Kuvataiteen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

Tavoite:

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa käyttää erilaisia havaintovälineitä ympäristön ja sen kuvien tarkastelussa.

7lk

8lk

9lk

Oppilas havainnoi taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttää monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä (oman ilmaisun lähtökohtana).

Oppilas vertailee erilaisia (moniaistisia) havaintovälineitä ja kuvallisen tuottamisen menetelmiä kuvien ja ympäristön tarkasteluun (oman ilmaisun lähtökohtana.)

Oppilas valitsee itsenäisesti omaan työskentelyyn sopivia monipuolisia havainnointivälineitä kuvien ja ympäristön tarkasteluun (oman ilmaisun lähtökohtana.)

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Monilukutaito (L4)

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin havainnoiminen

Tavoite:

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja muiden havainnoista ja ajatuksista sekä perustelemaan näkemyksiään

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa sanallistaa havaintojaan ja ajatteluaan taiteesta, ympäristöstä ja muusta visuaalisesta kulttuurista.

7lk

8lk

9lk

Oppilas osallistuu keskusteluun omista ja muiden havainnoista ja ajatuksista sekä perustelee omia näkemyksiään (harjoittelee käyttämään kuvataiteen käsitteistöä).

Oppilas osallistuu keskusteluun omista ja muiden havainnoista ja tarkastelee omien havaintojensa ja näkemystensä lähtökohtia käyttäen kuvataiteen käsitteistöä.

Oppilas huomioi rakentavasti keskustelussa erilaiset havainnot, näkökulmat ja ajatukset visuaaliseen kulttuuriin, taiteeseen ja ympäristöön. Oppilas käyttää keskustelussa kuvataiteen käsitteistöä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Monilukutaito (L4)

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Havaintojen ja ajattelun vaikutusten pohtiminen

Tavoite:

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen.

7lk

8lk

9lk

Oppilas kokeilee ja rohkaistuu ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan erilaisissa ympäristöissä sekä erilaisin kuvan tekemisen välinein että monitieteisin/taiteisin tuottamisen keinoin.

Oppilas tutkii kokeellisesti erilaisia kuvantekemisen välineitä ja monitieteisiä/taiteisia tiedontuottamisen tapoja erilaisissa ympäristöissä.

Oppilas valitsee ja yhdistelee erilaisia kuvantekemisen ja tiedon tuottamisen tapoja ja välineitä omaan työskentelyynsä ja ajatustensa ilmaisemiseksi erilaisissa ympäristöissä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Monilukutaito (L4)

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Havaintojen ja ajatusten kuvallinen ilmaiseminen

Kuvallinen tuottaminen

Tavoite:

T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa käyttää tavoitteellisesti erilaisia kuvallisen tuottamisen materiaaleja, tekniikoita ja keinoja kuvailmaisussaan.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutkii ja kokeilee erilaisia kuvataiteen tekniikoita ja materiaaleja etsien välineiden luonteenomaista ja soveltavaa ilmaisua omassa kuvatuottamisen prosessissa.

Oppilas tutkii, kokeilee ja yhdistelee erilaisia kuvataiteen tekniikoita ja materiaaleja etsien välineiden luonteenomaista ilmaisua omassa kuvailmaisussaan.

Oppilas asettaa tavoitteita omalle kuvailmaisulleen, etsii sopivia kuvataiteen materiaaleja ja tekniikoita ja syventää omaa kuvailmaisuaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kuvailmaisun taitojen syventäminen

Tavoite:

T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisesti tai ryhmässä työskennellessään.

7lk

8lk

9lk

Oppilas harjoittelee tutkivia

lähestymistapoja itsenäisissä ja yhteistoiminnallisissa kuvallisissa työskentelyprosesseissa.

Oppilas suunnittelee, kokeilee ja arvioi tutkivia lähestymistapoja osana työskentelyprosessia.

Oppilas suunnittelee tavoitteellisia työskentelyprosesseja, yksin tai yhteistoiminnallisesti, tutkivien kuvallisten lähestymistapojen pohjalta.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tutkivan lähestymistavan käyttäminen

Tavoite:

T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas pyrkii vaikuttamaan ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin kuvallisin keinoin.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu erilaisiin kuvallisen viestinnän ympäristöihin ja keinoihin sekä pyrkii vaikuttamaan omilla kuvallisesti ilmaistuilla mielipiteillään ja näkemyksillään.

Oppilas syventää osaamistaan kuvallisen vaikuttamisen keinoista eriympäristöissä lähtökohtana oma mielipiteen ilmaisu.

Oppilas suunnittelee ja toteuttaa kuvallisia prosesseja vaikuttaakseen ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Monilukutaito (L4)

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kuvallisen tuottamisen avulla vaikuttaminen

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

Tavoite:

T7 ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa käyttää joitakin kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä.

7lk

8lk

9lk

Oppilas soveltaa kuvallisia, sanallisia ja muita kuvantulkinnan menetelmiä oman kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

Oppilas syventää osaamistaan kuvallisista, sanalisista ja muista kuvatulkinnan menetelmistä.

Oppilas hyödyntää kuvatulkinnan menetelmää tavoitteellisesti osana työskentelyprosessiaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Monilukutaito (L4)

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kuvatulkinnan menetelmien soveltaminen

Tavoite:

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osallistuu tulkinnoillaan keskusteluun taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksestä.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutustuu ja tulkitsee taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksiä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista yhteistoiminnallisesti.

Oppilas syventää tuntemustaan visuaalisen kulttuurin ilmiöistä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista ja tuottaa sanallisia ja kuvallisia tulkintoja keskusteluun.

Oppilas syventää tuntemustaan visuaalisen kulttuurin ilmiöistä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista ja tuottaa sanallisia ja kuvallisia tulkintoja keskusteluun.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Visuaalisen kulttuurin merkityksen tarkasteleminen

Tavoite:

T9 innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuottamisessaan

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa soveltaa joitakin kulttuurisesti erilaisia kuvailmaisun tapoja.

7lk

8lk

9lk

Oppilas kokeilee ja tutkii eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omassa työskentelyssään.

Oppilas pohtii joitakin kulttuurisesti erilaisten kuvailmaisun tapojen merkitystä omassa työskentelyssään.

Oppilas käyttää tavoitteellisesti kulttuurisesti erilaista kuvailmaisun muotoa työskentelyssään.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kulttuuristen kuvailmaisun tapojen soveltaminen

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

Tavoite:

T10 ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tarkastelee ja ottaa kantaa taiteessa, ympäristössä ja visuaalisessa kulttuurissa muodostuviin suoriin ja epäsuoriin arvosidonnaisuuksiin.

Oppilas tarkastelee ja ottaa kantaa omassa taiteellisessa työskentelyssään taiteen, ympäristön ja visuaalisen kulttuurin arvosidonnaisuuksiin.

Oppilas tarkastelee ja ottaa kantaa omassa taiteellisessa työskentelyssään taiteen, ympäristön ja visuaalisen kulttuurin arvosidonnaisuuksiin.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Monilukutaito (L4)

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Näkemysten esittäminen

Tavoite:

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas tarkastelee kuvailmaisussaan kulttuurista moninaisuutta ja kestävää kehitystä sekä tunnistaa kuvilla vaikuttamisen mahdollisuuksia.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tarkastelee erilaisia kulttuurisen moninaisuuden ilmenemismuotoja sekä kestävän kehityksen mahdollisuuksia visuaalisessa kulttuurissa. Oppilas rohkaistuu ottamaan teoksillaan kantaa eettisiin ja ekologisiin näkökohtiin.

Oppilas tarkastelee erilaisia kulttuurisen moninaisuuden ilmenemismuotoja sekä kestävän kehityksen mahdollisuuksia visuaalisessa kulttuurissa. Oppilas rohkaistuu ottamaan teoksillaan kantaa eettisiin ja ekologisiin näkökohtiin.

Oppilas tutkii kulttuurista moninaisuutta ja kestävän kehityksen merkitystä kuvataiteen keinoin. Oppilas asettaa työskentelylleen positiivisia eettisiä ja ekologisia tavoitteita.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Monilukutaito (L4)

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kuvallinen ilmaiseminen ja vaikuttaminen

Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokilla 7-9

Oppimisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Arvioinnilla tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. Oppilaita ohjataan arvioinnilla omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Oppimisen arviointi kohdistuu kaikkiin opetuksen tavoitteissa määriteltyihin taideoppimisen ulottuvuuksiin.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kuvataiteen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut kuvataiteen oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso kuvataiteen valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Kuvataiteessa oppilaan osaaminen kehittyy kaikissa opetuksen tavoitteissa kuvatuilla taideoppimisen ulottuvuuksilla oppimäärän päättymiseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Tavotteiden toteuttaminen vuosiluokilla 7-9


Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1, T2, T3

Nuorta innostetaan tutkimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria erilaisten havaintojen ja moniaististen kokemusten kautta. Oppilasta rohkaistaan keskustelemaan havainnoista ja ajatuksistaan sekä perustelemaan näkemyksiään. Visuaalista havaitsemista ja ajattelua tehdään näkyväksi kuvin, poikkitaiteellisesti ja oppiainerajat ylittävästi eri ympäristöissä. Havaintoja ilmaistaan erilaisia tiedon tuottamisen tapoja käyttäen.

Kuvallinen tuottaminen T4, T5, T6,

Nuorta ohjataan syventämään kuvallisen ilmaisun taitojaan sekä kuvan tuottamisen keinojen, tekniikoiden ja materiaalien tuntemusta. Oppilasta rohkaistaan ilmaisemaan mielipiteitään ja soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvataiteellisissa teoksissaan. Oppilaan työskentelyä ohjataan tutkivaan lähestymistapaan sekä itsenäisessä että yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä.

Visuaalisen kulttuurin tulkinta T7, T8, T9

Oppilaan kanssa tarkastellaan kuvailmaisua sekä pohditaan, mitä taide ja muu visuaalinen kulttuuri ovat merkinneet ja merkitsevät eri aikakausina ja kulttuureissa yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle. Oppilas innostuu eri aikakausien ja kulttuurien kuvailmaisun tavoista ja soveltaa niitä oman taiteensa tekemisessä käyttäen kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen T10, T11

Oppilaan kanssa keskustellaan esteettisistä, ekologisista ja eettisistä arvoista ympäristössä, taiteessa ja visuaalisessa kulttuurissa. Nuori tekee kestävänkehityksen mukaisia valintoja valitessaan kuvan tekemisen sisältöjä ja tapoja. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta ja opetellaan arvostamaan erilaisuutta. Nuorta ohjataan ottamaan kantaa näissä ilmeneviin arvoihin sekä vaikuttamaan kuvien avulla kulttuuriseen moninaisuuteen ja kestävän kehityksen vaalimiseen.

Kuvataiteen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 (valtakunnallinen OPS)Kuvataiteen opetuksen tavoitteita lähestytään omia kuvakulttuureja, ympäristön kuvakulttuureja ja taiteen maailmoja tutkimalla. Sisältöalueet ovat toisiaan täydentäviä ja opetuksessa tarkastellaan myös niiden välisiä yhteyksiä. Sisältöjen valinnan lähtökohtia ovat oppilaille merkitykselliset taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin teokset, tuotteet ja ilmiöt. Sisällöt rakentavat yhteyksiä oppilaille tuttujen ja heille uusien kuvakulttuurien välille. Oppilaita kannustetaan ottamaan osaa opetuksen sisältöjen, tarkasteltavien kuvastojen, työskentelymenetelmien ja välineiden valintaan. Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia.


S1 Omat kuvakulttuurit (valtakunnallinen OPS):
Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Opetuksen sisältöjä valitaan myös oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista ilmiöistä. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalta.


S1 Omat kuvakulttuurit (seudullinen painotus sisältöihin)
Omaa kuvakulttuuria voidaan lähestyä esimerkiksi oppilaan minäkuvaa tutkivasta ja vahvistavasta näkökulmasta ja eettisyyttä huomioiden.

Omina kuvakulttuureina voidaan käsitellä esimerkiksi:
Sosiaalisen median kuvastot, pelien kuvamaailma, fantasiakuvastot, musiikki, erilaisten harrastusten visuaalinen ympäristö, oman kodin ympäristö, oma muoti- ja esinekulttuuri, logot, tuotemerkit, graffitit, mainokset, julisteet, omakuvat, selfiet, videot, blogit, videoblogit, Youtube, pelitrailerit, hahmosuunnittelu.S2 Ympäristön kuvakulttuurit (valtakunnallinen OPS):
Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit (seudullinen painotus sisältöihin):
Ympäristön kuvakulttuureja voidaan lähestyä esimerkiksi omaa elinympäristöä havainnoiden ja tutkien sekä vaikuttamaan pyrkien, kulttuuri- ja luonnonympäristöjen merkitystä pohtien.

Ympäristön kuvakulttuureina voidaan käsitellä esimerkiksi:
Mediakulttuuri – graafinen suunnittelu, mainoskuvat, uutiskuvat, valokuva, sarjakuva, animaatio, elokuva, liikkuvan kuvan lajityypit, virtuaaliset maailmat, sosiaalinen media, koodaus, pelit, pilvipalvelut, verkkoympäristöt.

Ympäristön esinemaailma – muotoilunprosessi ja elinkaari sekä käsitteet ekologisuus, ergonomisuus, ekonomisuus, esteettisyys. Muotoilun historia, kierrätys, uusiokäyttö, DIY.

Arkkitehtuuri ja rakennettu ympäristö - Arkkitehtoonisia peruskäsitteitä rakenne, materiaali, tila, rytmi, valo, varjo, väriläpinäkyvyys, muoto, massa, struktuuri. Ympäristösuunnittelu,
kaupunkisuunnittelu, kaupunkitaide, katutaide, tilataide, julkinen tila, yksityinen tila, sosiaalinen-, psyykkinen-ja fyysinen ympäristö. Suomen rakennustaiteen ja arkkitehtuurin historia, oman kaupungin-, kylän- tai pitäjän rakennushistoria ja kuva, rakennusperinteen vaaliminen ja arvostus.

Luontoympäristöt - koskematon luonto, metsät, vedet, rannat, viljelykset, luontoympäristön muutokset, luonnonilmiöt, ympäristötaide, maataide, tilataide.

Yhteisötaiteen näkökulma – Työskentely taiteen keinoin esim. monikulttuurisesti, eri yhteisöissä (lapsi-ja vanhustyössä, nuorisotyössä, kouluyhteisössä) sekä yhteistyössä kunnanpäättäjien ja virkamiesten kanssa. Taiteen merkitys yhteisöä vahvistavana kommunikatiivisena välineenä.S3 Taiteen maailmat (valtakunnallinen OPS):
Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tarkastelemalla niitä taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista.

S3 Taiteenmaailmat (seudullinen painotus sisältöihin):
Taiteen maailmoja on tärkeää lähestyä monipuolisesti erilaisia taidekäsityksiä kohdaten.

Taiteen maailmoja voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

Taiteen tuottamisen tekniikoita ja menetelmiä: Piirtäminen,maalaus, kuvanveisto ja rakentelu, grafiikka, valokuvaus, liikkuva kuva, digitaalinenkuva, tilataide, performanssi, käsitetaide, yhteisötaide.

Taidekuva ja sen tulkinta: Mikä on taiteen merkitys nykyisyydessä ja historiassa? Mitä taide on? Ymmärrys taidehistorian jatkumosta sekä ilmiöiden tutkiminen eri aikakausina. Tarkastellaan teoksia taiteilijan, katsojan, taideteoksen, taidehistorian, taideinstituution näkökulmista, taiteen sosiaalinen ja yhteisöllinen toimintakehys huomioiden.

Taidenäyttelyt, taidemaailman ja visuaalisen alan ammatit: Taidemuseovierailuja, (osallistuminen kulttuuripolku –hankkeeseen?), taiteilijavierailuja, työhuonevierailuja, oppilaitosvierailuja, ammattilaisesittelyjä. Oppilasnäyttelytoiminta koululla, lähiympäristössä, kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa ja virtuaalisissa gallerioissa. Visuaalisen alan ammatit ja taidot osana yhteiskuntaa.

Kulttuurinen moninaisuus ja kulttuuriperintö: Alkuperäiskansojen taide, eurooppalainen ja ulkoeurooppalainen taide ennen ja nyt, paikallinen visuaalisen kulttuurin perinne, kulttuurisen moninaisuuden ja traditioiden ilmeneminen nykyisyydessä.

Nykytaide: Nykytaiteen muuntuvat toimintatavat ja -muodot, prosessinomaisuus, ajankohtaiset ilmiöt ja teemat, kuvalla vaikuttaminen, kuvalla kyseenalaistaminen, taiteilijan roolit, katsojan roolit, katsomiselämys ja -kokemus, nykytaiteen foorumit, kuvataiteen muuttuva kieli, intertekstuaalisuus, tarinan luominen kuvin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä