Evankelisluterilaisen uskonnon tavoitteet ja sisällöt 9. lk

Tavoitteet ja sisällöt 9. lk

T1 Oppilas tunnistaa ja osaa eritellä uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta lukuvuonna käsiteltävien sisältöjen näkökulmasta.

T2 Oppilas perehtyy luterilaisuuden perusopetuksiin ja Raamatun kulttuurivaikutuksiin ja tulkintaan.

T3 Oppilas ymmärtää uskontoja yhdistäviä käsitteitä ja osaa analysoida uskontojen ulottuvuuksien vaikutusta kulttuuriin. Oppilas tunnistaa uskonnottomuuden eri muotoja.

T4 Oppilas osaa nimetä lukuvuonna käsiteltyjen uskontojen tapoja ja symboleja ja tunnistaa niitä median eri lähteistä. Oppilas osaa arvioida tapoja, symboleja ja uskonnollisia aiheita yhteiskunnassa ja kulttuurissa.

T5 Oppilas tunnistaa vakaumukseen vaikuttamaan pyrkivää argumentaatiota ja harjoittelee arvioimaan uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja.

T6 Oppilas perehtyy eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin ja kristilliseen etiikkaan. Oppilas pohtii ja analysoi ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä.

T7 Oppilas ymmärtää ja osaa arvioida, kuinka uskonnot ja katsomukset ohjaavat ja toimivat perusteluina ihmisten valinnoille. Oppilas ymmärtää esimerkiksi globalisaatioon liittyviä haasteita ja vastuuta yksilön näkökulmasta.

T8 Oppilas osaa hankkia tietoa ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä ja osaa pohtia ja arvioida omien arvojen suhdetta niihin.

T9 Oppilas pohtii ja osaa perustella omien eettisten valintojen vaikutuksia omaan ja toisten ihmisten hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen.

T10 Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja erilaisuutta.

 

S1 Suhde omaan uskontoon

Opetuksessa perehdytään Raamatun tulkintatapoihin ja kulttuurivaikutuksiin.

Opetuksessa nostetaan esille luterilaisuuden perusopetuksia ja arvioidaan sen vaikutusta suomalaisessa kulttuurissa.

Jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.

 

S2 Uskontojen maailma

Tutustutaan luonnonuskontoihin ja uusiin uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Opetuksessa tarkastellaan valittujen uskontojen ja katsomusten tapoja, symboleita, levinneisyyttä ja perusopetuksia sekä näiden vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa.

Opetuksessa tarkastellaan uskontoja yhdistäviä käsitteitä sekä uskontojen ulottuvuuksia uskontotieteellisestä näkökulmasta.

 Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen, uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa.

 

S3 Hyvä elämä

Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen.

Perehdytään syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen.

Tutustutaan YK:n Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan.

Opetuksen sisällöiksi valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Eettisiä kysymyksiä tarkastellaan mediasta otettujen ajankohtaisten esimerkkien avulla.

Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä