Biologian tavoitteet ja sisällöt 8lk

Biologian tavoitteet ja sisällöt 8lk

BIOLOGIA

  1. luokan tavoitteet ja sisällöt

T1 Oppilas ymmärtää ekosysteemin käsitteen, vertailee erilaisia ekosysteemejä ja tunnistaa lajeja.

T2 Oppilas osaa kuvata eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtää eliökunnan rakennetta.

T3 Oppilas tutkii eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtää erilaisten elinympäristöjen merkityksen luonnon monimuotoisuudelle.

T4 Oppilas ymmärtää evoluution perusperiaatteita (seitsemännellä ja/tai kahdeksannella luokalla).

T5 Ei tavoitteena

T6 Oppilas osaa arvioida luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtää ekosysteemipalvelujen merkityksen.

T7 Oppilas kehittää luonnontieteellistä ajattelutaitoaan sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä.

T8 Oppilas osaa käyttää biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa.

T9 Oppilas koostaa eliökokoelman joko seitsemännellä tai kahdeksannella luokalla tai molemmilla vuosiluokilla. Oppilas kasvattaa kasveja biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi.

T10 Oppilas tekee tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella.

T11 Oppilas soveltaa biologian tietoja ja taitoja omassa elämässään sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

T12 Oppilas innostuu syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta.

T13 Oppilas tekee eettisesti perusteltuja valintoja.

T14 Oppilas innostuu vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

S1 Biologinen tutkimus

Oppilas tutustuu biologisen tutkimuksen vaiheisiin oman toiminnan kautta.

S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön

Oppilas liikkuu vastuullisesti luonnossa, hän vahvistaa lajintuntemustaan, sekä tutkii ja vertailee metsän ekosysteemiä muihin ekosysteemeihin. Maastotyöskentelyssä oppilas havainnoi ja arvioi ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.

S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta

Oppilas perehtyy suomalaiseen metsäekosysteemiin, sen rakenteeseen ja toimintaan sekä ihmisen toiminnan vaikutukseen siinä. Hän tutustuu lisäksi muihin ekosysteemeihin. Oppilas tutustuu ekosysteemien monimuotoisuuteen, lajien ekologiaan ja niiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Oppilas koostaa eliökokoelman joko seitsemännellä tai kahdeksannella luokalla tai molemmilla vuosiluokilla.

S4 Mitä elämä on?

Oppilas tutkii elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin. Opetuksessa hän tutustuu kasvien kasvatukseen. Oppilas perehtyy eliökunnan monimuotoisuuteen vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä.

S5 Ihminen

---

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta

Oppilas syventää tietämystään luonnonvarojen kestävän käytön ekologisista, sosiaalisista, taloudellisista ja eettisistä periaatteista, kestävästä ravinnontuotannosta ja eläinten hyvinvoinnista. Hän

tiedostaa biotalouden ja ekosysteemipalveluiden merkitykseen kestävän tulevaisuuden kannalta. Oppilas laajentaa tietämystään luonnonsuojelun tavoitteista, keinoista ja saavutuksista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä