Biologian opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Biologian opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Alla olevat taulukot pitävät sisällään seudullisen linjauksen biologian opetuksen tavotteista ja sisällöistä vuosiluokilla 7-9. Kukin neljästätoista tavoitteesta on omassa laatikossaan. T-tunnuksella nimetty valtakunnallisen opetussuunnitelman tavoite on seudullisesti vuosiluokkaistettu siten, että se huomioi oppilaan kehityskaaren tavoitteen saavuttamiseksi viimeistään yhdeksännellä luokalla. Vuosiluokkaistettu sisältötaulukko puolestaan kertoo, mitä keskeisiä sisältöalueita biologiassa opetetaan vuosiluokilla 7-9 niin, että tavotteisiin päästään. Tavoitteiden ja sisältöjen vuosiluokkaistamisen osalta linjaukset on pidetty yleispiirteisinä, jotta kouluille ja opettajlle jää myös päätäntävaltaa opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.


BIOLOGIAN OPETUKSEN TAVOITTEET VUOSILUOKILLA 7-9

BIOLOGINEN TIETO JA YMMÄRRYS

Tavoite: T1 Ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata metsäekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä tunnistaa erilaisia ekosysteemejä ja niiden ravintoverkkojen lajeja.

Oppilas osaa kuvata monimuotoisuuden merkitystä ekosysteemien toiminnalle sekä pohtia metsien kestävän käytön merkitystä eliöille ja ihmiselle.

7lk

8lk

9lk

Oppilas ymmärtää ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa. Oppilas tunnistaa erilaisia lajeja.

Oppilas ymmärtää ekosysteemin käsitteen, vertailee erilaisia ekosysteemejä ja tunnistaa lajeja.

Ei tavoitteena

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4, S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ekosysteemin rakenteen ja toiminnan hahmottaminen

Tavoite: T2 Auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnan rakennetta.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata eliökunnan luokittelun periaatteita, osaa nimetä eliöiden rakenteita sekä osaa kuvata eliöiden elintoimintoja.

Oppilas osaa vertailla eri eliöryhmien sukulaisuutta rakenteellisten ja toiminnallisten sopeutumien pohjalta sekä tunnistaa, luokittelee ja vertailee eliöryhmiä.

7lk

8lk

9lk

Oppilas osaa kuvata eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtää eliökunnan rakennetta.

Oppilas osaa kuvata eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtää eliökunnan rakennetta.

Ei tavoitteena

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S5

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4-L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Eliökunnan rakenteen ja eliöiden rakenteen ja elintoimintojen hahmottaminen

Tavoite: T3 Ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa tehdä havaintoja lajien esiintymisestä ja osaa kuvata lajien sopeutumista eri elinympäristöihin. Oppilas tunnistaa lähiympäristön tyypillisiä eliölajeja ja ymmärtää niiden merkityksen luonnon monimuotoisuudelle.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tutkii eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtää erilaisten elinympäristöjen merkityksen luonnon monimuotoisuudelle.

Oppilas tutkii eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtää erilaisten elinympäristöjen merkityksen luonnon monimuotoisuudelle.

Ei tavoitteena

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4, S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Eliöiden sopeutumisen ja elinympäristöjen monimuotoisuuden hahmottaminen

Tavoite: T4 Ohjata oppilasta ymmärtämään perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteita.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata perimän ja ympäristön vaikutusta eliöiden yksilönkehityksessä.

Oppilas osaa kuvata miten elämä ja luonnon monimuotoisuus ovat kehittyneet maapallolla evoluution tuloksena.

7lk

8lk

9lk

Oppilas ymmärtää evoluution perusperiaatteita (seitsemännellä ja/tai kahdeksannella luokalla).

Oppilas ymmärtää evoluution perusperiaatteita (seitsemännellä ja/tai kahdeksannella luokalla).

Oppilas ymmärtää perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteita.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S4, S5

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteiden hahmottaminen

Tavoite: T5 Ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen kehitystä ja elimistön perustoimintoja.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata ihmiselimistön perusrakenteita ja elintoimintoja sekä osaa selostaa ihmisen kasvun ja kehittymisen pääperiaatteita.

7lk

8lk

9lk

Ei tavoitteena

Ei tavoitteena

Oppilas ymmärtää ihmisen kehitystä ja elimistön perustoimintoja.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S5

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ihmiselimistön rakenteen ja toiminnan hahmottaminen

Tavoite: T6 Ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalvelujen merkitys.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa tehdä havaintoja ja pieniä tutkimuksia omassa lähiympäristössä tapahtuvista luonnollisista ja ihmisen toiminnan aiheuttamista luonnonympäristön muutoksista.

Oppilas ymmärtää maapallon luonnonvarojen rajallisuuden ja ekosysteemipalveluiden merkityksen sekä tuntee kestävän elämäntavan perusteet ja jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet.

7lk

8lk

9lk

Oppilas osaa arvioida luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtää ekosysteemipalvelujen merkityksen.

Oppilas osaa arvioida luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtää ekosysteemipalvelujen merkityksen.

Ei tavoitteena

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4,L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Luonnonympäristössä tapahtuvien muutosten havainnointi

BIOLOGISET TAIDOT

Tavoite: T7 Ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa esittää mielekkäitä kysymyksiä luonnosta ja luonnonilmiöistä, osaa käyttää biologialle ominaisia peruskäsitteitä sekä tutkimus- ja tiedon-hankintamenetelmiä.

Oppilas osaa esittää perusteltuja luonnontieteellisiä käsityksiä ja päätelmiä.

7lk

8lk

9lk

Oppilas kehittää luonnontieteellistä ajattelutaitoaan sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä.

Oppilas kehittää luonnontieteellistä ajattelutaitoaan sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä.

Oppilas kehittää luonnontieteellistä ajattelutaitoaan sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Luonnontieteellinen ajattelutaito

Tavoite: T8 Opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa työskennellä turvallisesti ja tavoitteellisesti laboratoriossa ja maastossa. Oppilas osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa.

7lk

8lk

9lk

Oppilas osaa käyttää biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa.

Oppilas osaa käyttää biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa.

Oppilas osaa käyttää biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S5

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Biologisen tutkimusvälineistön ja teknologian käyttö

Tavoite: T9 Ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma ja kasvattamaan kasveja biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa koostaa ohjeiden mukaisesti perinteisen tai digitaalisen kasvikokoelman tai muun digitaalisen eliökokoelman.

Oppilas toteuttaa ohjatusti kasvatuskokeen.

7lk

8lk

9lk

Oppilas koostaa eliökokoelman joko seitsemännellä tai kahdeksannella luokalla tai molemmilla vuosiluokilla.

Oppilas koostaa eliökokoelman joko seitsemännellä tai kahdeksannella luokalla tai molemmilla vuosiluokilla. Oppilas kasvattaa kasveja biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi.

Ei tavoitteena

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4, S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L5, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Eliökokoelman laatiminen ja kasvien kokeellinen kasvattaminen

Tavoite: T10 Ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa havainnoida ja tallentaa keräämiään tietoja laboratoriossa ja maastossa.

Oppilas osaa esittää hypoteeseja ja tehdä ohjatusti pienimuotoisen biologisen tutkimuksen ja osaa raportoida sen tuloksia.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tekee tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella.

Oppilas tekee tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella.

Oppilas tekee tutkimuksia koulussa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Biologisen tutkimuksen tekeminen

Tavoite: T11 Kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata, miten biologisia tietoja ja taitoja voi hyödyntää omassa arjessa ja yhteiskunnassa

sekä osaa perustella näkemyksiä biologisen tietämyksen pohjalta.

Oppilas osallistuu lähiluonnon vaalimisprojektiin, sen toteuttamiseen ja tulosten raportointiin.

7lk

8lk

9lk

Oppilas soveltaa biologian tietoja ja taitoja omassa elämässään.

Oppilas soveltaa biologian tietoja ja taitoja omassa elämässään sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

Oppilas soveltaa biologian tietoja ja taitoja omassa elämässään.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L3, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Biologisten tietojen ja taitojen soveltaminen arjessa

BIOLOGIAN ASENNE- JA ARVOTAVOITTEET

Tavoite: T12 Innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilaan osaa perustella esimerkkien avulla miten luonnossa toimitaan kestävällä ja luonnon monimuotoisuutta säilyttävällä tavalla.

7lk

8lk

9lk

Oppilas innostuu syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta.

Oppilas innostuu syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta.

Ei tavoitteena

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Luontosuhteen ja ympäristötietoisuuden merkityksen hahmottaminen

Tavoite: T13 Ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa hyödyntää biologian tietoja ja taitoja ihmiseen ja ympäristöön liittyvien vastuukysymysten arvioinnissa ja esittää perusteluja eettisesti kestäville valinnoille.

7lk

8lk

9lk

Oppilas tekee eettisesti perusteltuja valintoja.

Oppilas tekee eettisesti perusteltuja valintoja.

Oppilas tekee eettisesti perusteltuja valintoja.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Eettisten kysymysten pohdinta

Tavoite: T14 Innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata, miten toimitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

7lk

8lk

9lk

Oppilas innostuu vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Oppilas innostuu vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Oppilas innostuu vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S6

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L5, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kestävän tulevaisuuden rakentamisen tiedot ja taidot


BIOLOGIAN TAVOITTEISIIN LIITTYVÄT KESKEISET SISÄLTÖALUEET VUOSILUOKITTAIN

7. lk

8. lk

9. lk

S1 Biologinen tutkimus

Oppilas tutustuu biologisen tutkimuksen vaiheisiin oman toiminnan kautta.

S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön

Oppilas liikkuu vastuullisesti luonnossa ja vahvistaa lajintuntemustaan. Maastotyöskentelyssä oppilas havainnoi ja arvioi ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.

S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön

Oppilas liikkuu vastuullisesti luonnossa, hän vahvistaa lajintuntemustaan, sekä tutkii ja vertailee metsän ekosysteemiä muihin ekosysteemeihin. Maastotyöskentelyssä oppilas havainnoi ja arvioi ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.

S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön

S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta

Oppilas käsittelee ekosysteemin perustietoja. Hän tutustuu ekosysteemien monimuotoisuuteen, lajien ekologiaan ja niiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Oppilas koostaa eliökokoelman joko seitsemännellä tai kahdeksannella luokalla tai molemmilla vuosiluokilla.

S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta

Oppilas perehtyy suomalaiseen metsäekosysteemiin, sen rakenteeseen ja toimintaan sekä ihmisen toiminnan vaikutukseen siinä. Hän tutustuu lisäksi muihin ekosysteemeihin. Oppilas tutustuu ekosysteemien monimuotoisuuteen, lajien ekologiaan ja niiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Oppilas koostaa eliökokoelman joko seitsemännellä tai kahdeksannella luokalla tai molemmilla vuosiluokilla.

S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta

S4 Mitä elämä on?

Oppilas tutkii elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin. Hän perehtyy eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Oppilas tutustuu evoluution perusteisiin.

S4 Mitä elämä on?

Oppilas tutkii elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin. Opetuksessa hän tutustuu kasvien kasvatukseen. Oppilas perehtyy eliökunnan monimuotoisuuteen vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä.

S4 Mitä elämä on?

Oppilas tutustuu perinnöllisyyden perusteisiin. Hän tietää bioteknologian mahdollisuudet ja haasteet.

S5 Ihminen

S5 Ihminen

S5 Ihminen

Oppilas tutkii ihmiskehon toimintaa ja syventää tietämystään ihmisen rakenteesta, elintoiminnoista ja säätelyjärjestelmistä. Hän ymmärtää kasvuun, kehitykseen ja terveyteen vaikuttavien biologisten tekijöiden perusteita. Hän tutustuu, miten perimä ja ympäristö vaikuttavat ihmisen eri ominaisuuksien kehittymiseen.

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta

Oppilas tutustuu luonnonvarojen kestävän käytön ekologisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin ja eettisiin periaatteisiin, kestävään ravinnontuotantoon ja eläinten hyvinvointiin. Hän tietää ekosysteemipalveluiden merkityksen kestävän tulevaisuuden kannalta. Oppilas tutustuu luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin.

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta

Oppilas syventää tietämystään luonnonvarojen kestävän käytön ekologisista, sosiaalisista, taloudellisista ja eettisistä periaatteista, kestävästä ravinnontuotannosta ja eläinten hyvinvoinnista. Hän

tiedostaa biotalouden ja ekosysteemipalveluiden merkitykseen kestävän tulevaisuuden kannalta. Oppilas laajentaa tietämystään luonnonsuojelun tavoitteista, keinoista ja saavutuksista.

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä