Tavoitteet ja sisällöt 8.lk

Tavoitteet ja sisällöt 8. lk

Tavoitteet

T1 Oppilas ymmärtää, että viestintätilanteessa on erilaisia rooleja ja tavoitteita. Oppilas ymmärtää, että hänen viestintänsä vaikuttaa muihin.

T2 Oppilas osaa ilmaista ja perustella mielipiteensä monipuolisesti. Oppilas harjoittelee erilaisia vuorovaikutustilateita.

T3 Oppilas vahvistaa taitojaan erilaisissa esiintymistilanteissa ja käyttää erilaisia havainnollistamisen keinoja. Oppilas pohtii omia vahvuuksiaan esiintyjänä.

T4 Oppilas tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämisalueensa.

T5 Oppilas pohtii omaa lukutaitoaan ja suhdettaan erilaisiin teksteihin.

T6 Oppilas tarkastelee monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä. Oppilas laajentaa käsitystään erilaisista teksteistä.

T7 Oppilas harjoittelee erittelemään erilaisia tekstilajeja. Oppilas harjoittelee kriittistä lukutaitoa. Oppilas ymmärtää, että tekstillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä.

T8 Oppilas hakee tietoa itsenäisesti.

T9 Oppilas lukee useita kirjoja ja osaa jakaa lukukokemuksiaan. Oppilas harjoittelee kirjallisuuden tulkintaa. Oppilas tutustuu kirjallisuuden erilaisiin konteksteihin.

T10 Oppilas tuottaa erilaisia tekstejä ja tiedostaa niiden tarkoituksen.

T11 Oppilas tuottaa kantaaottavia ja pohtivia tekstejä.

T12 Oppilas tuottaa tekstiä vaiheittain ja reflektoi omaa työskentelyään. Oppilas osaa antaa ja vastaanottaa palautetta rakentavasti.

T13 Oppilas osaa kirjottaa hyvää, ymmärrettävää ja sujuvaa yleiskieltä.
Oppilas ymmärtää, että kielen rakenteen tunteminen on edellytyksenä hyville tekstitaidoille.
Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

T14 Oppilas suhtautuu kriittisesti hankkimaansa tietoon. Oppilas käyttää tekstinhallinnassa erilaisia muistiinpanotekniikoita. Oppilas tutustuu tekijänoikeuksiin ja ymmärtää niiden merkityksen.

T15 Oppilas tunnistaa kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä. Oppilas tuottaa tyylipiirteiltään erilaisia tekstejä.

T16 Oppilas tutustuu erilaisiin tapoihin luokitella kaunokirjallisuutta. Oppilas lukee eri lajityyppeihin kuuluvia romaaneja ja novelleja. Oppilas saa mahdollisuuksia luku- ja muiden kulttuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen.

T17 Oppilas tutustuu kulttuurin eri muotoihin ja pohtii rooliaan kulttuurin kuluttajana ja tuottajana.

Sisällöt

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa ja havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä.

Harjoitellaan kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutilanteissa.

Tehdään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksutaan niitä osaksi omaa kielenkäyttöä.

Tutustutaan teatteriin taidemuotona ja teatteri-ilmaisun keinoihin draaman toimintamuotojen avulla.

Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja itseilmaisussa.

Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä sekä havainnollistamista.

Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja ja havaitsemaan niiden kehittämiskohteita.

S2 Tekstien tulkitseminen

Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen ja audiovisuaalisen median tekstejä.

Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja seurataan lukutaidon kehittymistä.

Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaaottaviin teksteihin sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja faktan erottamiseen, suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun, henkilöön viittaamisen suoriin ja epäsuoriin keinoihin, referointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen perustelukeinoihin ja retorisiin keinoihin.

Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin.

Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä.

Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja jaetaan lukukokemuksia.

Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kauno- ja tietokirjallisuuteen.

Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa.

Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja symboliikkaa ja syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta.

Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta

S3 Tekstien tuottaminen

Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina, audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä.

Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain.

Annetaan ja vastaanotetaan palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa.

Perehdytään erityyppisten tekstien tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Opiskellaan pohtiville ja kantaaottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä.

Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja kielen ja muiden ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi.

Tutkitaan kirjoitettujen tekstien elementtejä, sekä hyödynnetään tätä tietoa omissa teksteissä.

Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden rakenteita (lauseenjäsenet, lauseke) ja opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan viittaussuhteita.

Tarkastellaan erilaisia ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja, sekä harjoitellaan niiden käyttöä omissa teksteissä.

Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen konventioita omien tekstien tuottamisessa ja muokkauksessa.

Vahvistetaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja lähteiden käyttöä.

Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä tuotettaessa.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä ja käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä voidaan tarkastella.

Tehdään tekstejä eritellen havaintoja kielen rakenteista, eri rekistereille ja tyyleille tyypillisistä piirteistä ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin tyyliin ja sävyyn.

Tutustutaan kulttuurin käsitteeseen ja sen eri ilmenemismuotoihin, kuten kansanperinteeseen, elokuvaan, teatteriin, puhekulttuuriin ja mediakulttuurin eri muotoihin.

Tarjotaan mahdollisuuksia tuottaa kulttuuria itse.

Tutustutaan kirjallisuuden joihinkin alalajeihin ja keskeisiin tyylivirtauksiin sekä yleisen kirjallisuuden vaiheisiin.

Luetaan monipuolisesti kirjallisuuden eri alalajeihin kuuluvia kirjoja.

Kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston tarjonnan hyödyntämiseen.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä