Kouluruokailu

Kouluruokailun paikallinen näkökulma

Riihimäen kaupunki tarjoaa oppilaille maksuttoman kouluaterian. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamat kansalliset ravitsemussuositukset ohjaavat koko ruuanvalmistusprosesseja raaka-aineiden valitsemisesta valmistusmenetelmiin. Kouluruokailun tehtävänä on yhtälailla täyttää oppilaiden ravitsemukselliset tarpeet koulupäivän aikana kuin terveydelliset, sosiaaliset, ravitsemus- ja tapakasvatuksen tavoitteet. Ruokailuhetki näyttäytyy oppilaille täysipainoisena ja nautittavana kokemuksena, joka omalta osaltaan lisää kouluviihtyvyyttä ja täyttää myös ruokailutauon virkistystehtävän. Oppilaan koulupäivän tarkoituksenmukaisesti jaksottavat ateriat estävät väsymystä ja edistävät työkykyä sekä oppimista. Riittävän pitkä ruokailuaika varmistaa kylläisyyden ja kiireettömän vuorovaikutuksen yhteisöllisyyttä vahvistavassa ohjatussa tilanteessa.

Raaka-aineiden valinnassa Riihimäellä suositaan kotimaisia raaka-aineita ja lähiruokaperiaatetta unohtamatta luomu-tuotteita ja kiinnitetään huomiota ympäristö- ja ilmastoystävällisyyteen. Ylijäämäruoka pyritään hyödyntämään ihmisruuaksi. Valmistusmenetelmien valintaa ja ruuan jakamista ohjaavat terveellisyys ja hygieniavaatimukset. Hygieenisyyttä valvotaan yhdessä paikallisen terveysviranomaisen kanssa.

Kouluvuodet ovat merkityksellinen vaihe vaikuttaa lasten ja nuorten ruokailutottumuksiin. Kouluateriointi toimiikin mallina ruokavalinnoille myös kotioloissa ja opiskeluajan jälkeisissä elämänvaiheissa ja ruokakasvatuksella kouluissa pyritään vähitellen kohti itseohjautuvuutta ja vastuun ottamista omista elintavoista. Kouluaterioiden laatua ja valikoimaa kehittämällä voidaan vaikuttaa laaja-alaisesti oppilaiden terveyteen, opiskelukykyyn ja paitsi oppilaan myös kouluyhteisön hyvinvointiin. Jokaisesta tarjottavasta ruoka-annoksesta on esillä oikeaoppisesti koostettu mallikuva ja sisällysluettelo allergisoivista aineista.

Erityisruokavaliot suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti oppilaan huoltajan, kouluterveydenhuollon, ruuan valmistajien ja raaka-aineiden toimittajien yhteistyönä. Erityisruokien valmistusprosesseja ohjaavat samat arvot ja kriteerit kuin muutakin kouluruuan valmistusta.

Ruokailun yhteistyö koulun kanssa

Ruokasali ja ruokailutila keittiöineen mielletään yhtenä koulupäivään kiinteästi liittyvänä oppimisympäristönä. Oppilaat yhdessä opettajien ja keittiöhenkilökunnan kanssa jakavat vastuun ruokailutilan viihtyvyydestä, somistamisesta ja siisteydestä. Ruokavuorojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon kaikki osapuolet ja ruokailuaika on oltava riittävän pitkä. Riihimäen kouluilla on mahdollisuus tehdä joustavasti yhteistyötä ruokapalveluiden kanssa huomioiden erilaiset koulujen teematapahtumat ja juhlatilaisuudet.

Oppilaiden ohjaus kouluruokailussa on osa ruokakasvatusta ja pedagogista työotetta, jolla on mahdollista vaikuttaa oppilaan ruokaan liittyviin tietoihin, taitoihin, asenteisiin ja valintoihin. Tapakasvatuksesta huolehtivat yhteistyössä opettajat, kouluohjaajat, ruokapalveluhenkilökunta sekä muu koulun henkilökunta.

Kouluruokailun tehtävä

Kouluruokailun tehtävänä on oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen, opiskelukyvyn sekä ruokaosaamisen tukeminen. Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä täysipainoinen maksuton ateria. Ateria nautitaan tarkoituksenmukaisesti järjestettynä ja ohjattuna ruokailuna. Kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon ruokailun terveydellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys. Ruokailuhetkillä on tärkeä virkistystehtävä ja niillä edistetään kestävää elämäntapaa, kulttuurista osaamista sekä ruoka- ja tapakasvatuksen tavoitteita. Oikea-aikainen ja kiireetön ruokailu ja mahdolliset välipalat varmistavat jaksamisen koulupäivän aikana. Viihtyisä ruokailuhetki lisää hyvinvointia koko kouluyhteisössä.

Yhteistyö kouluruokailun toteuttamisessa

Kouluruokailu on oppilaille tärkeä osa koulupäivää. Oppilaita kannustetaan osallistumaan kouluruokailun ja etenkin ruokailuhetkien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Opettajat huolehtivat ruokailun yhteydessä annettavasta ohjauksesta ja kasvatuksesta yhdessä koulun muiden aikuisten kanssa. Kouluruokailun tavoitteista ja järjestämisestä keskustellaan kotien kanssa ja yhdessä tuetaan oppilaiden kehitystä. Kouluruokailuun osallistumista sekä ruoan ja ruokailutilanteen laatua seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Opetushenkilöstö ja ruokailusta vastaava henkilöstö tekevät yhteistyötä kouluruokailun järjestämisessä ja toiminnan kehittämisessä. Mikäli oppilaalla on yksilöllisiä ravitsemukseen sekä terveyden tai sairauden hoitoon liittyviä tarpeita, tulee oppilaan, huoltajan, ruokailusta vastaavan henkilöstön ja kouluterveydenhuollon sopia yhdessä ruokailuun liittyvistä tukitoimista ja seurannasta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä