5.7 Paikallisesti päätettävät asiat

Paikallisesti päätettävät asiat

Paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetään ja kuvataan tuen järjestämisen käytännöt mahdollisimman konkreettisesti opetuksen järjestäjän määrittämällä tavalla. Opetussuunnitelmassa voidaan käyttää perusteiden tekstiä soveltuvin osin.

Paikallisessa opetussuunnitelmassa kuvataan:

Kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen

 • tuen käytännön järjestämiseen liittyvät keskeiset paikalliset linjaukset
 • ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen toimintamallit
 • toiminta nivelvaiheissa ja tiedonsiirtoon liittyvät käytänteet
 • kasvun ja oppimisen tuen tarpeiden suunnitelmallinen seulonta tuen järjestämiseksi, arviointi tuen aikana sekä seuranta
 • yhteistyö, vastuut ja työnjako esiopetuksesta vastaavan hallinnon sisällä sekä muiden hallintokuntien kanssa
 • yhteistyö oppilashuollon palveluista vastaavien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa tuen tarpeen arvioinnissa, tuen suunnittelussa, järjestämisessä sekä käytännön toteuttamisessa
 • huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön keskeiset toimintaperiaatteet kasvun ja oppimisen tuen kysymyksissä
 • kasvun ja oppimisen tukeen liittyvät toimivaltuudet eri hallintopäätöksissä

Yleinen tuki

 • yleisen tuen käytännön järjestäminen
 • yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken
 • yhteistyö huoltajan ja lapsen kanssa

Tehostettu tuki

 • tehostetun tuen käytännön järjestäminen
 • pedagogisen arvion laadintaan liittyvät käytänteet
 • toimintatavat lapsen tehostetun tuen aloittamisessa, toteuttamisessa ja päättämisessä
 • oppimissuunnitelman laadintaan, arviointiin ja tarkistamiseen liittyvät käytänteet
 • yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman laadinnassa, tehostetun tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa
 • menettelytavat ja yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman laadinnassa, tehostetun tuen järjestämisessä

Erityinen tuki

 • erityisen tuen käytännön järjestäminen
 • pedagogisen selvityksen laadintaan liittyvät käytänteet
 • huoltajan ja lapsen kuulemiseen liittyvä menettely
 • erityisen tuen päätöksen tekeminen
 • erityisen tuen päätöksen tarkistaminen
 • toimintatavat, kun erityinen tuki päätetään lopettaa ja tuki jatkuu tehostettuna tukena
 • HOJKSin laadintaan, arviointiin ja tarkistamiseen liittyvät käytänteet
 • yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken pedagogisen selvityksen ja HOJKSin laadinnassa, erityisen tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa
 • menettelytavat mahdollisten asiantuntijalausuntojen käytössä
 • menettelytavat ja yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa pedagogisen selvityksen ja HOJKSin laadinnassa, erityisen tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa
 • pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten kohdalla
  • lapsen ohjautuminen pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, monialainen yhteistyö prosessissa
  • opetuksen käytännön järjestäminen
  • yhteistyö muun varhaiskasvatuksen kanssa sekä muu yhteistyö, eri toimijoiden vastuut ja työnjako
  • yhteistyö huoltajan ja lapsen kanssa

Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot

 • tuen käytännön järjestäminen
 • yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken
 • huoltajalle ja lapselle tiedottamiseen ja huoltajan ja lapsen kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvät toimintatavat

Paikallisessa opetussuunnitelmassa määritellään tulkitsemis- ja avustajapalveluihin sekä muihin opetuspalveluihin ja erityisiin apuvälineisiin liittyvät[1] hallinnolliset käytänteet ja päätöksenteko opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla.

[1] Perusopetuslaki 31 § 1 mom. (477/2003)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä