Matematiikan tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalla 4

Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 4

T1 Oppilas vahvistaa jo harjoiteltuja taitoja, häntä kannustetaan oppimaan uutta. Oppilas ratkaisee tehtäviä, jotka tulevat oppilaan arjen tilanteista.

T2 Oppilas tunnistaa oppimiensa asioiden välisiä yhteyksistä. Oppilas havaitsee syy- ja seuraussuhteita

T3 Oppilas osaa esittää matematiikan kannalta mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä.

T 4 Oppilas osaa ilmaista ratkaisujaan konkreettisin välinein, piirroksin ja suullisesti.

T5 Oppilas kehittää ongelmanratkaisutaitojaan.

T6 Oppilas harjoittelee arvioimaan ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä.

T7 Oppilas osaa käyttää esimerkiksi kerto- ja jakolaskun ja geometrian matemaattisia käsitteitä ja yksikkömerkintöjä matemaattisessa ilmaisussa.

T8 Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän periaatteen lukualueella 0-1000.

T 9 Oppilas osaa käyttää kokonaislukuja lukualueella 0-1000.

T 10 Oppilas laskee sujuvasti kerto- ja jakolaskuja hyödyntäen niiden ominaisuuksia.

T11 Oppilas osaa luokitella tasokuvioita niiden ominaisuuksia kuvaavilla geometrisillä käsitteillä (esim. kulma, sivu, säde, halkaisija).

T 12 Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen, mitata ja arvioida mittaustuloksen järkevyyttä. Oppilas osaa laskea piirejä.

T 13 Oppilas osaa kerätä tietoa järjestelmällisesti sekä tallentaa ja esitellä tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla

T 14 Oppilas osaa laatia loogisen toiminta-ohjeen graafisessa ohjelmointiympä
ristössä.

Matematiikan opetuksen tavoitteisiin liittyvät sisällöt

S1 Ajattelun taidot
 • Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
 • Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
 • Toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä.
S2 Luvut ja laskutoimitukset

 • Syvennetään oppilaiden ymmärrystä kymmenjärjestelmästä lukualueella 0- 10000 ja kehitetään lukualueen lukujonotaitoja.
 • Käsitystä lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja. Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite. Opitaan murtoluvun käsite.
 • Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä.
 • Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
 • Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen.
 • Opiskellaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista.
 • Hyödynnetään laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
 • Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat arvioimaan tuloksen suuruusluokan.

S3 Algebra

 • Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan.

S4 Geometria ja mittaaminen

 • Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita.
 • Perehdytään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään.
 • Harjoitellaan kulmien luokittelemista.
 • Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin neljänneksiin. Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
 • Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen. Lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä.
 • Ohjataan oppilaita ymmärtämään, miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia.

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
 • Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
 • Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla