Musiikin opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 3-6 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Musiikin tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

MUSIIKKI JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA

Opetuksen tavoite:

T1 oppilas osallistuu yhteismusisointiin ja rakentaa myönteistä yhteishenkeä yhteisössään.

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet yhteismusisoinnissa.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Osallistuu taitojensa mukaan yhteismusisointiin ja rakentaa myönteistä yhteishenkeä luokassaan

Osallistuu taitojensa mukaan yhteismusisointiin ja rakentaa myönteistä yhteishenkeä luokassaan

Osallistuu yhteismusisointiin ja rakentaa myönteistä yhteishenkeä yhteisössään

Osallistuu yhteismusisointiin ja rakentaa myönteistä yhteishenkeä yhteisössään

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Musiikilliset yhteistyötaidot, halu edesauttaa positiivisen ilmapiirin muodostumisessa

Opetuksen tavoite:

T2 Oppilas harjoittelee luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, sekä kehittää keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osallistuu yhteislauluun ja -soittoon pyrkien sovittamaan osuutensa osaksi musiikillista kokonaisuutta.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas käyttää ääntään luonnollisesti, oppilas harjoittelee keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä

Oppilas käyttää ääntään luonnollisesti, oppilas harjoittelee keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä

Oppilas käyttää ääntään luonnollisesti, oppilas kehittää keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä

Oppilas käyttää ääntään luonnollisesti, oppilas kehittää keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Laulaminen ja soittaminen ryhmän jäsenenä

Opetuksen tavoite:

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää kehoaan musiikilliseen ilmaisuun.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

oppilas harjoittelee kokonaisvaltaista kehollista liikeilmaisua kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen pohjalta

Oppilas harjoittelee kokonaisvaltaista kehollista liikeilmaisua kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen pohjalta

Oppilas käyttää kokonaisvaltaisesti kehoaan keholliseen liikeilmaisuun kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen pohjalta

Oppilas käyttää kokonaisvaltaisesti kehoaan keholliseen liikeilmaisuun kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen pohjalta

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1,L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Musiikkiliikunta

Opetuksen tavoite:

T4 Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun, sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa sekä kertomaan siit

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas kuuntelee keskittyneesti musiikkia sekä esittää näkemyksiään kuulemastaan.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee jäsentämään kuulemaansa musiikkia ja ääniympäristön ääniä, sekä pystyy kertomaan kuulemastaan

Oppilas harjoittelee jäsentämään kuulemaansa musiikkia ja ääniympäristön ääniä, sekä pystyy kertomaan kuulemastaan

Oppilas jäsentää kuulemaansa musiikkia ja ääniympäristön ääniä, sekä pystyy kertomaan kuulemastaan

Oppilas jäsentää kuulemaansa musiikkia ja ääniympäristön ääniä, sekä pystyy kertomaan kuulemastaan

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Musiikin kuuntelu

Opetuksen tavoite:

T5 Rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen.

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas keksii omia ratkaisuja käyttäen ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita ilmaisutapoja ja osaa tarvittaessa ohjatusti hyödyntää musiikkiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas oppii luomaan ryhmän mukana pienimuotoisia musiikillisia kokonaisuuksia

Oppilas kehittää taitojaan pienimuotoisten musiikkillisten kokonaisuuksien luomisessa parin kanssa

Oppilas harjoittelee luomaan omia musiikillisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia

Oppilas keksii omia musiikillisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Musiikillinen tuottaminen

Opetuksen tavoite:

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoisuutta

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas esittää näkemyksiä musiikilliseen toimintaan liittyvistä havainnoistaan ja kokemuksistaan.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tutustuu musiikilliseen kauneuteen

Oppilas tutustuu maailman musiikkiin ja yhdistää oppimaansa muihin kokemuksiinsa eri maiden kulttuureista

Oppilas tutustuu eri aikakausien musiikkiin ja yhdistää oppimaansa tietoihinsa historiasta

Oppilas oppii yhdistämään musiikillisia kokemuksiaan tietoihinsa historian, kulttuurin ja estetiikan monimuotoisuudesta sekä esittämään näkemyksiään

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Musiikin merkityksen havainnointi

Opetuksen tavoite:

T7 Ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas toimii opiskeltujen musiikillisten merkintöjen mukaisesti musisoinnin yhteydessä.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee musiikkikäsitteitä ja merkintätapoja

Oppilas kehittää taitojaan käyttää opetettuja musiikkikäsitteitä ja merkintätapoja musisoinnissa

Oppilas osaa käyttää opetettuja musiikillisia merkitsemistapoja musisoinnissa

Oppilas osaa käyttää opetettuja musiikillisia merkitsemistapoja musisoinnissa

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Musiikin merkintätapojen ymmärtäminen

Opetuksen tavoite:

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas käyttää laitteita ja soittimia ottaen huomioon muun muassa äänen ja musiikin voimakkuuden

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas osaa käyttää ääntään ja instrumentteja sopivalla äänenvoimakkuudella

Oppilas oppii huoltamaan ääntään ja instrumenttejaan

Oppilas osaa käyttää musisointi välineitä ja laitteita turvallisesti

Oppilas osaa käyttää musisointi välineitä ja laitteita turvallisesti

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Välineiden ja laitteiden turvallinen käyttö

Opetuksen tavoite:

T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, osallistumaan tavioitteiden asettamiseen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen osaamisen kehittämiseksi ja toimii tavoitteellisesti yhteismusisoinnissa.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen osaamisen kehittämiseksi ja toimii tavoitteellisesti yhteismusisoinnissa

Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen osaamisen kehittämiseksi ja toimii tavoitteellisesti yhteismusisoinnissa.

Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen osaamisen kehittämiseksi ja toimii tavoitteellisesti yhteismusisoinnissa.

Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen osaamisen kehittämiseksi ja toimii tavoitteellisesti yhteismusisoinnissa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1-S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Oppimaan oppiminen ja työskentelytaidot

Musiikin opetuksen tavoitteisiin liittyvät sisällöt

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

S1 Miten musiikissa toimitaan:

- Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen.

- Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi- ja melodiasoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa.

- Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen, kuuntelu- ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

S1 Miten musiikissa toimitaan:

- Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen.

- Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi- ja melodia- soittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa.

- Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen, kuuntelu- ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

S1 Miten musiikissa toimitaan:

- Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen.

- Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa.

- Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen, kuuntelu- ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

S1 Miten musiikissa toimitaan:

- Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen.

- Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa.

- Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen, kuuntelu- ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

S2 Mistä musiikki muodostuu:

- Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi (harjoituksia soittaen ja liikkein rytmimerkinnästä,), melodia ( äänialan laajentaminen, kaanon,) harmonia, muoto ( kysymys-vastaus, rondo, AB, ) sointiväri ( soittimiin tutustuminen äänen tuottamistavan ja äänenvärin perusteella), dynamiikka ( pp/ff,) ja musiikin hahmottamiskyvyn kehittämiseen.

- Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia.

- Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisullisiin keinoihin.

S2 Mistä musiikki muodostuu:

- Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi (harjoituksia soittaen ja liikkein rytmimerkinnästä, rytmikaanon), melodia ( äänialan laajentaminen, kaanon,) harmonia, muoto ( kysymys-vastaus, rondo, AB, ) sointiväri ( soittimiin tutustuminen äänen tuottamistavan ja äänenvärin perusteella), dynamiikka ( pp/ff,) ja musiikin hahmottamiskyvyn kehittämiseen.

- Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia.

- Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisullisiin keinoihin.

S2 Mistä musiikki muodostuu:

- Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi (harjoituksia soittaen ja liikkein rytmimerkinnästä, rytmikaanon, rytmi improvisaatio), melodia ( nuottiavaimet ja –viivasto, sävelnimet, äänialan laajentaminen, kaanon,) harmonia (sointumerkit), muoto ( kysymys-vastaus, rondo, AB, ABA ) sointiväri ( soittimiin tutustuminen äänen tuottamistavan ja äänenvärin perusteella), dynamiikka ( pp/ff, crescendo, diminuendo) ja musiikin hahmottamiskyvyn kehittämiseen.

Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia

S2 Mistä musiikki muodostuu:

- Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi (harjoituksia soittaen ja liikkein rytmimerkinnästä, rytmikaanon, rytmi improvisaatio), melodia ( nuottiavaimet, -viivasto, sävelnimet, äänialan laajentaminen, kaanon,) harmonia (sointumerkit), muoto ( kysymys-vastaus, rondo, AB, ABA ) sointiväri ( soittimiin tutustuminen äänen tuottamistavan ja äänenvärin perusteella), dynamiikka ( pp/ff, crescendo, diminuendo) ja musiikin hahmottamiskyvyn kehittämiseen.

Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa:

-Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.

-Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa:

-Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.

-Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa:

-Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.

-Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa:

-Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.

-Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä