Matematiikan tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalla 3

Matematiikan tavoitteet vuosiluokalla 3

T1 Oppilas vahvistaa jo harjoiteltuja taitoja, häntä kannustetaan oppimaan uutta. Oppilas ratkaisee tehtäviä, jotka tulevat oppilaan arjen tilanteista.

T2 Oppilas tunnistaa oppimiensa asioiden välisiä yhteyksistä. Oppilas havaitsee syy- ja seuraussuhteita

T3 Oppilas osaa esittää matematiikan kannalta mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä.

T 4 Oppilas osaa ilmaista ratkaisujaan konkreettisin välinein, piirroksin ja suullisesti.

T5 Oppilas kehittää ongelmanratkaisutaitojaan.

T6 Oppilas harjoittelee arvioimaan ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä.

T7 Oppilas osaa käyttää esimerkiksi yhteen- ja vähennyslaskuun sekä kertolaskuun liittyviä matemaattisia käsitteitä ja yksikkömerkintöjä matemaattisessa ilmaisussa

T8 Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän periaatteen lukualueella 0-1000.

T 9 Oppilas osaa käyttää kokonaislukuja lukualueella 0-1000.

T 10 Oppilas laskee sujuvasti yhteen- ja vähennyslaskuja hyödyntäen niiden ominaisuuksia.

T11 Oppilas havainnoi monikulmioita lähiympäristössä. Oppilas osaa kuvailla kappaleiden ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia.

T 12 Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen pituuden, massan, tilavuuden mittaamiseen ja hän osaa arvioida mittaustuloksen järkevyyttä.

T 13 Oppilas osaa kerätä tietoa sekä tallentaa ja esitellä tietoa yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien avulla

T 14 Oppilas osaa antaa yksinkertaisia toimintaohjeita graafisessa ohjelmointiympä
ristössä.

Matematiikan opetuksen tavoitteisiin liittyvät sisällöt

S1 Ajattelun taidot

 • Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
 • Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
 • Toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä.
S2 Luvut ja laskutoimitukset

 • Syvennetään oppilaiden ymmärrystä kymmenjärjestelmästä lukualueella 0-1000 ja kehitetään lukualueen lukujonotaitoja.
 • Käsitystä lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
 • Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä.
 • Harjoitellaan yhteen- ja vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen.
 • Varmistetaan kertolaskun käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9.
 • Hyödynnetään laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
 • Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat arvioimaan tuloksen suuruusluokan.
 • Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.

S3 Algebra

 • Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan.
S4 Geometria ja mittaaminen

 • Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita.
 • Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia.
 • Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
 • Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen.
 • Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä.
 • Ohjataan oppilaita ymmärtämään, miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu.
 • Harjoitellaan yksikönmuunnoksia.

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
 • Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
 • Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla.
 • Käsitellään tilastollisista tunnusluvuista suurin ja pienin arvo.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä