4.2 Ohjaus

Paikalliset kirjaukset

Ohjaus kuuluu jokaiselle

Päävastuu ohjauksesta on opinto-ohjaajalla, mutta ohjaukseen osallistuvat lisäksi rehtori, kaikki koulun opettajat, muu henkilökunta sekä vertaisohjaajat eli tutorit. Kullakin opiskelijaryhmällä on oma ryhmänohjaaja, jonka ryhmä tapaa säännöllisesti ryhmänohjaustunneilla joka toinen viikko. Ryhmänohjaaja on ryhmän lähiohjaaja, jonka päätehtävänä on seurata ryhmänsä opintojen etenemistä sekä puuttua tarvittaessa ongelmiin.

Vetelin lukiossa noudatetaan Kaustisen seudun ohjauksen suunnitelmaa, joka löytyy osoitteesta
http://www.peda.net/veraja/kaseopo.


REHTORIN VASTUUALUEET

 • Luo ohjauksen toimintamahdollisuudet ja tukee ohjauksen suunnittelua
 • Vastaa ohjauksen resurssoinnista
 • Pitää tiedotustilaiduudet ylioppilastutkinnosta opiskelijoille ja heidän huoltajilleen
 • Ottaa vastaa ilmoittautumiset ylioppilaskirjoituksiin ja toimeenpanee ylioppilaskirjoitukset
 • Hyväksyy muualla suoritetut kurssit
 • Osallistuu tarvittaessa oppilashuoltoon
 • Vastaa erityisjärjestelyhakemusten laatimisestaOPINTO-OHJAAJAN VASTUUALUEET

 • Lukion ohjaustoiminnan koordinointi
 • Ryhmänohjaajien konsultointi
 • Lukio-opintojen suunnittelun ohjaus
 • Kaksoistutkintoa suorittavien opiskelijoiden opintojen suunnittelu ja etenemisen seuraaminen
 • Muualla suoritettavista opinnoista tiedottaminen ja ilmoittautuminen
 • Henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien laatiminen ja muutokset
 • Jatko-opintosuunnitemien ohjaus ja työelämään tutustuttaminen
 • Yhteydenpito yhteistyökumppaneihin
 • LUKI-seulontatestin teettäminen opintojen alussa
 • Ohjaus opiskeluvaikeuksissa
 • Tukitoimien suunnittelu ja kirjaaminen Wilmaan
 • Osallistuminen erityisjärjestelyhakemuksen laatimiseen
 • Osallistuminen oppilashuoltoon
 • Osallistuminen vanhempainiltoihin

Ennen opintojen alkua

 • Lukio-opintojen esittely yläkouluissa: Halsua, Kaustinen, Veteli
 • Yläkoululaisten tutustumiskäynnit lukiolla: lukion esittelyn organisointi
 • Yhteishakuvanhempainiltoihin osallistuminen lukion edustajana: Halsua, Kaustinen, Veteli
 • Lukioon hakevien ainevalintojen ohjaus 9.-luokan keväällä
 • Uusien lukiolaisten tutustumis- ja infotilaisuus kesäkuussa

1. vuonna

 • Kurssivalinnat lukiossa, verkko-opinnot sekä opintojen suorittaminen muissa oppilaitoksissa
 • LUKI-seulatesti, jonka pohjalta tarpeen mukaan erityisopettajan yksilötestaukseen
 • LUKI-vaikeus ja erityinen tuki lukiossa
 • Oppimistyylin ja opiskelutapojen yhteensovittaminen
 • TET, vaihto-opiskelu, kesälukio
 • Itsetuntemus
 • Lukio-opintojen suunnittelu yo-kirjoitusten sekä jatko-opintojen näkökulmasta -> opintojen 3-vuotissuunnitelman laatiminen
 • Pienryhmäkeskustelu 3-vuotissuunnitelmasta
 • Osallistuminen jatko-opintojen päivään

2. vuonna

 • Itsetuntemus
 • Lukio-opintojen suunnittelu yo-kirjoitusten hajauttamisen kannalta
 • Korkeakoulujen koulutusalat ja valintaperusteet
 • Tiedonlähteet ja tiedon hakeminen jatko-opintovaihtoehdoista
 • Työelämän osaamisvaatimukset ja tulevaisuudennäkymät
 • Koulutus- ja uravalinnan ohjaustarvetesti
 • Henkilökohtainen keskustelu jatko-opintosuunnitelmista
 • Tutustuminen ammattikorkeakouluun
 • Osallistuminen jatko-opintojen päivään

3. ja 4. vuonna

 • Päätöksentekoprosessi ja siihen vaikuttavat tekijät
 • Jatko-opintojen hakukäytännöt ja valintamenettely
 • Valintakokeisiin valmistautuminen
 • Varasuunnitelmat: avoin amk, avoin yliopisto, kansanopistot, opiskelu ulkomailla jne.
 • Oman hakusuunnitelman laatiminen
 • Hakulomakkeiden täyttämisen ohjaus pienryhmissä
 • Opintojen rahoitus, asuminen
 • Tutustuminen yliopistoon
 • Osallistuminen jatko-opintojen päivään

Henkilökohtaisen ja pienryhmäohjauksen teemat

1. vuonna pienryhmäohjaus:
 • Oppimistyylin hyödyntäminen lukio-opinnoissa
 • Kurssivalinnat yo-kirjoitusten ja jatko-opintojen kannalta: 3-vuotissuunnitelma
2. vuonna henkilökohtainen ohjaus:
 • Jatko-opiskelusuunnitelma
3. vuonna:
 • henkilökohtainen ohjaus tarpeen mukaan: jatko-opintoihin hakeutuminen
 • pienryhmäohjaus: hakulomakkeiden täyttäminen


RYHMÄNOHJAAJAN VASTUUALUEET

 • Lukion käytänteisiin ja opiskelutapoihin perehdyttäminen
 • Opiskelijoiden ryhmäyttäminen
 • Kurssimäärien ja opintojen etenemisen seuranta
 • Opiskelumenestyksen seuranta
 • Poissaolojen seuranta
 • Erityistä tukea tarvitsevien tukitoimien toteutumisen seuranta
 • Henkilökohtaisen kehityskeskustelun toteuttaminen lukuvuosittain jokaisen ryhmänsä opiskelijan kanssa
 • Ajankohtaisista asioista tiedottaminen
 • Yhteydenpito huoltajiin
 • Osallistuminen oppilashuoltoon tarvittaessa
 • Osallistuminen oman ryhmänsä vanhempainillan suunnitteluun ja toteuttamiseen

1. vuonna

RYHMÄNOHJAUSTUNTIEN TEEMOJA:
 • Ryhmän tutustuttaminen toisiinsa, yhteishengen luominen ja ylläpitäminen
 • Lukion järjestyssäännöt, säännölliset tapahtumat: ykkösten tervetulopäivä, vanhojen päivä, penkkarit jne.
 • Poissaolojen ohjeistus
 • Kurssivalintojen tarkistaminen
 • Lukio-opiskelun käytänteet (ks. syystiedote & opiskelijan ops):
  • Wilma
  • Lukion kotisivut
  • Lukion aikataulu, jaksojärjestelmä, koeviikko, uusintakokeet, kokeiden palautus
  • Kurssien suoritustavat
  • Kurssien ja oppimäärän arviointi, kurssin uusiminen
 • Lukio-opiskelutaidot: motivaatio, säännöllisyys, vastuullisuus, tavoitteellisuus, jne.
 • Opiskelutekniikkaan liittyviä asioita: muistin toiminta, koeviikkoon valmistautuminen, lukutekniikka, muistiinpanotekniikka jne.
 • Seuraavan vuoden kurssivalintojen ohjaus yhdessä rehtorin ja opon kanssa
 • Ajankohtaisten asioiden tiedotus
MUUT OHJAUSTEHTÄVÄT:
 • Henkilökohtainen haastattelu 1. - 2. jakson aikana
 • Kurssisuoritusten ja opintomenestyksen säännöllinen seuranta
 • Poissaolojen säännöllinen seuranta ja luvattomiin poissaoloihin puuttuminen
 • Erityistä tukea tarvitsevien koejärjestelyjen valmistelu ennen koeviikkoa: tiedotus rehtorille / opolle tilajärjestelyjen vuoksi.
 • Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukitoimien toteutumisen seuranta
 • Yhteydenpito huoltajiin
 • Vanhempainillan toteuttaminen

2. vuonna

RYHMÄNOHJAUSTUNTIEN TEEMOJA:
 • Ryhmähengen ylläpitäminen ja vahvistaminen
 • 1. vuoden suoritusten arviointi ja tavoitteet 2. vuodelle
 • Kurssivalintojen tarkistaminen
 • Lukio-opintojen käytänteiden kertaaminen tarpeen mukaan
 • Opiskelutaitoon liittyviä asioita: stressin välttäminen, aikatauluttaminen, fyysisen kunnon merkitys jne...
 • Opiskelutekniikkaa
 • Ykkösten tervetulopäivän suunnittelu ja valmistelu
 • Vanhojen päivän suunnittelu ja valmistelut
 • Ajankohtaiset asiat
MUUT OHJAUSTEHTÄVÄT:
 • Henkilökohtainen haastattelu 3. - 4. jakson aikana
 • Kurssisuoritusten ja opintomenestyksen säännöllinen seuranta
 • Poissaolojen säännöllinen seuranta ja luvattomiin poissaoloihin puuttuminen
 • Erityistä tukea tarvitsevien koejärjestelyjen valmistelu ennen koeviikkoa: tiedotus rehtorille / opolle tilajärjestelyjen vuoksi.
 • Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukitoimien toteutumisen seuranta
 • Yhteydenpito huoltajiin (18-vuotta täyttäneeltä kysyttävä lupa)
 • Vanhempainillan toteuttaminen

3. vuonna

RYHMÄNOHJAUSTUNTIEN TEEMOJA:
 • Ryhmähengen ylläpitäminen ja vahvistaminen
 • Kurssivalintojen tarkistaminen
 • Henkilökohtaiset tavoitteet 3. vuodelle
 • Opiskelutaitoon ja -tekniikkaan liittyvien asioiden kertausta
 • YO-kokeisiin valmistautuminen: lukusuunnitelman laatiminen
 • Ajankohtaiset asiat
 • Penkkareiden suunnittelu ja valmistelu

MUUT OHJAUSTEHTÄVÄT:
 • Henkilökohtainen haastattelu 1. jakson aikana
 • Kurssisuoritusten ja opintomenestyksen säännöllinen seuranta
 • Poissaolojen säännöllinen seuranta ja luvattomiin poissaoloihin puuttuminen
 • Erityistä tukea tarvitsevien koejärjestelyjen valmistelu ennen koeviikkoa: tiedotus rehtorille / opolle tilajärjestelyjen vuoksi.
 • Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukitoimien toteutumisen seuranta
 • Yhteydenpito huoltajiin (18-vuotta täyttäneeltä kysyttävä lupa)
 • Vanhempainillan toteuttaminen


AINEENOPETTAJAN VASTUUALUEET

 • Opastaa oman oppiaineensa opiskelutekniikassa
 • Seuraa opiskelijoiden etenemistä ja menestystä opettamansa aineen osalta
 • Sopii opiskelijan kanssa mahdolliset poikkeamiset kurssien suoritusjärjestyksessä
 • Tarkistaa muualla suoritettujen kurssien vastaavuudet
 • Ohjaa itsenäistä opiskelua ja ottaa vastaan itsenäiset suoritukset
 • Ohjaa opiskelijoiden valmistautumista ylioppilaskirjoituksiin opettamassaan aineessa
 • Integroi urasuunnittelun ohjausta opetukseensa mahdollisuuksien mukaan
 • Vastaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukitoimien toteuttamisesta suunnitelman mukaan opettamansa oppiaineen osalta
 • Osallistuu 1. vuosikurssin vanhempainiltaan

Ohjaustehtävät

 • Oman oppiaineen esittely sekä ylioppilaskirjoitusten että jatko-opintojen näkökulmasta. Esittely on syytä tehdä ensimmäisen kurssin alkaessa ja kerrata myöhemmin tarpeen mukaan.
 • Oman aineen opiskelutekniikkaan perehdyttäminen ensimmäisen kurssin alussa. Tarpeen mukaan opiskelutekniikan kertausta myöhemmin.
 • Käyttää monipuolisia opetus- ja arviointimenetelmiä huomioiden opiskelijoiden erilaisia oppimistyylejä sekä erityisen tuen tarpeita.
 • Opiskelijan oppimisen ja opiskelun ongelmiin puuttuminen.
 • Oman aineen ylioppilaskokeeseen valmistautumisen ohjaus.
 • Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan tukitoimien suunnittelu oman oppiaineen osalta. Tukitoimien toteuttaminen ja niiden vaikutusten arviointi sekä tiedottaminen opiskelijan ryhmänohjaajalle. (Opiskelijakohtainen tuensuunnitelma löytyy wilmasta opiskelijan tuki-välilehdeltä).
 • Poissaolojen merkintä wilmaan säännöllisesti (työpäivän päätteeksi).


ERITYISOPETTAJAN VASTUUALUEET

 • Tekee LUKI-yksilötestit tarpeen mukaan
 • Ohjaa oppimisen ongelmissa
 • Osallistuu erityisjärjestelyhakemuksen laatimiseen
 • Osallistuu OHR-ryhmäänTUTORIT

 • Uusien opiskelijoiden ryhmäyttäminen ja tutustuttaminen koulun tiloihin sekä käytänteisiin
 • Lukio-opiskeluun liittyvissä asioissa neuvominen
 • Lukion esittely yläkouluilla, vanhempainilloissa sekä messu- ym. tapahtumissa

4.2 Ohjaus

Ohjaustoiminta muodostaa lukion toiminnassa kokonaisuuden, joka tukee opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja tulevaisuutta koskevia valintoja ja ratkaisuja. Ohjaustoiminta tukee opiskelijoiden hyvinvointia, kasvua ja kehitystä, tarjoaa aineksia itsetuntemuksen ja -ohjautuvuuden lisääntymiseen sekä kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen. Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja toimijuutta kehitetään ja pidetään yllä lukio-opintojen ajan. Ohjauksen avulla edistetään koulutuksen yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ehkäistään syrjäytymistä. Opiskelijoiden opintojen sujumista seurataan ja heidän opintojensa etenemistä tuetaan. Opiskelijoiden opiskelun ja hyvinvoinnin seuraamisesta ja tukemisesta huolehditaan yhteistyössä huoltajien ja opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa.

Ohjaus on lukiokoulutuksen henkilöstön tavoitteellisesti johdettua yhteistä työtä. Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä sekä ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. Ryhmänohjaaja toimii opiskelijaryhmänsä lähiohjaajana. Aineenopettaja ohjaa opiskelijaa opettamansa aineen opiskelutaidoissa, auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja tukee opiskelijoiden jatko-opintovalmiutta ja työelämätuntemusta oman oppiaineensa osalta. Opiskelija on ohjauksessa aktiivinen ja osallistuva toimija. Jokaista opiskelijaa kunnioitetaan yksilönä, jolla on oikeus ohjaukseen. Ohjausta voidaan järjestää kurssimuotoisena opetuksena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena, vertaisohjauksena sekä näiden yhdistelmänä.

Opiskelijan tulee saada lukio-opintojensa aikana ohjausta opiskelunsa ja valintojensa tueksi. Ohjauksen avulla opiskelija ymmärtää erilaisten lukioaikaisten valintojen vaikutuksen ura- ja jatko-opintomahdollisuuksiinsa. Opiskelijan opiskelutaidot sekä kyky arvioida taitojaan kehittyvät. Häntä tuetaan tunnistamaan vahvuutensa ja kehittymistarpeensa oppijana sekä käyttämään hänelle soveltuvia opiskelumenetelmiä. Opiskelijaa harjaannutetaan omien valintojen suunnitteluun ja tekemiseen sekä vastuuseen valinnoistaan. Tavoitteena on, että opiskelija sisäistää elinikäisen oppimisen merkityksen. Ohjauksessa käsitellään monipuolisesti ja ennakkoluulottomasti erilaisia jatko-opintoihin ja urasuunnitteluun liittyviä vaihtoehtoja opiskelijan omien suunnitelmien ja valintojen tueksi sekä ohjataan opiskelijaa näihin liittyvässä tiedonhaussa. Opiskelijan lukio-opintojen etenemisen sekä jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisen tueksi opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen suunnitelman, joka pitää sisällään opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Opiskelija päivittää suunnitelmiaan oppilaitoksen ohjaushenkilöstön tuella.

Ohjauksen merkitys korostuu koulutuksen nivel- ja siirtymävaiheissa. Oppilaitos antaa tietoa lukiokoulutuksesta perusopetuksen oppilaille, heidän huoltajilleen, opinto-ohjaajille ja opettajille sekä tarjoaa heille mahdollisuuksia tutustua opetukseen lukiossa. Lukio-opintonsa aloittavat opiskelijat perehdytetään oppilaitoksen toimintaan sekä opiskelun käytänteisiin. Opiskelijoille järjestetään lukioaikana mahdollisuuksia tutustua sekä työelämään että opiskeluun jatko-opiskelupaikoissa. Jatko-opintoihin siirtymiseen kiinnitetään huomiota lukio-opintojen loppuvaiheessa.

Opiskelijan tulee saada tietoa siitä, mitkä ovat eri toimijoiden tehtävät ohjauksen kokonaisuudessa sekä missä asioissa ja miten opiskelija voi saada heiltä tukea. Osaksi opetussuunnitelmaa laaditaan ohjaussuunnitelma, joka osaltaan toimii koko oppilaitoksen ohjaustyön kehittämisen välineenä. Ohjaussuunnitelmasta tulee käydä ilmi ohjaustoiminta ja sen tavoitteet, ohjaukseen liittyvien tehtävien ja työn jakautuminen lukion koko henkilöstön kesken, ohjaus koulutuksen nivelvaiheissa, kuvaus ohjausta koskevan yhteistyön järjestämisestä keskeisten yhteistyökumppaneiden, kuten jatko-opintopaikkojen, työelämän ja muiden lukion ulkopuolisten tahojen, kanssa. Ohjaussuunnitelmasta tulee käydä ilmi myös huoltajien kanssa tehtävä ohjaukseen liittyvä yhteistyö.