5.3 Yleinen tuki

Vaikeuksien ehkäisy

Laadukas esiopetus on perusta lapsen kasvulle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Vaikeuksia ehkäistään ennakolta esimerkiksi erilaisilla työtavoilla ja pedagogisilla menetelmillä, ryhmiä joustavasti muuntelemalla sekä opettajien keskinäisellä ja muun henkilöstön yhteistyöllä. Opetuksessa otetaan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen lapsen tarpeet.

Ensimmäinen keino

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata lapsen tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Monipuolinen yhteistyö

Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja opetustilanteisiin. Tuki järjestetään esiopetuksen opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Huoltajan ja lapsen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Yleisen tuen aikana lapsen tuen tarpeisiin vastataan käyttämällä esimerkiksi hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa soveltuvia materiaaleja ja välineitä, esiopetukseen soveltuvia opetusohjelmia ja osa-aikaista erityisopetusta. Oppimissuunnitelmaa voidaan käyttää yleisen tuen aikana.

Yleinen tuki Muuramessa

Esikoulunopettajat ja lapsen huoltajat seuraavat yhdessä lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Esikoulunopettajan vastuulla on arvioida henkilöstön kanssa lapsen tuen tarpeita erilaisissa kasvatus- ja opetustilanteissa ja tarjota yksilöllistä tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Havainnot yksilöllisine tavoitteineen ja yleisen tuen pedagogiset tukitoimet kirjataan Wilma-järjestelmässä lapsen esiopetussuunnitelmaan yhdessä huoltajien kanssa syksyn esiopetussuunnitelmakeskustelussa. Yleisen tuen tukitoimenpiteet kirjataan ja niitä arvioidaan myös erikseen Wilma-järjestelmään. Pedagogisten toimintatapojen vaikuttavuutta arvioidaan vähintään kerran esiopetusvuoden aikana huoltajien kanssa.

Tuen arviointiin ja järjestämiseen osallistuu koko esiopetusryhmän henkilöstö. Arviointiin ja tuen suunnitteluun saa tarvittaessa konsultaatiota koulun laaja-alaisilta erityisopettajilta, varhaiskasvatuksen erityisopettajalta, psykologilta sekä muilta asiantuntijoilta. Koulun laaja-alainen erityisopettaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja antavat tarvittaessa samanaikaisopetusta. Lapsen kokonaistilannetta ja yleisen tuen vaikuttavuutta voidaan arvioida Tukitoimien seuranta-lomakkeen (Tupu) avulla. 

Lapsen esiopetussuunnitelma ja kirjatut yleisen tuen toimenpiteet siirtyvät Wilma-järjestelmän kautta tulevan opettajan ja erityisopettajan käyttöön. Muiden yleiseen tukeen liittyvien tietojen ja asiakirjojen luovuttamiseen yhteistyötahoille pyydetään huoltajilta kirjallinen suostumus tietojen luovuttamiseen.

Laadukkaassa esiopetuksessa kehitetään työyhteisön toimintatapoja ja luodaan välittävä ja lapsen kasvua ja kehitystä edistävä ilmapiiri. Tuki annetaan lapselle omassa esiopetusryhmässä erilaisin joustavin järjestelyin. Pienryhmätoiminnalla ja yksilötyöskentelyllä mahdollistetaan lasten yksilöllisten tarpeiden huomioiminen. Vertaisryhmän vuorovaikutusta hyödynnetään. Leikki vahvistaa tekemisen iloa ja tukee myönteisen minäkuvan luomista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä