Fysiikan opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Fysiikan opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Vuosiluokkaistamisen taulukot pitävät sisällään seudullisen linjauksen fysiikan tavotteista ja sisällöistä vuosiluokilla 7-9.
Tavoite taulukot: Jokainen tavoite (15 kpl) on omassa laatikossaan siten, että ensimmäisenä löytyy suoraan valtakunnallisen opetussuunnitelman tavoite. Tämä tavoite on purettu samassa laatikossa eri vuosiluokille seudullisesti siten, että se huomioi oppilaan kehityskaareen tavoitteen saavuttamiseksi viimeistään yhdeksännellä luokalla.
Sisältö taulukko puolestaan kertoo, mitä sisältöjä fysiikassa opetetaan vuosiluokilla 7-9 (jaettu seudullisesti), että tavotteisiin päästäisiin.
Sekä tavoite että sisältö taulukoissa on kirjattuna käytännön esimerkkejä, joiden tarkoituksena on avata asian merkitystä lukijalle. Esimerkkien tilalla voi kukin opettaja vapaasti käyttää omia parhaaksi katsomiaan tapoja toteuttaa ko. tavoite tai sisältö.
Tavoitteiden ja sisältöjen vuosiluokkaistaminen fysiikka 7-9

MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET

Tavoite: T1 kannustaa ja innostaa fysiikan opiskeluun

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Ei käytetä arvioinnin kriteerinä. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

7lk

8lk

9lk

T1 Oppilas innostuu fysiikan opiskelusta.

T1 Oppilas innostuu fysiikan opiskelusta.

T1 Oppilas innostuu fysiikan opiskelusta.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ei käytetä arvosanan muodostumisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Tavoite: T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa fysiikan osaamistaan, asettamaan tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienten kokonaisuuksien osalta ja työskennellä niiden saavuttamiseksi.

Oppilas osaa kuvata omaa osaamistaan opettajan antaman palautteen, vertaispalautteen ja itsearvioinnin perusteella.

7lk

8lk

9lk

T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee huolellisesti niiden eteen.

T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas harjoittelee kuvaamaan omaa osaamistaan.

T2 Oppilas tunnistaa omaa fysiikan osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan oppimisen taidot

Tavoite: T3 ohjata oppilasta ymmärtämään fysiikan osaamisen merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten fysiikan tietoja ja taitoja tarvitaan erilaisissa tilanteissa.

Oppilas osaa kuvata fysiikan osaamisen merkitystä eri ammateissa ja jatko-opinnoissa

7lk

8lk

9lk

T3 Oppilas ymmärtää valon ja äänen ominaisuuksien merkityksiä omassa elämässään

T3 Oppilas ymmärtää lämpöilmiöiden tuntemisen ja vuorovaikutuksen merkityksiä omassa elinympäristössä. Oppilas ymmärtää voimien vaikutuksia ja niiden merkityksiä omassa elinympäristössä.

T3 Oppilas ymmärtää sähköön ja magneettisuuteen liittyviä merkityksiä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Fysiikan merkityksen arvioiminen

Tavoite: T4 ohjata oppilasta käyttää fysiikan osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan energiavarojen kestävän käytön kannalta

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten fysiikan osaamista tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Oppilas osaa kuvata erilaisia valintoja energiavarojen kestävän käytön kannalta.

7lk

8lk

9lk

T4 Oppilas pohtii omien valintojen (esim. valaisimien valinta) vaikutusta kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

T4 Oppilas arvioi omia valintojaan energian (esim. oman kodin lämmitys) kestävän käytön kannalta.

T4 Oppilas ymmärtää sähköenergian merkityksen nyky-yhteiskunnassa sekä siihen liittyvän osaamisen merkityksen kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Hän osaa pohtia ja arvioida omia valintojaan ja niiden vaikutusta sähkön ja energiavarojen kestävän käytön kannalta.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3,L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kestävän kehityksen tiedot ja taidot fysiikan kannalta

TUTKIMISEN TAIDOT

Tavoite: T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavasta ilmiöstä.

Oppilas osaa tarkentaa kysymyksiä tutkimuksen tai muun toiminnan kohteeksi esimerkiksi rajaamalla muuttujia.

7lk

8lk

9lk

T5 Oppilas osaa muodostaa kysymyksiä tarkastelevasta ilmiöstä.

T5 Oppilas muodostaa kysymyksiä kulloinkin tarkastelevasta ilmiöstä ja osaa kehittää tutkimustaan kysymysten perusteella.

T5 Oppilas osaa muodostaa kysymyksiä sekä kehittää kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kysymysten muodostaminen sekä tutkimusten ja muun toiminnan suunnittelu

Tavoite: T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa työskennellä turvallisesti sekä tehdä havaintoja ja mittauksia ohjeiden tai suunnitelman mukaan.

Oppilas osaa toteuttaa yhteistyössä muiden kanssa erilaisia tutkimuksia.

7lk

8lk

9lk

T6 Oppilas osaa toteuttaa ohjeen mukaisia kokeellisia tutkimuksia työparin kanssa turvallisesti ja johdonmukaisesti.

T6 Oppilas toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelee turvallisesti ja johdonmukaisesti

T6 Oppilas osaa suunnitella ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia turvallisesti, huolellisesti ja johdonmukaisesti yhteistyössä muiden kanssa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kokeellisen tutkimuksen toteuttaminen

Tavoite: T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutkimusten tuloksia.

Oppilas osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä osaa kuvata tutkimusprosessin toimivuutta.

7lk

8lk

9lk

T7 Oppilas osaa tehdä mittauksia ja havaintoja sekä kirjata ja esittää saamiansa tutkimusten tuloksia.

T7 Oppilas käsittelee, tulkitsee ja esittää omien tutkimustensa tuloksia.

T7 Oppilas käsittelee, tulkitsee ja esittää omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioi niitä ja koko tutkimusprosessia

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tutkimusten tulosten käsittely, esittäminen ja arviointi

Tavoite: T8 ohjata oppilasta ymmärtämään teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja merkitystä sekä innostaa osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata joitakin teknologisia sovelluksia ja niiden toimintaperiaatteita.

Oppilas osaa työskennellä yhteistyössä teknologisen ratkaisun ideoinnissa, suunnittelussa, kehittämisessä ja soveltamisessa.

7lk

8lk

9lk

T8 Oppilas ymmärtää valon tutkimukseen liittyvien yksinkertaisten sovellusten toimintaperiaatteita ja niiden merkitystä maailmankaikkeuden tutkimisessa.

T8 Oppilas ymmärtää joitakin lämpöön (esim. ilmalämpöpumppu, jääkaappi, lämpömittari), voimiin ja liikeilmiöihin (esim. kolaritestit) liittyvien teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita.

T8 Oppilas ymmärtää teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja merkitystä sekä osallistuu yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa (esim. oppimiskokonaisuuksissa).

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L3, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Teknologinen osaaminen ja yhteistyö teknologisessa ongelmanratkaisussa

Tavoite: T9 opastaa oppilasta käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioiden avulla

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologisia välineitä tai sovelluksia tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen.

Oppilas osaa tehdä havaintoja ja päätelmiä simulaatiosta

7lk

8lk

9lk

T9 Oppilas osaa käyttää mahdollisuuksien mukaan tieto- ja viestintäteknologiaa tutkimuksissaan. Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan simulaatioita.

T9 Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mittaustulosten hankkimiseen ja esittämiseen mahdollisuuksien mukaan. Hän osaa pohtia ilmiöitä myös niitä havainnollistavien simulaatioiden avulla.

T9 Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mittaustulosten hankkimiseen ja esittämiseen mahdollisuuksien mukaan. Hän osaa syventää ilmiöitä havainnollistavien simulaatioiden avulla.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö

FYSIIKAN TIEDOT JA NIIDEN KÄYTTÄMINEN

Tavoite: T10 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa kuvata ja selittää ilmiöitä fysiikan keskeisten käsitteiden avulla.

Oppilas osaa yhdistää ilmiöön siihen liittyvät ominaisuudet ja ominaisuuksia kuvaavat suureet.

7lk

8lk

9lk

T10 Oppilas harjoittelee käyttämään fysiikan käsitteitä selittäessään valoon ja ääneen liittyviä ilmiöitä.

T10 Oppilas käyttää fysiikan käsitteitä täsmällisesti selittäessään lämpö- ja liikeilmiöitä sekä pohtiessaan ilmiöiden välisiä suhteita.

T10 Oppilas käyttää käsitteitä täsmällisesti kuvaillessaan sähköön liittyviä käsiterakenteitaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Käsitteiden käyttö ja jäsentäminen

Tavoite: T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja ilmiöiden kuvaamisessa ja selittämisessä sekä ennusteiden tekemisessä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa käyttää yksinkertaisia malleja ja tehdä ennusteita sekä harjoittelee yksinkertaisten mallien muodostamista mittaustuloksista.

Oppilas osaa kuvata mallia ja nimetä mallin rajoituksia tai puutteita.

7lk

8lk

9lk

T11 Oppilas osaa käyttää joitakin malleja selittäessään valoon ja ääneen liittyviä ilmiöitä.

T11 Oppilas osaa käyttää erilaisia malleja lämpö- ja liikeilmiöiden sekä vuorovaikutuksen kuvaamisessa ja selittämisessä.

T11 Oppilas osaa käyttää kytkentäkaavioita mallina kuvatessaan ja selittäessään virtapiirin ilmiöitä. Oppilas osaa tehdä ennusteita virtapiirin toiminnasta kytkentäkaavion avulla.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Mallien käyttäminen

Tavoite: T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä sekä ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä.

Oppilas osaa ilmaista ja perustella erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla.

7lk

8lk

9lk

T12 Oppilas perustelee erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla.

T12 Oppilas harjoittelee käyttämään eri tietolähteitä sekä perustelemaan erilaisia näkemyksiään fysiikalle ominaisella tavalla.

T12 Oppilas osaa käyttää eri tietolähteitä sekä perustelee erilaisia näkemyksiään fysiikalle ominaisella tavalla.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Argumentointi­taidot ja tietolähteiden käyttäminen

Tavoite: T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata fysiikkaan liittyvien esimerkkien avulla luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä.

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

7lk

8lk

9lk

T13 Oppilas harjoittelee hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

T13 Oppilas tuntee tapoja, joilla luonnontieteellinen tieto on kehittynyt (tutustumalla esimerkiksi tieteen historiaan ja tiedon kehittymiseen) sekä tietää tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

T13 Oppilas hahmottaa luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen


L1, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Luonnontieteel­lisen tiedon luonteen hahmottaminen

Tavoite: T14 ohjata oppilasta saavuttamaan riittävät tiedolliset valmiudet jatko-opintojaan varten vuorovaikutuksesta ja liikkeestä sekä sähköstä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa: Oppilas osaa käyttää vuorovaikutuksen ja liikkeen sekä sähkön keskeisiä

käsitteitä, olioita, ilmiöitä, ominaisuuksia, suureita, malleja ja lakeja tutuissa

tilanteissa.

7lk

8lk

9lk

ei tavoitteena

T14 Oppilas saavuttaa riittävät tiedolliset jatko-opintovalmiudet vuorovaikutuksesta ja liikkeestä.

T14 Oppilas saavuttaa riittävät tiedolliset jatko-opintovalmiudet sähköstä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S5,S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen


L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tiedollisten jatko-opinto valmiuksien saavuttaminen

Tavoite: T15 ohjata oppilasta soveltamaan fysiikan tietojaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua fysiikan soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa käyttää fysiikan tietojaan ja taitojaan monialaisessa oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa, jossa fysiikkaa sovelletaan eri ympäristöissä

7lk

8lk

9lk

T15 Oppilas osaa käyttää fysiikan tietoja ja taitoja esim. monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

T15 Oppilas osaa käyttää fysiikan tietoja ja taitoja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä mahdollisuuksien mukaan tutustuu fysiikan soveltamiseen jossakin tilanteessa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisössä.

T15 Oppilas soveltaa fysiikan tietojaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä mahdollisuuksien mukaan tutustuu fysiikan soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tietojen ja taitojen soveltaminen eri tilanteissa

Sisällöt

7lk

8lk

9lk

S1 Luonnontieteellinen tutkimus

Valoon ja ääneen liittyvistä sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä ohjeistettuihin tutkimuksiin. Tutkimuksissa opitaan tutkimusprosessin vaiheita: ilmiön, ongelman pohdinta, tutkimuksen suunnittelu, koejärjestelyjen rakentaminen, havainnointi, mittaaminen, tulosten koonti, käsittely sekä tulosten arviointi ja esittäminen. Mahdollisuuksien mukaan harjoitellaan tvt:n käyttöä osana tutkimusprosessia.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus

Tutkimusprosessin vahvistaminen sekä avointen tutkimustöiden harjoittelu (vuorovaikutuksista, niiden synnyttämistä voimista ja liiketilaan liittyvistä sisältöalueista) huomioiden oppilaiden mielenkiinnon kohteet. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään tvt:n käyttöä tutkimusprosessissa.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus

Ohjeistettujen sekä avointen tutkimustöiden tekeminen sähköön ja virtapiiriin liittyvistä sisältöalueista huomioiden oppilaiden mielenkiinnon kohteet. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään tvt:n käyttöä monipuolisesti osana tutkimusprosessia esim. kokonaisen tutkimusraportin tekeminen sähköisessä muodossa käyttäen taulukoita, kuvaajia, videoita, valokuvia, piirroksia ja malleja.

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elin ympäristössä

Tutustutaan ääneen ja sähkömagneettisen säteilyn lajeihin, keskittyen valon aallonpituusalueeseen, valon ominaisuuksiin ja ilmiöihin. Valoa tutkitaan kokeellisesti oppilaiden mielenkiinnon kohteet huomioiden kokeellisesti ympäristöstä tuttujen ilmiöiden kautta, terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Paikallisuus huomioidaan (esimerkiksi fotoniikan tutkimus Itä-Suomen yliopistossa ja fotoniikan hyödyntäminen teknologiassa).

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elin ympäristössä

Lämpöopin ilmiöihin (oman elämän ja arjen näkökulma) syvennytään kvalitatiivisella tasolla ja tutkitaan niitä kokeellisesti. Pohditaan voimiin ja niistä aiheutuvien liikeilmiöiden vaikutuksiin omassa elinympäristössä ja yhteiskunnassa esim. liikenneturvallisuuden näkökulmasta.

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elin ympäristössä

Tutustutaan sähkön merkitykseen omassa elämässä ja elinympäristössä sekä tarkemmin sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin ja niiden ominaisuuksiin. Ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista.

S3 Fysiikka yhteiskunnassa

Fysiikan valo-opin ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin (esim. optinenkuitu) liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan osaamista.

S3 Fysiikka yhteiskunnassa

Fysiikan lämpöopin ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin (esim. oman kodin lämmitysmuodot) liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pohditaan energiantuotantoa ja kestävää energiavarojen käyttöä energian säilymislain kautta.

Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan osaamista.

S3 Fysiikka yhteiskunnassa

Fysiikan sähköopin ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin (esim. sähkömoottorin toiminta) liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan osaamista.

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana

Tutustutaan fysiikan uutisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Valoon liittyviä sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esille fysiikan luonne tieteenä ja maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet (esim. valon fotonista galaksien välisiin mittasuhteisiin).

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana

Fysiikan luonne asiasisältöjen pohjalta (esim. energian säilymisen periaate) sekä tutustutaan fysiikan uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin ja nykypäivän tutkimukseen.

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana

Laajennetaan maailmankuvan muotoutumista hyödyntämällä tutkittaviin ilmiöihin liittyviä uutisia, ajankohtaisia tapahtumia, uusia sovelluksia ja nykypäivän tutkimista.

S5 Vuorovaikutus ja liike

ei sisältöä

S5 Vuorovaikutus ja liike:

Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin. Kahden kappaleen vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden vaikutukseen kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla myös kvantitatiivisesti. Mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan.

S5 Vuorovaikutus ja liike

ei sisältöä

S6 Sähkö

ei sisältöä

S6 Sähkö

ei sisältöä

S6 Sähkö:

Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä. Sitä tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen varautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä