Englanti A-oppimäärä vuosiluokilla 3-6, Joensuun seudulla

Englanti A-oppimäärä vuosiluokilla 3-6, opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoite:

T1 Ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän kielenä.

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata pääpiirteissään, millaisia kieliä on hänen lähiympäristössään, mitkä ovat maailman eniten puhutut kielet ja miten laajalti levinnyt englannin kieli on.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tutustuu englannin kieleen ja sen ilmenemiseen omassa arkielämässään sekä joihinkin englantilaisen kulttuurin piirteisiin. Oppilas tutustuu ajatukseen, että englannin kieli mahdollistaa viestinnän joka puolella maailmaa. Oppilas tiedostaa lähiympäristössään puhuttujen kielten kirjon.

Englantilaisen kulttuurin ja englannin kielen aseman tuntemus laajenee. Oppilas tutustuu ajatukseen, että englannin kieltä puhutaan eri puolilla maailmaa eri tavoin. 3. luokan tavoitteiden syventäminen.

3. ja 4. luokan tavoitteiden syventäminen.

Oppilas tiedostaa englannin kielen globaalin aseman maailmassa, ja tunnistaa englannin kielen eri variaatioita. Oppilas osaa kuvata, millaisia kieliä hänen lähiympäristössään puhutaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

 • L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kielellisen ympäristön hahmottaminen


Opetuksen tavoite:

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

(3. -5. lk) Oppilas ymmärtää oman kulttuuritaustansa suhteessa muihin, ja harjoittelee suvaitsevaisuutta muita kulttuuri –ja kieliryhmiä kohtaan.

Oppilas osaa arvostaa omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä muita ihmisiä ja heidän kieliään ja kulttuuriaan ilman ennakkoluuloja.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

 • L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
 • L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Opetuksen tavoite:

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa tehdä havaintoja englannin kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen rakenteellisista, sanastollisista tai muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tutustuu siihen, että englannin, äidinkielen tai muun hänen osaamansa kielen välillä on yhteneväisyyksiä (kuten esim. lainasanat) ja eroja siinä, miten kielet toimivat.

Oppilaan kielellinen päättelykyky kehittyy vähitellen näkemään periaatteita, joilla kielet toimivat.

3. ja 4. luokan tavoitteet syvenevät.

Oppilas osaa tehdä havaintoja englannin kielen keskeisten rakenteiden toiminnasta verrattuna äidinkieleen, ja niitä soveltaen pystyy tuottamaan uusia ilmaisuja.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

 • L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
 • L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kielellinen päättely


Opetuksen tavoite:

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa kertoa, millaista englanninkielistä hänen omaa oppimistaan edistävää aineistoa on saatavilla.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tutustuu vähitellen oman kielitaidon tasonsa mukaisiin aineistoihin.

Oppilas tutustuu vähitellen oman kielitaidon tasonsa mukaisiin aineistoihin.

Oppilas harjoittelee valitsemaan oman kielitaidon tasonsa mukaista aineistoa.

Oppilas osaa etsiä ja valita sisällöiltään ja vaikeustasoltaan hänelle sopivaa omaa oppimistaan edistävää aineistoa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

 • L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
 • L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Englanninkielisen aineiston löytäminen


Opetuksen tavoite:

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas totuttelee englannin kielen harjoitteluun parin kanssa tai pienissä ryhmissä. Oppilas rohkaistuu käyttämään hankkimaansa sen hetkistä kielitaitoa eri tilanteissa ja kannustamaan myös toisia.

3. luokan tavoitteita syvennetään.

Edellisten luokkien tavoitteita syvennetään.

Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja toimia pari- ja ryhmätöissä yhteistä tavoitetta edistäen.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S2 Kielenopiskelutaidot

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

 • L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
 • L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä


Opetuksen tavoite:

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen, harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa, harjaannuttaa ja arvioi taitojaan

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tutustuu erilaisiin kielenoppimistapoihin ja –menetelmiin ja pyrkii etsimään omaa oppimistyyliään. Oppilas rohkaistuu käyttämään englannin kieltä ja tottuu säännölliseen harjoitteluun. (3.-4.lk)

Oppilas harjoittelee tunnistamaan omia vahvuuksiaan kielenoppijana ja tiedostaa säännöllisen harjoittelun merkityksen kielenoppimiselle sekä harjoittelee asettamaan tavoitteita omalle kielenopiskelulleen.

Edellisten tavoitteiden syventäminen.

Oppilas osaa asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen ja käyttää itselleen sopivia kielenoppimismenetelmiä ja –tyyliä sekä arvioi omaa kielenopiskeluaan ja kielitaitoaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S2 Kielenopiskelutaidot

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

 • L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
 • L4 Monilukutaito
 • L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
 • L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja löytäminen


Opetuksen tavoite:

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista huolimatta

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy vaihtamaan ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä tilanteissa sekä toisinaan ylläpitämään viestintätilannetta

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee vuorovaikutusta englannin kielellä pienissä yksinkertaisissa vuorovaikutustilanteissa ja rohkaistuu käyttämään pientäkin oppimaansa kielitaitoa.

Rohkeus oman kielitaidon käyttämiseen säilyy vuorovaikutustilanteiden monipuolistuessa.

Oppilas harjaantuu ylläpitämään viestintätilanteita esim. pyytämällä selvennystä tai toistoa.

Oppilas osaa toimia englannin kielellä tutuissa ja jokapäiväisissä tilanteissa ja pystyy ylläpitämään viestintätilanteita eri keinoin.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

 • L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
 • L4 Monilukutaito
 • L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
 • L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Opetuksen tavoite:

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa: Taitotaso A2.1: Oppilas osallistuu enenevässä määrin viestintään. Oppilas turvautuu harvemmin ei-kielellisiin ilmaisuihin. Oppilas joutuu pyytämään toistoa tai selvennystä melko usein. Oppilas osaa jonkin verran soveltaa viestintäkumppanin ilmaisuja omassa viestinnässään.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tutustuu erilaisiin viestintätilanteisiin jokapäiväisistä arjen tilanteista lähtien

Oppilas harjoittelee erilaisia viestintätilanteita ja joitakin viestinnän ylläpitämiskeinoja.

Oppilas harjoittelee pitämään yllä viestintätilanteita.

Osaa käyttää viestintästrategioita ja osaa soveltaa viestintäkumppanin ilmaisuja omassa viestinnässään.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

 • L4 Monilukutaito

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Viestintästrategioiden käyttö


Opetuksen tavoite:

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Taitotaso A2.1: Oppilas selviytyy lyhyistä sosiaalisista tilanteista. Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaita tervehdyksiä ja puhuttelumuotoja sekä esittää kohteliaasti esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja anteeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tutustuu englannin kielen yleisimpiin kohteliaisiin tervehdyksiin ja puhutteluihin.

Oppilas harjoittelee toimimista erilaisissa pienissä sosiaalisissa tilanteissa esim. pyynnöt ja ostoskeskustelut.

Oppilas harjoittelee toimimista erilaisissa pienissä sosiaalisissa tilanteissa esim. pöytäkeskustelu, matkailuun liittyvät tilanteet.

Oppilas selviytyy lyhyistä sosiaalisista tilanteista. Oppilas osaa käyttää kohteliaita tervehdyksiä ja puhuttelumuotoja sekä esittää kohteliaasti esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja anteeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

 • L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
 • L4 Monilukutaito

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Viestinnän kulttuurinen sopivuus


Opetuksen tavoite:

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Taitotaso A2.1: Oppilas ymmärtää helppoja, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää puhetta sisältäviä tekstejä. Oppilas ymmärtää lyhyiden, yksinkertaisten, itseään kiinnostavien viestien ydinsisällön ja tekstin pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä, ennakoitavasta tekstistä. Oppilas pystyy hyvin yksinkertaiseen päättelyyn asiayhteyden tukemana.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tutustuu englanninkielisen tekstin ymmärtämisstrategioihin.

Oppilas harjoittelee vaativuudeltaan kasvavien puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien ymmärtämisstrategioita.

Oppilas harjoittelee vaativuudeltaan kasvavien puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien ymmärtämisstrategioita.

Oppilas ymmärtää tuttua sanastoa ja ilmaisuja sekä puhetta sisältäviä tekstejä. Oppilas ymmärtää viestien sisällön ja tekstin pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä tekstistä. Oppilas pystyy päättelyyn asiayhteyden tukemana.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

 • L4 Monilukutaito

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstien tulkintataidot


Opetuksen tavoite:

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy kertomaan jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee tuottamaan puhetta arkipäiväisissä tilanteissa.

Oppilas harjoittelee tuottamaan puhetta ja kirjoitusta yhä monipuolisemmissa viestintätilanteissa sanaston laajentuessa ja kirjallisen ilmaisun kehittyessä pääpainon ollessa edelleen puheen tuottamisessa.

Oppilas harjoittelee tuottamaan tekstiä eri aihepiireistä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin.

Oppilas pystyy tuottamaan tekstiä eri aihepiireistä. Oppilas osaa perussanaston ja keskeiset kielen rakenteet sekä osaa puhua pääsääntöisesti oikein ääntäen.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

 • S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

 • L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
 • L4 Monilukutaito
 • L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

 • L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstien tuottamistaidot

Englanti 3-6lk opetuksen sisällöt

S1: Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

VALITSE VAIHTOEHTO A TAI B

A

3. – 6. luokka

 

Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin kielen levinnäisyyteen. Tutustutaan englannin maailmanlaajuiseen asemaan kielenä, jolla pärjää ympäri maailmaa. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa.

Tutustutaan siihen, mitä muita kieliä omassa ympäristössä kuulee ja näkee, esim. lainasanojen esiintymiseen eri kielissä. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle omia ja aikuisten kokemuksia hyödyntäen.

 

 

 

 

 

B

3. luokka

4. luokka

5. luokka

6. luokka

 

Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin kielen levinnäisyyteen. Tutustutaan englannin maailmanlaajuiseen asemaan kielenä, jolla pärjää ympäri maailmaa. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.  Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa.

Tutustutaan siihen, mitä muita kieliä omassa ympäristössä kuulee ja näkee, esim. lainasanojen esiintymiseen eri kielissä.

 

 

 

 

 

Edellisiä taitoja syvennetään.

 

Edellisten taitojen lisäksi harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.

 

Edellisten taitojen lisäksi hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle omia ja aikuisten kokemuksia hyödyntäen.

S2: Kielenopiskelutaidot

3. luokka

4. luokka

5. luokka

6. luokka

 

Opetellaan antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta.

Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä.

Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa.  

 

 

 

 

 

Edellisiä kielenopiskelutaitoja syvennetään läpi alakoulun.

 

Edellisten taitojen lisäksi opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä.

 

Edellisiä taitoja syvennetään.

S3: Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä:

3. luokka

4. luokka

5. luokka

6. luokka

 

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.

Keskeisiä aiheita ovat muun muassa oma elämänpiiri, sekä elämä englanninkielisessä ympäristössä.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monipuolisissa kielenkäyttötilanteissa pääpainon ollessa suullisessa harjoittelussa. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

 

 

 

Edellisiä taitoja syvennetään ja laajennetaan. Aiheet laajenevat käsittelemään enemmän elämää ja toimintaa englanninkielisessä ympäristössä. Kielenkäyttötilanteissa pääpaino on edelleen suullisessa harjoituksessa.

 

 

 

Edellisiä taitoja syvennetään ja laajennetaan. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä ottaen huomioon oppilaiden kiinnostuksen kohteet.

Kirjallisten kielenkäyttötilanteiden harjoittelu vahvistuu suullisten rinnalla.

Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.

Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esim. ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta.

 

 

 

Edellisiä taitoja syvennetään ja laajennetaan.

 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä