Matematiikan tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalla 6

Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 6

T1 Oppilas vahvistaa jo harjoiteltuja taitoja, oppii uutta. Oppilas ymmärtää matematiikan merkityksen hänen omassa kokemusmaailmassaan
sekä ympäristössään

T2 Oppilas tunnistaa ja antaa esimerkkejä oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä. Oppilas havaitsee syy- ja seuraussuhteita

T3 Oppilas osaa esittää matematiikan kannalta mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä.

T 4 Oppilas osaa esittää ratkaisujaan ja päätelmiään monipuolisesti konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti, myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen

T5 Oppilas kehittää ongelmanratkaisutaitojaan. Oppilas käyttää ongelmanratkaisussaan erilaisia strategioita.

T6 Oppilas osaa arvioida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä.

T7 Oppilas osaa käyttää esimerkiksi mittakaavaan ja prosentteihin liittyviä matemaattisia käsitteitä ja yksikkömerkintöjä matemaattisessa ilmaisussa.

T8 Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän periaatteen, myös desimaalilukujen osalta.

T9 Oppilas osaa käyttää positiivisia rationaalilukuja ja negatiivisia kokonaislukuja

T 10 Oppilas laskee sujuvasti päässä ja kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksia.

T11 Oppilas osaa luokitella kappaleita niiden ominaisuuksia kuvaavilla geometrisillä käsitteillä. Oppilas osaa piirtää pisteen suhteen symmetrisiä kuvioita. Oppilas osaa käyttää mittakaavaa pienennöksissä ja suurennoksissa.

T 12 Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen, mitata ja arvioida mittaustuloksen järkevyyttä. Oppilas osaa laskea pinta-aloja ja suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Hän hallitsee mittayksikkömuunnokset.

T 13 Oppilas osaa tulkita erilaisia taulukoita ja diagrammeja. Oppilas osaa laskea keskiarvon ja määrittää tyyppiarvon. Oppilas päättelee todennäköisyyksiä

T 14 Oppilas osaa suunnitella
ja toteuttaa toimivan ohjelman graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Matematiikan opetuksen tavoitteisiin liittyvät sisällöt

S1 Ajattelun taidot

 • Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
 • Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.Toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä.

S2 Luvut ja laskutoimitukset

 • Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä ja kehitetään lukujonotaitoja.
 • Käsitystä lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon ymmärtämistä.
 • Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä.
 • Hyödynnetään laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
 • Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat arvioimaan tuloksen suuruusluokan.
 • Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
 • Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.

S3 Algebra

 • Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja kokeilemalla.
S4 Geometria ja mittaaminen

 • Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
 • Käytetään mittakaavaa suurennoksissa ja pienennöksissä.
 • Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen. Lasketaan suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään, miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia.

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
 • Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
 • Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla.
 • Käsitellään tilastollisista tunnusluvuista keskiarvo ja tyyppiarvo

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä