Tavoitteet ja sisällöt 7.luokka

Tavoitteet ja sisällöt 7.luokka

KEMIA

7. luokan tavoitteet ja sisällöt

T1 Oppilas innostuu kemian opiskelusta.

T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee huolellisesti niiden eteen.

T3 Oppilas ymmärtää aineiden, materiaalien ja niiden ominaisuuksien merkitystä omassa elämässä.

T4 Oppilas pohtii luonnonvarojen kestävää käyttöä

T5 Oppilas osaa muodostaa kysymyksiä tarkastelevasta ilmiöstä.

T6 Oppilas osaa toteuttaa ohjeen mukaisia kokeellisia tutkimuksia työparin kanssa turvallisesti ja johdonmukaisesti.

T7 Oppilas osaa esittää omien tutkimustensa tuloksia ja havaintoja sekä harjoittelee tekemään niistä johtopäätöksiä.

T8 Oppilas ymmärtää joidenkin yksinkertaisten teknologisten sovellusten toimintaperiaatteen (esimerkiksi kylmähaude).

T9 Oppilas osaa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa tutkimusten eri vaiheissa: esimerkiksi käyttäen hyödyksi valo- tai videokuvaamista sekä tiedon haku ja sen muokkaaminen. Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan simulaatioita.

T10 Oppilas osaa käyttää kemian merkkikieltä ja käsitteitä (atomi, molekyyli, yhdiste, seos) selittäessään aineen rakenteeseen ja ominaisuuksiin liittyviä asioita.

T11 Oppilas osaa käyttää malleja (esimerkkinä sisäisen rakenteen malli, pallomalli) selittäessään atomin ja yhdisteen rakennetta.

T12 Oppilas perustelee erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla.

T13 Oppilas harjoittelee hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

T14 Oppilas osaa atomin rakenteen perusperiaatteen ja tiettyjä kemiallisia merkkejä.

T15 Oppilas harjoittelee käyttämään kemian tietoja ja taitoja erilaisissa koulun ja arjen tilanteissa (esimerkiksi monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa).

TAVOITTEISIIN LIITTYVÄT SISÄLLÖT

S1 Luonnontieteellinen tutkimus

Oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä ohjeistettuihin tutkimuksiin, joissa opitaan turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot. Tutkimuksissa opitaan tutkimusprosessin vaiheita: ilmiön, ongelman pohdinta, tutkimuksen suunnittelu, koejärjestelyjen rakentaminen, havainnointi, mittaaminen, tulosten koonti, käsittely sekä tulosten arviointi ja esittäminen. Mahdollisuuksien mukaan harjoitellaan tvt:n käyttöä osana tutkimusprosessia.

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen. Oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Tutkitaan olomuotojen muutoksia.

S3 Kemia yhteiskunnassa

Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä ja tuotteiden elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.

S4 Kemia maailmankuvan rakentajana

Tutustutaan kemian uutisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Aineen ominaisuuksiin ja luokitteluun liittyviä sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esille kemian luonne tieteenä.

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne

Tutkitaan puhtaan aineiden ja seosten ominaisuuksia kuten vesi- ja rasvaliukoisuutta. Tutustutaan atomin rakenteeseen ja kemialliseen merkkikieleen sekä mitä kemiallinen reaktio tarkoittaa.

S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset

Tutkitaan reaktionopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Harjoitellaan kemian merkkikielen tulkitsemista ja mallien käyttöä yksinkertaisissa reaktioissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä