Musiikin tavoitteet ja sisällöt 8. lk

Tavoitteet ja sisällöt 8. lk

T1 Oppilas toimii ryhmässä rakentavasti ja muita kannustaen. Oppilas käyttää omia vahvuuksiaan musisoinnissa.

T2 Oppilas huomioi toiminnassaan äänessä tapahtuvia muutoksia (äänenmurros) ja osaa toimia niiden mukaan. Huomioitava myös arvioinnissa. Oppilas oppii ylläpitämään laulutaitoaan ja osallistuu yhteislauluun. Oppilas tutustuu erilaisiin äänenkäyttö- ja laulutapoihin.

T3 Oppilas vahvistaa yhteismusisointitaitojaan.

T4 Oppilas käyttää kehoaan musiikillisena instrumenttina. Oppilas kokee musiikin sykkeen ja eläytyy ja ilmentää musiikkia liikkeen keinoin.

T5 Oppilas kuuntelee musiikkia aktiivisesti ja eläytyy sen tunnelmaan motorisesti, visuaalisesti ja mielikuvitusta käyttäen. Oppilas kuvailee kuulemaansa ja kertoo musiikin herättämistä mielikuvista, ajatuksista ja tunteista.

T6 Oppilas tutkii miten improvisaation kautta syntyviä musiikillisia ideoita voidaan käyttää omien tai ryhmässä suunniteltujen ja toteutettujen sävellysten tekemisessä. Oppilas oppii ideoimaan, suunnittelemaan ja käyttämään musiikkia luovasti myös eri taiteenaloja yhdistäen.

T7 Oppilas oppii hyödyntämään musiikkiteknologiaa laajemmissa oppimiskokonaisuuksissa.

T8 Oppilas osaa käyttää musiikkia kulttuurin ilmentäjänä sekä vaikuttamisen keinona viestinnässä.

T9 Oppilas käyttää musiikin käsitteitä ja terminologiaa musiikillisen toiminnan yhteydessä.

T10 Oppilas kehittää omaa musiikkisuhdettaan ja tunnistaa musiikin vaikutukset tunteisiin ja hyvinvointiin.

T11 Oppilas käyttää soittimia ja laitteita turvallisesti sekä huolehtii kuulostaan ja toimii vastuullisesti musisointitilanteissa.

T12 Oppilas pystyy pitkäjänteiseen musiikillisten taitojen kehittämiseen sekä musiikillisten tuotosten viimeistelemiseen.

 

S1 Miten musiikissa toimitaan

Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen.

Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho-, rytmi, melodia- ja sointusoitinten soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa.

S2 Mistä musiikki muodostuu

Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikin perusmerkintätapoja.

Taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri tilanteissa.

Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmaisussa.

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

Musiikillisten taitojen ja tietojen ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja havaintojaan.

Myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa.

Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille.

Pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa, eri aikoina ja aikakausina.

S4 Ohjelmisto

Ohjelmistoon ja erityisesti kuuntelu ohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja aikakusien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt huomioiden

Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai soololaulujen, äänikokeilujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla.

Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa.

Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden omat tuotokset ja sävellykset

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä