5.18 Liikunta

5.18 Liikunta

Liikunnanopetuksen tehtävänä on opettaa opiskelijalle sellaisia taitoja ja tietoja, joiden avulla hän pystyy ylläpitämään ja kehittämään fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyään sekä hyvinvointiaan. Liikunnanopetuksella tuetaan opiskelijaa vastuulliseen omasta fyysisestä aktiivisuudesta ja toiminta- ja opiskelukyvystä huolehtimiseen sekä istuvan elämäntavan vähentämiseen. Opetuksessa korostetaan terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan merkitystä osana liikunnallista elämäntapaa. Liikunnassa opiskelija kokee iloa, onnistumista ja liikunnallista pätevyyttä sekä oppii keinoja oman jaksamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Liikunnassa edistetään kaikkien opiskelijoiden tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, kestävää elämäntapaa, yhdessä toimimisen taitoja, toisten huomioon ottamista ja yhteisöllisyyttä.

 

Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla kesä- ja talviliikuntaa sekä sisä- ja ulkoliikuntaa turvallisesti ottaen monipuolisesti huomioon opiskeluympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet. Toimintakykyä koskevien sisältöjen osalta tehdään yhteistyötä terveystiedon kanssa. Opetuksessa ja ryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon henkinen ja fyysinen turvallisuus. Opiskelijat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja ottavat vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta. Liikuntateknologian avulla voidaan tukea opetuksen tavoitteiden saavuttamista. Opetuksen eriyttämisessä otetaan huomioon opiskelijoiden yksilöllisiä lähtökohtia ja kehitystarpeita.

 

 

Opetuksen tavoitteet

 

Oppiaineen opetuksen tavoitteena on fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn edistäminen. Opiskelija oppii liikkumaan aktiivisesti ja turvallisesti sekä pitämään huolta fyysisestä aktiivisuudestaan ja toimintakyvystään.

 

Fyysisen toimintakyvyn osalta tavoitteena on oppia soveltamaan liikunnallisia perustaitoja ja -tietoja erilaisissa liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa eri vuodenaikoina ja eri olosuhteissa. Opiskelija oppii arvioimaan ja sen pohjalta harjoittamaan fyysisiä ominaisuuksiaan (voima, kestävyys, liikkuvuus ja nopeus). Liikunnanopetuksen sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin kuuluvat parhaansa yrittäminen, aktiivinen työskenteleminen, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen sekä toisia kunnioittava vuorovaikutus. Opiskelija ottaa vastuuta omasta ja yhteisestä toiminnasta, ottaa toiset huomioon sekä oppii auttamaan ja avustamaan muita liikuntatunneilla.

 

 

Arviointi

 

Liikunnan arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opetuksen tavoitteiden saavuttamisesta, oppiaineen opiskelun etenemisestä ja edistää opiskelijan oppimista. Liikunnan arviointi koostuusekä fyysisen toimintakyvyn että sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn opetuksen tavoitteiden saavuttamisesta. Fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. Opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon opiskelijan terveydentila ja erityistarpeet.

Pakolliset kurssit

 

Pakollisilla kursseilla syvennetään peruskoulussa opittuja liikuntataitoja ja -tietoja sekä annetaan mahdollisuus tutustua monipuolisesti erilaisiin liikuntamuotoihin ja ‑lajeihin. Opetus tukee opiskelijoiden toimintakykyä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia, kasvua osallisuuteen sekä kannustaa terveyttä edistävän liikunnan harrastamiseen ja liikkuvan elämäntavan omaksumiseen.

 

 

1. Energiaa liikunnasta (LI1)

 

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Opiskelija harjaantuu liikuntataidoissaan ja kehollisessa ilmaisussaan sekä saa tietoja ja kokemuksia fyysisten ominaisuuksien harjoittamisesta monipuolisesti. Opiskelija saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta reilun pelin hengessä. Opiskelijan koettu liikunnallinen pätevyys vahvistuu uuden oppimisen, liikunnan tuoman ilon ja virkistyksen myötä.

 

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen.

 

 

2. Aktiivinen elämäntapa (LI2)

 

Tavoitteena on opettaa ja kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, että liikuntaharrastusten lisäksi toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia tukeva fyysinen aktiivisuus muodostuu arjen valinnoista ja pitkäkestoisen istumisen välttämisestä.

 

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto. Opiskelijat ohjataan havainnoimaan arkisia toimintatapojaan ja valintojaan fyysisen aktiivisuuden ja terveyden näkökulmista. Opiskelijat saavat ohjausta ja palautetta liikunnallisen elämäntavan ja fyysisesti aktiivisen arjen toteuttamiseen.

 

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Kurssien tavoitteena on kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä edistävän liikunnan harjoittaminen, vastuu omasta ja yhteisestä toiminnasta sekä myönteiset kokemukset omasta kehosta, koetusta liikunnallisesta pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä. Opettaja tarkentaa syventävien kurssien sisällöt yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

3. Terveyttä liikkuen (LI3)

 

Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien testaaminen, seuraaminen ja kehittäminen. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman suunnittelua ja toteutusta. Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen.

 

 

4. Yhdessä liikkuen (LI4)

 

Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta. Kurssin sisältönä voi olla jokin yhdessä toteutettava liikunta, kuten vanhojenpäivän tanssit tai muu projektiluonteinen kokonaisuus.

 

 

5. Hyvinvointia liikkuen (LI5)

 

Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Monipuoliset liikuntatehtävät mahdollistavat osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun kokemuksia.


Koulukohtaiset syventävät kurssit


6. Palloilukurssi (LI6)

Kurssin tavoitteena on kehittää eri palloilulajien pelillisiä osa-alueita, kuten esimerkiksi sijoittumista tai joukkueena pelaamista.

Kurssilla syvennetään palloilulajien pelillistä valmiutta. Tunneilla pelataan eri palloilulajeja vuodenaikojen, ja oppilaiden toiveita mukaillen.


7. Musiikkiliikuntakurssi (LI7)

Kurssin tavoitteena on kehittää kuntoa, kehon koordinaatiota,rytmiikkaa sekä luovuutta.

Kurssin sisältönä esimerkiksi tanssi, ryhmäliikunta, kehon huolto sekä luova liikunta musiikin avulla. Kurssin alussa oppilaiden kanssa voidaan myös sopia tarkemmista sisällöistä. Kurssilla voidaan hyödyntää mahdollisesti myös ulkopuolisia tahoja.

8. Vesiliikuntakurssi (LI 8)

Kurssin tavoitteena on syventää vedessä liikkumisen taitoja ja laajentaa uintia monipuolisemmaksi vesiliikunnaksi. Kurssilla tutustutaan vesiliikuntaan kunto-, vesipelastus- ja harrastusliikuntana.

Keskeiset sisällöt: oppilaiden kiinnostusta huomioiden esimerkiksi uintitekniikka, vesipelastus ja teoria, kuntouinti, vesipelit, sukellukset, musiikkiliikunta vedessä, uimahyppyjen perusteet, mahdollisuuksien mukaan jotakin seuraavista: avantouinti, luonnon vesissä uinti, melonta, soutu, suppaus tai ulkopuolinen asiantuntija valitusta aiheesta.


9. Liikunnan ohjauskurssi (LI 9)

Kurssin tavoitteena on saada kokemusta eri liikuntamuotojen ohjaamisesta eri ikäisille ihmisille. Kurssilla voidaan ohjata yksilöitä, suurempia ryhmiä tai järjestää liikuntatapahtuma. Tavoitteena on lisätä rohkeutta ja pätevyyden tunnetta ohjauskokemusten kautta. Tavoitteena on myös kehittää suunnittelu- ja soveltamiskokemuksia sekä yhteistyötaitoja. Ulkopuolisten vierailijoiden tai tutustumisina liikunta-alan yrittäjiin, oppilaat saavat uusia näkökulmia yrittäjyydestä ja työllistymisestä.

Kurssin sisältö: liikuntakerran ja tapahtuman suunnittelu, ohjaus ja palautteen saanti, ohjaustilanteiden havainnointi ja palautteen antaminen. Liikunta alan yritykseen tutustuminen.

10. Kehonhuoltokurssi (LI 10)

Tavoitteena on lisätä opiskelijan fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Kurssi soveltuu hyvin opiskelijan stressin vähentämiseen ja myös urheilijan harjoittelun tukemiseen.

Kurssi sisältö: erilaisia kehonhuollon menetelmiä, kuten esimerkiksi kehonhallinta-, ryhti-, liikkuvuus-, rentoutus- ja hengitysharjoitukset, tietoisen läsnäolon harjoitteet ja lihastasapainoharjoittelu.

 

11. Kestävyys- ja luontoliikuntakurssi (LI 11)

Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijan kestävyyskuntoa (aerobista ja anaerobista) luontoliikunnan ja erilaisten kestävyyslajien kautta. Tavoitteena on lisätä hyvinvointia, kuntoa ja kokemusta luonnossa liikkumisesta.

Kurssin sisältönä suunnistustaidot, ryhmässä toimiminen sekä käytännön ja teorian retkeilytaidot (EA-taidot). Lajeina oppilaiden kiinnostuksen mukaan esimerkiksi geokätköily, suunnistus, retket, fresbeegolf, pyöräily, lenkkeily ja ulkopelit.

12-17. Urheiluakatemia (LI12, LI 13, LI 14, LI 15, LI 16, LI 17)

Kurssin tavoitteena on tukea urheilun ja opiskelun yhdistämistä. Kurssilla tavoitellaan fyysisten ominaisuuksien ja lajitaitojen tavoitteellista edistämistä. Kurssilla tuetaan myös omaehtoisen harjoittelemisen kehittymistä ja toteuttamista, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä liikunnan ilon ylläpitämistä.

Sisältönä: Nopeus-, lihaskunto-, kestävyys- ja liikkuvuusharjoittelua. Yhteisiä ja yksilöharjoituksia. Ulkopuolisten asiantuntijoiden pitämät harjoitukset ja luennot.

 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit


18. Retkeilykurssi (LI18)

Kurssin tavoitteena on, että oppilaat tutustuvat toisiinsa, luontoon ja jokamiehenoikeuksiin.

Kurssi järjestetään viikonlopun aikana sekä muutama teoriatunti ennen varsinaista retkeä. Teoriatunneilla suunnitellaan retken kulkua, tutustutaan jokamiesoikeuksiin ja laaditaan kurssille peli/turvallisuussäännöt. Viikonlopun tavoitteena on ryhmähengen kohottaminen erilaisten tehtävien avulla.


19. Ohjaus- tai tuomarointikurssi (LI19)


Kurssi toteutetaan pääosin kouluajan ulkopuolella tapahtuvalla ohjaus- tai valmennus- tai tuomarointitoimintaan osallistumalla. Kurssi suoritetaan itsenäisesti kurssipäiväkirjan avulla. Ohjeet kurssi päiväkirjan tekemiseen saa liikunnanopettajalta.

20. Liikunnan lukiodiplomi (kurssikoodi??)

Tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan liikunnassa, pohtii monipuolisesti liikunnan merkitystä elämässään samalla kehittäen fyysistä toimintakykyään, liikunnallista erityisosaamistaan, harrastuneisuuttaan ja yhteistyökykyjään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä