Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Tavoite:

T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia tavoitteellisesti, motivoituneesti, eettisesti ja rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa toimia tavoitteen mukaisesti erilaisissa viestintäympäristöissä ja -tilanteissa, osoittaa ymmärtävänsä muiden puheenvuoroja ja osaa tarkkailla oman viestintänsä vaikutuksia muihin.

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas tutustuu erilaisiin viestintäympäristöihin ja -tilanteisiin.

Oppilas ymmärtää, että viestilanteessa on erilaisia rooleja ja tavoitteita.

Oppilas ymmärtää, että hänen viestintänsä vaikuttaa muihin.

Oppilas osaa toimia tavoitteen mukaisesti erilaisissa viestintäympäristöissä ja -tilanteissa, osoittaa ymmärtävänsä muiden puheenvuoroja ja osaa tarkkailla oman viestintänsä vaikutuksia muihin.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L3, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Vuorovaikutus erilaisissa viestintäympäristöissä
Tavoite:

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan ryhmäviestintätaitojaan ja kehittämään taitojaan perustella näkemyksiään sekä kielellisiä ja viestinnällisiä valintojaan

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä ja perustella sen uskottavasti. Oppilas ottaa toisten näkemykset huomioon ja tekee yhteistyötä heidän kanssaan vuorovaikutustilanteissa.

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas rohkaistuu ilmaisemaan mielipiteensä.

Oppilas tutustuu erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin.

Oppilas osaa ilmaista ja perustella mielipiteensä monipuolisesti.

Oppilas harjoittelee erilaisia vuorovaikutustilanteita.

Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä ja perustella sen uskottavasti. Oppilas ottaa toisten näkemykset huomioon ja tekee yhteistyötä heidän kanssaan vuorovaikutustilanteissa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L3, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Vuorovaikutus ryhmässä

Tavoite:

T3 ohjata oppilasta monipuolistamaan taitojaan ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman keinoin.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa ilmaista itseään ja käyttää tavoitteen ja tilanteen mukaisesti kokonaisilmaisun keinoja. Oppilas osaa esittää sekä spontaanin että valmistellun puheenvuoron tai puhe-esityksen ja ottaa esittäessään huomioon yleisönsä ja käyttää joitakin havainnollistamisen keinoja.

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas vahvistaa taitojaan erilaisissa esiintymistilanteissa.

Oppilas vahvistaa taitojaan erilaisissa esiintymistilanteissa ja käyttää erilaisia havainnollistamisen keinoja.

Oppilas pohtii omia vahvuuksiaan esiintyjänä.

Oppilas osaa ilmaista itseään ja käyttää tavoitteen ja tilanteen mukaisesti kokonaisilmaisun keinoja. Oppilas osaa esittää sekä spontaanin että valmistellun puheenvuoron tai puhe-esityksen ja ottaa esittäessään huomioon yleisönsä ja käyttää joitakin havainnollistamisen keinoja.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L3, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kokonaisilmaisun ja esiintymisen taidot
Tavoite:

T4 kannustaa oppilasta syventämään viestijäkuvaansa niin, että hän oppii havainnoimaan omaa viestintäänsä, tunnistamaan vahvuuksiaan sekä kehittämisalueitaan erilaisissa, myös monimediaisissa viestintäympäristöissä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa arvioida omia vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta ja nimetä kehittämiskohteita.

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas havainnoi omaa viestintäänsä.

Oppilas tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämisalueensa.

Oppilas osaa arvioida omia vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta ja nimetä kehittämiskohteita.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Vuorovaikutustaitojen kehittäminen

Tavoite:

T5 ohjata oppilasta kehittämään tekstien lukemisessa, ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia taitoja sekä taitoa arvioida oman lukemisensa kehittämistarpeita

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa käyttää tekstinymmärtämisen strategioita itsenäisesti.

Oppilas osaa arvioida omaa lukutaitoaan ja nimetä

kehittämiskohteita.

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas tutustuu erilaisiin tekstiympäristöihin.

Oppilas pohtii omaa lukutaitoaan ja suhdettaan erilaisiin teksteihin.

Oppilas osaa käyttää tekstinymmärtämisen strategioita itsenäisesti.

Oppilas osaa arvioida omaa lukutaitoaan ja nimetä

kehittämiskohteita.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstinymmärtämisen strategiat
Tavoite:

T6 tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia valita, käyttää, tulkita ja arvioida monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa käyttää ja tulkita ohjatusti erityyppisiä, monimuotoisia ja myös itselleen uudenlaisia tekstejä.

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas tarkastelee monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä.

Oppilas tarkastelee monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä.

Oppilas laajentaa käsitystään erilaisista teksteistä.

Oppilas osaa käyttää ja tulkita ohjatusti erityyppisiä, monimuotoisia ja myös itselleen uudenlaisia tekstejä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaito
Tavoite:

T7 ohjata oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa, harjaannuttaa oppilasta tekemään havaintoja teksteistä ja tulkitsemaan niitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen sekä vakiinnuttamaan ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoa

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti, tunnistaa tekstilajeja ja osaa kuvailla joitakin, pohtivien, kantaaottavien ja ohjaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen. Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä.

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas tutustuu tekstin tulkinnassa tarvittaviin käsitteisiin ja eri tekstilajeihin.

Oppilas harjoittelee erittelemään erilaisia tekstilajeja.

Oppilas harjoittelee kriittistä lukutaitoa.

Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä.

Oppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti, tunnistaa tekstilajeja ja osaa kuvailla joitakin, pohtivien, kantaaottavien ja ohjaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen. Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstien erittely ja tulkinta


Tavoite:

T8 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella tavalla

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa nimetä tiedonhaun keskeiset vaiheet ja tietää, mistä ja miten tietoa voidaan hakea. Oppilas osaa arvioida tietojen käytettävyyttä ja lähteiden luotettavuutta.

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas tutustuu tiedonhaun vaiheisiin.

Oppilas osaa hakea ohjatusti luotettavaa ja tarkoituksenmukaista tietoa.

Oppilas hakee tietoa itsenäisesti.

Oppilas osaa nimetä tiedonhaun keskeiset vaiheet ja tietää, mistä ja miten tietoa voidaan hakea. Oppilas osaa arvioida tietojen käytettävyyttä ja lähteiden luotettavuutta.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4, L5, L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys

Tavoite:

T9 kannustaa oppilasta laajentamaan kiinnostusta itselle uudenlaisia fiktiivisiä kirjallisuus- ja tekstilajityyppejä kohtaan ja monipuolistamaan luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksiaan ja niiden jakamisen keinoja sekä syventämään ymmärrystä fiktion keinoista

Oppilas osaa tulkita fiktiivisiä tekstejä, käyttää keskeisimpiä käsitteitä puhuessaan teksteistä ja osaa liittää tekstit johonkin kontekstiin.

Oppilas löytää itsenäisesti itselleen ja tilanteeseen sopivaa luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa. Oppilas lukee useita kirjoja ja osaa jakaa lukukokemuksiaan.

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas tuntee kirjallisuuden keskeiset käsitteet.

Oppilas lukee useita kirjoja ja osaa jakaa lukukokemuksiaan.

Oppilas lukee useita kirjoja ja osaa jakaa lukukokemuksiaan.

Oppilas harjoittelee kirjallisuuden tulkintaa.

Oppilas tutustuu kirjallisuuden erilaisiin konteksteihin.

Oppilas osaa tulkita fiktiivisiä tekstejä, käyttää keskeisimpiä käsitteitä puhuessaan teksteistä ja osaa liittää tekstit johonkin kontekstiin.

Oppilas löytää itsenäisesti itselleen ja tilanteeseen sopivaa luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa.

Oppilas lukee useita kirjoja ja osaa jakaa lukukokemuksiaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Fiktiivisten tekstien erittely ja tulkinta ja lukukokemusten jakaminen

Tavoite:

T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia tekstejä sekä auttaa oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas tuottaa ohjatusti myös itselleen uudenlaisia tekstejä,

kokeilee erilaisia tapoja ja keinoja tuottaa tekstiä ja ilmaista näkemyksiään. Oppilas osaa kuvailla itseään tekstien tuottajana.

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas tutustuu erilaisiin tekstilajeihin.

Oppilas tuottaa erilaisia tekstejä ja tiedostaa niiden tarkoituksen.

Oppilas osaa valita tilanteeseen sopivan tarkoituksenmukaisen tekstin ilmaisussaan.

Oppilas osaa kuvailla ja arvioida itseään tekstien tuottajana.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4, L5, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ajatusten ilmaiseminen, tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaito
Tavoite:

T11 tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä, ja auttaa oppilasta valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa ohjatusti tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti pohtivia ja kantaaottavia tekstejä ja käyttää niille tyypillisiä ilmaisutapoja.

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas tuottaa kertovia, kuvaavia ja ohjaavia tekstejä.

Oppilas tuottaa kantaaottavia ja pohtivia tekstejä.

Oppilas tuottaa kantaaottavia ja pohtivia tekstejä.

Oppilas osaa valita kuhunkin tekstilajiin sopivia ilmaisutapoja.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstilajien hallinta
Tavoite:

T12 ohjata oppilasta vahvistamaan tekstin tuottamisen prosesseja, tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa tekstiä yhdessä muiden kanssa sekä rohkaista oppilasta vahvistamaan taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä arvioida itseään tekstin tuottajana

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa nimetä tekstien tuottamisen prosessin vaiheita ja osaa työskennellä niiden mukaisesti sekä yksin että ryhmässä.

Oppilas antaa ja vastaanottaa palautetta teksteistä ja osaa arvioida omia tekstintuottamisen taitojaan ja nimetä niiden kehittämiskohteita.

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas tutustuu tekstin tuottamiseen prosessina.

Oppilas harjoittelee tekstin tuottamista ohjatusti.

Oppilas harjoittelee palautteen antamista ja vastaanottamista.

Oppilas tuottaa tekstiä vaiheittain ja reflektoi omaa työskentelyään.

Oppilas osaa antaa ja vastaanottaa palautetta rakentavasti.

Oppilas osaa suunnitella, tuottaa ja arvioida omaa tekstiään.

Oppilas osaa hyödyntää vastaanottamaansa palautetta.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4, L5, L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstien tuottamisen prosessien hallinta

Tavoite:

T13 ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen sujuvoittamista ja vahvistamaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa, syventämään ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä ja vahvistamaan yleiskielen hallintaa antamalla tietoa kirjoitetun kielen konventioista

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas tuntee kirjoitettujen tekstien perusrakenteita ja kirjoitetun yleiskielen piirteitä ja osaa hyödyntää tietoa tekstejä kirjoittaessaan ja muokatessaan. Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas osaa kirjoittaa hyvää, ymmärrettävää ja sujuvaa yleiskieltä.

Oppilas ymmärtää, että kielen rakenteen tunteminen on edellytyksenä hyville tekstitaidoille.

Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

Oppilas osaa kirjoittaa hyvää, ymmärrettävää ja sujuvaa yleiskieltä.

Oppilas ymmärtää, että kielen rakenteen tunteminen on edellytyksenä hyville tekstitaidoille.

Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

Oppilas osaa kirjoittaa hyvää, ymmärrettävää ja sujuvaa yleiskieltä.

Oppilas ymmärtää, että kielen rakenteen tunteminen on edellytyksenä hyville tekstitaidoille.

Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4, L5, L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kirjoitetun kielen konventioiden hallinta ja kirjoitustaito
Tavoite:

T14 harjaannuttaa oppilasta vahvistamaan tiedon hallinnan ja käyttämisen taitoja ja monipuolistamaan lähteiden käyttöä ja viittaustapojen hallintaa omassa tekstissä sekä opastaa oppilasta toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa käyttää omissa teksteissään muualta hankittua tietoa.

Oppilas osaa tehdä muistiinpanoja, tiivistää hankkimaansa tietoa ja käyttää lähteitä omassa tekstissään.

Oppilas noudattaa tekijänoikeuksia ja osaa merkitä lähteet.

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas osaa etsiä tarkoituksenmukaista tietoa.

Oppilas tutustuu erilaisiin muistiinpanotekniikoihin.

Oppilas suhtautuu kriittisesti hankkimaansa tietoon.

Oppilas käyttää tekstinhallinnassa erilaisia muistiinpanotekniikoita.

Oppilas tutustuu tekijänoikeuksiin ja ymmärtää niiden merkityksen.

Oppilas osaa käyttää muualta hankittua tietoa osana omaa tuotostaan.

Oppilas osaa tehdä muistiinpanoja, referoida hankkimaansa tietoa ja käyttää lähteitä omassa tekstissään.

Oppilas noudattaa tekijänoikeuksia ja osaa merkitä lähteet.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4, L5, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tiedon esittäminen, hallinta ja eettinen viestintä
Tavoite:

T15 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvailla tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä, pohtia niiden merkityksiä ja kuvata eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja.

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas osaa keskeisimpiä käsitteitä, joiden avulla voidaan kieltä ja tekstejä käsitellä.

Oppilas tunnistaa kielen rakenteita.

Oppilas tunnistaa kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä.

Oppilas tuottaa tyylipiirteiltään ja sävyltään erilaisia tekstejä.

Oppilas osaa tehdä havaintoja kielen rakenteista ja pohtia eri rekisterien, tyylien ja sävyjen eroja.

Oppilas ymmärtää kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kielitietoisuuden kehittyminen

Tavoite:

T16 kannustaa oppilasta avartamaan kirjallisuus- ja kulttuurinäkemystään, tutustuttaa häntä kirjallisuuden historiaan ja nykykirjallisuuteen, kirjallisuuden eri lajeihin sekä auttaa häntä pohtimaan kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään, tarjota oppilaalle mahdollisuuksia luku- ja muiden kulttuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas tuntee ja ymmärtää kulttuurin monimuotoisuutta sekä osaa kuvata omia kulttuurikokemuksiaan. Oppilas tuntee kirjallisuuden vaiheita ja suomalaisen kulttuurin juuria.

Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja on lukenut sovitut kirjat.

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas saa opastusta kirjastossa käymiseen ja käy mahdollisesti opettajan johdolla luokan kanssa lainaamassa kirjoja.

Oppilas lukee kehitystasolleen sopivaa kirjallisuutta.

Oppilas tunnistaa kirjallisuuden päälajit.

Oppilas saa mahdollisuuksia luku- ja muiden kulttuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen.

Oppilas tutustuu erilaisiin tapoihin luokitella kaunokirjallisuutta.

Oppilas lukee eri lajityyppeihin kuuluvia romaaneja ja novelleja.

Oppilas saa mahdollisuuksia luku- ja muiden kulttuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen.

Oppilas laajentaa kirjallisuus- ja kulttuurinäkemystään.

Oppilas tutustuu yleisen ja suomalaisen kirjallisuuden historiaan ja nykykirjallisuuteen.

Oppilas pohdiskelee kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään.

Oppilas saa mahdollisuuksia luku- ja muiden kulttuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kirjallisuuden tuntemuksen, kulttuuritietoisuuden ja lukuharrastuksen kehittyminen

Tavoite:

T17 ohjata oppilas tutustumaan Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen, suomen kielen taustaan ja piirteisiin ja auttaa oppilasta pohtimaan äidinkielen merkitystä sekä tiedostumaan omasta kielellisestä ja kulttuurisesta identiteetistään sekä innostaa oppilasta aktiiviseksi kulttuuritarjonnan käyttäjäksi ja tekijäksi

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvailla Suomen kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta.

Oppilas osaa kuvailla äidinkielten merkitystä ja suomen kielen piirteitä ja asemaa muiden kielten joukossa.

7. lk

8. lk

9. lk

Oppilas tutustuu kulttuurin eri muotoihin.

Oppilas tutustuu kulttuurin eri muotoihin ja pohtii rooliaan kulttuurin kuluttajana ja tuottajana.

Oppilas ymmärtää Suomen kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden.

Oppilas osaa kuvailla suomen kielen erityispiirteitä, sukulaisuussuhteita ja asemaa muiden kielten joukossa.

Oppilas pohdiskelee äidinkielen merkitystä ja omaa sekä kielellistä että kulttuurista identiteettiään.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kielen merkityksen ja aseman hahmottaminen

Suomen kieli ja kirjallisuus tavoitteisiin liittyvät sisällöt

7. lk

8. lk

9. lk

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Harjoitellaan kuuntelemisen ja puhumisen taitoja.

Tehdään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista.

Tutustutaan teatteriin taidemuotona ja teatteri-ilmaisun keinoihin draaman toimintamuotojen avulla.

Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja itseilmaisussa.

Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä sekä havainnollistamista.

Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa ja havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä.

Harjoitellaan kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutilanteissa.

Tehdään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksutaan niitä osaksi omaa kielenkäyttöä.

Tutustutaan teatteriin taidemuotona ja teatteri-ilmaisun keinoihin draaman toimintamuotojen avulla.

Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja itseilmaisussa.

Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä sekä havainnollistamista.

Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja ja havaitsemaan niiden kehittämiskohteita.

Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa ja havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä.

Harjoitellaan kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutilanteissa.

Tehdään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksutaan niitä osaksi omaa kielenkäyttöä.

Tutustutaan teatteriin taidemuotona ja teatteri-ilmaisun keinoihin draaman toimintamuotojen avulla.

Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja itseilmaisussa.

Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä sekä havainnollistamista.

Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja ja havaitsemaan niiden kehittämiskohteita.

S2 Tekstien tulkitseminen

Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen ja audiovisuaalisen median tekstejä.

Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita.

Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin.

Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja jaetaan lukukokemuksia.

Kannustetaan oppilasta etsimään omalle kehitystasolleen sopivaa ja kiinnostavaa kirjallisuutta. Ylläpidetään lukuharrastusta.

Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa.

Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta.

S2 Tekstien tulkitseminen

Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen ja audiovisuaalisen median tekstejä.

Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja seurataan lukutaidon kehittymistä.

Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja faktan erottamiseen, suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun, henkilöön viittaamisen suoriin ja epäsuoriin keinoihin, referointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen perustelukeinoihin ja retorisiin keinoihin.

Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin.

Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä.

Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja jaetaan lukukokemuksia.

Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kauno- ja tietokirjallisuuteen.

Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa.

Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja symboliikkaa ja syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta.

Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta.

S2 Tekstien tulkitseminen

Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen ja audiovisuaalisen median tekstejä.

Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja seurataan lukutaidon kehittymistä.

Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin.

Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esitetään kriittisen lukijan kysymyksiä.

Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja jaetaan lukukokemuksia.

Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kauno- ja tietokirjallisuuteen. Kannustetaan oppilasta haastamaan itseään lukijana esimerkiksi lukemaan klassikoita.

Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa.

Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja symboliikkaa ja syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta.

Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta.

S3 Tekstien tuottaminen

Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina, audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä.

Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain.

Annetaan ja vastaanotetaan palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa.

Perehdytään erityyppisten tekstien tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Opiskellaan kertoville, kuvaaville ja ohjaaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä.

Tutkitaan kirjoitettujen tekstien elementtejä, sekä hyödynnetään tätä tietoa omissa teksteissä.

Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden rakenteita (erilaiset kappalerakenteet, pää- ja sivulauseet) ja opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan viittaussuhteita.

Tarkastellaan erilaisia ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja, sekä harjoitellaan niiden käyttöä omissa teksteissä.

Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen konventioita omien tekstien tuottamisessa ja muokkauksessa.

Vahvistetaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja lähteiden käyttöä.

Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä tuotettaessa.

S3 Tekstien tuottaminen

Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina, audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä.

Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain.

Annetaan ja vastaanotetaan palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa.

Perehdytään erityyppisten tekstien tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Opiskellaan pohtiville ja kantaaottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä.

Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja kielen ja muiden ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi.

Tutkitaan kirjoitettujen tekstien elementtejä, sekä hyödynnetään tätä tietoa omissa teksteissä.

Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden rakenteita (lauseenjäsenet, lauseke) ja opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan viittaussuhteita.

Tarkastellaan erilaisia ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja, sekä harjoitellaan niiden käyttöä omissa teksteissä.

Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen konventioita omien tekstien tuottamisessa ja muokkauksessa.

Vahvistetaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja lähteiden käyttöä.

Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä tuotettaessa.

S3 Tekstien tuottaminen

Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina, audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä.

Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain.

Annetaan ja vastaanotetaan palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa.

Perehdytään erityyppisten tekstien tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Opiskellaan pohtiville ja kantaaottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä.

Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja kielen ja muiden ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi.

Tutkitaan kirjoitettujen tekstien elementtejä, sekä hyödynnetään tätä tietoa omissa teksteissä.

Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden rakenteita (lauseenvastikkeet) ja opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan viittaussuhteita.

Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä ja opitaan valitsemaan kuhunkin tekstiin sopivat ilmaisutavat.

Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen konventioita omien tekstien tuottamisessa ja muokkauksessa.

Vahvistetaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja lähteiden käyttöä.

Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä tuotettaessa.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä ja käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä voidaan tarkastella.

Tutustutaan kulttuurin käsitteeseen ja sen eri ilmenemismuotoihin, kuten kansanperinteeseen, elokuvaan, teatteriin, puhekulttuuriin ja mediakulttuurin eri muotoihin.

Tutustutaan kirjallisuuden päälajeihin.

Luetaan monipuolisesti nuortenkirjoja ja oppilaan kehitystasolle sopivia kirjoja, niin faktaa kuin fiktiota.

Kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston tarjonnan hyödyntämiseen.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä ja käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä voidaan tarkastella.

Tehdään tekstejä eritellen havaintoja kielen rakenteista, eri rekistereille ja tyyleille tyypillisistä piirteistä ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin tyyliin ja sävyyn.

Tutustutaan kulttuurin käsitteeseen ja sen eri ilmenemismuotoihin, kuten kansanperinteeseen, elokuvaan, teatteriin, puhekulttuuriin ja mediakulttuurin eri muotoihin.

Tarjotaan mahdollisuuksia tuottaa kulttuuria itse.

Tutustutaan kirjallisuuden joihinkin alalajeihin ja keskeisiin tyylivirtauksiin sekä yleisen kirjallisuuden vaiheisiin.

Luetaan monipuolisesti kirjallisuuden eri alalajeihin kuuluvia kirjoja.

Kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston tarjonnan hyödyntämiseen.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä ja käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä voidaan tarkastella.

Tehdään tekstejä eritellen havaintoja kielen rakenteista, eri rekistereille ja tyyleille tyypillisistä piirteistä ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin tyyliin ja sävyyn.

Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen, kielten sukulaisuussuhteisiin, suomen sukukieliin ja suomen kielen vaihteluun ja vaiheisiin sekä kielen ohjailun periaatteisiin.

Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutustutaan suomen kielelle tyypillisiin äänne-, muoto- ja lauserakenteen piirteisiin.

Tutkitaan kielten vaikutusta toisiinsa sanaston ja nimistön tasolla.

Tutustutaan kulttuurin käsitteeseen ja sen eri ilmenemismuotoihin, kuten kansanperinteeseen, elokuvaan, teatteriin, puhekulttuuriin ja mediakulttuurin eri muotoihin.

Tarjotaan mahdollisuuksia tuottaa kulttuuria itse.

Tutustutaan kirjallisuuden keskeisiin tyylivirtauksiin ja sekä yleisen että suomalaisen kirjallisuuden vaiheisiin.

Luetaan monipuolisesti klassikoita ja nykykirjallisuutta, myös tietokirjoja.

Kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston tarjonnan hyödyntämiseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä