draaman käyttö eri oppiaineissa. Ohjattu draama ja oppilaiden omat improvisaatiot. Yhteistyö paikallisten näytelmä- ja runopiirien kanssa. L1, L2, L4, L7 Ilmaisukeinojen käyttö Oppilas osaa käyttää kokonaisilmaisun keinoja omien ideoidensa ja ajatustensa ilmaisemiseen ryhmässä, osaa pitää lyhyen valmistellun puheenvuoron tai esityksen sekä osallistuu draamatoimintaan.
T4 kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa S1 Oppilas osaa käyttää sosiaalista mediaa hyväkseen tiedonhankinnassa sekä käyttää mediaa vastuullisesti. Oppilas osaa käyttää monipuolisesti erilaisia viestintätapoja, esimerkiksi laatia kirjoitelmia, pieniä videoita, pieniä uutisvideoita sekä näytelmiä.Yhteistyö paikallislehden kanssa. L1, L2, L3, L4 Vuorovaikutustaitojen kehittyminen Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta toiminnastaan ja antaa palautetta muille.
Tekstien tulkitseminen
Opetuksen tavoite Sisältöalueet Arvioinnin kohteet oppiaineessa Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen
T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin ymmärtämisen strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa lukemistaan S2 Oppilaat lukevat erilaisia ikäkaudelle sopivia tekstejä. Teksteistä keskustellaan ja niitä analysoidaan. Oppilaat oppivat valitsemaan itselleen mieluisaa lukemista. Kirjaston kirjavinkkaukset. L1, L4, L5 Tekstinymmärtämisen perusstrategioiden hallinta Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia tekstejä ja käyttää tekstinymmärtämisen perusstrategioita sekä osaa tarkkailla ja arvioida omaa lukemistaan.
T6 opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan S2 Sanojen luokittelu merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät. Opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.. Käsitteet aihe ja teema. L1, L2, L4, L5 Tekstien erittely ja tulkinta Oppilas tunnistaa joitakin kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Oppilas osaa käyttää tekstien tulkintataitoja oman ajattelunsa sekä sana- ja käsitevarantonsa kehittämiseen.
T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin S2 Tiedon hankkiminen eri lähteistä, tiedon luotettavuuden arviointi. Sanomalehtiviikko. Yhteistyö paikallis- ja maakuntalehden kanssa. L1, L4, L5 Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan mediaa ja eri tekstiympäristöjä sekä tilanteeseen sopivia strategioita ja osaa jossain määrin arvioida tietolähteiden luotettavuutta.
T8 kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemusta ja kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin ja elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä S2 Kirjailijavierailut, kirjavinkkaukset, yhteistyö kirjaston kanssa, lukuhetket kummioppilaiden kanssa. Yhteistö paikallisten runo- ja näytelmäpiirien kanssa. L1, L4, L5 Lapsille ja nuorille tarkoitetun kirjallisuuden ja tekstien tuntemus ja lukukokemusten jakaminen Oppilas tuntee jonkin verran lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä ja osaa jakaa kokemuksiaan, myös monimediaisessa ympäristössä.
Tekstien tuottaminen
Opetuksen tavoite Sisältöalueet Arvioinnin kohteet oppiaineessa Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen
T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien tuottajana S3 Kummioppilaiden saduttaminen. Oman tai luokan päiväkirjan pitäminen. Omat tarinat ja kirjoitelmat. L1, L2, L4, L7 Kokemusten ja ajatusten ilmaiseminen Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan monimuotoisten tekstien avulla.
T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa S3 Oppilaat tekevät haastatteluja, mielipidekirjoituksia, näytelmiä ja esityksiä. Oman luokan lehti, joka voidaan myös julkaista netissä. L1, L4, L5, L7 Oman ajattelun kielentäminen ja eri tekstilajien käyttö Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle, kuvaamiselle ja yksinkertaiselle kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä. Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota sananvalintoihin.
T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen ja tekstien rakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa. S3 Oppilas oppii näppintaitoja käsinkirjoittamisen rinnalla. Oppilaat oppivat tarinan rakenteen ja osaavat käyttää ajatuskarttaa tarinan kirjoittamisen apuna. Harjoitellaan oikeinkirjoituksen perusasioita yleiskielellä. Opitaan tunnistamaan tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet. Opitaan käyttämään persoona- ja aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan opiskelussa tarvittaen tekstien tuottamistaitoja kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä. L1, L4, L5 Kirjoitustaito ja kirjoitetun kielen hallinta Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi käsin ja on omaksunut tarvittavia näppäintaitoja. Oppilas tuntee kirjoitetun kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen perusasioita ja käyttää niitä oman tekstinsä tuottamisessa.
Käsinkirjoittaminen ja näppäintaidot. Väite-, kysymys- ja huudahduslause. Vuorosanaviiva ja johtolause. Erisnimet ja yleisnimet. Yhdyssanat ja yhdysmerkki.
Käsinkirjoittaminen ja näppäintaidot. Sanaluokat. Kappalejako. Lainausmerkki. Pilkku. Virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet. Opitaan käyttämään persoona- ja aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Tukisanalista, ajatuskartta ja käsitekartta.Harjoitellaan opiskelussa tarvittaen tekstien tuottamistaitoja kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä.
T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen, ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen S3 Harjoitellaan prosessikirjoittamista.Tarinat julkaistaan sellaisessa muodossa, että opettaja ja muut oppilaat voivat kommentoida tekstiä rakentavasti. Annetaan ja otetaan vastaan palutetta. Huomioidaan tekijänoikeudet. L2, L4, L5, L6 Tekstien rakentaminen ja eettinen viestintä Oppilas tuntee ja osaa kuvailla tekstien tuottamisen perusvaiheita, osaa arvioida omia tekstejään ja tuottaa tekstejä vaiheittain yksin ja muiden kanssa sekä antaa ja vastaanottaa palautetta. Oppilas osaa merkitä lähteet tekstin loppuun, ymmärtää, ettei saa esittää lainaamaansa tekstiä omanaan ja tietää verkossa toimimisen eettiset periaatteet.
Prosessikirjoitus, haastattelu, esitelmä, tietoteksti, runo
Prosessikirjoitus, haastattelu, tietoteksti, esitelmä, runo, näytelmä, mielipidekirjoitus, tiivistelmä
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Opetuksen tavoite Sisältöalueet Arvioinnin kohteet oppiaineessa Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen
T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia S4 Pohditaan yleiskielen, puhekielen ja murteiden eroja ja käyttöä eri tilanteissa. Tutkitaan omaa murretta. Vanhaa veteliä taitavien vierailuja. Kotiseutukokoelmat kirjastossa. L1, L2, L4 Kielen tarkastelun kehittyminen ja kielikäsitteiden hallinta Oppilas tekee havaintoja ja osaa kuvailla tekstien kielellisiä piirteitä ja käyttää oppimiaan käsitteitä puhuessaan ja kirjoittaessaan niistä.
T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön S4 Kannustetaan omatoimiseen lukemiseen esimerkiksi lukudiplomien avulla. Lukupiirit. Kannustetaan oppilaita hankkimaan kirjastokortti. Kirjaesitelmät. Kirjastovierailut. L2, L4, L5, L7 Kirjallisuuden tuntemus Oppilas lukee sovitut lapsille ja nuorille suunnatut kirjat, keskustelee ja jakaa kokemuksiaan lukemistaan kirjoista.
Aakkostaminen. Tiedonhaku. Kirjaesitelmät
Tutustuminen suomalaisiin klassikoihin. Kirjaesitelmät. Tiedonhaku.
T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuottamiseen S4 Teatterivierailut mahdollisuuksien mukaan. Leffapäivät. Paikallisten näytelmäpiirien hyödyntäminen. Lastenkonsertit. Omat näytelmät ja musikaalit juhliin tai oman koulun väelle. L2, L4, L6, L7 Kielitietoisuuden ja kulttuurin tuntemuksen kehittyminen Oppilas osaa kuvailla havaitsemiaan yhtäläisyyksiä ja eroja eri kielten ja kulttuurien välillä. Oppilas osaa kertoa itseään kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta. Oppilas osallistuu omien esitysten suunnitteluun ja esittämiseen.