Saaren koulu

Järjestyssäänöt

20170825_085723 (3).jpg

20170825_085723 (3).jpg

Saaren koulun järjestyssäännöt

Koulumme toiminta-ajatus: Jokainen oppilas on arvokas

 

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

 

- Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista, sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

- Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun järjestämissä tilaisuuksissa sekä koulumatkoilla.

¤ Koulumatkoilla noudatan liikennesääntöjä.

 

 2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

 

Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

- Oppilaalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun.

- Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä, oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin.

Oppilaan velvollisuudet

- Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen ja suorittaa tehtävänsä tunnollisesti.

- Oppilaalla on velvollisuus käyttäytyä asiallisesti.

¤ Annan työrauhan kaikille.

¤ Kuuntelen opettajia ja noudatan ohjeita.

¤ Huolehdin, että koulutarvikkeet ovat mukanani.

¤Kannan vastuun teoistani ja yritän ymmärtää niiden seuraukset sekä sovitan hyvän oppilastavan vastaiset tekoni.

¤ En koske toisen omaisuuteen ilman lupaa.

 

 3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

 

Hyvä käytös

- Oppilaalta edellytetään hyvien tapojen mukaista käyttäytymistä.

- Oppilas ei saa dokumentoida koulun arkea ilman opettajan lupaa.

¤ Olen kohtelias, huomaavainen, ystävällinen ja auttavainen.

¤ En nimittele ja arvostele toisia.

¤ En kiroile.

Oleskelu ja liikkuminen

- Oppilas viettää kouluaikansa koulun sisä- tai ulkotiloissa opettajan antaman ohjeen mukaan.

- Koulun alueelta poistutaan ainoastaan opettajan luvalla.

- Välitunnit vietetään pääsääntöisesti ulkona koulun piha-alueella.

¤ En juokse koulun sisätiloissa.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

- Oppilas on velvollinen huolehtimaan koulun omaisuudesta sekä omista tavaroistaan.

- Oppilaalla on velvollisuus siivota omat jälkensä ja korvata aiheuttamansa vahinko.

¤ Käsittelen koulukirjojani ja koulutarvikkeitani hyvin.

¤ En tuo ylimääräisiä tavaroita kouluun ilman lupaa.

Turvallisuus

- Oppilaan tulee noudattaa välitunnille annettuja ohjeita ja edistää omalla toiminnallaan yhteisen toimintaympäristön turvallisuutta.

¤ En kiusaa ketään ja otan kaikki mukaan välituntileikkeihin enkä leiki vaarallisia tai liian rajuja leikkejä.

¤ En heitä lumipalloja.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

- Tietokoneiden, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö on sallittu kouluaikana ainoastaan opettajan luvalla.

- Kouluaikana oppilaan hallussa oleva oma mobiililaite on huoltajan vastuulla. Laitteet säilytetään koulupäivän aikana pääsääntöisesti repussa ja pidetään äänettömällä.

Päihteet ja vaaralliset esineet

- Turvallisuutta vaarantavien aineiden ja esineiden tuominen kouluun on kielletty.

Kurinpito

- Koulu käyttää tarvittaessa perusopetuslaissa ja –asetuksessa mainittuja kurinpitotoimia.

- Opettajalla tai rehtorilla on oikeus tarvittaessa tarkistaa oppilaan tavarat ja ottaa haltuun häiritsevät tai vaaralliset esineet.

- Opettajalla on velvollisuus ilmoittaa asianosaisten huoltajille koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta.

 4. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

 

- Järjestyssäännöistä tiedotetaan lukuvuoden alkaessa.

- Järjestyssääntöjä tarkistetaan lukuvuosittain.