5.4 Tehostettu tuki

Säännöllinen tai monipuolinen tuki

Lapselle, joka tarvitsee säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle laaditun oppimissuunnitelman mukaisesti[1]. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä, niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee. Lapsen tehostettu tuki suunnitellaan kokonaisuutena. Se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Lapsi tarvitsee yleensä myös useampia tukimuotoja. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia esiopetuksen tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta.

[1] Perusopetuslaki 16 a § 1 mom. (642/2010)

Opettajan tehtävät

Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Opettaja antaa palautetta lapselle ja huoltajalle lapsen edistymisestä sekä kuuntelee ja ottaa huomioon heidän näkemyksensä asiasta. Opettaja seuraa lapsen oppimista ja hyvinvointia säännöllisesti yhteistyössä huoltajan kanssa tehostetun tuen aikana. Mikäli arvioinnin perusteella todetaan tuen tarpeen muuttuneen tai annettu tuki ei hyödytä lasta, päivitetään oppimissuunnitelma vastaamaan uutta tilannetta.

Erityinen tuki harvinaista

Tehostettua tukea annetaan pääsääntöisesti esiopetuksen loppuun saakka. Koska tuen vaikutuksia ei voida yleensä todeta lyhyessä ajassa, erityisen tuen päätöksen tekeminen esiopetuksen aikana tehostettua tukea saavalle lapselle on harvoin tarpeen.

Tehostettu tuki Muuramessa

Lapsen saama tehostettu tuki perustuu havainnointiin ja arviointiin, jossa arvioidaan yleisen tuen vaikuttavuutta yhdessä lasten huoltajien ja esiopetuksen henkilökunnan ja mahdollisten asiantuntijoiden kanssa. Esikouluopettaja voi käyttää Tukitoimien seuranta-lomaketta  ja Wilmaan -järjestelmään kirjattuja yleisen tuen tukitoimenpiteitä arvioidessaan yleisen tuen riittävyyttä. Lapsi, joka tarvitsee edistyäkseen säännöllistä tukea ja/tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on oikeutettu tehostettuun tukeen. Tehostetun tuen tarve arvioidaan pedagogisessa arviossa.

Tehostettu tuki järjestetään pääsääntöisesti lapsen omassa esiopetusryhmässä. Tehostetun tuen järjestämisestä vastaa esikoulunopettaja laaja-alaisen erityisopettajan tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuella. Esimies vastaa tarkoituksenmukaisista resursseista.


Tehostetun tuen oppimissuunnitelma ( sähköinen Wilma-järjestelmässä) on esikoulunopettajan työkalu tuen suunnittelemisessa ja järjestämisessä. Tehostettu tuki voi sisältää koulun laaja-alaisen erityisopettajan tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan antamaa osa-aikaista erityisopetusta esim. yksilö- ja pienryhmätoimintaa sekä samanaikaisopetusta. Huoltajien ja lasta tukevien asiantuntijatahojen osallisuus ja vastuut lapsen tukemisen kokonaisuudessa on kirjattu oppimissuunnitelmaan.

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä