Käsityön opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 3-6 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Käsityön opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Opetuksen tavoite: T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksia osana itsearviointia.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas kiinnostuu käsin tekemisestä sekä innostuu keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön

Oppilas kiinnostuu käsin tekemisestä sekä innostuu keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön

Oppilaan kiinnostus käsin tekemiseen vahvistuu. Oppilas innostuu keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön

Oppilaan kiinnostus käsin tekemiseen vahvistuu. Oppilas innostuu keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Ideointi, S2 Suunnittelu, S3 Kokeilu, S4 Tekeminen, S5 Soveltaminen, S6 Dokumentointi ja arviointi

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Opetuksen tavoite: T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa: Oppilas osaa toteuttaa kokonaisen käsityöprosessin ja tehdä dokumentointia prosessin eri vaiheissa.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee hahmottamaan ja hallitsemaan kokonaista käsityöprosessia ja sen dokumentointia

Oppilas harjoittelee hahmottamaan ja hallitsemaan kokonaista käsityöprosessia ja sen dokumentointia

Oppilas harjoittelee hahmottamaan ja hallitsemaan kokonaista käsityöprosessia ja sen dokumentointia

Oppilas hahmottaa ja hallitsee kokonaisen käsityöprosessin ja sen dokumentoinnin

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Ideointi, S2 Suunnittelu, S3 Kokeilu, S4 Tekeminen, S5 Soveltaminen, S6 Dokumentointi ja arviointi

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Oman työn suunnittelu, valmistus, arviointi ja prosessin dokumentointi

Opetuksen tavoite: T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa: Oppilas osaa valmistaa omaan tai yhteiseen suunnitelmaansa perustuvan tuotteen tai teoksen, jossa on huomioitu esteettisyys ja toimivuus.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas suunnittelee ja valmistaa ohjatusti, yksin tai yhdessä käsityötuotteen tai ─teoksen luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin

Oppilas suunnittelee ja valmistaa ohjatusti, yksin tai yhdessä käsityötuotteen tai ─teoksen luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin

Oppilas suunnittelee ja valmistaa opastetusti, yksin tai yhdessä käsityötuotteen tai ─teoksen luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin

Oppilas suunnittelee ja valmistaa opastetusti, yksin tai yhdessä käsityötuotteen tai ─teoksen luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Ideointi, S2 Suunnittelu, S3 Kokeilu, S4 Tekeminen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tuotteen valmistaminen

Opetuksen tavoite: T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa: Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja ja valmistustekniikoita.

Oppilas tuntee ja osaa käyttää käsityön käsitteistöä.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tunnistaa käsitteistöä ja joitakin erilaisia materiaaleja sekä työstää niitä ohjattuna tarkoituksenmukaisesti

Oppilas tunnistaa käsitteistöä ja joitakin erilaisia materiaaleja sekä työstää niitä ohjattuna tarkoituksenmukaisesti

Oppilas tunnistaa käsitteistöä ja monia erilaisia materiaaleja sekä työstää niitä ohjattuna tarkoituksenmukaisesti

Oppilas tunnistaa käsitteistöä ja monia erilaisia materiaaleja sekä työstää niitä tarkoituksenmukaisesti

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kokeilu, S5 Soveltaminen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4 Monilukutaito

L6 Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Käsityössä käytettävien materiaalien ja valmistustekniikoiden valinta, yhdistäminen ja työstäminen

Opetuksen tavoite: T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä.

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa: Oppilas ottaa vastuuta omasta työstään ja toimii tavoitteellisesti. Oppilas osaa kuvata yksinkertaisten ja arkipäivään liittyvien laitteiden toimintaperiaatteita. Oppilas osaa käyttää asianmukaisia työvälineitä, koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas opettelee toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä.

Oppilas harjoittelee toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä.

Oppilas pyrkii toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä.

Oppilas toimii pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtii turvallisesta työskentelystä sekä valitsee ja käyttää työhön sopivaa välineistöä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Ideointi, S2 Suunnittelu, S3 Kokeilu, S4 Tekeminen, S5 Soveltaminen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L6 Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Työskentelytaidot

Opetuksen tavoite: T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto – ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa: Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa ohjatusti käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas käyttää ohjatusti tieto – ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa

Oppilas käyttää ohjatusti tieto – ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa

Oppilas käyttää ohjatusti tieto – ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa

Oppilas käyttää ohjatusti tieto – ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Ideointi, S2 Suunnittelu, S6 Dokumentointi ja arviointi

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen omassa työskentelyssä

Opetuksen tavoite: T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osallistuu rakentavasti oman ja toisten työn ja työskentelyn arviointiin ja vertaispalautteen antamiseen.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas opettelee arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia

Oppilas harjoittelee arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia

Oppilas harjoittelee arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia

Oppilas pyrkii arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Ideointi, S2 Suunnittelu, S3 Kokeilu, S5 Soveltaminen, S6 Dokumentointi ja arviointi

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L4 Monilukutaito

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Oman ja muiden työn arviointi, vertaispalautteen antaminen

Opetuksen tavoite: T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa ilmaista, miten kulutus- ja tuotantotavat vaikuttavat tuotteen elinkaareen.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee arvioimaan kulutustapoja kriittisesti

Oppilas harjoittelee arvioimaan kulutustapoja kriittisesti

Oppilas harjoittelee arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

Oppilas harjoittelee arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Ideointi, S2 Suunnittelu, S3 Kokeilu, S5 Soveltaminen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kulutus- ja tuotantotapojen pohdinta

Käsityön opetuksen tavoitteisiin liittyvät sisällöt

Käsityön opetuksen sisällöt vuosiluokilla 3-6

S1 Ideointi

3. luokka

4. luokka

5. luokka

6. luokka

· Tutustutaan erilaisiin suunnittelun lähtökohtiin (esim. moniaistiset kokemukset, elämykset, esineiden, rakennetun ja luonnonympäristön havainnointi ja analysointi)

· Integroidaan muiden oppiaineiden sisältöjä mahdollisuuksien mukaan

· Tutustutaan erilaisiin suunnittelun lähtökohtiin (esim. moniaistiset kokemukset, elämykset, esineiden, rakennetun ja luonnonympäristön havainnointi ja analysointi)

· Integroidaan muiden oppiaineiden sisältöjä mahdollisuuksien mukaan

· Perehdytään erilaisiin suunnittelun lähtökohtiin (esim. moniaistiset kokemukset, elämykset, esineiden, rakennetun ja luonnonympäristön havainnointi ja analysointi)

· Integroidaan muiden oppiaineiden sisältöjä mahdollisuuksien mukaan

· Tutustutaan materiaalien taipumis- ja lujuusominaisuuksiin, rakenteiden syntytapaan ja energian käyttöön osana yksinkertaisia koneita ja laitteita.

· Perehdytään erilaisiin suunnittelun lähtökohtiin (esim. moniaistiset kokemukset, elämykset, esineiden, rakennetun ja luonnonympäristön havainnointi ja analysointi)

· Integroidaan muiden oppiaineiden sisältöjä mahdollisuuksien mukaan

· Tutustutaan materiaalien taipumis- ja lujuusominaisuuksiin, rakenteiden syntytapaan ja energian käyttöön osana yksinkertaisia koneita ja laitteita.

S2 Suunnittelu

3. luokka

4. luokka

5. luokka

6. luokka

· Ideointi ja tarvittavat kokeilut ovat suunnittelun pohjana.

· Käytetään esim. piirtämistä, muovailua, rakentelua ja palikoita sekä kokeillaan TVT-mahdollisuuksia suunnittelussa

· Harjoitellaan kuvallisten suunnitelmien tekemistä ja niihin mittojen merkitsemistä. Suunnitelmaa täydennetään visuaalisesti ja kirjallisesti.

· Pohditaan oman työskentelyn työvaiheiden järjestystä.

· Ideointi ja tarvittavat kokeilut ovat suunnittelun pohjana.

· Käytetään esim. piirtämistä, muovailua, rakentelua ja palikoita sekä kokeillaan TVT-mahdollisuuksia suunnittelussa

· Harjoitellaan kuvallisten suunnitelmien tekemistä ja niihin mittojen merkitsemistä. Suunnitelmaa täydennetään visuaalisesti ja kirjallisesti.

· Opetellaan suunnittelemaan oman työskentelyn työvaiheiden järjestystä ohjatusti.

· Ideointi ja tarvittavat kokeilut ovat suunnittelun pohjana.

· Käytetään esim. piirtämistä, muovailua, rakentelua ja palikoita sekä harjoitellaan TVT-mahdollisuuksia suunnittelussa

· Tehdään kuvallisia suunnitelmia ja niihin mittojen merkitsemistä. Suunnitelmaa täydennetään visuaalisesti ja kirjallisesti.

· Suunnitellaan oman työskentelyn työvaiheiden järjestystä ohjatusti.

· Ideointi ja tarvittavat kokeilut ovat suunnittelun pohjana.

· Käytetään esim. piirtämistä, muovailua, rakentelua, palikoita ja TVT-mahdollisuuksia suunnittelussa

· Tehdään kuvallisia suunnitelmia ja niihin mittojen merkitsemistä. Suunnitelmaa täydennetään visuaalisesti ja kirjallisesti sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja

· Suunnitellaan oman työskentelyn työvaiheiden järjestys.

S3 Kokeilu

3. luokka

4. luokka

5. luokka

6. luokka

· Kokeillaan ohjatusti kovia ja pehmeitä materiaaleja (puu, metalli, muovi, kuidut, langat, kankaat, nahka, paperi, luonnon- ja kierrätysmateriaalit) , esimerkiksi seuraavia vuosiluokalle kuuluvia tekniikoita

- mittaaminen ja merkitseminen

- puuntyöstön alkeet

- pintakäsittely

- liimaus

- koneompelun alkeet

- silittäminen

- lankatöiden alkeet

· Kokeilujen pohjalta jatketaan ideointia ja suunnittelua, edelleen ohjatusti. Myös kokeilu ja siitä tulevat johtopäätökset voivat olla itsessään tavoite.

· Tutustutaan ohjatusti tavallisimpien työskentelyssä käytettävien koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteisiin

· Kokeillaan ohjatusti kovia ja pehmeitä materiaaleja (puu, metalli, muovi, kuidut, langat, kankaat, nahka, paperi, luonnon- ja kierrätysmateriaalit), esimerkiksi seuraavia vuosiluokalle kuuluvia tekniikoita

- mittaaminen ja merkitseminen

- puuntyöstön alkeet

- pintakäsittely

- liimaus

- koneompelun alkeet

- silittäminen

- lankatöiden alkeet

· Kokeilujen pohjalta jatketaan ideointia ja suunnittelua, edelleen ohjatusti. Myös kokeilu ja siitä tulevat johtopäätökset voivat olla itsessään tavoite.

· Tutustutaan ohjatusti tavallisimpien työskentelyssä käytettävien koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteisiin

· Kokeillaan kovia ja pehmeitä materiaaleja (puu, metalli, muovi, kuidut, langat, kankaat, kierrätysmateriaali), esimerkiksi seuraavia vuosiluokalle kuuluvia tekniikoita

- kaava ja mittakaava

- poraaminen

- neulominen, virkkaaminen ja huovuttaminen

- kankaan kuviointi ja painanta

- solmeilu, pujottelu, kudonta

- askartelu

- hiominen, viilaaminen, höylääminen

- pintakäsittely:
maalaaminen, petsaaminen, lakkaaminen, öljyäminen

- liitokset

- robotiikkaan tutustuminen

- elektroniikkarakentelun perusteet

- kierrätys, korjaaminen ja uusiokäyttö

· Kokeilujen pohjalta jatketaan ideointia ja suunnittelua ohjatusti. Myös kokeilu ja siitä tulevat johtopäätökset voivat olla itsessään tavoite.

· Perehdytään tarkemmin tavallisimpien työskentelyyn käytettävien koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteisiin.

· Kokeillaan kovia ja pehmeitä materiaaleja (puu, metalli, muovi, kuidut, langat, kankaat, kierrätysmateriaali), esimerkiksi seuraavia vuosiluokalle kuuluvia tekniikoita

- kaava ja mittakaava

- poraaminen

- neulominen, virkkaaminen ja huovuttaminen

- kankaan kuviointi ja painanta

- solmeilu, pujottelu, kudonta

- askartelu

- hiominen, viilaaminen, höylääminen

- pintakäsittely: maalaaminen, petsaaminen, lakkaaminen, öljyäminen

- liitokset

- robotiikkaan tutustuminen

- elektroniikkarakentelun perusteet

- kierrätys, korjaaminen ja uusiokäyttö

· Kokeilujen pohjalta jatketaan ideointia ja suunnittelua ohjatusti. Myös kokeilu ja siitä tulevat johtopäätökset voivat olla itsessään tavoite.

· Perehdytään tarkemmin tavallisimpien työskentelyyn käytettävien koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteisiin.

S4 Tekeminen

3. luokka

4. luokka

5. luokka

6. luokka

· Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen käytetään käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita.

· harjoitellaan työskentelyä itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.

· Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen käytetään käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita.

· harjoitellaan työskentelyä itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.

· Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita.

· Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.

· Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita.

· Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.

S5 Soveltaminen

3. luokka

4. luokka

5. luokka

6. luokka

· Työskennellessä opitaan käyttämään oikeita nimityksiä työvälineistä ja -tekniikoista sekä tutustutaan turvallisiin materiaaleihin ja työtapoihin.

· Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen työskentelykulttuuriin.

· Työskennellessä opitaan käyttämään oikeita nimityksiä työvälineistä ja -tekniikoista sekä tutustutaan turvallisiin materiaaleihin ja työtapoihin.

· Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen työskentelykulttuuriin.

· Työskennellessä opitaan käyttämään oikeita nimityksiä työvälineistä ja -tekniikoista sekä tutustutaan turvallisiin materiaaleihin ja työtapoihin.

· Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen työskentelykulttuuriin.

· Työskennellessä opitaan käyttämään oikeita nimityksiä työvälineistä ja -tekniikoista sekä tutustutaan turvallisiin materiaaleihin ja työtapoihin.

· Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen työskentelykulttuuriin.

S6 Dokumentointi ja arviointi

3. luokka

4. luokka

5. luokka

6. luokka

· hyödynnetään TVT:n mahdollisuuksia ideoinnin, suunnittelun ja dokumentoinnin osana

· tarkastellaan suunnitelman ja pohdittujen työvaiheiden toteutumista osana itsearviointia

· harjoitellaan työvaiheiden dokumentointia visuaalisesti ja sanallisesti

· suunnitelma ja kuva valmiista työstä tallennetaan mahdollisuuksien mukaan verkkopalveluun (esim. pedanet)

· hyödynnetään TVT:n mahdollisuuksia ideoinnin, suunnittelun ja dokumentoinnin osana

· tarkastellaan suunnitelman ja pohdittujen työvaiheiden toteutumista osana itsearviointia

· harjoitellaan työvaiheiden dokumentointia visuaalisesti ja sanallisesti

· suunnitelma ja kuva valmiista työstä tallennetaan mahdollisuuksien mukaan verkkopalveluun (esim. pedanet)

· käytetään TVT:n mahdollisuuksia ideoinnin, suunnittelun ja dokumentoinnin osana

· tarkastellaan suunnitelman ja pohdittujen työvaiheiden toteutumista osana itsearviointia

· harjoitellaan työvaiheiden dokumentointia visuaalisesti ja sanallisesti

· suunnitelma työvaiheineen ja kuva valmiista työstä tallennetaan mahdollisuuksien mukaan verkkopalveluun (esim. pedanet)

· käytetään TVT:n mahdollisuuksia ideoinnin, suunnittelun ja dokumentoinnin osana

· tarkastellaan suunnitelman ja pohdittujen työvaiheiden toteutumista osana itsearviointia

· dokumentoidaan työvaiheita visuaalisesti ja sanallisesti

· suunnitelma työvaiheineen ja kuva valmiista työstä tallennetaan mahdollisuuksien mukaan verkkopalveluun (esim. pedanet)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä