Matematiikan tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalla 4

Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 4

T1 Oppilas vahvistaa jo harjoiteltuja taitoja, häntä kannustetaan oppimaan uutta. Oppilas ratkaisee tehtäviä, jotka tulevat oppilaan arjen tilanteista.

T2 Oppilas tunnistaa oppimiensa asioiden välisiä yhteyksistä. Oppilas havaitsee syy- ja seuraussuhteita

T3 Oppilas osaa esittää matematiikan kannalta mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä.

T 4 Oppilas osaa ilmaista ratkaisujaan konkreettisin välinein, piirroksin ja suullisesti.

T5 Oppilas kehittää ongelmanratkaisutaitojaan.

T6 Oppilas harjoittelee arvioimaan ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä.

T7 Oppilas osaa käyttää esimerkiksi kerto- ja jakolaskun ja geometrian matemaattisia käsitteitä ja yksikkömerkintöjä matemaattisessa ilmaisussa.

T8 Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän periaatteen lukualueella 0-1000.

T 9 Oppilas osaa käyttää kokonaislukuja lukualueella 0-1000.

T 10 Oppilas laskee sujuvasti kerto- ja jakolaskuja hyödyntäen niiden ominaisuuksia.

T11 Oppilas osaa luokitella tasokuvioita niiden ominaisuuksia kuvaavilla geometrisillä käsitteillä (esim. kulma, sivu, säde, halkaisija).

T 12 Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen, mitata ja arvioida mittaustuloksen järkevyyttä. Oppilas osaa laskea piirejä.

T 13 Oppilas osaa kerätä tietoa järjestelmällisesti sekä tallentaa ja esitellä tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla

T 14 Oppilas osaa laatia loogisen toiminta-ohjeen graafisessa ohjelmointiympä
ristössä.

Matematiikan opetuksen tavoitteisiin liittyvät sisällöt

S1 Ajattelun taidot
 • Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
 • Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
 • Toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä.
S2 Luvut ja laskutoimitukset

 • Syvennetään oppilaiden ymmärrystä kymmenjärjestelmästä lukualueella 0- 10000 ja kehitetään lukualueen lukujonotaitoja.
 • Käsitystä lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja. Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite. Opitaan murtoluvun käsite.
 • Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä.
 • Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
 • Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen.
 • Opiskellaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista.
 • Hyödynnetään laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
 • Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat arvioimaan tuloksen suuruusluokan.

S3 Algebra

 • Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan.

S4 Geometria ja mittaaminen

 • Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita.
 • Perehdytään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään.
 • Harjoitellaan kulmien luokittelemista.
 • Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin neljänneksiin. Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
 • Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen. Lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä.
 • Ohjataan oppilaita ymmärtämään, miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia.

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
 • Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
 • Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä