5.2 Yhteistyö huoltajan kanssa tuen aikana

Tuen mahdollisuus ja periaatteet

Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä huoltajien kanssa siten, että jokainen lapsi saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea[1]. Kun lapsella on tuen tarvetta, huoltajan kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. Esiopetuksen henkilöstön tulee tuntea säädökset ja määräykset, jotka liittyvät huoltajan kanssa tehtävään yhteistyöhön lapsen tukeen liittyvissä asioissa. Kaikille huoltajille on hyvä kertoa tuen mahdollisuudesta ja sen keskeisistä periaatteista. Lapset osallistuvat yhteistyöhön tarkoituksenmukaisella, heille sopivalla tavalla.

[1] Valtioneuvoston asetus (422/2012)

Tuen ja oppilashuollon ero

Esiopetuksen henkilöstön on tärkeää olla yhteydessä huoltajaan heti, kun lapsella ilmenee kehityksen tai oppimisen ongelmia tai hänen hyvinvointinsa on vaarantumassa. Huoltajalle annetaan riittävästi tietoa esimerkiksi lasta koskevien asioiden käsittelystä, tietojen saannista ja niiden luovuttamisesta sekä salassapidosta. Huoltajaa kannustetaan tukemaan osaltaan lastaan tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteena on toimia yhteisymmärryksessä lapsen ja huoltajan kanssa. Huoltajien on hyvä tietää, että he tai lapsi eivät voi kieltäytyä kasvun ja oppimisen tuen vastaanottamisesta, eikä heidän suostumustaan tarvita tuen tarpeen arviointiin ja tuen suunnitteluun. Lapsi voi tarvita myös yksilökohtaisen oppilashuollon tukea. Tämä perustuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää huoltajan suostumusta (katso luku 6 Oppilashuolto).

Yhteistyö huoltajan kanssa tuen aikana

Perhe saa tiedon lapsen esiopetuspaikasta ja kutsun tutustumiskäynnille esiopetusta edeltävänä keväänä. Tarvittaessa järjestetään siirtopalaveri varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ennen esiopetuksen alkamista. Aloituskeskustelut järjestetään esiopetusvuoden alussa. Syksyn aikana järjestetään vanhempainilta ja käydään lapsen esiopetussuunnitelma Leops-keskustelu huoltajien kanssa. Nivelvaihetyöskentely koulun kanssa alkaa esiopetusvuonna ja jatkuu tarvittaessa alkuopetuksessa. Helmikuussa esikoulunopettajat täyttävät Esko- lomakkeet (esikoulusta kouluun) ja varhaiskasvatuksen erityisopettajat tekevät yhteistyötä koulun erityisopettajien kanssa opetuksen ja tuen järjestämisestä ja luokkajaosta.


Tuen järjestämisessä yhdistyvät huoltajien ensisijainen kasvatusvastuu ja oman lapsen tuntemus sekä esikoulunopettajan ammatillinen tieto ja osaaminen. Yhteistyön toteutuminen on esikoulunopettajan vastuulla ja hänellä on velvollisuus antaa tietoa lasta koskevien asioiden käsittelystä sekä tietosuoja- ja salassapitokysymyksistä. Yhteistyö rakentuu vuorovaikutukselle, jossa on tärkeää kuuleminen, kunnioitus, luottamus ja dialogisuus. Huoltajille mahdollistetaan osallistuminen ja osallisuus oman lapsensa esiopetussuunnitelmien tekemiseen, arviointiin ja seurantaan.

Lasta tuetaan osallistumaan oman oppimisensa ja hyvinvointinsa kehittämiseen. Muuramessa on käytössä lapsen itsearviointi, lapsen kanssa keskustellaan hänen vahvuuksistaan, mielenkiinnon kohteistaan ja oppimistarpeistaan. Lapset ovat aktiivisia osallistujia esiopetuksen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä