Historian tavoitteet ja sisällöt 8. lk

Tavoitteet ja sisällöt 8. lk

T1 Oppilas kiinnostuu historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena.

T2 Oppilas harjoittelee hankkimaan historiallista tietoa erilaisista ikätasolle sopivista lähteistä sekä arvioimaan niiden luotettavuutta.

T3 Oppilas ymmärtää, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin, ymmärrys syvenee 7. luokkaan verrattuna.

T4 Oppilas ymmärtää historiallista aikaa ja siihen liittyviä käsitteitä, 7. luokkaan verrattuna syvällisemmin ja laajemmin.

T5 Oppilas ymmärtää ihmisen toimintaan ja päätöksentekoon vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa historiallisissa tilanteissa, 7. luokkaan verrattuna syvällisemmin ja laajemmin.

T6 Oppilas osaa arvioida syitä historiallisille tapahtumille ja ilmiöille.

T7 Oppilas osaa analysoida historiallista muutosta ja jatkuvuutta.

T8 Oppilas osaa tehdä tulkintoja, 7. luokkaan verrattuna syvällisemmin ja itsenäisemmin.

T9 Oppilas osaa selittää ihmisen toiminnan tarkoitusperiä, 7. luokkaan verrattuna syvällisemmin.

T10 Oppilas osaa selittää, miksi historiallista tietoa voidaan tulkita ja käyttää eri tavoin eri tilanteissa; oppilas osaa arvioida kriittisesti tulkintojen luotettavuutta.

T11 Oppilas oppii käyttämään erilaisia ikätasolleen sopivia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun tulkintansa niiden pohjalta, 7. luokkaan verrattuna syvällisemmin.

T12 Oppilas osaa arvioida tulevaisuuden vaihtoehtoja historiatietämyksensä avulla, 7. luokkaan verrattuna syvällisemmin ja itsenäisemmin.

 

S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys

Perehdytään teollistumiseen ja sen vaikutuksiin ihmisen elämään, yhteiskuntaan sekä ihmisen ja luonnon suhteeseen. Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan paikalliseen teollisuushistoriaan (kuten esimerkiksi Möhkön ruukki, Utran ja Penttilän sahat, Outokummun kaivos).

S2 Ihmiset muuttavat maailmaa

Tutustutaan yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan. Voidaan perehtyä eri aatteiden paikallisiin ilmentymiin esimerkiksi paikallisten yhdistysten historiaan tutustumalla.

S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan

Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa. Perehdytään autonomian aikaisen sekä itsenäisen Suomen poliittiseen, taloudelliseen ja kulttuuriseen kehitykseen. Kiinnitetään mahdollisuuksien mukaan huomioita paikalliseen kehitykseen.

S4 Suurten sotien aika

Perehdytään maailmansotiin ja kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisen ihmisen ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Paneudutaan holokaustiin, muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen. Tutustutaan sotien aikaisiin tapahtumiin Pohjois-Karjalassa. (Esimerkiksi vuoden 1918 sodan sekä II maailmansodan aikaiset tapahtumat).

S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen

Tarkastellaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria. Kehityksen yksilölle tuomien saavutusten ohella perehdytään elinkeinorakenteen muutokseen ja palveluammattien yleistymiseen sekä kaupungistumiseen yleisellä tasolla ja paikallisesti.

S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret

Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan sekä uudenlaisten poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä