Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Työelämä, ammatit ja työn luonne muuttuvat mm. teknologisen kehityksen ja talouden globalisoitumisen seurauksena. Työn vaatimusten ennakointi on vaikeampaa kuin ennen. Oppilaiden tulee perusopetuksessa saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Koulutyö järjestetään niin, että oppilaat voivat kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa koulussa ja vapaa-ajalla hankitun osaamisen merkityksen oman työuran kannalta.

Oppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja. Perusopetuksen aikana oppilaat tutustuvat työelämään ja saavat kokemuksia työnteosta sekä yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällöin harjoitellaan työelämässä tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja sekä huomataan kielitaidon ja vuorovaikutustaitojen merkitys. Itsensä työllistämisen taidot ja yrittäjyys sekä riskien arviointi ja hallittu ottaminen tulevat tutuiksi myös erilaisten projektien kautta. Koulutyössä opitaan ryhmätoimintaa, projektityöskentelyä ja verkostoitumista.

Koulussa harjaannutaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä toimimaan järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Yhteisessä työssä jokainen oppilas voi hahmottaa oman tehtävänsä osana kokonaisuutta. Siinä opitaan myös vastavuoroisuutta ja ponnistelua yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Toiminnallisissa opiskelutilanteissa oppilaat voivat oppia suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja ja tekemään johtopäätöksiä. He harjoittelevat työhön tarvittavan ajan arviointia ja muita työn edellytyksiä sekä uusia ratkaisujen löytämistä olosuhteiden muuttuessa. Samalla on tilaisuus oppia ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia ja kohtaamaan myös epäonnistumisia ja pettymyksiä. Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuunsaattamisessa sekä työn ja sen tulosten arvostamiseen.

Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan muutostilanteissa joustavasti ja luovasti. Heitä ohjataan tarttumaan asioihin aloitteellisesti ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja. Oppilaita tuetaan tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen kohteitaan sekä tekemään jatko-opintovalintansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan, perinteisten sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen.

Jyväskylän paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Jyväskylässä yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen lähtökohtana on, että jokainen rakentaa omaa mahdollisuuksien maailmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että opinpolun aikana oppilaita kannustetaan löytämään omat vahvuutensa, kokeilemaan uusia asioita ja rakentamaan omaa tulevaisuuttansa oppimisen keinoin.

Mun juttu -toimintamalli

Jyväskylässä laaja-alaisen osaamisen kehittäminen työelämä- ja yrittäjyystaitojen näkökulmasta lähtee liikkeelle kysymyksestä ”Mikä on sun juttu?”. Oman jutun tunnistamiseen ja kehittämiseen voidaan kytkeä koko laaja-alaisen osaamisen kehittämisen kokonaisuus. Toki laaja-alaista osaamista harjoitellaan muutoinkin, mutta tämän luodun mallin avulla varmistetaan, että jokainen oppilas tiedostaa ja motivoituu kehittämään omaa laaja-alaisia osaamiskokonaisuuttansa (elämää ja työelämää varten). Mun juttu työskentely voi olla kokonainen monialainen opintokokonaisuus (MONO).


1. Mun jutun selvittäminen - Mun tapa oppia

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) muodostaa pohjan oppimisille. Jokaista oppilasta rohkaistaan tuntemaan itsensä: Kuka minä olen? Mistä olen kiinnostunut ja millaiset asiat minua innostavat? Samalla oppilaita kannustetaan luottamaan omiin näkemyksiinsä sekä olemaan avoimia uusille ideoille. Oppivassa yhteisössä jokainen saa tuoda omat kiinnostuksen kohteet osaksi koulun arkea. Oppilaat ovat aktiivisia toimijoita oppimistavoitteiden määrittelyssä, oppimismenetelmien ja -välineiden valitsemisessa sekä arvioinnissa. Jokainen oppii rakentamaan omaa tulevaisuuttansa aktiivisena tekijänä sekä näkemään mitä haluaa oppia, nähdä, kokea ja tehdä maailmassa.

 • Oppilaat rakentavat oman oppimissuunnitelman esim. omaan Kasvun kansioon ja kokoavat sinne tietoa omasta oppimisesta, kiinnostuksen kohteista ja Mun juttu -työskentelyn etenemisestä.

2. Mun maailma ja mun heimo

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) ovat taitoja, joita jokainen tarvitsee toimiessaan erilaisissa ympäristöissä, erilaisten ihmisten kanssa niin koulussa kuin vapaa-ajallakin. Positiivinen suhtautuminen ympäröivään yhteiskuntaan ja muihin ihmisiin luo pohjaa rikastavalle vuorovaikutukselle. Oppimismatka mahdollisuuksien maailmaan alkaa oman maailmankuvan rakentamisesta: Mistä tulen ja millaisia asioita minä arvostan? Mihin porukkaan kuulun ja miten suhtaudun ympäroivään maailmaan?

 • Jokainen oppilas osallistuu vuosittain yhteistyöhön koulun ulkopuolisen tahon kanssa, jossa työskennellään hänen mielestä arvokkaiden asioiden edistämiseksi.

3. Mun itseni johtamisen taidot

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) ovat kestävän elämäntavan ja hyvinvoinnin pohja. Itsensä (oman minän) johtamisen taidot auttavat vaikeissa tilanteissa selviytymiseen ja saamaan aikaan asioita. Onnistunut itsensä johtaminen lähtee liikkeelle vahvasta itsetuntemuksesta, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamisesta. Vahva itsetuntemus auttaa sietämään pettymyksiä ja epäonnistumisia sekä luo onnistumisista voimavaroja, jotka kannustavat kokeilemaan uutta ja voittamaan itsensä. Itsensä johtamista voidaan tarkastella fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen, henkisen ja ammatillisen näkökulman kautta.

 • Oppilaiden kanssa tehdään harjoituksia ja kootaan jokaiselle omaa työkalupakkia ”parempaan itsensä johtamiseen”, aikaansaamisen ja oman jutun eteenpäin viemiseen.

4. Mun mediat

Monilukutaito (L4) auttaa tulkitsemaan ympärillä olevaa maailmaa ja eri kanavista tulevia viestejä. ”Mun juttu” (omat kiinnostuksen kohteet) ovat keskeisessä roolissa monilukutaidon kehittämisessä, koska niiden kautta voidaan tutkia millaisia medioita oppilaat käyttävät omassa arjessa. Mun jutun kautta voidaan tutustua mediankäyttäjien/tuottajien erilaisiin rooleihin, kuten mielipidevaikuttajiin ja tiedon tuottajiin sekä sosiaalinen mediaan vuorovaikutuksen välineenä. Oppilaat oppivat arvioimaan eri lähteitä kriittisesti. He oppivat hyödyntämään monikanavaisuutta oman jutun eteenpäin viemiseksi ja tuottamaan omasta jutustaan mielenkiintoista uutta sisältöä mediaan.

 • Oppilaiden kanssa tehdään Mun jutun -viestintäsuunnitelma, jossa kokeillaan erilaisten viestien tuottamista (mitataan niiden vaikuttavauutta) ja hyödynnetään erilaisia viestinnänvälineitä.

5. Mun työkalut

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) on väline ja oppimisen kohde. TVT auttaa verkostoitumaan muiden samoista asioista kiinnostuneiden kanssa maantieteellisestä sijainnista välittämättä ja hankkimaan uusinta tietoa aiheesta. On tärkeää oppia tunnistamaan ja käyttämään itselle merkityksellistä teknologiaa (laitteita, ohjelmia ja välineitä), jotka auttavat oman osaamisen kehittämisessä ja esiin tuomisessa.

 • Mun työkalut ovat valikoitu ja testattu työkalupakki oman jutun eteenpäin viemiseen ja viestimiseen TVT:n keinoin

6. Mun projektit

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) tarjoavat näköaloja työelämään. Työelämässä tarvitaan itsensä johtamisen ja sosiaalisia taitoja, yrittävää asennetta sekä rohkeutta tehdä. Näitä taitoja opitaan parhaiten käytännön (oikean) tekemisen kautta. Mun jutusta rakennetaan oppimisprojekteja, joissa harjoitellaan työelämässä ja yrittäjyydessä tarvittavia taitoja yhdessä muiden kanssa. Jokaiselle projektille etsitään mentori, yhteistyökumppani tai asiakas, jonka kanssa oppilas pääsee kehittämään omaa juttua (mestari-kisälli -ajatus). Projektityö, tiimit ja niiden johtaminen sekä verkostoituminen ovat keskeisiä projekteissa opittavia asioita.

 • Mun projektissa oppilaat treenaavat omaa kiinnostuksen kohdetta käytännössä ja kehittävät siinä samalla työelämä- ja yrittäjyystaitoja.

7. Mun tapa vaikuttaa

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) ovat mahdollisuuksia tarttua tuumasta toimeen ja toimia yhteisten asioiden edistämiseksi. Yhteisistä asioista ja toisten hyvinvoinnista huolehtiminen ovat tärkeitä arjen taitoja. Hyvän tekeminen tuottaa hyvää mieltä ja ymmärrystä ympäröivästä yhteiskunnasta, erilaisista ja eri ikäisistä ihmisistä.

 • Yksi tapa vaikuttaa on ideoida Mun juttu- projekti/työskentely hyväntekemisen ympärille.

Järjestelyt ja toimenpiteet:

 • Työyhteisön tehtävänä on huolehtia, että jokainen oppilas löytää itseä kiinnostavan ja innostavan oman juttunsa (oma juttu voi matkan varrella myös vaihtua), sekä auttaa oppilaita tekemään oma juttu näkyväksi (esimerkiksi hyödyntäen Kasvun kansiota, Mun juttu-laatikkoa/portfoliota, Mun juttu vihkosta, Mun juttu- harjoituksia, ja tähtihetkiä hyödyntäen).
 • Työyhteisöissä laaja-alaista osaamista Mun juttu -ympyrän mukaisesti kehitetään säännöllisesti yhteissuunnitteluhetkissä, joissa:
  • Keskustellaan oman koulun tavasta kehittää Mun juttua
  • Valitaan lukuvuosittain erilaisia yhteisiä kehittämisen kohteita, joiden etenemistä seurataan yhdessä YS-hetkissä
  • Opettajat valmentavat muita omasta erityiosaamisesta (Open oma juttu) käsin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä