Historian opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Historian opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Historia 7-9 lk. Opittuja tietoja ja taitoja syvennetään koko yläkoulun ajan. Opetus päättyy 8. luokalla.

Tavoite: T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Ei käytetä arvosanan muodostumisen periaatteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia

7lk

8lk

9lk

T1 oppilas kiinnostuu historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena

T1 oppilas kiinnostuu historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt S1-S6

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen L1-L7

L1-L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tavoite: T2 aktivoida oppilasta hankkimaan historiallista tietoa erilaisista ikätasolle sopivista lähteistä sekä arvioimaan niiden luotettavuutta

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Oppilas osaa etsiä tietoa erilaisista historian tiedonlähteistä ja havaitsee niiden luotettavuudessa eroja.

7lk

8lk

9lk

T2 oppilas harjoittelee hankkimaan historiallista tietoa erilaisista ikätasolle sopivista lähteistä sekä arvioimaan niiden luotettavuutta

T2 oppilas harjoittelee hankkimaan historiallista tietoa erilaisista ikätasolle sopivista lähteistä sekä arvioimaan niiden luotettavuutta

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1-L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Historiatiedon hankkiminen

Tavoite: T3 auttaa oppilasta ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Oppilas osaa lukea ja tulkita erilaisia lähteitä.

7lk

8lk

9lk

T3 oppilas ymmärtää, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin

T3 oppilas ymmärtää, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin, ymmärrys syvenee 7. luokkaan verrattuna

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Oppilas osaa lukea ja tulkita erilaisia lähteitä.

Tavoite: T4 vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää historiallista aikaa ja siihen liittyviä käsitteitä

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä: Oppilas osaa sijoittaa opiskelemansa asiat ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden avulla aikajärjestykseen.

7lk

8lk

9lk

T4 oppilas ymmärtää historiallista aikaa ja siihen liittyviä käsitteitä

T4 oppilas ymmärtää historiallista aikaa ja siihen liittyviä käsitteitä, 7. luokkaan verrattuna syvällisemmin ja laajemmin

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kronologian ymmärtäminen

Tavoite: T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toimintaan ja päätöksentekoon vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa historiallisissa tilanteissa

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Oppilas pystyy asettautumaan menneen ajan ihmisen asemaan ja kuvailemaan tämän toiminnan motiiveja.

7lk

8lk

9lk

T5 oppilas ymmärtää ihmisen toimintaan ja päätöksentekoon vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa historiallisissa tilanteissa

T5 oppilas ymmärtää ihmisen toimintaan ja päätöksentekoon vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa historiallisissa tilanteissa, 7. luokkaan verrattuna syvällisemmin ja laajemmin

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1-L4, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Historiallinen empatia

Tavoite: T6 auttaa oppilasta arvioimaan erilaisia syitä historiallisille tapahtumille ja ilmiöille

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Oppilas osaa erotella historiallisia tapahtumia tai ilmiöitä selittävät tekijät vähemmän tärkeistä.

7lk

8lk

9lk

T6 oppilas oppii arvioimaan syitä historiallisille tapahtumille ja ilmiöille

T6 oppilas osaa arvioida syitä historiallisille tapahtumille ja ilmiöille

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Syy- ja seuraus-suhteiden ymmärtäminen historiassa

Tavoite: T7 ohjata oppilasta analysoimaan historiallista muutosta ja jatkuvuutta

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Oppilas osaa selittää, miksi joillain elämänalueilla toimittiin ennen samoin tai toisin kuin nykyään.

7lk

8lk

9lk

T7 oppilas oppii analysoimaan historiallista muutosta ja jatkuvuutta

T7 oppilas osaa analysoida historiallista muutosta ja jatkuvuutta

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Muutoksen ja jatkuvuuden ymmärtäminen

Tavoite: T8 kannustaa oppilasta tulkintojen tekemiseen

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä:

Oppilas osaa muodostaa historian tapahtumista ja ilmiöistä omia perusteltuja tulkintoja.

7lk

8lk

9lk

T8 oppilas osaa tehdä tulkintoja

T8 oppilas osaa tehdä tulkintoja, 7. luokkaan verrattuna syvällisemmin ja itsenäisemmin

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Historian tulkitseminen

Tavoite: T9 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä: Oppilas osaa kuvailla ihmisen toiminnan tarkoitusperiä.

7lk

8lk

9lk

T9 oppilas osaa selittää ihmisen toiminnan tarkoitusperiä

T9 oppilas osaa selittää ihmisen toiminnan tarkoitusperiä, 7. luokkaan verrattuna syvällisemmin

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1-L4, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ihmisen toiminnan selittäminen

Tavoite: T10 ohjata oppilasta selittämään, miksi historiallista tietoa voidaan tulkita ja käyttää eri tavoin eri tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti tulkintojen luotettavuutta

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä: Oppilas osaa arvioida historian tapahtumista tai ilmiöistä tehtyjen tulkintojen luotettavuutta.

7lk

8lk

9lk

T10 oppilas harjoittelee selittämään, miksi historiallista tietoa voidaan tulkita ja käyttää eri tavoin eri tilanteissa; oppilas harjoittelee arvioimaan kriittisesti tulkintojen luotettavuutta

T10 oppilas osaa selittää, miksi historiallista tietoa voidaan tulkita ja käyttää eri tavoin eri tilanteissa; oppilas osaa arvioida kriittisesti tulkintojen luotettavuutta

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Historiallisten tulkintojen selittäminen ja arvioiminen

Tavoite: T11 harjaannuttaa oppilasta käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun tulkintansa niiden pohjalta

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä: Oppilas osaa vastata menneisyyttä koskeviin kysymyksiin käyttämällä eri lähteistä saamaansa informaatiota.

7lk

8lk

9lk

T11 oppilas oppii käyttämään erilaisia ikätasolleen sopivia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun tulkintansa niiden pohjalta

T11 oppilas oppii käyttämään erilaisia ikätasolleen sopivia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun tulkintansa niiden pohjalta, 7. luokkaan verrattuna syvällisemmin

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Historiatiedon tuottaminen

Tavoite: T12 ohjata oppilasta arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja historiatietämyksensä avulla

Hyvän osaamisen kuvaus oppiaineen opetuksen päättyessä: Oppilas osaa kuvailla, miten menneisyyden tulkinnoilla perustellaan tulevaisuuden valintoja

7lk

8lk

9lk

T12 oppilas osaa arvioida tulevaisuuden vaihtoehtoja historiatietämyksensä avulla

T12 oppilas osaa arvioida tulevaisuuden vaihtoehtoja historiatietämyksensä avulla, 7. luokkaan verrattuna syvällisemmin ja itsenäisemmin

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1-L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Historiatietoisuus

Sisältöalueet. Etenemistapa voi olla kronologinen tai temaattinen tai yhdistelmä näistä. Sisältöjen tarkempi jakaminen eri vuosiluokille ei ole tässä perusteltua, koska se kahlehtisi opettajan käyttämään vain kronologista etenemistapaa. Etenemistavan ja tarkempien sisältöjen valinta sekä jakaminen eri vuosiluokille ovat opettajan päätäntävallassa. Samoja aihepiirejä käsitellään niin 7. kuin 8. luokallakin, mutta näkökulmat voivat vaihdella. Esimerkki: sisältöalueen S1 osalta voitaisiin 7. luokalla käsitellä ns. teollista vallankumousta ja 8. luokalla teollisuuden kehitystä 1900-luvulla.

7- 8 lk

9lk

S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys: Perehdytään teollistumiseen ja sen vaikutuksiin ihmisen elämään, yhteiskuntaan sekä ihmisen ja luonnon suhteeseen. Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan paikalliseen teollisuushistoriaan (kuten esimerkiksi Möhkön ruukki, Utran ja Penttilän sahat, Outokummun kaivos).

S2 Ihmiset muuttavat maailmaa:

Tutustutaan yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja

seurauksiin sekä siihen, miten ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan

omana aikanaan. Voidaan perehtyä eri aatteiden paikallisiin

ilmentymiin esimerkiksi paikallisten yhdistysten historiaan

tutustumalla.

S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan: Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa. Perehdytään autonomian aikaisen sekä itsenäisen Suomen poliittiseen, taloudelliseen ja kulttuuriseen kehitykseen. Kiinnitetään mahdollisuuksien mukaan huomioita paikalliseen kehitykseen.

S4 Suurten sotien aika:

Perehdytään maailmansotiin ja kylmään sotaan ja sodista

selviytymiseen erityisesti tavallisen ihmisen ja ihmisoikeuksien

näkökulmasta. Paneudutaan holokaustiin, muihin kansanvainoihin

sekä ihmisoikeuksien edistämiseen. Tutustutaan sotien aikaisiin

tapahtumiin Pohjois-Karjalassa. (Esimerkiksi vuoden 1918 sodan

sekä II maailmansodan aikaiset tapahtumat.)

S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen: Tarkastellaan

arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria. Kehityksen yksilölle

tuomien saavutusten ohella perehdytään elinkeinorakenteen

muutokseen ja palveluammattien yleistymiseen sekä

kaupungistumiseen yleisellä tasolla ja paikallisesti.

S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret: Syvennytään kehittyneiden

ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan sekä uudenlaisten

poliittistenjännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä