Tavoitteet ja sisällöt 7.lk

Suomen kieli ja kirjallisuus tavoitteet ja sisällöt 7lk

  1. 7. luokan tavoitteet ja sisällöt

 

 

T1 Oppilas tutustuu erilaisiin viestintäympäristöihin ja -tilanteisiin.

 

T2 Oppilas rohkaistuu ilmaisemaan mielipiteensä. Oppilas tutustuu erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin.

 

T3 Oppilas vahvistaa taitojaan erilaisissa esiintymistilanteissa.

 

T4 Oppilas havainnoi omaa viestintäänsä.

 

T5 Oppilas tutustuu erilaisiin tekstiympäristöihin.

 

T6 Oppilas tarkastelee monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä.

 

T7 Oppilas tutustuu tekstin tulkinnassa tarvittaviin käsitteisiin ja eri tekstilajeihin.

 

T8 Oppilas tutustuu tiedonhaun vaiheisiin. Oppilas osaa hakea ohjatusti luotettavaa ja tarkoituksenmukaista tietoa.

 

T9 Oppilas tuntee kirjallisuuden keskeiset käsitteet. Oppilas lukee useita kirjoja ja osaa jakaa lukukokemuksiaan.

 

T10 Oppilas tutustuu erilaisiin tekstilajeihin.

 

T11 Oppilas tuottaa kertovia, kuvaavia ja ohjaavia tekstejä.

 

T12 Oppilas tutustuu tekstin tuottamiseen prosessina. Oppilas harjoittelee tekstin tuottamista ohjatusti. Oppilas harjoittelee palautteen antamista ja vastaanottamista.

 

T13 Oppilas osaa kirjoittaa hyvää, ymmärrettävää ja sujuvaa yleiskieltä. Oppilas ymmärtää, että kielen rakenteen tunteminen on edellytyksenä hyville tekstitaidoille. Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

 

T14 Oppilas osaa etsiä tarkoituksenmukaista tietoa. Oppilas tutustuu erilaisiin muistiinpanotekniikoihin.

 

T15 Oppilas osaa keskeisimpiä käsitteitä, joiden avulla voidaan kieltä ja tekstejä käsitellä. Oppilas tunnistaa kielen rakenteita.

 

T16 Oppilas saa opastusta kirjastossa käymiseen ja käy mahdollisesti opettajan johdolla luokan kanssa lainaamassa kirjoja. Oppilas lukee kehitystasolleen sopivaa kirjallisuutta. Oppilas tunnistaa kirjallisuuden päälajit. Oppilas saa mahdollisuuksia luku- ja muiden kulttuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen.

 

T17 Oppilas tutustuu kulttuurin eri muotoihin.

 

 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

 

Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

 

Harjoitellaan kuuntelemisen ja puhumisen taitoja.

 

Tehdään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista.

 

Tutustutaan teatteriin taidemuotona ja teatteri-ilmaisun keinoihin draaman toimintamuotojen avulla.

 

Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja itseilmaisussa.

 

Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä sekä havainnollistamista.

 

S2 Tekstien tulkitseminen

 

Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen ja audiovisuaalisen median tekstejä.

 

Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita.

 

Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin.

 

Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja jaetaan lukukokemuksia.

 

Kannustetaan oppilasta etsimään omalle kehitystasolleen sopivaa ja kiinnostavaa kirjallisuutta. Ylläpidetään lukuharrastusta.

 

Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa.

 

Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta.

 

S3 Tekstien tuottaminen

Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina, audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä.

 

Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain.

 

Annetaan ja vastaanotetaan palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa.

 

Perehdytään erityyppisten tekstien tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

 

Opiskellaan kertoville, kuvaaville ja ohjaaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä.

 

Tutkitaan kirjoitettujen tekstien elementtejä, sekä hyödynnetään tätä tietoa omissa teksteissä.

 

Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden rakenteita (erilaiset kappalerakenteet, pää- ja sivulauseet) ja opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan viittaussuhteita.

 

Tarkastellaan erilaisia ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja, sekä harjoitellaan niiden käyttöä omissa teksteissä.

 

Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen konventioita omien tekstien tuottamisessa ja muokkauksessa.

Vahvistetaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja lähteiden käyttöä.

 

Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä tuotettaessa.

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

 

Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä ja käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä voidaan tarkastella.

 

Tutustutaan kulttuurin käsitteeseen ja sen eri ilmenemismuotoihin, kuten kansanperinteeseen, elokuvaan, teatteriin, puhekulttuuriin ja mediakulttuurin eri muotoihin.

 

Tutustutaan kirjallisuuden päälajeihin.

 

Luetaan monipuolisesti nuortenkirjoja ja oppilaan kehitystasolle sopivia kirjoja, niin faktaa kuin fiktiota.

Kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston tarjonnan hyödyntämiseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä