Kila- Kiila

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2020 ALKAEN KLIENTAVGIFTER FÖR SMÅBARNSPEDAGOGISK VERKSAMHET FR.O.M. 1.8.2020

KLIENTAVGIFTER FÖR SMÅBARNSPEDAGOGISK VERKSAMHET FR.O.M. 1.8.2020
Klientavgifterna justeras årligen och inkomstutredning inför hösten begärs in under våren.
Avgifterna indexjusteras fr.o.m. 1.8.2020. Information om indexjusteringen hittas på stadens
hemsida och på daghemmens Peda.net sidor i början av maj.
I och med att så många barn nu är hemma så sänds blanketten hem till alla familjer per post.
Blanketten returneras ifylld senast den 25.5.2020 till dagvårdssekreteraren. Blanketten får
gärna returneras per e-post om det är möjligt.
Inkomstutredningen samt bilagor innehåller känsliga personuppgifter och kan sändas per
krypterad e-post via följande länk:
https://www.turvaposti.fi/meddelande/anne-marie.brandtberg@raseborg.fi
Med vänlig hälsning,
Anne-Marie Brandtberg, dagvårdssekreterare

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2020 ALKAEN
Asiakasmaksut tarkistetaan vuosittain ja tuloselvitys syksyä varten pyydetään keväällä.
Asiakasmaksut indeksitarkistetaan 1.8.2020 alkaen. Tietoa indeksitarkistuksesta löytyy
kaupungin kotisivulta ja päiväkotien Peda.net sivuilta toukokuun alussa.
Koska niin moni lapsi on nyt kotona, lähetetään lomake kaikille perheille kotiin postitse.
Lomake tulee palauttaa täytettynä päivähoitositeerille viimeistään 25.5.2020. Lomake voidaan
palauttaa mielellään sähköpostitse, jos on mahdollista.
Tuloselvitys liitteineen sisältää henkilötietoja ja voidaan lähettää turvapostina seuraavan linkin
kautta:
https://www.turvaposti.fi/viesti/anne-marie.brandtberg@raseborg.fi
Ystävällisin terveisin,
Anne-Marie Brandtberg, päivähoitosihteeri

Varhaiskasvatusmaksu poikkeusolon aikana Avgifterna för småbarnpedagogiken under undantagsförhållandena

Asiakasmaksut varhaiskasvatuksessa laskutetaan läsnäolo päivien mukaan maaliskuusta, huhtikuusta ja toukokuusta. Alle 10 euron maksuja ei laskuteta
UPPBÄRING AV KLIENTAVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN UNDER UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN SOM REGERINGEN FASTSTÄLLT

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken faktureras enligt antalet närvarodagar för mars, april och maj månaderna. Avgifter under 10 euro faktureras inte.

Tiedote korona viruksesta Information om korona

Hyvät huoltajat
Tällä hetkellä esiintyy influenssaa, muita hengityselininfektioita ja lievä lisääntynyt riski sairastua
koronavirukseen covid-19. Oireet kaikissa sairauksissa ovat samanlaisia, mutta ainoastaan niillä,
jotka ovat 14 vuorokauden aikana matkustaneet riskialueilla matkustaneilla voidaan epäillä
koronatartuntaa kriteerien täyttyessä. THL:n tilastojen mukaan Suomessa on kirjattu yli 9000
influenssatapausta. Kausi-influenssa on tänä vuonna edennyt hitaammin aikaisempiin vuosiin
verrattuna.
On tärkeää ehkäistä ja hidastaa maailmalla leviävän covid-19 -viruksen leviäminen Suomessa.
Tähän mennessä Suomessa on vahvistettu kuusi tartuntatapausta, ja useita henkilöitä on asetettu
karanteeniin. Karanteeniin asetetut henkilöt ovat olleet suorassa kontaktissa sairastuneiden
kanssa.
Mikäli sinulla esiintyy kuumetta, yskää, päänsärkyä tai kurkkukipua, se voi olla tavallista kausiinfluenssaa. Jos lapsella on kuumetta, hänen tulee jäädä kotiin. Jos olet itse tai lähipiirissäsi oleva
henkilö on ollut 14 vuorokauden aikana matkalla riskialueella tai jos olet ollut / lähipiiriisi kuuluva
henkilö on ollut suorassa kontaktissa koronapotilaan kanssa, sinun tulee ottaa yhteyttä
terveyskeskukseen (puhelin 019 – 289 3000) tai päivystysapu (116117) riskien arvioimiseksi.
Samassa yhteydessä annetaan ohjeet hoidosta ja näytteiden ottamisesta.
Jos varmistuu, että henkilö on sairastunut covid-19 virukseen, Raaseporin kaupungin hygienia- ja
tartuntatautitiimi kartoittaa lähikontaktit. Johtava lääkäri Tove Wide päättää karanteenista. Mikäli
päiväkoteja, kouluja tai muita suuria ryhmiä asetetaan karanteeniin, tiimi konsultoi THL:n
asiantuntijoita ja HUSin epidemiologista yksikköä.
Lapset ja henkilökunta, joilla on kuumetta, tulee jäädä kotiin. Käsienpesussa tulee noudattaa
huolellisuutta. Yskittäessä tulee yskiä olkavarteen tai puhtaaseen nenäliinaan, joka heitetään pois
ympäristössä olevienihmisten suojaamiseksi.
Päivitettyä lisätietoa saa Raaseporin kaupungin kotisivuilta.
Tove Wide, johtava lääkäri

Bästa vårdnadshavare
I samhället förekommer influensa, andra luftvägsinfektioner och en liten risk för infektion
förorsakad av koronaviruset covid-19. Symtomen är liknande för alla dessa sjukdomar, men endast
de som varit på resa på riskområde inom de senaste 14 dygnen eller de som varit i direktkontakt
med en korona-patient fyller kriterierna för korona-misstanke. Andra luftvägsinfektioner är
sannolikare än covid-19. Enligt THL statistik finns hittills över 9000 fall av anmäld influensa under
denna säsong. Influensa-epidemin har i år kommit igång något långsammare än tidigare år.
Covid-19-viruset sprider sig i världen och i Finland vidtar man kraftiga åtgärder för att viruset inte
skall få fotfäste i samhället eller åtminstone bromsa spridningen. Hittills finns sex konstaterade fall
och många i karantän. Personer i karantän har varit i direkt kontakt med någon av de som
insjuknat.
Om man får feber, hosta, halsont, huvudvärk kan det vara fråga om vanlig säsongsinfluensa. Barn
med feber bör stanna hemma. Om personen varit på resa inom de senaste 14 dygnen på
riskområden eller varit i direktkontakt med en koronapatient bör hälsovården kontaktas per telefon
(hälsocentralen tfn 019-2893000 eller jourhjälpen tfn 116117) för riskbedömning och instruktioner
för provtagning och vård.
Om det konstateras covid-19 virus i Raseborg kommer stadens hygien- och smittskyddsteam att
kartlägga närkontakter. Om karantän besluter chefsläkare Tove Wide. Ifall det gäller daghem,
skolor, skolklasser eller andra större grupper kommer sakkunniga från institutet för hälsa och
välfärd (THL) och HUS epidemiologiska enhet att konsulteras.
Barn och personal med feber skall stanna hemma. Var noggranna med handtvätt. Hosta i
armvecket eller i en ren näsduk som sedan slängs bort så skyddar du mänskor i din omgivning.
Uppdaterad information om läget i Raseborg finns på stadens hemsida
Tove Wide, chefsläkare

Turvaposti

Tuloselvitys liitteineen sisältää henkilötietoja ja voidaan lähettää turvapostina. Mikäli haluatte käyttää turvapostia, ottakaa yhteyttä päivähoitosihteeri Anne-Marie Brandtbergiin.

VARHAISKASVATUSHAKEMUS ANSÖKAN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK

ANSÖKAN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK

 

En ansökan om småbarnspedagogik kan lämnas in året om.

Ansökan ska lämnas in senast 4 månader innan vården behövs. Om en vårdplats behövs från början av augusti, ska ansökan vara inlämnad före slutet av mars.

Familjerna delges ett platsbeslut inom maj månad om barnet börjar inom småbarnspedagogiken i augusti.

Om tidpunkten för behovet av vård inte kan förutses och behova av en vårdplats beror på plötslig sysselsättning eller plötsligt erhållande av studieplats, ska man ansöka om en vårdplats så snart som möjligt, dock senast två veckor innan vården behövs.

Ansökan görs i första hand elektroniskt. Inloggningen kräver identifiering.
Du kan även göra ansökan på pappersblankett som man kan skriva ut här: länk.

Ifall familjen inte tar emot en beviljad vårdplats och önskar en annan vårdplats, ska familjen lämna in en ny ansökan. Då iakttas den ovan nämnda behandlingstiden på fyra månader då man ordnar en ny vårdplats.

 

 

VARHAISKASVATUSHAKEMUS

 

Hakemus varhaiskasvatuksesta voidaan antaa minä aikana tahansa vuodesta.

Hakemus on jätettävä viimeistään 4  kuukautta ennen kuin hoitoa tarvitaan. Jos hoitopaikka tarvitaan elokuun alusta lähtien, on hakemus jätettävä ennen maaliskuun loppua. Perheille ilmoitetaan paikkapäätöksestä toukokuun aikana, jos lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen elokuussa.

Jos tarpeen ajankohtaa ei voida ennakoida ja hoitopaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelupaikan saannista, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen kuin hoitoa tarvitaan.

Hakemus tehdään ensisijaisesti sähköisesti. Sisäänkirjoittautumiseen tarvitaan tunnistus.
Hakemuksen voi tehdä myös paperilomakkeella, jonka voi tulostaa tästä: (linkki lomakkeeseen).

Jos perhe ei ota vastaan myönnettyä hoitopaikkaa ja haluaa toisen hoitopaikan, on perheen jätettävä uusi hakemus. Uutta hoitopaikkaa järjestettäessä huomioidaan yllä mainittu neljän kuukauden käsittelyaika.