Kemian opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9 Joensuun seudulla

Kemian opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9 Joensuun seudulla

Vuosiluokkaistamisen taulukot pitävät sisällään seudullisen linjauksen kemian tavotteista ja sisällöistä vuosiluokilla 7-9.
Tavoite taulukot: Jokainen tavoite (15 kpl) on omassa laatikossaan siten, että ensimmäisenä löytyy suoraan valtakunnallisen opetussuunnitelman tavoite. Tämä tavoite on purettu samassa laatikossa eri vuosiluokille seudullisesti siten, että se huomioi oppilaan kehityskaareen tavoitteen saavuttamiseksi viimeistään yhdeksännellä luokalla.
Sisältö taulukko puolestaan kertoo, mitä sisältöjä kemiassa opetetaan vuosiluokilla 7-9 (jaettu seudullisesti), että tavotteisiin päästäisiin.
Sekä tavoite että sisältö taulukoissa on kirjattuna käytännön esimerkkejä, joiden tarkoituksena on avata asian merkitystä lukijalle. Esimerkkien tilalla voi kukin opettaja vapaasti käyttää omia parhaaksi katsomiaan tapoja toteuttaa ko. tavoite tai sisältö.

Merkitys, arvot ja asenteet

Tavoite: T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

7lk

8lk

9lk

T1 Oppilas innostuu kemian opiskelusta.

T1 Oppilas innostuu kemian opiskelusta.

T1 Oppilas innostuu kemian opiskelusta.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ei käytetä arvioinnin kriteerinä

Tavoite: T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa kemian osaamistaan, asettamaan tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienten kokonaisuuksien osalta ja työskennellä niiden saavuttamiseksi.

Oppilas osaa kuvata omaa osaamistaan opettajan antaman palautteen, vertaispalautteen ja itsearvioinnin perusteella.

7lk

8lk

9lk

Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee huolellisesti niiden eteen.

Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas harjoittelee kuvaamaan omaa osaamistaan.

Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1,L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan oppimisen taidot

Tavoite: T3 ohjata oppilasta ymmärtämään kemian osaamisen merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten kemian tietoja ja taitoja tarvitaan erilaisissa tilanteissa.

Oppilas osaa kuvata kemian osaamisen merkitystä eri ammateissa ja jatko-opinnoissa.

7lk

8lk

9lk

Oppilas ymmärtää aineiden, materiaalien ja niiden ominaisuuksien merkitystä omassa elämässä.

Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien yhdisteiden ominaisuuksien merkitystä omassa elinympäristössä ja yhteiskunnassa.

Oppilas ymmärtää kemian osaamisen merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmasta (esimerkiksi biopolttoaineet, uudet materiaalit).

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L6,L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kemian merkityksen arvioiminen

Tavoite: T4 ohjata oppilasta käyttämään kemian osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten kemian osaamista tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Oppilas osaa kuvata erilaisia valintoja luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta.

7lk

8lk

9lk

T4 Oppilas pohtii luonnonvarojen kestävää käyttöä.

T4 Oppilas arvioi omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön kannalta.

T4 Oppilas käyttää kemian osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioi omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3,L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kestävän kehityksen tiedot ja taidot kemian kannalta

Tutkimisen taidot

Tavoite: T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavasta ilmiöstä.

Oppilas osaa tarkentaa kysymyksiä tutkimuksen tai muun toiminnan kohteeksi esimerkiksi rajaamalla muuttujia.

7lk

8lk

9lk

T5 Oppilas osaa muodostaa kysymyksiä tarkastelevasta ilmiöstä.

T5 Oppilas muodostaa kysymyksiä kulloinkin tarkastelevasta ilmiöstä ja osaa kehittää tutkimustaan kysymysten perusteella.

T5 Oppilas muodostaa kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä kehittää kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1,L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kysymysten muodostaminen sekä tutkimusten ja muun toiminnan suunnittelu

Tavoite: T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas hallitsee perustyötaidot, osaa työskennellä turvallisesti sekä tehdä havaintoja ohjeiden tai suunnitelman mukaan.

Oppilas osaa toteuttaa yhteistyössä muiden kanssa suljettuja ja avoimia tutkimuksia.

7lk

8lk

9lk

T6 Oppilas osaa toteuttaa ohjeen mukaisia kokeellisia tutkimuksia työparin kanssa turvallisesti ja johdonmukaisesti.

T6 Oppilas toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelee turvallisesti ja johdonmukaisesti.

T6 Oppilas osaa suunnitella ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia turvallisesti, huolellisesti ja johdonmukaisesti yhteistyössä muiden kanssa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2,L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kokeellisen tutkimuksen toteuttaminen

Tavoite: T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutkimusten tuloksia.

Oppilas osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä osaa kuvata tutkimusprosessin toimivuutta.

7lk

8lk

9lk

T7 Oppilas osaa esittää omien tutkimustensa tuloksia ja havaintoja sekä harjoittelee tekemään niistä johtopäätöksiä.

T7 Oppilas käsittelee, tulkitsee ja esittää omien tutkimustensa tuloksia ja johtopäätöksiä.

T7 Oppilas käsittelee, tulkitsee ja esittää omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioi niitä ja koko tutkimusprosessia.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2,L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tutkimusten tulosten käsittely, esittäminen ja arviointi

Tavoite: T8 ohjata oppilasta hahmottamaan kemian soveltamista teknologiassa sekä osallistumaan kemiaa soveltavien ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa kuvata joitakin esimerkkejä kemian soveltamisesta teknologiassa.

Oppilas osaa työskennellä yhteistyössä yksinkertaisen kemiaa soveltavan ratkaisun ideoinnissa, suunnittelussa, kehittämisessä ja soveltamisessa.

7lk

8lk

9lk

T8 Oppilas ymmärtää joidenkin yksinkertaisten teknologisten sovellusten toimintaperiaatteen (esimerkiksi kylmähaude).

T8 Oppilas ymmärtää aineiden ja niistä muodostuvien yhdisteiden teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja merkitystä (esimerkiksi energiantuotannossa).

T8 Oppilas hahmottaa kemian soveltamista teknologiassa (esimerkiksi älyvaate) sekä osallistuu kemiaa soveltavien ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa (esim. oppimiskokonaisuuksissa).

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2. L3, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Teknologinen osaaminen ja yhteistyö teknologisessa ongelmanratkaisussa

Tavoite: T9 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja tutkimustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioiden avulla

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologisia välineitä tai sovelluksia tiedon ja tutkimustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen.

Oppilas osaa tehdä havaintoja ja päätelmiä simulaatiosta.

7lk

8lk

9lk

T9 Oppilas osaa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa tutkimusten eri vaiheissa: esimerkiksi käyttäen hyödyksi valo- tai videokuvaamista sekä tiedon haku ja sen muokkaaminen. Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan simulaatioita.

T9 Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mittaustulosten hankkimiseen ja esittämiseen mahdollisuuksien mukaan. Hän osaa pohtia aineiden rakenteita ja reaktioita niitä havainnollistavien simulaatioiden avulla.

T9 Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja tutkimustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen mahdollisuuksien mukaan. Hän osaa syventää oppimista havainnollistavien simulaatioiden avulla.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen

Tavoite: T10 ohjata oppilasta käyttämään kemian käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa käyttää kemian keskeisiä käsitteitä oikeassa asiayhteydessä ja yhdistää niitä toisiinsa.

Oppilas osaa kuvata ja selittää ilmiöitä kemian keskeisten käsitteiden avulla.

7lk

8lk

9lk

T10 Oppilas osaa käyttää kemian merkkikieltä ja käsitteitä (atomi, molekyyli, yhdiste, seos) selittäessään aineen rakenteeseen ja ominaisuuksiin liittyviä asioita.

T10 Oppilas osaa käyttää kemian merkkikieltä ja käsitteitä (ioniyhdiste, molekyyliyhdiste) täsmällisesti sekä jäsentää omia käsiterakenteitaan sekä tulkita ja opetella myös tuottamaan yksinkertaisia reaktioyhtälöitä.

T10 Oppilas käyttää kemian käsitteitä täsmällisesti kuvaillessaan hiileen, sen yhdisteisiin ja tuotteen elinkaareen liittyviä käsiterakenteita. Oppilas osaa jäsentää käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Käsitteiden käyttö ja jäsentyminen

Tavoite: T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja kuvaamaan ja selittämään aineen rakennetta ja kemiallisia ilmiöitä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa kuvata aineen rakennetta ja kemiallisia ilmiöitä malleilla tai kuvauksilla.

7lk

8lk

9lk

T11 Oppilas osaa käyttää malleja (esimerkkinä sisäisen rakenteen malli, pallomalli) selittäessään atomin ja yhdisteen rakennetta.

T11 Oppilas osaa käyttää malleja selittäessään ionien tai molekyylien muodostumista sekä kuvatessaan happojen rakenteita. Oppilas osaa käyttää jaksollista järjestelmää alkuaineiden ominaisuuksien kuvaamisessa ja selittämisessä.

T11 Oppilas osaa käyttää malleja kuvatessaan ja selittäessään hiiliyhdisteiden rakenteita niissä tapahtuvia kemiallisia muutoksia.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Mallien käyttäminen

Tavoite: T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä sekä ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä.

Oppilas osaa ilmaista ja perustella erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla.

7lk

8lk

9lk

T12 Oppilas perustelee erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla.

T12 Oppilas harjoittelee käyttämään eri tietolähteitä sekä perustelemaan näkemyksiään kemialle ominaisella tavalla.

T12 Oppilas käyttää ja arvioi kriittisesti eri tietolähteitä sekä ilmaisee ja perustelee erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2,L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Argumentointi­taidot ja tietolähteiden käyttäminen

Tavoite: T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa kuvata kemiaan liittyvien esimerkkien avulla luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä.

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

7lk

8lk

9lk

T13 Oppilas harjoittelee hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

T13 Oppilas tuntee tapoja, joilla luonnontieteellinen tieto on kehittynyt sekä tietää tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa tutustumalla esimerkkien avulla tieteen historiaan ja tiedon kehittymiseen.

T13 Oppilas hahmottaa luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa. Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Luonnontieteel­lisen tiedon luonteen hahmottaminen

Tavoite: T14 ohjata oppilasta ymmärtämään perusperiaatteita aineen ominaisuuksista, rakenteesta ja aineiden muutoksista

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa käyttää aineen ominaisuuksien, rakenteiden ja aineiden muutoksien keskeisiä käsitteitä, ilmiöitä ja malleja tutuissa tilanteissa.

7lk

8lk

9lk

T14 Oppilas osaa atomin rakenteen perusperiaatteen ja tiettyjä kemiallisia merkkejä.

T14 Oppilas ymmärtää jaksollisen järjestelmän ja osaa käyttää sitä. Hän ymmärtää perusperiaatteita aineen ominaisuuksista, rakenteesta ja aineiden muuttumisesta kemiallisessa reaktiossa.

T14 Oppilas ymmärtää perusperiaatteita hiilen ja sen yhdisteiden ominaisuuksista, rakenteesta ja niissä tapahtuvista muutoksista.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S5, S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tiedollisten jatko-opinto­valmiuksien saavuttaminen

Tavoite: T15 ohjata oppilasta soveltamaan kemian tietojaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua kemian soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa käyttää kemian tietojaan ja taitojaan monialaisessa oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa, jossa kemiaa sovelletaan eri ympäristöissä.

7lk

8lk

9lk

T15 Oppilas harjoittelee käyttämään kemian tietoja ja taitoja erilaisissa koulun ja arjen tilanteissa (esimerkiksi monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa).

T15 Oppilas osaa käyttää kemian tietoja ja taitoja erilaisissa koulun ja arjen tilanteissa (esimerkiksi monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa) sekä mahdollisuuksien mukaan tutustuu kemian soveltamiseen jossakin tilanteessa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä.

T15 Oppilas soveltaa kemian tietoja ja taitoja erilaisissa koulun ja arjen tilanteissa (esimerkiksi monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa) sekä mahdollisuuksien mukaan tutustuu kemian soveltamiseen erilaisissa tilanteessa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tietojen ja taitojen soveltaminen eri tilanteissa

Sisältöaluejako luokat 7-9

7-lk

8lk

9lk

S1 Luonnontieteellinen tutkimus

Oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä ohjeistettuihin tutkimuksiin, joissa opitaan turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot. Tutkimuksissa opitaan tutkimusprosessin vaiheita: ilmiön, ongelman pohdinta, tutkimuksen suunnittelu, koejärjestelyjen rakentaminen, havainnointi, mittaaminen, tulosten koonti, käsittely sekä tulosten arviointi ja esittäminen. Mahdollisuuksien mukaan harjoitellaan tvt:n käyttöä osana tutkimusprosessia

S1 Luonnontieteellinen tutkimus

Tutkimusprosessin vahvistaminen oppilaiden mielenkiinnon mukaan valittujen tutkimustöiden kautta sekä harjoitellaan avointen tutkimusten tekoa turvallisesti. Mahdollisuuksien mukaan harjoitellaan tvt:n käyttöä eri vaiheissa tutkimusprosessia

S1 Luonnontieteellinen tutkimus

Ohjeistettujen sekä avointen tutkimustöiden turvallinen tekeminen oppilaiden mielenkiinnon kohteista. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään tvt:n käyttöä monipuolisesti osana tutkimusprosessia esim. kokonaisen tutkimusraportin tekeminen sähköisessä muodossa käyttäen taulukoita, kuvaajia, videoita, valokuvia, piirroksia ja malleja.

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen. Oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Tutkitaan olomuotojen muutoksia.

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen toimintaympäristö ja lähiympäristön tila (esimerkiksi lähivesialueiden tila ja happamoituminen).

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

Oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta (esimerkiksi ravintoaineet, kuljetus ja ilmastonmuutos)

S3 Kemia yhteiskunnassa

Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä ja tuotteiden elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.

S3 Kemia yhteiskunnassa

Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmista. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin j a ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.

S3 Kemia yhteiskunnassa

Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmista. Tarkastelutapana on kestävä luonnonvarojen käyttö ja tuotteiden elinkaariajattelu. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin j a ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.

S4 Kemia maailmankuvan rakentajana

Tutustutaan kemian uutisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Aineen ominaisuuksiin ja luokitteluun liittyviä sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esille kemian luonne tieteenä.

S4 Kemia maailmankuvan rakentajana

Kemian luonne asiasisältöjen pohjalta (aineen ja energian säilymisen periaatteet) sekä tutustutaan kemian uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin ja nykypäivän tutkimukseen.

Sisältöjen kautta saadaan selville kemian luonne tieteenä, aineen ja energian säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet.

S4 Kemia maailmankuvan rakentajana

Kemian luonne tieteenä, aineen ja energian säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet: hiilen, orgaanisen kemian ja niistä muodostuvien materiaalien kautta. Tutustutaan kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimuksiin.

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne

Tutkitaan puhtaan aineiden ja seosten ominaisuuksia kuten vesi- ja rasvaliukoisuutta. Tutustutaan atomin rakenteeseen ja kemialliseen merkkikieleen sekä mitä kemiallinen reaktio tarkoittaa.

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne

Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta opitaan aineen koostuminen atomeista, atomin rakenne, jaksollinen järjestelmä ja epämetallit sekä metallit. Malleja ja simulaatioita käytetään mahdollisuuksien mukaan yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa.

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne

Malleja ja simulaatiota käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottumisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.

S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset

Tutkitaan reaktionopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Harjoitellaan kemian merkkikielen tulkitsemista ja mallien käyttöä yksinkertaisissa reaktioissa.

S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset

Tutkitaan energian ja aineiden muuttumista kemiallisissa reaktioissa. Tutkitaan pitoisuutta ja happamuutta arjen tilanteissa. Käytetään kemian merkkikieltä ja harjoitellaan yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista ja tuottamista.

S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset

Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja sen merkitykseen elämälle. Käytetään kemian merkkikieltä reaktioyhtälöiden tulkitsemisessa ja tuottamisessa.

Vuosiluokkaistetut sisällöt kemiassa


7-lk

8lk

9lk

S1 Luonnontieteellinen tutkimus

Oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä ohjeistettuihin tutkimuksiin, joissa opitaan turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot. Tutkimuksissa opitaan tutkimusprosessin vaiheita: ilmiön, ongelman pohdinta, tutkimuksen suunnittelu, koejärjestelyjen rakentaminen, havainnointi, mittaaminen, tulosten koonti, käsittely sekä tulosten arviointi ja esittäminen. Mahdollisuuksien mukaan harjoitellaan tvt:n käyttöä osana tutkimusprosessia

S1 Luonnontieteellinen tutkimus

Tutkimusprosessin vahvistaminen oppilaiden mielenkiinnon mukaan valittujen tutkimustöiden kautta sekä harjoitellaan avointen tutkimusten tekoa turvallisesti. Mahdollisuuksien mukaan harjoitellaan tvt:n käyttöä eri vaiheissa tutkimusprosessia

S1 Luonnontieteellinen tutkimus

Ohjeistettujen sekä avointen tutkimustöiden turvallinen tekeminen oppilaiden mielenkiinnon kohteista. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään tvt:n käyttöä monipuolisesti osana tutkimusprosessia esim. kokonaisen tutkimusraportin tekeminen sähköisessä muodossa käyttäen taulukoita, kuvaajia, videoita, valokuvia, piirroksia ja malleja.

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen. Oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Tutkitaan olomuotojen muutoksia.

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen toimintaympäristö ja lähiympäristön tila (esimerkiksi lähivesialueiden tila ja happamoituminen).

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

Oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta (esimerkiksi ravintoaineet, kuljetus ja ilmastonmuutos)

S3 Kemia yhteiskunnassa

Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä ja tuotteiden elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.

S3 Kemia yhteiskunnassa

Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmista. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin j a ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.

S3 Kemia yhteiskunnassa

Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmista. Tarkastelutapana on kestävä luonnonvarojen käyttö ja tuotteiden elinkaariajattelu. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin j a ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.

S4 Kemia maailmankuvan rakentajana

Tutustutaan kemian uutisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Aineen ominaisuuksiin ja luokitteluun liittyviä sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esille kemian luonne tieteenä.

S4 Kemia maailmankuvan rakentajana

Kemian luonne asiasisältöjen pohjalta (aineen ja energian säilymisen periaatteet) sekä tutustutaan kemian uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin ja nykypäivän tutkimukseen.

Sisältöjen kautta saadaan selville kemian luonne tieteenä, aineen ja energian säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet.

S4 Kemia maailmankuvan rakentajana

Kemian luonne tieteenä, aineen ja energian säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet: hiilen, orgaanisen kemian ja niistä muodostuvien materiaalien kautta. Tutustutaan kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimuksiin.

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne

Tutkitaan puhtaan aineiden ja seosten ominaisuuksia kuten vesi- ja rasvaliukoisuutta. Tutustutaan atomin rakenteeseen ja kemialliseen merkkikieleen sekä mitä kemiallinen reaktio tarkoittaa.

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne

Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta opitaan aineen koostuminen atomeista, atomin rakenne, jaksollinen järjestelmä ja epämetallit sekä metallit. Malleja ja simulaatioita käytetään mahdollisuuksien mukaan yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa.

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne

Malleja ja simulaatiota käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottumisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.

S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset

Tutkitaan reaktionopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Harjoitellaan kemian merkkikielen tulkitsemista ja mallien käyttöä yksinkertaisissa reaktioissa.

S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset

Tutkitaan energian ja aineiden muuttumista kemiallisissa reaktioissa. Tutkitaan pitoisuutta ja happamuutta arjen tilanteissa. Käytetään kemian merkkikieltä ja harjoitellaan yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista ja tuottamista.

S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset

Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja sen merkitykseen elämälle. Käytetään kemian merkkikieltä reaktioyhtälöiden tulkitsemisessa ja tuottamisessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä