Tavoitteet ja sisällöt 9.luokka

Tavoitteet ja sisällöt 9. lk

  1. luokan tavoitteet ja sisällöt

 

T1 Oppilas innostuu fysiikan opiskelusta.

 T2 Oppilas tunnistaa omaa fysiikan osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti.

 T3 Oppilas ymmärtää sähköön ja magneettisuuteen liittyviä merkityksiä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa.

 T4 Oppilas ymmärtää sähköenergian merkityksen nyky-yhteiskunnassa sekä siihen liittyvän osaamisen merkityksen kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Hän osaa pohtia ja arvioida omia valintojaan ja niiden vaikutusta sähkön ja energiavarojen kestävän käytön kannalta.

 T5 Oppilas osaa muodostaa kysymyksiä sekä kehittää kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.

 T6 Oppilas osaa suunnitella ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia turvallisesti, huolellisesti ja johdonmukaisesti yhteistyössä muiden kanssa.

 T7 Oppilas käsittelee, tulkitsee ja esittää omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioi niitä ja koko tutkimusprosessia.

 T8 Oppilas ymmärtää teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja merkitystä sekä osallistuu yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa (esim. oppimiskokonaisuuksissa).

 T9 Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mittaustulosten hankkimiseen ja esittämiseen mahdollisuuksien mukaan. Hän osaa syventää ilmiöitä havainnollistavien simulaatioiden avulla.

 T10 Oppilas käyttää käsitteitä täsmällisesti kuvaillessaan sähköön liittyviä käsiterakenteitaan.

 T11 Oppilas osaa käyttää kytkentäkaavioita mallina kuvatessaan ja selittäessään virtapiirin ilmiöitä. Oppilas osaa tehdä ennusteita virtapiirin toiminnasta kytkentäkaavion avulla.

 T12 Oppilas osaa käyttää eri tietolähteitä sekä perustelee erilaisia näkemyksiään fysiikalle ominaisella tavalla.

 T13 Oppilas hahmottaa luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

 T14 Oppilas saavuttaa riittävät tiedolliset jatko-opintovalmiudet sähköstä.

 T15 Oppilas soveltaa fysiikan tietojaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä mahdollisuuksien mukaan tutustuu fysiikan soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä.

 

 S1 Luonnontieteellinen tutkimus

 Ohjeistettujen sekä avointen tutkimustöiden tekeminen sähköön ja virtapiiriin liittyvistä sisältöalueista huomioiden oppilaiden mielenkiinnon kohteet. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään tvt:n käyttöä monipuolisesti osana tutkimusprosessia esim. kokonaisen tutkimusraportin tekeminen sähköisessä muodossa käyttäen taulukoita, kuvaajia, videoita, valokuvia, piirroksia ja malleja.

 
S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä

Tutustutaan sähkön merkitykseen omassa elämässä ja elinympäristössä sekä tarkemmin sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin ja niiden ominaisuuksiin. Ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista.

 
S3 Fysiikka yhteiskunnassa

 Fysiikan sähköopin ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin (esim. sähkömoottorin toiminta) liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan osaamista.

 

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana

 Laajennetaan maailmankuvan muotoutumista hyödyntämällä tutkittaviin ilmiöihin liittyviä uutisia, ajankohtaisia tapahtumia, uusia sovelluksia ja nykypäivän tutkimista.

S5 Vuorovaikutus ja liike

ei sisältöä

 

S6 Sähkö

Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä. Sitä tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen varautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä