Morgon- och kvällsvård / Aamu- ja iltahoito

Kriterier / Kriteerit

Principer gällande skiftomsorg och förlängd öppethållning inom småbarnspedagogiken i Raseborg

Enligt lagen om småbarnspedagogik 540/2018, som styr anordnandet av dagvård i kommunen, ska man vid planering, anordnande och tillhandahållande av samt beslutsfattande om småbarnspedagogik i första hand se till barnets bästa. Inom kommunen ska småbarnspedagogik ordnas i den utsträckning som behovet i kommunen är.

 1. Med skiftomsorg avses vård mellan kl. 17.30 och kl. 6.30. Den förlängda öppethållningen avser vård på vardagar mellan kl. 5.30 och kl. 6.30 på morgonen och mellan kl. 17.30 och kl. 22.30 på kvällen.

 2. Den subjektiva rätten till dagvård omfattar inte skiftomsorg eller deltagande i småbarnspedagogik under förlängd öppethållning. Skiftomsorg och förlängd öppethållning ordnas för barn som behöver detta på grund av en förälders eller en annan vårdnadshavares arbete eller studier som huvudsakligen sker utöver daghemmens vanliga öppethållningstider.

 3. Då barnet är i behov av skiftomsorg eller förlängd öppethållningstid antecknas detta i beslutet om dagvårdsplats. Barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare ska utan dröjsmål, dvs. så fort de fått vetskap om dem, meddela sådana väsentliga förändringar som påverkar omfattningen av dagvårdsbehovet för barnet. Eventuella förändringar i dagvårdsbehovet görs på en för ändamålet avsedd ändringsblankett. Då föräldrars/vårdnadshavares arbete och studier inte mera utgör grund för skiftomsorg eller deltagande i förlängd öppethållning ges ett nytt beslut om dagvård som inte omfattar skiftomsorg/deltagande i förlängd öppethållning.

 4. I Raseborg ordnas skiftomsorg på finska och svenska på Rasebo daghem i Ekenäs. Skiftomsorg ordnas alla andra dagar förutom:
  – julhelgen från den 23.12 kl. 22.00 till den 27.12 kl. 6.00
  – påskhelgen från skärtorsdagen kl. 22.00 till dagen efter annandag påsk kl. 6.00
  – från torsdag före midsommarafton kl. 22.00 till måndag efter midsommarhelgen kl. 6.00

  Om vårdbehovet infaller under tider som skiftomsorg inte ordnas på Rasebo daghem, bör vårdbehovet meddelas i god tid, minst en månad i förväg, för att man ska kunna komma överens om hur vården ordnas.

 5. Förlängd öppethållning ordnas vid behov på Labyrintens daghem i Karis på svenska och finska och på Mäntykoto daghem i Ekenäs på finska.

 6. Föräldrarna och vårdnadshavarna ska meddela vårdbehovet till daghemmet senast på onsdag kl. 17 en och en halv vecka före den vecka då vården behövs. Vårdbehovet meddelas skriftligen, t.ex. på en av daghemmet utdelad blankett eller per e-post. Meddelande per telefon godkänns inte. Av meddelandet bör framgå barnets vårdtider och föräldrarnas/vårdnadshavarnas arbetstider.

 7. Om förändringar i vårdbehovet meddelas med kort varsel, erbjuds vård i mån av möjlighet enligt personalresurs och fastslagen arbetsturlista. De på förhand reserverade vårddagarna räknas in i de avtalade vårdtimmarna när dagvårdsavgiften räknas.

 8. Föräldrarna ansvarar själva för ordnandet av sitt barns dagvård vid plötsliga förändringa i vårdbehovet.

 9. Föräldrar och vårdnadshavare bör se till att barnets vårddag inte blir oskäligt lång (i huvudsak inte överskrider 10h) och att barnet garanteras en veckovila (minst två dagar efter varandra). Barnets vårdtid består av vårdnadshavarnas arbetstid + resor och eventuell vilotid efter nattskift.

 10. Efter vårdnadshavarnas nattskifte bör barnet avhämtas från daghemmet senast kl. 15.30.

 11. På daghemmet råder nattro mellan kl. 22.30 och kl. 5.00. Detta innebär att barn inte hämtas till eller från daghemmet under denna tid, utan barnen garanteras en lugn nattsömn.

 12. För de barn, vars vårdtid fortsätter efter kl. 17.30, serveras middag kl. 17.30 samt kvällsmål kl. 20.00. Under veckoslut ingår alla måltider.


Vuorohoidon ja pidennetyn aukioloajan periaatteet Raaseporin varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on varhaiskasvatuslain 540/2018 mukaan ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

 1. Vuorohoidolla tarkoitetaan hoitoa klo 17.30 ja klo 6.30 välisenä aikana.

 2. Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus ei koske vuorohoitoa ja pidennettyä aukioloaikaa. Vuorohoitoa on järjestettävä tarvittavassa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan pääsääntöisesti päiväkotien aukioloaikojen ulkopuolella tapahtuvan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi.

 3. Kun lapselle tarvitaan vuorohoitoa tai hoitoa pidennetyn aukiolon aikana, lapselle myönnetään paikka vuorohoidossa/pidennetyn aukioloajan piirissä. Lapsen vanhemman tai muun huoltajan tulee ilmoittaa kunnalle varhaiskasvatusoikeuden laajuuteen vaikuttavissa seikoissa tapahtuvista olennaisista muutoksista viipymättä saatuaan niistä tiedon. Varhaiskasvatuksen laajuuden muuttuessa tulee siitä ilmoittaa muutoslomakkeella. Mikäli lapsen vuorohoidolle tai hoidolle pidennetyn aukioloajan piirissä ei enää ole tarvetta, tehdään lapselle uusi päivähoitopäätös, joka ei sisällä vuorohoitoa/pidennettyä aukioloaikaa.

 4. Raaseporissa vuorohoitoa järjestetään suomeksi ja ruotsiksi Rasebon päiväkodissa Tammisaaressa kaikkina päivinä paitsi:
  – jouluna 23.12 klo 22.00 – 27.12 klo 6.00
  – pääsiäispyhinä kiirastorstaista klo 22.00 toisen pääsiäispäivän jälkeiseen aamuun klo 6.00 – juhannuksena juhannusaattoa edeltävästä torstaista klo 22.00 juhannuksen jälkeiseen maanantaihin klo 6.00


  Mikäli lapselle ilmenee hoidon tarvetta aikana, jolloin sitä ei Rasebon päiväkodissa järjestetä, tulee siitä ilmoittaa hyvissä ajoin, vähintään kuukautta ennen hoidon tarvetta, jotta hoidon järjestämisestä ehditään sopia huoltajien kanssa.

 5. Pidennettyä aukioloaikaa järjestetään tarpeen mukaan suomeksi ja ruotsiksi Labyrintin päiväkodissa Karjaalla sekä suomeksi Mäntykodon päiväkodissa Tammisaaressa.

 6. Vanhempien ja huoltajien tulee ilmoittaa hoidon tarpeesta viimeistään keskiviikkona klo 17.00 puolitoista viikkoa ennen sen viikon maanantaita, jolloin hoitoa tarvitaan. Hoidon tarpeesta ilmoitetaan kirjallisesti esim. siihen tarkoitetulla kaavakkeella tai sähköpostilla. Ilmoitusta puhelimitse ei huomoida. Ilmoituksesta tulee ilmetä lapsen hoitoajat sekä vanhempien/huoltajien työajat.

 7. Mikäli hoidon tarpeeseen tulee lyhyellä varoitusajalla muutoksia, lapselle tarjotaan hoitoa mahdollisuuksien mukaan, henkilöresurssien ja työvuorolistojen puitteissa. Ennalta varatut hoitoajat lasketaan mukaan sovittuihin hoitotunteihin varhaiskasvatusmaksua määritettäessä.

 8. Vanhemmat vastaavat itse lapsen hoidon järjestämisestä äkillisten hoitotarpeen muutosten sattuessa.

 9. Vanhempien ja huoltajien tulee huolehtia siitä, että lapselle ei tule ylipitkiä päiviä varhaiskasvatuksessa (pääasiallisesti maksimissaan 10 tunnin pituisia hoitopäiviä). Lapselle tulee myös taata viikkolepo (vähintään kaksi perättäistä päivää viikossa). Lapsen hoitoajat koostuvat huoltajien työajasta + matkoista ja tarvittaessa lepoajasta yövuoron jälkeisenä päivänä.

 10. Huoltajan yövuoron jälkeisenä päivänä tulee lapsi hakea hoidosta viimeistään klo 15.30.

 11. Päiväkodissa vallitsee yörauha klo 22.00–5.00 välisenä aikana. Lapsia ei tänä aikana tuoda päiväkotiin eikä haeta päiväkodista, vaan lapsille taataan rauhallinen yöuni.

 12. Hoidossa klo 17.30 jälkeen olevalle lapselle tarjotaan illallinen klo 17.30 ja iltapala klo 22.00. Viikonloppuisin lapselle tarjotaan kaikki hoitoaikaan sisältyvät ateriat.