Kirkonkylän koulu

AJANKOHTAISTA

 

Lukuvuoden 2024-2025 1. luokkalaisten oppilaaksioton valmistelu alkanut

Ter­ve­tu­loa kou­luun 1. luokalle!

Kou­lu­pai­kan osoit­ta­mi­nen ja vas­taa­not­ta­mi­nen

Vuonna 2017 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syyslukukauden 2024 alussa. Syyslukukausi alkaa keskiviikkona 7.8.2024.

Kunta osoittaa koulunsa aloittaville koulupaikan asuinosoitteen perusteella. Koulunsa aloittaville lapsille lähetetään kirje kotiin viikolla 2.

Huoltaja ilmoittaa Wilma-järjestelmässä perjantaihin 2.2.2024 mennessä

1) ottaako lapsen koulupaikan vastaan

2) hakeeko toissijaista koulupaikkaa tai

3) ilmoittaa, mikäli lapsi aloittaa koulun toisessa kunnassa.

Tarkemmat toimintaohjeet lähetetään oppilaaksiottopäätöksen mukana.

Mikäli huoltaja haluaa lapsensa sijoittuvan muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun, pitää koulupaikan vastaanottamisen yhteydessä ilmoittaa, että huoltaja hakee oppilaalle toissijaista koulupaikkaa. Ilmoitus annetaan sähköisellä hakulomakkeella (Suomi.fi-tunnistautuminen). Lomake löytyy muissa tiedostomuodoissa  Opetuspalveluiden lomakkeet -sivulta. Lisäksi paperisia lomakkeita on saatavilla kunnantalon Palvelupiste Vinkistä palvelupisteen aukioloaikoina. Paperihakemukset palautetaan pe 2.2.2024 mennessä. Lomake toimitetaan sen koulun rehtorille, josta toissijaista koulupaikkaa haetaan.

Rehtori tekee päätöksen toissijaisesta koulupaikasta perjantaihin 16.2.2024 mennessä.

Op­pi­laan ter­vey­den­ti­la tai op­pi­las­huol­lol­li­nen syy

Oppilaaksioton perusteiden mukaisesti, mikäli oppilaalla on koulupaikan osoittamiseen vaikuttava terveydentilaan liittyvä tai oppilashuollollinen syy, huoltajan tulee tarvittaessa toimittaa lausunto koulutoimistoon opetuspalveluihin.

Mahdollisen lausuntotarpeen selvittämiseksi huoltajan tulee olla yhteydessä esiopetusyksikön konsultoivaan varhaiskasvatuksen erityisopettajaan tai tukipalveluiden erityisasiantuntijaan 12.1.2024 mennessä.

Huomaathan, että erityisen tuen oppilaiden ensisijainen koulupaikka osoitetaan erityisen tuen päätöksen yhteydessä.Tarkempaa tietoa oppilaaksiotosta löydät kunnan kotisivuilta https://www.mantsala.fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/koulut/oppilaaksi/

 

7. luokkalaisten oppilaaksiottoprosessi lukuvuodelle 2024-2025 on alkanut

Yläluokille siirtyminen on tärkeä nivelvaihe koulunkäynnissä. Useimmiten oppilas siirtyy 6. vuosiluokan jälkeen uuteen kouluun, paitsi yhtenäisessä peruskoulussa opiskeleva. Samalla opiskelun tapa muuttuu aineenopettajajärjestelmään, jolloin oppilas saa useita uusia opettajia.

Syk­syn 2024 uu­det 7. luo­kan op­pi­laat

Oppilaaksioton perusteet ovat olleet voimassa 5.1.2021 alkaen. Syksyn 2024 seitsemänsien luokkien oppilaaksiotto valmistellaan voimassa olevien oppilaaksioton perusteiden mukaisesti. Yläluokkien oppilaaksioton perusteiden ensisijaisuusjärjestys on:

1. Etelä-Mäntsälän oppilasalue: Kellokosken yhtenäiskoulu Tuusulan kunnan oppilaaksiottopäätöksen mukaisesti

2. Yhtenäisessä peruskoulussa opiskeleva jatkaa 7. vuosiluokalle omassa koulussa

3. Terveydellinen, oppilashuollollinen tai muu erityinen peruste

4. Koulumatka, luokkakoko ja resurssit

5. Sisarusperuste

Op­pi­laan ter­vey­den­ti­la tai op­pi­las­huol­lol­li­nen syy

Oppilaaksioton perusteiden mukaisesti, mikäli oppilaalla on koulupaikan osoittamiseen vaikuttava terveydentilaan liittyvä tai oppilashuollollinen syy, huoltajan tulee tarvittaessa toimittaa lausunto opetuspalveluihin. Oppilashuollollisella syyllä tarkoitetaan esimerkiksi oppilaan tarvitsemaan oppimisen tukeen tai muuhun oppimisen edistymiseen tai oppilaan hyvinvointiin vaikuttavaa erityistä syytä.

Mahdollisen lausuntotarpeen selvittämiseksi huoltajan tulee olla yhteydessä tukipalveluiden erityisasiantuntijaan 15.12.2023 mennessä.

Huomaathan myös, että erityisen tuen oppilaiden ensisijainen koulupaikka osoitetaan erityisen tuen päätöksen yhteydessä. Tätä oppilaaksiottoa koskevat päätökset tehdään maaliskuun lopussa.

Jos ha­lu­aa vaih­taa kou­lua

Jos huoltaja haluaa 7. vuosiluokan oppilaan toiseen kouluun kuin se, mihin hänelle on osoitettu koulupaikka, tulee hänen hakea paikkaa toissijaisesta koulusta sähköisellä hakemuksella (Suomi.fi-tunnistautuminen) tai paperisella lomakkeella viimeistään perjantaina 9.2.2024. Paperinen lomake toimitetaan sen koulun rehtorille, josta toissijaista koulupaikkaa haetaan. Toissijaisen haun hakulomakeet word- ja pdf-tiedostoina löytyvät Opetuspalveluiden lomakkeet -sivulta. Lisäksi paperisia lomakkeita on saatavilla kunnantalon Palvelupiste Vinkistä palvelupisteen aukioloaikoina.

Rehtori tekee päätöksen toissijaisesta oppilaspaikasta 7. luokkalaisille viikolla 9.

https://www.mantsala.fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/koulut/oppilaaksi/7-luokalle/

 


Kevään 2024 aikataulu:

ma 8.1. koulu jatkuu lukujärjestyksen mukaisesti

Vko 8 hiihtoloma

Ti 12.3. Tulevien 7lk.oppilaiden ja huoltajien tutustumisilta Riihiksellä 

Ke 13.3. Tulevien 7lk.oppilaiden ja huoltajien tutustumisilta Ehnroosilla 

Ti 30.4. Unicef-kävely. Koulua lukujärjestyksen mukaisesti.

Ke 1.5. Vapunpäivä, vapaa päivä :)

To 9.5. Helatorstai, vapaapäivä :)

Ti 21.5. Koulutulokaspäivä klo: 9.00-11.30. 

To 30.5. Kevätjuhlat klo: 9.00 ja 18.00. Koulua kaikilla klo: 8.25-12.30.

La 1.6. Todistusten jako klo: 8.25-9.15.

 

Poissaoloista

Mäntsälässä on otettu syksyllä 2020 käyttöön porrasmalli oppilaiden poissaolojen seurantaan ja puuttumiseen. Ohessa lisää tietoa porrasmallin käytänteistä ja perusteista.

Lähtökohtana koulun ja kodin yhteistyö

 • Tukee lapsen/nuoren koulunkäyntiä sekä edistää tämän kasvua, oppimista ja hyvinvointia
 • ​Yhteisenä tehtävänä on seurata koulunkäynnin sujumista ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin​
 • ​Tavoitteena on, että lapsen/nuoren koulupolku sujuu kannustavassa, heitä tukevassa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Kaiken perustana on toimiva ja avoin yhteistyö. ​
 • ​Huoltajan ja/tai opettajan huolen herättyä asiasta keskustellaan yhteisesti. Huoli voi liittyä mm. lapsen/nuoren koulupoissaoloihin. ​

Uusi toimintamalli poissaolojen seurantaan ja niihin puuttumiseen

 • Lapsi/nuori voi olla koulusta poissa eri syistä. Useimmin poissaolot ovat sairauteen liittyviä, joskus koulun myöntämiä harkinnanvaraisia poissaoloja huoltajan anomuksen pohjalta. Poissaolot voivat olla myös luvattomia. ​
 • ​Poissaolojen seurannan ja niihin puuttumisen mallia on kehitetty pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyönä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (Lape-hanke). Mallia on käytetty pohjana Mäntsälän poissaolojen seurannan ja puuttumisen mallissa.
 • ​Ensisijaista on ennaltaehkäisevä toiminta ​
 • Pohjana koulun ja kodin sujuva ja avoin yhteistyö ​
 • Koulun yhteisöllisen opiskeluhuollon keinot lasten/nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi​
 • ​Lapsen/nuoren koulusuoritukset, hyvä kasvu ja kehitys saattavat vaarantua, jos poissaoloja kertyy runsaasti ​
 • Koulu seuraa oppilaidensa poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista huoltajalle ​
 • ​Mikäli poissaoloista (luvattomista tai pitkään jatkuvista/toistuvista luvallisista) herää huoli kotona/koulussa, luokanopettaja/luokanohjaaja keskustelee asiasta oppilaan sekä huoltajan kanssa. Tarvittaessa asian käsittelyyn voi osallistua opiskeluhuollon henkilöstöä.​

Runsaat poissaolot

 • Mikäli poissaolot jatkuvat ja niitä on yhteensä yli 30 tuntia, opettaja kutsuu koolle palaverin. ​
 • Tapauskohtaisesti arvioidaan, keiden läsnäolo on tarpeen asian selvittämiseksi ja lapsen/nuoren koulunkäynnin tukemiseksi. ​
 • Lapsen/nuoren ja huoltajan suostumuksella on myös mahdollista muodostaa monialainen asiantuntijaryhmä, joka sopii tukitoimista ja seurannasta yhdessä. ​
 • Mikäli poissaolot edellä mainituista toimista huolimatta jatkuvat (yli 50 tuntia), yhteistyössä lapsen/nuoren ja huoltajan kanssa pohditaan vahvempia koulun tukitoimia. Lisäksi tapauskohtaisesti harkitaan koulun ulkopuolisten tahojen konsultaatiota ja yhteistyötä. 
 • Poissaolojen syitä voidaan selvittää poissaolokyselyn avulla. Opiskeluhuollon kuraattori, psykologi tai terveydenhoitaja tekee tarkemman kartoituksen poissaolojen syistä ja kokonaistilanteesta. ​
 • Mikäli koulun ja kodin yhteistyö, koulun selvitykset ja tukitoimet sekä seurantapalaverit eivät auta ja poissaoloja kaikesta huolimatta on jatkuvasti/runsaasti (yli 70 tuntia), voidaan tehdä konsultoinnin jälkeen sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto tai lastensuojeluilmoitus. ​
 • ​Koulu jatkaa edelleen yhteistyötä kodin kanssa sekä koulun tukitoimia, mutta sosiaalitoimen/lastensuojelun kautta voidaan saada lisätukea lapsen/nuoren tilanteeseen. ​
 • Korona-aikana seurataan erityisesti huolta herättäviä poissaoloja. Huolta eivät herätä yksittäiset testitulosten odottamisesta/karanteenista johtuvat poissaolot.

Lopuksi

 • Koulun ja kodin yhteinen tavoite on, että lapsen/nuoren koulupolku sujuu kannustavassa, heitä tukevassa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä.​
 • ​Hyvinvoiva ja motivoitunut lapsi/nuori oppii ja kasvaa omaan täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. ​
 • ​Kaiken perustana on kodin ja koulun toimiva ja avoin yhteistyö. ​

Yhteistyöterveisin Mäntsälän opetuspalvelut

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä