4.1 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö

Paikalliset kirjaukset

Kunkin vuosikurssin opiskelijoiden vanhemmille järjestetään vanhempainilta, jonka ajankohta tarkentuu vuosittain laadittavassa työsuunnitelmassa. Ensimmäisen vuosikurssin vanhempainillassa esitellään lukion toimintaa sekä keskustellaan vanhempia askarruttavista asioista. Toisen ja kolmannen vuosikurssin vanhempainilloissa keskitytään tuolloin ajankohtaisiin kouluasioihin: ylioppilaskirjoitukset ja jatko-opintoihin hakeutuminen.

Huoltajat saavat ensimmäisen vuosikurssin vanhempainillan yhteydessä opastusta Wilma-ohjelman käyttämiseen sekä käyttäjätunnukset ohjelmaan. Wilman avulla vanhemmat voivat seurata lapsensa opintosuoritusten kertymistä sekä poissaoloja. Lisäksi vuorovaikutus opettajien kanssa on mahdollista Wilma-ohjelman välityksellä. Myös kaikki koulun tapahtumiin liittyvät tärkeimmät tiedotteet löytyvät Wilmasta.

Mikäli opiskelijan todetaan tarvitsevan erityistä tukea opiskeluunsa, hänellä on luvattomia poissaoloja tai opettajilla on muutoin huolta opiskelijan koulunkäyntiin liittyvistä asioista, ryhmänohjaaja ottaa yhteyttä huoltajiin asian selvittämiseksi. Myös aineenopettaja, opinto-ohjaaja, erityisopettaja ja rehtori voivat olla yhteydessä huoltajiin.

Vanhempien toivotaan ottavan yhteyttä koululle, mikäli he ovat huolissaan lapsensa opiskelusta tai koulunkäyntiin liittyvistä asioista.

4.1 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö

Nuorten lukiokoulutuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa (lukiolaki 629/1998, 2 §).Yhteistyön lähtökohtana on avoin ja yhdenvertainen vuorovaikutus sekä keskinäinen kunnioitus. Yhteistyö tukee opiskelijan oppimisen edellytyksiä, tervettä kehitystä ja hyvinvointia. Sen tarkoituksena on edistää myös opiskelijoiden, huoltajien ja kotien osallisuutta sekä oppilaitosyhteisön yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Yhteistyö huoltajien ja kotien kanssa kuuluu lukion toimintakulttuuriin, ja se jatkuu opiskelijan koko lukio-opiskelun ajan.

Yhteistyö on monipuolista, ja sen toteuttamisen tapoja kehitetään suunnitelmallisesti. Lukiosta koulutusmuotona ja sen käytänteistä tiedotetaan huoltajia ja heitä kannustetaan osallistumaan toiminnan kehittämiseen ja yhteistyöhön. Opiskelijan työskentelyä ja opintojen edistymistä seurataan yhdessä opiskelijan kanssa ja niistä annetaan tietoa hänen huoltajilleen. Lisäksi opiskelijoille ja huoltajille annetaan tietoa ohjauksesta, opiskeluhuollosta sekä oppimisen ja opiskelun tuesta.

Opiskelijan yksilölliset edellytykset ja tarpeet ohjaavat yhteistyön toteutusta. Yhteistyössä otetaan huomioon aikuistuvan nuoren ja täysi-ikäisen opiskelijan itsenäisyys ja oma vastuullisuus. Yhteistyössä huomioidaan myös perheiden moninaisuus ja yksilöllisyys. Huoltajien osaamisen hyödyntäminen yhteistyössä vahvistaa toimintakulttuuria. Yhteistyö korostuu koulutuksen nivelvaiheissa, opintojen suunnittelussa ja huolenpidossa mahdollista tukea tarvitsevasta opiskelijasta.

Vastuu yhteistyön kehittämisestä, sen edellytysten ja toimintatapojen luomisesta on koulutuksen järjestäjällä. Koulutuksen järjestäjä päättää opetussuunnitelmassa kodin ja oppilaitoksen yhteistyön järjestämistavasta. Koulutuksen järjestäjän tulee määräajoin selvittää opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa näkemyksiä oppilaitoksen ja koulutuksen järjestäjän toiminnasta (lukiolaki 629/1998, 27 §). Opetussuunnitelma laaditaan kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä koskevilta osiltaan yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa.