Tavoitteet ja sisällöt 8.luokka

Tavoitteet ja sisällöt 8.luokka

KEMIA

8. luokan tavoitteet ja sisällöt

T1 Oppilas innostuu kemian opiskelusta.

T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas harjoittelee kuvaamaan omaa osaamistaan.

T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien yhdisteiden ominaisuuksien merkitystä omassa elinympäristössä ja yhteiskunnassa.

T4 Oppilas arvioi omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön kannalta.

T5 Oppilas muodostaa kysymyksiä kulloinkin tarkastelevasta ilmiöstä ja osaa kehittää tutkimustaan kysymysten perusteella.

T6 Oppilas toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelee turvallisesti ja johdonmukaisesti.

T7 Oppilas käsittelee, tulkitsee ja esittää omien tutkimustensa tuloksia ja johtopäätöksiä.

T8 Oppilas ymmärtää aineiden ja niistä muodostuvien yhdisteiden teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja merkitystä (esimerkiksi energiantuotannossa).

T9 Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mittaustulosten hankkimiseen ja esittämiseen mahdollisuuksien mukaan. Hän osaa pohtia aineiden rakenteita ja reaktioita niitä havainnollistavien simulaatioiden avulla.

T10 Oppilas osaa käyttää kemian merkkikieltä ja käsitteitä (ioniyhdiste, molekyyliyhdiste) täsmällisesti sekä jäsentää omia käsiterakenteitaan sekä tulkita ja opetella myös tuottamaan yksinkertaisia reaktioyhtälöitä.

T11 Oppilas osaa käyttää malleja selittäessään ionien tai molekyylien muodostumista sekä kuvatessaan happojen rakenteita. Oppilas osaa käyttää jaksollista järjestelmää alkuaineiden ominaisuuksien kuvaamisessa ja selittämisessä.

T12 Oppilas harjoittelee käyttämään eri tietolähteitä sekä perustelemaan näkemyksiään kemialle ominaisella tavalla.

T13 Oppilas tuntee tapoja, joilla luonnontieteellinen tieto on kehittynyt sekä tietää tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa tutustumalla esimerkkien avulla tieteen historiaan ja tiedon kehittymiseen.

T14 Oppilas ymmärtää jaksollisen järjestelmän ja osaa käyttää sitä. Hän ymmärtää perusperiaatteita aineen ominaisuuksista, rakenteesta ja aineiden muuttumisesta kemiallisessa reaktiossa.

T15 Oppilas osaa käyttää kemian tietoja ja taitoja erilaisissa koulun ja arjen tilanteissa (esimerkiksi monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa) sekä mahdollisuuksien mukaan tutustuu kemian soveltamiseen jossakin tilanteessa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä.


TAVOITTEISIIN LIITTYVÄT SISÄLLÖT

S1 Luonnontieteellinen tutkimus

Tutkimusprosessin vahvistaminen oppilaiden mielenkiinnon mukaan valittujen tutkimustöiden kautta sekä harjoitellaan avointen tutkimusten tekoa turvallisesti. Mahdollisuuksien mukaan harjoitellaan tvt:n käyttöä eri vaiheissa tutkimusprosessia.

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen toimintaympäristö ja lähiympäristön tila (esimerkiksi lähivesialueiden tila ja happamoituminen).

S3 Kemia yhteiskunnassa

Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmista. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin j a ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.

S4 Kemia maailmankuvan rakentajana

Kemian luonne asiasisältöjen pohjalta (aineen ja energian säilymisen periaatteet) sekä tutustutaan kemian uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin ja nykypäivän tutkimukseen.

Sisältöjen kautta saadaan selville kemian luonne tieteenä, aineen ja energian säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet.

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne

Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta opitaan aineen koostuminen atomeista, atomin rakenne, jaksollinen järjestelmä ja epämetallit sekä metallit. Malleja ja simulaatioita käytetään mahdollisuuksien mukaan yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa.

S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset

Tutkitaan energian ja aineiden muuttumista kemiallisissa reaktioissa. Tutkitaan pitoisuutta ja happamuutta arjen tilanteissa. Käytetään kemian merkkikieltä ja harjoitellaan yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista ja tuottamista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä