5.5 Erityinen tuki

Kun tehostettu tuki ei riitä

Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä esimerkiksi vamman tai vakavan sairauden vuoksi. Erityisen tuen tehtävänä on antaa lapselle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista kasvun ja oppimisen tukea sekä edistää hänen oppimisedellytyksiään. Myös erityistä tukea saavan lapsen on saatava kokea onnistumisen ja oppimisen iloa. Näin vahvistetaan hänen itsetuntoaan ja oppimismotivaatiotaan.

Päätösvaihe ja päätös ilman selvitystä

Lapsen erityisestä tuesta voidaan päättää joko esiopetuksen aikana tai ennen esi- tai perusopetuksen alkamista. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että lapsen opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten.

Erityisen tuen sisältö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta lapsen tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta[1]. Erityisopetus ja lapsen saama muu tuki muodostavat järjestelmällisen kokonaisuuden. Käytettävissä ovat kaikki perusopetuslain mukaiset tukimuodot. Opetuksen järjestäjä huolehtii, että erityisen tuen toteuttamisessa on käytettävissä erityispedagogista osaamista.

[1]Perusopetuslaki 17 § 1 mom. (642/2010)


Hojks

Sellaiselle lapselle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, annetaan erityisopetusta hänelle laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti. Erityisopetukseen sisältyvillä pedagogisilla ratkaisuilla pyritään ensisijaisesti turvaamaan lapsen oppiminen. Pedagogiset ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi opetukseen ja työtapoihin tai valittaviin materiaaleihin ja välineisiin.

Oikeus muuhukin tukeen

Oppimista tukevien erityisopetuksen pedagogisten ratkaisujen lisäksi erityistä tukea saavalla lapsella on oikeus myös muuhun esiopetuksen tukeen. Tällaista muuta tukea ovat esimerkiksi, yksilökohtainen oppilashuolto, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet.

Erityinen tuki Muuramessa

Muuramessa esiopetuksessa erityinen tuki järjestetään pääasiassa lapsen omassa esiopetusryhmässä (vrt. lähipäiväkoti-periaate).

Erityisen tuen lapsen esiopetuspaikka suunnitellaan hyvissä ajoin ennen esiopetusvuoden alkamista riittävän tuen varmistamiseksi. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat kokoavat esimiehille oleelliset tiedot erityiseen tukeen oikeutetuista lapsista esiopetuspaikkojen päättämistä varten. Esiopetuspaikan päättämisen yhteydessä mietitään käytännön järjestelyt ja resurssien riittävyys.

Muuramessa erityisen tuen toteuttamisesta vastaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Hänen työpanoksensa on säännöllisesti lapsiryhmän käytössä, joko työskennellen samassa ryhmässä tai antaen osa-aikaista erityisopetusta sekä konsultoiden ja ohjaten ryhmän muuta henkilökuntaa. Muun esiopetushenkilöstön erityispedagogisesta osaamisesta ja koulutuksesta sekä työnohjauksesta huolehditaan tarpeen mukaan. 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja koordinoi yhteistyötä tukipalveluiden tuottajien ja asiantuntijoiden välillä. Esiopetuksen alusta lähtien tehdään yhteistyötä koulun erityisopetuksen kanssa. Tavoitteena on lapselle sopivimman koulunaloitusajan ja -paikan järjestäminen ja tarvittavien tukipalveluiden jatkuminen myös koulussa. Tarvittaessa tehdään seudullista yhteistyötä koulupaikan löytämiseksi, jos sopivaa opetusryhmää ei löydy omasta kunnasta.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä