Musiikin opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Musiikin opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

T1 Kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan musisoivan ryhmän ja musiikillisten yhteisöjen jäsenenä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

oppilas toimii musiikillisen ryhmän jäsenenä, huolehtii osuudestaan ja kannustaa toisia.

7lk

8lk

9lk

-oppilas oppii toimimaan ryhmässä rakentavasti ja muita kannustaen

-oppilas oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan musisoinnissa

-oppilas toimii ryhmässä rakentavasti ja muita kannustaen

-oppilas käyttää omia vahvuuksiaan musisoinnissa

-oppilas toimii ryhmässä rakentavasti ja muita kannustaen

-oppilas käyttää omia vahvuuksiaan musisoinnissa

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L7


Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Musiikillisen ryhmän jäsenenä toimiminen

T2 Ohjata oppilasta ylläpitämään äänenkäyttö- ja laulutaitoaan sekä kehittää niitä edelleen musisoivan ryhmän jäsenenä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

oppilas käyttää ääntään musiikillisen ilmaisun välineenä ja osallistuu yhteislauluun sovittaen osuutensa osaksi kokonaisuutta

7lk

8lk

9lk

-oppilas oppii havainnoimaan omassa äänessä tapahtuvia muutoksia ( äänenmurros)

-oppilas oppii ylläpitämään laulutaitoaan ja osallistuu yhteislauluun

-oppilas tutustuu erilaisiin äänenkäyttö- ja laulutapoihin

- oppilas huomioi toiminnassaan äänessä tapahtuvia muutoksia (äänenmurros) ja osaa toimia niiden mukaan. Huomioitava myös arvioinnissa

oppilas oppii ylläpitämään laulutaitoaan ja osallistuu yhteislauluun

-oppilas tutustuu erilaisiin äänenkäyttö- ja laulutapoihin

- oppilas huomioi toiminnassaan äänessä tapahtuvia muutoksia (äänenmurros) ja osaa toimia niiden mukaan. Huomioitava myös arvioinnissa

oppilas oppii ylläpitämään laulutaitoaan ja osallistuu yhteislauluun

-oppilas tutustuu erilaisiin äänenkäyttö- ja laulutapoihin

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Äänenkäyttö ja laulaminen musiikkiryhmän jäsenenä

T3 Kannustaa oppilasta kehittämään edelleen soitto- ja yhteismusisointilaitojaan keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimiin

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

oppilas soittaa keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimia ja osallistuu yhteissoittoon melko sujuvasti

7lk

8lk

9lk

-oppilas vahvistaa yhteismusisointitaitojaan

-oppilas vahvistaa yhteismusisointitaitojaan

-oppilas vahvistaa yhteismusisointitaitojaan

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Soittaminen musiikkiryhmän jäsenenä

T4 Rohkaista oppilasta monipuoliseen musiikkiliikunnalliseen kokemiseen ja ilmaisuun

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

oppilas osoittaa hahmottavansa musiikin perussykkeen liikkuessaan ja sovittaa liikeilmaisuaan kuulemaansa musiikkiin.

7lk

8lk

9lk

-oppilas oppii kokemaan kehonsa musiikillisena instrumenttina

-oppilas vahvistaa taitoaan kokea musiikin syke sekä eläytyä ja ilmentää musiikkia liikkeen keinoin

- oppilas käyttää kehoaan musiikillisena instrumenttina

- oppilas kokee musiikin sykkeen ja eläytyy ja ilmentää musiikkia liikkeen keinoin

-oppilas käyttää kehoaan musiikillisena instrumenttina

- oppilas kokee musiikin sykkeen ja eläytyy ja ilmentää musiikkia liikkeen keinoin

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Musiikkiliikunta

T5 Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun ja havainnointiin sekä ohjata häntä keskustelemaan havainnoistaan

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

oppilas kuuntelee ääniympäristöä ja musiikkia ja osaa kertoa havainnoistaan.

7lk

8lk

9lk

-oppilas kuuntelee musiikkia aktiivisesti ja eläytyy sen tunnelmaan motorisesti, visuaalisesti ja mielikuvitusta käyttäen

-oppilas kuvailee kuulemaansa ja kertoo musiikin herättämistä mielikuvista, ajatuksista ja tunteista

-oppilas kuuntelee musiikkia aktiivisesti ja eläytyy sen tunnelmaan motorisesti, visuaalisesti ja mielikuvitusta käyttäen

-oppilas kuvailee kuulemaansa ja kertoo musiikin herättämistä mielikuvista, ajatuksista ja tunteista

-oppilas kuuntelee musiikkia aktiivisesti ja eläytyy sen tunnelmaan motorisesti, visuaalisesti ja mielikuvitusta käyttäen

-oppilas kuvailee kuulemaansa ja kertoo musiikin herättämistä mielikuvista, ajatuksista ja tunteista

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ääniympäristön ja musiikin kuuntelu ja siitä keskustelu

T6 Kannustaa oppilasta rakentamaan luovaa suhdetta musiikkiin ja ohjata heitä improvisointiin, sovittamiseen ja säveltämiseen sekä taiteidenväliseen työskentelyyn

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

oppilas osaa käyttää musiikillisia tai muita äänellisiä elementtejä kehittäessään ja toteuttaessaan uusia musiikillisia ideoita yksin tai ryhmän jäsenenä

7lk

8lk

9lk

-oppilas oppii ideoimaan, suunnittelemaan ja käyttämään musiikkia luovasti myös eri taiteenalaoja yhdistäen

- oppilas tutkii miten improvisaation kautta syntyviä musiikillisia ideoita voidaan käyttää omien tai ryhmässä suunniteltujen ja toteutettujen sävellysten tekemisessä

-oppilas oppii ideoimaan, suunnittelemaan ja käyttämään musiikkia luovasti myös eri taiteenalaoja yhdistäen

-oppilas tutkii miten improvisaation kautta syntyviä musiikillisia ideoita voidaan käyttää omien tai ryhmässä suunniteltujen ja toteutettujen sävellysten tekemisessä

-oppilas oppii ideoimaan, suunnittelemaan ja käyttämään musiikkia luovasti myös eri taiteenalaoja yhdistäen

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Musiikin luova toteuttaminen

T7 Ohjata oppilasta musiikin tallentamiseen ja tieto- ja viestintäteknologian luovaan ilmaisulliseen käyttöön sekä musiikin tekemisessä että osana monialaisia kokonaisuuksia

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

oppilas osaa käyttää musiikkiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia omassa tai ryhmän ilmaisussa

7lk

8lk

9lk

-oppilas tutustuu musiikkiteknologia tarjoamiin mahdollisuuksiin oman musiikin tuottamisessa ja tallentamisessa

-Oppilas oppii hyödyntämään musiikkiteknologiaa laajemmissa oppimiskokonaisuuksissa

- Oppilas oppii hyödyntämään musiikkiteknologiaa laajemmissa oppimiskokonaisuuksissa

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Musiikkiteknologian käyttö

T8 Ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikkia taiteenlajina ja ymmärtämään, miten musiikkia käytetään viestimiseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

oppilas osaa jäsentää musiikin käyttötapoja ja ilmenemismuotoja ja kertoa havainnoistaan.

7lk

8lk

9lk

-oppilas tutustuu musiikkiin kulttuurin ilmentäjänä sekä vaikuttamisen keinona viestinnässä

-oppilas osaa käyttää musiikkia kulttuurin ilmentäjänä sekä vaikuttamisen keinona viestinnässä

- oppilas osaa käyttää musiikkia kulttuurin ilmentäjänä sekä vaikuttamisen keinona viestinnässä

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S!-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2. L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kulttuurinen osaaminen

T9 Rohkaista ja ohjata oppilasta keskustelemaan musiikista käyttäen musiikin käsitteitä ja terminologiaa

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

oppilas käyttää musiikin peruskäsitteitä ja merkintätapoja sekä termejä musiikillisessa toiminnassa

7lk

8lk

9lk

-oppilas oppii käyttämään musiikin käsitteitä ja terminologiaa musiikillisen toiminnan yhteydessä

-oppilas käyttää musiikin käsitteitä ja terminologiaa musiikillisen toiminnan yhteydessä

-oppilas käyttää musiikin käsitteitä ja terminologiaa musiikillisen toiminnan yhteydessä

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Musiikin käsitteiden ja symbolien käyttö

T10 Ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

oppilaan kanssa keskustellaan musiikin vaikutuksesta tunteisiin ja hyvinvointiin, mutta tavoitetta ei oteta huomioon päättöarvosanaa muodostettaessa

7lk

8lk

9lk

-oppilas kehittää omaa musiikkisuhdettaan ja oppii tunnistamaan musiikin vaikutukset tunteisiin ja hyvinvointiin

-oppilas kehittää omaa musiikkisuhdettaan ja tunnistaa musiikin vaikutukset tunteisiin ja hyvinvointiin

-oppilas kehittää omaa musiikkisuhdettaan ja osaa hyödyntää musiikkia tunteiden hallinnassa ja hyvinvoinnin edistämisessä

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Musiikin hyvinvointivaikutusten tunnistaminen

T11 Ohjata oppilaita huolehtimaan kuulostaan sekä musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

oppilas käyttää laitteita ja soittimia musisointitilanteissa ottaen huomioon mm. äänen ja musiikin voimakkuuteen ja muut turvalliseen toimintaan liittyvät tekijät

7lk

8lk

9lk

-oppilas oppii käyttämään soittimia ja laitteita turvallisesti sekä huolehtimaan kuulostaa ja toimimaan vastuullisesti musisointitilanteissa

-oppilas käyttää soittimia ja laitteita turvallisesti sekä huolehtimaan kuulostaa ja toimimaan vastuullisesti musisointitilanteissa

-oppilas käyttää soittimia ja laitteita turvallisesti sekä huolehtimaan kuulostaa ja toimimaan vastuullisesti musisointitilanteissa

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kuulosta sekä musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta huolehtiminen

T12 Ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, asettamaan tavoitteita musiikilliselle oppimiselle ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

oppilas asettaa ohjattuna musisointiin, musiikkiliikuntaan tai säveltämiseen ja muuhun luovaan tuottamiseen liittyviä tavoitteita sekä arvioi edistymistään suhteessa niihin

7lk

8lk

9lk

-oppilas oppii pitkäjänteiseen musiikilliseen taitojen kehittämiseen sekä ymmärtää musiikillisten tuotosten viimeistelyn tärkeyden

-oppilas pystyy pitkäjänteiseen musiikillisten taitojen kehittämiseen sekä musiikilliset tuotosten viimeistelemiseen

-oppilas pystyy pitkäjänteiseen musiikillisten taitojen kehittämiseen sekä musiikilliset tuotosten viimeistelemiseen

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Oppimisen taidot

SISÄLLÖT 7-9

7 lk

8 lk

9 lk

S1 Miten musiikissa toimitaan

-opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen.

- äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho-, rytmi, melodia- ja sointusoitinten soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa

S1 Miten musiikissa toimitaan

-opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen.

- äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho-, rytmi, melodia- ja sointusoitinten soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa

S1 Miten musiikissa toimitaan

-opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen.

- äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho-, rytmi, melodia- ja sointusoitinten soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa

S2 Mistä musiikki muodostuu

-musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikin perusmerkintätapoja.

-taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri tilanteissa.

-opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmaisussa

S2 Mistä musiikki muodostuu

-musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikin perusmerkintätapoja.

-taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri tilanteissa.

-opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmaisussa

S2 Mistä musiikki muodostuu

-musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikin perusmerkintätapoja.

-taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri tilanteissa.

-opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmaisussa

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

-musiikillisten taitojen ja tietojen ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja havaintojaan

-myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa.

-opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille.

-pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa, eri aikoina ja aikakausina.

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

-musiikillisten taitojen ja tietojen ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja havaintojaan

-myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa.

-opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille.

-pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa, eri aikoina ja aikakausina.

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

-musiikillisten taitojen ja tietojen ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja havaintojaan

-myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa.

-opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille.

-pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa, eri aikoina ja aikakausina.

S4 Ohjelmisto

-ohjelmistoon ja erityisesti kuuntelu ohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja aikakusien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt huomioiden

-äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai soololaulujen, äänikokeilujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla.

-ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa

-ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden omat tuotokset ja sävellykset

S4 Ohjelmisto

-ohjelmistoon ja erityisesti kuuntelu ohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja aikakusien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt huomioiden

-äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai soololaulujen, äänikokeilujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla.

-ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa

-ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden omat tuotokset ja sävellykset

S4 Ohjelmisto

-ohjelmistoon ja erityisesti kuuntelu ohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja aikakusien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt huomioiden

-äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai soololaulujen, äänikokeilujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla.

-ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa

-ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden omat tuotokset ja sävellykset

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä