Tavoitteet ja sisällöt 8. lk

T1 Oppilas vertailee erilaisia (moniaistisia) havaintovälineitä ja kuvallisen tuottamisen menetelmiä kuvien ja ympäristön tarkasteluun (oman ilmaisun lähtökohtana).

T2 Oppilas osallistuu keskusteluun omista ja muiden havainnoista ja tarkastelee omien havaintojensa ja näkemystensä lähtökohtia käyttäen kuvataiteen käsitteistöä.

T3 Oppilas tutkii kokeellisesti erilaisia kuvantekemisen välineitä ja monitieteisiä/taiteisia tiedontuottamisen tapoja erilaisissa ympäristöissä.

T4 Oppilas tutkii, kokeilee ja yhdistelee erilaisia kuvataiteen tekniikoita ja materiaaleja etsien välineiden luonteenomaista ilmaisua omassa kuvailmaisussaan.

T5 Oppilas suunnittelee, kokeilee ja arvioi tutkivia lähestymistapoja osana työskentelyprosessia.

T6 Oppilas syventää osaamistaan kuvallisen vaikuttamisen keinoista eri ympäristöissä lähtökohtana oma mielipiteen ilmaisu.

T7 Oppilas syventää osaamistaan kuvallisista, sanallisista ja muista kuvatulkinnan menetelmistä.

T8 Oppilas syventää tuntemustaan visuaalisen kulttuurin ilmiöistä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista ja tuottaa sanallisia ja kuvallisia tulkintoja keskusteluun.

T9 Oppilas pohtii joitakin kulttuurisesti erilaisten kuvailmaisun tapojen merkitystä omassa työskentelyssään.

T10 Oppilas tarkastelee ja ottaa kantaa omassa taiteellisessa työskentelyssään taiteen, ympäristön ja visuaalisen kulttuurin arvosidonnaisuuksiin.

T11 Oppilas tarkastelee erilaisia kulttuurisen moninaisuuden ilmenemismuotoja sekä kestävän kehityksen mahdollisuuksia visuaalisessa kulttuurissa. Oppilas rohkaistuu ottamaan teoksillaan kantaa eettisiin ja ekologisiin näkökohtiin.

 

S1 Omat kuvakulttuurit (valtakunnallinen OPS)

Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Opetuksen sisältöjä valitaan myös oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista ilmiöistä. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalta.

S1 Omat kuvakulttuurit (seudullinen painotus sisältöihin)

Omaa kuvakulttuuria voidaan lähestyä esimerkiksi oppilaan minäkuvaa tutkivasta ja vahvistavasta näkökulmasta ja eettisyyttä huomioiden.

Omina kuvakulttuureina voidaan käsitellä esimerkiksi:
Sosiaalisen median kuvastot, pelien kuvamaailma, fantasiakuvastot, musiikki, erilaisten harrastusten visuaalinen ympäristö, oman kodin ympäristö, oma muoti- ja esinekulttuuri, logot, tuotemerkit, graffitit, mainokset, julisteet, omakuvat, selfiet, videot, blogit, videoblogit, Youtube, pelitrailerit, hahmosuunnittelu.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit (valtakunnallinen OPS)

Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit (seudullinen painotus sisältöihin)

Ympäristön kuvakulttuureja voidaan lähestyä esimerkiksi omaa elinympäristöä havainnoiden ja tutkien sekä vaikuttamaan pyrkien, kulttuuri- ja luonnonympäristöjen merkitystä pohtien.

Ympäristön kuvakulttuureina voidaan käsitellä esimerkiksi:
Mediakulttuuri – graafinen suunnittelu, mainoskuvat, uutiskuvat, valokuva, sarjakuva, animaatio, elokuva, liikkuvan kuvan lajityypit, virtuaaliset maailmat, sosiaalinen media, koodaus, pelit, pilvipalvelut, verkkoympäristöt.

Ympäristön esinemaailma – muotoilunprosessi ja elinkaari sekä käsitteet ekologisuus, ergonomisuus, ekonomisuus, esteettisyys. Muotoilun historia, kierrätys, uusiokäyttö, DIY.

Arkkitehtuuri ja rakennettu ympäristö - Arkkitehtoonisia peruskäsitteitä rakenne, materiaali, tila, rytmi, valo, varjo, väriläpinäkyvyys, muoto, massa, struktuuri. Ympäristösuunnittelu,
kaupunkisuunnittelu, kaupunkitaide, katutaide, tilataide, julkinen tila, yksityinen tila, sosiaalinen-, psyykkinen-ja fyysinen ympäristö. Suomen rakennustaiteen ja arkkitehtuurin historia, oman kaupungin-, kylän- tai pitäjän rakennushistoria ja kuva, rakennusperinteen vaaliminen ja arvostus.

Luontoympäristöt - koskematon luonto, metsät, vedet, rannat, viljelykset, luontoympäristön muutokset, luonnonilmiöt, ympäristötaide, maataide, tilataide.

Yhteisötaiteen näkökulma – Työskentely taiteen keinoin esim. monikulttuurisesti, eri yhteisöissä (lapsi-ja vanhustyössä, nuorisotyössä, kouluyhteisössä) sekä yhteistyössä kunnanpäättäjien ja virkamiesten kanssa. Taiteen merkitys yhteisöä vahvistavana kommunikatiivisena välineenä.

S3 Taiteen maailmat (valtakunnallinen OPS)

Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tarkastelemalla niitä taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista.

S3 Taiteen maailmat (seudullinen painotus sisältöihin)

Taiteen maailmoja on tärkeää lähestyä monipuolisesti erilaisia taidekäsityksiä kohdaten.

Taiteen maailmoja voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

Taiteen tuottamisen tekniikoita ja menetelmiä: Piirtäminen,maalaus, kuvanveisto ja rakentelu, grafiikka, valokuvaus, liikkuva kuva, digitaalinenkuva, tilataide, performanssi, käsitetaide, yhteisötaide.

Taidekuva ja sen tulkinta: Mikä on taiteen merkitys nykyisyydessä ja historiassa? Mitä taide on? Ymmärrys taidehistorian jatkumosta sekä ilmiöiden tutkiminen eri aikakausina. Tarkastellaan teoksia taiteilijan, katsojan, taideteoksen, taidehistorian, taideinstituution näkökulmista, taiteen sosiaalinen ja yhteisöllinen toimintakehys huomioiden.

Taidenäyttelyt, taidemaailman ja visuaalisen alan ammatit: Taidemuseovierailuja, (osallistuminen kulttuuripolku –hankkeeseen?), taiteilijavierailuja, työhuonevierailuja, oppilaitosvierailuja, ammattilaisesittelyjä. Oppilasnäyttelytoiminta koululla, lähiympäristössä, kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa ja virtuaalisissa gallerioissa. Visuaalisen alan ammatit ja taidot osana yhteiskuntaa.

Kulttuurinen moninaisuus ja kulttuuriperintö: Alkuperäiskansojen taide, eurooppalainen ja ulkoeurooppalainen taide ennen ja nyt, paikallinen visuaalisen kulttuurin perinne, kulttuurisen moninaisuuden ja traditioiden ilmeneminen nykyisyydessä.

Nykytaide: Nykytaiteen muuntuvat toimintatavat ja -muodot, prosessinomaisuus, ajankohtaiset ilmiöt ja teemat, kuvalla vaikuttaminen, kuvalla kyseenalaistaminen, taiteilijan roolit, katsojan roolit, katsomiselämys ja -kokemus, nykytaiteen foorumit, kuvataiteen muuttuva kieli, intertekstuaalisuus, tarinan luominen kuvin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä