Valinnaisaineiden esittelyt

Liikunta 8. ja 9.lk

Laajuus: 1 kurssi / vuosi

Kurssin tavoitteena on, että oppilas ymmärtää säännöllisen liikunnan merkityksen omalle terveydelle, sekä omaksuu liikunnallisen elämäntavan osaksi arkipäivää.

Kurssin sisältö suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa, kuitenkin niin, että liikuntaa harrastetaan monipuolisesti vuodenaikojen mukaan sisällä ja ulkona. Kurssilla on myös mahdollista toteuttaa omaa liikuntaohjelmaa, koska uusi sali kuntosaleineen mahdollistaa monenlaisen liikunnan yhtäaikaisen harrastamisen. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan myös uusiin liikuntalajeihin. Sitä kuitenkin harrastetaan, mitä kurssilaiset haluavat. Tervetuloa liikkumaan!

Hyvinvointi 8. ja 9.lk

Hyvinvoinnin koulukohtainen valinnaisaine

Laajuus: 1 kurssi / vuosi

Tavoitteena on oppilaan oman hyvinvoinnin vahvistaminen.

Keskeiset aihealueet ovat:

 1. Uni, lepo ja rentoutuminen
 2. Ravitsemus
 3. Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi

Laaja-alaiset tavoitteet ovat

Oppilas oppii ymmärtämään mistä kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu.

Oppilas harjoittelee tapoja, joilla hän voi aktiivisesti pitää yllä hyvinvointia.

Oppilas kehittää itsetuntemustaan ja harjoittelee tunnistamaan vahvuuksiaan, tiedostamaan hyvää oloa tuottavia asioit

Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen ja tekojen merkitys itselle sekä lähiyhteisölle, yhteiskunnalle ja luonnolle. Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää hyvinvointia edistäviksi. Pidetään esillä kestävän elämäntavan merkitystä ja hankitun osaamisen hyödyntämistä oman kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

 

S1 Hyvinvointia ympäristöstä: Hyödynnetään lähiympäristöä ja luontoa hyvinvoinnin ylläpitämisessä.

S2 Hyvinvointia taiteesta: Tutustutaan näyttelyihin.

 

Arviointi

 

Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista ja tällaisista oppimääristä koostuvista kokonaisuuksista merkitään todistuksiin sanallinen arvio. Sanallisesti arvioitavan valinnaisen aineen nimen kohdalle tulee merkintä ”valinnaiset opinnot”, sen jälkeen merkintä S ”suoritettu”.
Tuntien aiheita:

Hyvinvointia taiteesta/musiikista

 • Kirjastossa taidenäyttely
 • Oman hyvinvointimusiikin esittely/ konsetti vierailu

Riittävä uni & lepo

 • Nukkumispäiväkirja
Ravitsemus
ravitsemussuositukset, urheilijan ruokavalio,
 • itämainenravinto, intialainenravinto, hyvänmielen ruokakerta
 Mindfulness/Jooga –ohjattuharjoitus
 • Fysioterapeutti: ergonomia
 • Jalkahoitaja: kenkien valinta
 •  Apteekkivierailu: apteekkipalvelut

Liikkuminen ja harrastukset hyvinvointia tukemassa

 • Keilailu, fresbegolf, kahvakuula, kuntonyrkkeily, lemmieläinharrastus

Mielen hyvinvointi- ihmissuhteet: kuraattori tai psykologi luennoi

 • Pelejä
Palveluoppiminen
Ikääntyniden auttaminen 

Kotitalous 8. ja 9.lk

Kotitalouden valinnaisaine
Laajuus: 2 kurssia / vuosi

Kotitaloustunneilla opitaan arkielämän tietoja, taitoja ja toimintavalmiuksia. Kotitalouden opiskelun tavoitteena on innostaa, kannustaa ja ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan, ihmissuhteistaan, ruokavalinnoistaan ja kodin hoitamisesta. Kotitalousopetuksessa perehdytään kestäviin valintoihin, niin talouden kuin, ympäristönkin näkökulmasta. Kotitalousopetuksessa luodaan perustaa oppilaan kotitaloudelliselle osaamiselle, mikä merkitsee taitoa toimia eri ympäristöissä erilaisia kotitalouden tehtäviä toteuttaen. Kotitalous tarjoaa puitteet monipuoliseen tietojen ja kädentaitojen kehittämiseen, valintojen tekemiseen, onnistumisen elämyksiin sekä vastuullisuuteen kasvamiseen. Kotitaloustunneilla keskeistä on oppilaan oma toteutus yhdessä toisten kanssa. Kotitalouden opiskelussa tärkeää ovat tiedot, taidot, arvot ja asenteet sekä tahto toimia.

Kotitaloudessa valmistetaan erilaisia ruokia ja leivonnaisia suomalaiseen ja kansainvälisen ruoka- ja tapakulttuuriin tutustuen huomioiden kalenterivuoden juhlia. Opetellaan järjestämään ja toteuttamaan pienimuotoisia juhlatarjoiluja ja kattauksia. Kotitaloudesta saa valmiuksia myös erityisruokavalioiden huomioimiseen. Kotitalouden tunneilla hyödynnetään yhteistyötä muiden oppiaineiden ja toimijoiden kanssa. Kotitaloutta on kaksi viikkotuntia.

 


 

Musiikki 8. ja 9.lk

Laajuus: 1 kurssi/ vuosi

Musiikin valinnaiskurssilla keskitytään musiikkiin kulttuurin näkökulmasta sekä tarkastellaan omaa henkilökohtaista suhdetta musiikkiin sekä siihen vaikuttaviin tekijöihin musisoinnin kautta. Työtapoina käytetään projektimuotoista opiskelua sekä pyritään vahvistamaan ryhmätyöskentelytaitoja. Kurssien tavoitteena on myös kehittää musiikkiteknologista osaamista esimerkiksi musiikkivideon tekemisen myötä.

Kuvataide 8. ja 9.lk

Laajuus: 1 kurssi/ vuosi

Kuvataide on keino itseilmaisun - oman äänen - kehittämiseen kuvallisesti painottuneessa kulttuurissamme.

Valinnaisessa kuvataiteessa syvennetään 7.-luokalla opittuja taitoja ja tutustutaan myös uusiin tekniikoihin. Aiheita ja tekniikoita voi paljolti valita oman mielenkiinnon mukaan, joitain yhteisiä aihealueita tai teemoja voi myös kurssilla olla. Kuvia tekemällä, katselemalla ja yhdessä keskustelemalla opitaan huomaamaan erilaisia kuvan ominaisuuksia ja vaikuttamisen keinoja. Oma suunnittelu, itseilmaisu, kokeilu ja ongelmanratkaisu ovat opiskelun keskiössä.

Käsityö 8. ja 9.lk

Vaihtoehdot: käsityö, tekninen työ ja tekstiilityö. Laajuus: 2 kurssia/ vuosi

 • Käsityö
  • Käsityö tukee käsien ja aivojen yhteistyön sekä arjen taitojen kehittymistä. Valinnaisessa "Käsityö"-oppiaineessa käytetään sekä tekstiili- että teknisen työn menetelmiä ja materiaaleja. Työt ja työtavat perustuvat oppilaan omaan mielenkiintoon ja suunnitteluun. 

 • Tekninen työ:
  • Opetusta annetaan tasapuolisesti seuraavissa aihekokonaisuuksissa: puuteknologia. metalliteknologia, elektroniikka sekä kone- ja sähköoppi. Oppilaan omat taipumukset määräävät, mihin opetus painottuu. Tavoitteena on, että oppilas saavuttaa tiedot ja taidot selviytyä itsenäisesti yhä nopeammin teknistyvässä maailmassa - unohtamatta kansallista kulttuuriperintöä. Työturvallisuus ja siihen liittyvät asiat ovat keskeisesti esillä opetuksessa.

 • Tekstiilityö
  • Valinnaisessa tekstiilityössä syvennetään aiemmin opittuja taitoja ja tutustutaan erilaisiin erikoistekniikoihin. Opiskelu muodostuu pitkälti oppilaan toiveiden mukaan ja sen kulmakiviä ovat itseilmaisu, oma suunnittelu sekä oivaltaminen ja ongelmanratkaisu.


Ruotsi 8. ja 9.lk

8.-luokka
Laajuus: 1 kurssi / vuosi 

Toiminnallista ruotsia opiskelemaan! Yhteisten kurssien tueksi – vahvuuksien vankistamiseen & heikkouksien heivaamiseen. Uudenlainen kurssi, jossa ei ole kirjaa, eikä läksyjä. Paljon toiminnallisia harjoituksia: pelejä, leikkejä ja suullisia tehtäviä. Räätälöidään kurssilaisten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Mahdollisuus korottaa myös yhteisten kurssien arvosanaa.

Välkommen!


9.-luokka
Laajuus: 1 kurssi / vuosi

Hjälp! Miten substantiivit ja verbit taipuvatkaan…? Konsukiepre…? Tällä kertauskurssilla kerrataan kattavasti yläkoulun oppiaines - sekä rakenteita että keskeistä sanastoa. Jokaisesta rakenteesta pidetään oma koe, joten pidämme paljon pieniä kokeita: oppiminen tehostuu, kun ei tarvitse muistaa kaikkea yhtä aikaa. Kurssista tulee suoritusmerkintä päättötodistukseen, mutta jaksotodistukseen tulee numeroarvosana, joka vaikuttaa osaltaan kurssinumeroiden keskiarvoon sitä ylöspäin pyöristäen.

Kurssilla käytetään paljon sähköistä materiaalia. Tämä valmentaa jatko-opintoihin, sillä esim. lukiossa opiskelu tapahtuu enenevässä määrin tvt-avusteisesti. Kurssilla saat harjoitella myös sähköisen kokeen tekemistä. Kurssi kestää 3 jakson ajan, ja se toteutetaan toiminnallisuutta korostaen: pelataan, puhutaan ja tehdään.

Tule siis kurssille ainakin, jos jatko-opintojen ruotsi arveluttaa. Koska ysillä yhteisiä ruotsin kursseja on enää vain yksi, on vaarana, että oppiaines unohtuu. Lukiossa joutuisi sitten nopeasti ottamaan sen kiinni – tämän takia kertaava ylläpitokurssi on monelle tarpeen. Muistathan, että ruotsi tulee vastaan kaikissa keskiasteen oppilaitoksissa. Vaikka menestyisitkin ruotsissa jo nyt hyvin, pääset lukiossa helpommalla, kun satsaat enemmän B1-kieleen, jota lukiossa opiskellaan yhteisesti 5 kurssia. (Ja ainahan on mahdollista kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa pitkä ruotsi, jos pitkä matematiikka tai pitkä A1-englanti tuntuvat vaikeilta.)

Ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettavien aineiden vähimmäismäärä on jatkossa 4:n sijasta 5, joten ruotsin kirjoittaminen on näppärä tapa kerätä tarpeeksi aineita yo-todistukseensa, varsinkin kun pisterajat ovat olleet kielistä alhaisemmat. Voisi luvata, että se riittää, mitä opettaja pyytää tekemään oppitunneilla. Korkea-asteen opinnoissa ruotsi kuuluu kaikkien opintoalojen tutkintovaatimuksiin.

Englanti 8. ja 9.lk

Laajuus: 1 kurssi / vuosi

Englannin valinnaiskurssilla laajennetaan sanavarastoa vaihtuvilla teemoilla (esim. musiikki, elokuvat, matkustaminen, urheilu), rohkaistutaan puhumaan englantia ja tutustutaan tarkemmin englantilaiseen kulttuuriin. Oppikirjoja ei kurssilla ole. Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa kurssin sisältöön, ja tältä pohjalta luodaan rento ja mukava kurssi, jossa jokainen pystyy kehittämään omaa englannin osaamistaan taitotasostaan riippumatta. Kurssi antaa myös mahdollisuuden korottaa yhteisten englannin kurssien arvosanaa.

We hope to see you on the course!


Saksa 8. ja 9.lk

8.-luokka

Laajuus: 2 kurssia / vuosi

Guten Tag!

Saksa on koulumme B2-kieli, joten kielen opiskelu alkaa 8.-luokalla ja jatkuu 9.-luokalla sekä lukiossa. Saksa kannattaa valita, koska kieliä opiskelemalla saa näppärästi kasaan lukiokursseja ilman raskasta pänttäämistä – kieltähän opitaan kypsymällä, ei ulkoa opettelemalla. Hyvä on myös tietää, että jatkossa ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettavien aineiden vähimmäismäärä lisääntyy 4:stä 5:teen, joten kielistä kiinnostuneen opiskelijan luonnollinen valinta on kirjoittaa lisää kieliä. Jatko-opinnoissa saksan osaamisesta on hyötyä, koska monilla oppilaitoksilla on vaihto-ohjelmia keskieurooppalaisten oppilaitosten kanssa. Myös yrityksissä saksan kielen taito on kysyttyä. Kielenopiskelu ei ole tietenkään pelkkää kielioppia, vaan tutustumme saksankielisten maiden, Saksan, Itävallan ja Sveitsin, kulttuuriin.

Uusi oppikirjamme Magazin.de sisältää perinteisen oppikirjan lisäksi paljon sähköistä oheismateriaalia, joten kaikenlaisille oppijoille löytyy mielekästä tekemistä. Teemme paljon pari- ja ryhmätöitä ja toiminnallisia harjoituksia (esim. pelejä), sekä opiskelemme kieltä myös tvt-avusteisesti. Toteutamme lisäksi muutaman laajemman projektin (esim. YouTube-video) oppilaiden mielenkiinnon mukaan.

Willkommen!


9.-luokka

Laajuus: 2 kurssia / vuosi

Servus!

Matka Keski-Eurooppaan jatkuu B2-kielen aivan uudenlaisen oppikirjan avulla. Magazin.de sisältää perinteisen oppikirjan lisäksi paljon sähköistä materiaalia (esim. videoita ja sähköisiä tehtäviä), joten erilaiset oppijat voivat valita tehtäviä oman mielenkiintonsa mukaan. Teemme edelleen paljon pari- ja ryhmätöitä sekä toteutamme kurssien aikana pari laajempaa projektia (esim. YouTube-video). Opetus sisältää paljon myös toiminnallisuutta.

Muistathan, että saksan harrastamisesta on hyötyä lukiossa (kurssit näppärästi kasaan ilman pänttäämistä) ja jatko-opinnoissa (oppilaitosten vaihto-ohjelmat keskieurooppalaisten oppilaitosten kanssa). Muistathan, että jatkossa ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettavien aineiden vähimmäismäärä nousee 4:stä 5:teen. Koska kieliä ei tarvitse/voi päntätä, kannattaa valita kieliä mukaan kirjoitettaviin aineisiin: näin säästät aikaa reaaliaineiden lukemiseen. Saksa on edelleen yritysten tarvituimpia kieliä – saksan osaaminen tuo siis plussaa myöhemmin työpaikkaa, vaikkapa kesätyötä, hakiessasi.

Paitsi että eriytämme oppiainesta, toteutetaan arviointikin nyt uudella tavalla: saat itse valita lukuvuoden lopussa, otatko numeroarvosanan päättötodistukseesi vai haluatko siihen vain suoritusmerkinnän. Menestymisestä ei siis tarvitse ottaa paineita!

Bis später!

Koodaus ja robotiikka 8. ja 9.lk

Laajuus: 1 kurssi / vuosi

Kurssilla tutustutaan ohjelmoinnin ja koodauksen perusteisiin yleisempien apuvälineiden avulla. Rakennetaan Lego-pohjaisia robotteja, joita ohjelmoidaan tietokoneella suorittamaan erilaisia tehtäviä.

Yrittäjyys 8. ja 9.lk

Laajuus: 1 kurssi / vuosi

Yrittäjyys on uusi valinnaisaine, jonka yhtenä tavoitteena on kehittää oppilaan työelämäntaitoja. Oppilas tutustuu omiin vahvuuksiinsa ja harjoittelee tapoja, joilla hän voi hyödyntää niitä tulevaisuudessa. Opettelemme myös työelämässä tärkeitä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja. Niiden avulla oppilas oppii antamaan itsestään positiivisen kuvan esimerkiksi työhaastatteluissa tai neuvotteluissa.

Oppilaan omat kyvyt ja mielikuvitus ovat lähtökohtana omaa yritystä perustettaessa. Tavoitteena on, että vuoden aikana oppilaalla on tarvittavat taidot ja yrityssuunnitelmat oman yrityksen perustamiseen. Tutustumme myös eri aloihin, yrityksiin ja yrittäjiin. Mahdollisuuksien mukaan toteutamme vierailuja yrityksissä ja tunneilla vierailee yrittäjiä eri aloilta. Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa kurssin kulkuun ja toteuttaa aiheeseen liittyviä projekteja sen aikana. Kurssin tavoitteena on opettaa nuorille vastuun ottamista ja omatoimisuutta, joten sen sisällön muotoutumiseen vaikuttavat oppilaiden omat mielenkiinnon kohteet, toiveet ja tavoitteet.
Maa- ja metsätalous 8. ja 9.lk

Laajuus: 2 kurssia / vuosi

Oppiaineen kuvaus

Maa-, metsätalous on soveltavaa biologiaa, jonka kursseilla oppilaat pääsevät tutustumaan monipuolisesti suomalaisen maa- ja metsätalouden erityispiirteisiin. Teoriaopetuksen ohessa erilaisilla käytännön tehtävillä ja mahdollisilla vierailuilla on keskeinen asema kurssin toteutuksessa. Opintojen aikana päästään kuulemaan myös vierailevia puhujia eri maa- ja metsätalouden aloilta. Näin muodostuu kokonaisuus, joka huomioi Reisjärven paikalliset erityispiirteet ja herättelee oppilaan mielenkiintoa alaa kohtaan tulevaisuuden ammattina.

Oppiaineen tavoitteet
 • Kiinnostuksen herättäminen maa- ja metsätaloutta kohtaan
 • Luonnonolojen merkityksen ymmärtäminen maa- ja metsätalouden kannalta, sekä näiden peruselinkeinojen vaikutus luonnon normaaliin toimintaan ja elinympäristöön laatuun
 • Valmiuksien antaminen luonnontieteiden soveltamiseen, vapaaseen harrastamiseen ja alan jatkokoulutukseen hakeutumiseen

Opiskeleminen

Kurssin oppimateriaali löytyy suurimmaksi osaksi Pedanet-ympäristöstä, jonne julkaistaan jokaisen kurssikerran yhteydessä tunnin luentodiat sisältävä PowerPoint-esitelmä ja muutamia aihetta syventävää tehtävää. Suurin osa tehtävistä tehdään siis tietokoneilla, mutta perinteisiä esitelmiä ei ole myöskään unohdettu. Maa- ja metsätalouden ainesisältöjen lisäksi kurssilla opitaan samalla paljon myös tietotekniikan käytöstä. Opiskelun pohjana käytetään MTK:n vuonna 2017 julkaisemaa Maatilan antimet -opetusmateriaalia, sekä Metsäkustannus Oy:n tuottamaa Uuden metsänomistajan kirjaa.

Kurssin arvioinnin pohjan muodostavat kokeista saatavat arvosanat, tuntityöskentely ja käytännön harjoitusten suorittaminen, sekä oppilaiden omat arviot osaamisestaan.

8. luokan opinnot

Maa- ja metsätalouden ensimmäiset kaksi kurssia suoritetaan 8. luokalla. Pääpaino on maatalouden edellytyksiin, toimintamenetelmiin ja tuotteisiin tutustumisessa, mutta vuoden aikana käsitellään myös mehiläis- ja kalataloutta. Mukana on käytännön harjoittelua aina kasvien kylvämisestä ja hoidosta pilkkimiseen ja erilaisiin luontoretkiin.9. luokan opinnot

Opintokokonaisuuden kaksi viimeistä kurssia suoritetaan 9. luokan aikana. Edellisestä vuodesta poiketen painotus on metsätalouden käytännöissä ja menetelmissä. Kurssin alussa käsitellään myös lyhyesti puutarha-, turkis- ja porotaloutta, sekä turvetuotantoa. Edellisen vuoden tapaan mukana on myös käytönnön töitä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä