Biologian tavoitteet ja sisällöt 7lk

Biologian tavoiteet ja sisällöt 7lk

BIOLOGIA

7. luokan tavoitteet ja sisällöt

 

 

T1 Oppilas ymmärtää ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa. Oppilas tunnistaa erilaisia lajeja.

 

T2 Oppilas osaa kuvata eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtää eliökunnan rakennetta.

 

T3 Oppilas tutkii eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtää erilaisten elinympäristöjen merkityksen luonnon monimuotoisuudelle.

 

T4 Oppilas ymmärtää evoluution perusperiaatteita (seitsemännellä ja/tai kahdeksannella luokalla).

 

T5 Ei tavoitteena

 

T6 Oppilas osaa arvioida luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtää ekosysteemipalvelujen merkityksen.

 

T7 Oppilas kehittää luonnontieteellistä ajattelutaitoaan sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä.

 

T8 Oppilas osaa käyttää biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa.

 

T9 Oppilas koostaa eliökokoelman joko seitsemännellä tai kahdeksannella luokalla tai molemmilla vuosiluokilla.

 

T10 Oppilas tekee tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella.

 

T11 Oppilas soveltaa biologian tietoja ja taitoja omassa elämässään.

 

T12 Oppilas innostuu syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta.

 

T13 Oppilas tekee eettisesti perusteltuja valintoja.

 

T14 Oppilas innostuu vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

 

 

S1 Biologinen tutkimus

 

Oppilas tutustuu biologisen tutkimuksen vaiheisiin oman toiminnan kautta.

 

S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön

 

Oppilas liikkuu vastuullisesti luonnossa ja vahvistaa lajintuntemustaan. Maastotyöskentelyssä oppilas havainnoi ja arvioi ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.

 

S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta

 

Oppilas käsittelee ekosysteemin perustietoja. Hän tutustuu ekosysteemien monimuotoisuuteen, lajien ekologiaan ja niiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Oppilas koostaa eliökokoelman joko seitsemännellä tai kahdeksannella luokalla tai molemmilla vuosiluokilla.

 

S4 Mitä elämä on?

 

Oppilas tutkii elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin. Hän perehtyy eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Oppilas tutustuu evoluution perusteisiin.

 

S5 Ihminen

 

---

 

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta

 

Oppilas tutustuu luonnonvarojen kestävän käytön ekologisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin ja eettisiin periaatteisiin, kestävään ravinnontuotantoon ja eläinten hyvinvointiin. Hän tietää ekosysteemipalveluiden merkityksen kestävän tulevaisuuden kannalta. Oppilas tutustuu luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä