Matematiikan tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalla 3

Matematiikan tavoitteet vuosiluokalla 3

T1 Oppilas vahvistaa jo harjoiteltuja taitoja, häntä kannustetaan oppimaan uutta. Oppilas ratkaisee tehtäviä, jotka tulevat oppilaan arjen tilanteista.

T2 Oppilas tunnistaa oppimiensa asioiden välisiä yhteyksistä. Oppilas havaitsee syy- ja seuraussuhteita

T3 Oppilas osaa esittää matematiikan kannalta mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä.

T 4 Oppilas osaa ilmaista ratkaisujaan konkreettisin välinein, piirroksin ja suullisesti.

T5 Oppilas kehittää ongelmanratkaisutaitojaan.

T6 Oppilas harjoittelee arvioimaan ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä.

T7 Oppilas osaa käyttää esimerkiksi yhteen- ja vähennyslaskuun sekä kertolaskuun liittyviä matemaattisia käsitteitä ja yksikkömerkintöjä matemaattisessa ilmaisussa

T8 Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän periaatteen lukualueella 0-1000.

T 9 Oppilas osaa käyttää kokonaislukuja lukualueella 0-1000.

T 10 Oppilas laskee sujuvasti yhteen- ja vähennyslaskuja hyödyntäen niiden ominaisuuksia.

T11 Oppilas havainnoi monikulmioita lähiympäristössä. Oppilas osaa kuvailla kappaleiden ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia.

T 12 Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen pituuden, massan, tilavuuden mittaamiseen ja hän osaa arvioida mittaustuloksen järkevyyttä.

T 13 Oppilas osaa kerätä tietoa sekä tallentaa ja esitellä tietoa yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien avulla

T 14 Oppilas osaa antaa yksinkertaisia toimintaohjeita graafisessa ohjelmointiympä
ristössä.

Matematiikan opetuksen tavoitteisiin liittyvät sisällöt

S1 Ajattelun taidot

 • Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
 • Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
 • Toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä.
S2 Luvut ja laskutoimitukset

 • Syvennetään oppilaiden ymmärrystä kymmenjärjestelmästä lukualueella 0-1000 ja kehitetään lukualueen lukujonotaitoja.
 • Käsitystä lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
 • Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä.
 • Harjoitellaan yhteen- ja vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen.
 • Varmistetaan kertolaskun käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9.
 • Hyödynnetään laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
 • Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat arvioimaan tuloksen suuruusluokan.
 • Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.

S3 Algebra

 • Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan.
S4 Geometria ja mittaaminen

 • Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita.
 • Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia.
 • Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
 • Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen.
 • Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä.
 • Ohjataan oppilaita ymmärtämään, miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu.
 • Harjoitellaan yksikönmuunnoksia.

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
 • Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
 • Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla.
 • Käsitellään tilastollisista tunnusluvuista suurin ja pienin arvo.