Kirkonkylän koulu

Poissaoloista

Mäntsälässä on otettu syksyllä 2020 käyttöön porrasmalli oppilaiden poissaolojen seurantaan ja puuttumiseen. Ohessa lisää tietoa porrasmallin käytänteistä ja perusteista.

Lähtökohtana koulun ja kodin yhteistyö

 • Tukee lapsen/nuoren koulunkäyntiä sekä edistää tämän kasvua, oppimista ja hyvinvointia
 • ​Yhteisenä tehtävänä on seurata koulunkäynnin sujumista ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin​
 • ​Tavoitteena on, että lapsen/nuoren koulupolku sujuu kannustavassa, heitä tukevassa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Kaiken perustana on toimiva ja avoin yhteistyö. ​
 • ​Huoltajan ja/tai opettajan huolen herättyä asiasta keskustellaan yhteisesti. Huoli voi liittyä mm. lapsen/nuoren koulupoissaoloihin. ​

Uusi toimintamalli poissaolojen seurantaan ja niihin puuttumiseen

 • Lapsi/nuori voi olla koulusta poissa eri syistä. Useimmin poissaolot ovat sairauteen liittyviä, joskus koulun myöntämiä harkinnanvaraisia poissaoloja huoltajan anomuksen pohjalta. Poissaolot voivat olla myös luvattomia. ​
 • ​Poissaolojen seurannan ja niihin puuttumisen mallia on kehitetty pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyönä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (Lape-hanke). Mallia on käytetty pohjana Mäntsälän poissaolojen seurannan ja puuttumisen mallissa.
 • ​Ensisijaista on ennaltaehkäisevä toiminta ​
 • Pohjana koulun ja kodin sujuva ja avoin yhteistyö ​
 • Koulun yhteisöllisen opiskeluhuollon keinot lasten/nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi​
 • ​Lapsen/nuoren koulusuoritukset, hyvä kasvu ja kehitys saattavat vaarantua, jos poissaoloja kertyy runsaasti ​
 • Koulu seuraa oppilaidensa poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista huoltajalle ​
 • ​Mikäli poissaoloista (luvattomista tai pitkään jatkuvista/toistuvista luvallisista) herää huoli kotona/koulussa, luokanopettaja/luokanohjaaja keskustelee asiasta oppilaan sekä huoltajan kanssa. Tarvittaessa asian käsittelyyn voi osallistua opiskeluhuollon henkilöstöä.​

Runsaat poissaolot

 • Mikäli poissaolot jatkuvat ja niitä on yhteensä yli 30 tuntia, opettaja kutsuu koolle palaverin. ​
 • Tapauskohtaisesti arvioidaan, keiden läsnäolo on tarpeen asian selvittämiseksi ja lapsen/nuoren koulunkäynnin tukemiseksi. ​
 • Lapsen/nuoren ja huoltajan suostumuksella on myös mahdollista muodostaa monialainen asiantuntijaryhmä, joka sopii tukitoimista ja seurannasta yhdessä. ​
 • Mikäli poissaolot edellä mainituista toimista huolimatta jatkuvat (yli 50 tuntia), yhteistyössä lapsen/nuoren ja huoltajan kanssa pohditaan vahvempia koulun tukitoimia. Lisäksi tapauskohtaisesti harkitaan koulun ulkopuolisten tahojen konsultaatiota ja yhteistyötä. 
 • Poissaolojen syitä voidaan selvittää poissaolokyselyn avulla. Opiskeluhuollon kuraattori, psykologi tai terveydenhoitaja tekee tarkemman kartoituksen poissaolojen syistä ja kokonaistilanteesta. ​
 • Mikäli koulun ja kodin yhteistyö, koulun selvitykset ja tukitoimet sekä seurantapalaverit eivät auta ja poissaoloja kaikesta huolimatta on jatkuvasti/runsaasti (yli 70 tuntia), voidaan tehdä konsultoinnin jälkeen sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto tai lastensuojeluilmoitus. ​
 • ​Koulu jatkaa edelleen yhteistyötä kodin kanssa sekä koulun tukitoimia, mutta sosiaalitoimen/lastensuojelun kautta voidaan saada lisätukea lapsen/nuoren tilanteeseen. ​
 • Korona-aikana seurataan erityisesti huolta herättäviä poissaoloja. Huolta eivät herätä yksittäiset testitulosten odottamisesta/karanteenista johtuvat poissaolot.

Lopuksi

 • Koulun ja kodin yhteinen tavoite on, että lapsen/nuoren koulupolku sujuu kannustavassa, heitä tukevassa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä.​
 • ​Hyvinvoiva ja motivoitunut lapsi/nuori oppii ja kasvaa omaan täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. ​
 • ​Kaiken perustana on kodin ja koulun toimiva ja avoin yhteistyö. ​

Yhteistyöterveisin Mäntsälän opetuspalvelut

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä