Pikku-Oravat/Små-Ekorrar

Vecka / Viikko 22

Ti 28.5 Rörelsestund / Liikuntatuokio 
Olympiad/Picknick kl 17.30 / Olympialaiset/Piknik klo 17.30

Måndag till onsdag har vi en prao-elev i huset. Samma elev fortsätter som sommararbetare vecka 23-24 / Maanantaista keskiviikkoon meillä on tet-oppilas talossa. Sama oppilas jatkaa kesätyöntekijänä viikot 23-24

Vecka / Viikko 21

Ti 21.5 Rörelsestund / Liikuntatuokio
Ons / Ke 22.5 Vårens sista Knytte / Kevään viimeinen Myttynen
Fre / Pe 24.5 Bokbussen / Kirjastoauto

Indeksitarkistus / Indexjustering

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun indeksitarkistus 1.8.2024 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin ja tulorajoihin tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön määräämä indeksitarkistus. Indeksitarkistus tehdään automaattisesti, joka ei edellytä huoltajilta toimenpiteitä, jos perheessä ei ole tapahtunut asiakasmaksuun vaikuttavia muutoksia. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun vaikuttavat asiat, kuten työpaikan vaihtuminen, perhekoon muuttuminen tai muu sellainen, ilmoitetaan viivytyksettä kirjallisesti varhaiskasvatuksen palvelusihteerille. 

Maksu määrätään toistaiseksi. Jos perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10 %), perhekoko muuttuu tai maksu on määrätty virheellisin perustein. Huoltajat jättävät oikaistun tulo selvityksen liitteineen CGI Vesa -palvelun kautta. Maksu korjataan seuraavan kalenterikuukauden alusta, siitä kun tulo tiedot liitteineen on toimitettu. 

Mikäli maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksua oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. 

Lisätietoja: Veronica Eskonen, puh. 040 540 9796, veronica.eskonen@loviisa.fi 

 

 

Indexjustering av småbarnspedagogikens klientavgifter 1.8.2024 

Undervisnings- och kulturministeriet har utfärdat en indexjustering av inkomstgränserna och klientavgifterna för småbarnspedagogiken. Indexjusteringen görs automatiskt, vilket inte förutsätter några åtgärder för vårdnadshavaren, om det inte skett förändringar i familjen som påverkar avgiften. 

Faktorer som påverkar avgiften inom småbarnspedagogiken, till exempel byte av arbetsplats, ändringar i familjeförhållanden eller dylikt, meddelas omedelbart skriftligen till småbarnspedagogikens servicesekreterare. 

Avgiften fastställs tillsvidare. Då familjens inkomster ändras avsevärt (+/- 10 %), familjens storlek ändras eller avgiften har fastställts på felaktiga grunder. Vårdnadshavarna ska lämna in en korrigerad inkomstutredning med bilagor via CGI Vesa-tjänsten. Avgiften korrigeras från början av följande kalendermånad. 

Om avgiften har fastställts på basis av felaktiga uppgifter från vårdnadshavaren eller dennes representant kan avgiften justeras retroaktivt för högst ett år. 

Tilläggsinformation: Veronica Eskonen, tfn 040 540 9796, veronica.eskonen@loviisa.fi

Vecka / Viikko 20

Ti 14.5 Rörelsestund / Liikuntatuokio
Ons / Ke 15.5 Knytte / Myttynen

Vecka / Viikko 19

Ti 7.5 Danstassar / Tanssitassut
Ons/Ke 8.5 Knytte / Myttynen
Morsdagsbjudning, kl 15-16.30 / Äitienpäivätarjoilu, klo 15-16.30
To 9.5 Daghemmet stängt / Päiväkoti suljettu

Kom ihåg! / Muista!
Meddela sommarens vårdbehov och personalens utvecklingsdags (13.6) vårdbehov senast den 15.5 i CGIVesa! / Ilmoittakaa kesän hoitotarve ja henkilökunnan kehittämispäivän (13.6) hoitotarve viimeistään 15.5 CGIVesaan!

Info om CGIVesa / Infoa CGIVesasta

Meddelande som gäller dataskydd
Vi har informerats om att vissa uppgifter som gäller invånare i vår kommun finns tillgängliga i småbarnspedagogiksystemet i en annan kommun.
Denna information är inte allmänt tillgänglig för alla som använder systemet, utan endast för ett begränsat antal användare som arbetar inom småbarnspedagogiken i den kommunen.
Systemleverantören CGI kommer att kontakta alla som under denna vecka har skapat en ansökan i den andra kommunens system och vägleda dem i hur de kan göra en ny ansökan i deras egen kommun.
Under april kommer CGI att radera uppgifterna för alla personer som inte är kunder inom kommunen i fråga.

Anvisningar för vårdnadshavarna
När man loggar in i CGI Vesa är det bra att beakta att den angivna kommunen i vissa fall kan vara någon annan kommun än Lovisa stad.
Före inloggningen måste kommunen ändras till Lovisa så att man kan sköta ärenden i Lovisa stads småbarnspedagogiksystem.

I frågor som gäller dataskydd kan man kontakta:

Art Karimäki
Huvudanvändare för Vesa-systemet i Lovisa
0440 555 899
art.karimaki@edu.loviisa.fi
Lovisa stad

Tietosuojaan liittyvä ilmoitus

Olemme saaneet tiedon, että joitakin kuntamme asukkaiden tietoja on nähtävissä toisen kunnan varhaiskasvatuksenjärjestelmässä.
Tiedot eivät ole yleisesti kaikkien järjestelmää käyttävien nähtävissä, vaan vain rajatulla joukolla kyseisen kunnan varhaiskasvatuksen ammattikäyttäjistä.
Järjestelmän toimittaja CGI tulee kontaktoimaan kaikkia toisen kunnan järjestelmään hakemuksen luoneita tämän viikon aikana ja opastaa heitä tekemään uuden hakemuksen omaan kuntaansa.
Huhtikuun aikana CGI poistaa kaikkien niiden henkilöiden tiedot, jotka eivät ole kyseisen kunnan asiakkaita.

Ohjeistus Huoltajille
Kirjautuessa CGI Vesaan on hyvä huomioida, että joissakin tapauksissa kuntana saattaa olla jokin toinen kunta kuin Loviisan kaupunki.
Ennen kirjautumista kunta tulee vaihtaa Loviisaksi, jotta pystyy asioimaan Loviisan kaupungin varhaiskasvatusjärjestelmässä.

Tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä:

Art Karimäki
Loviisan Vesa-järjestelmän pääkäyttäjä
0440 555 899
art.karimaki@edu.loviisa.fi
Loviisan kaupunki

Vecka / Viikko 17-18

Ti 23.4 Danstassar / Tanssitassut
Ons/Ke 24.4 Knytte / Myttynen
Fre/Pe 26.4 Första maj maskerad. Barnen får klä ut sig om de vill / Vappu naamiaiset. Lapset saavat pukeutua naamiasasuihin jos haluavat.
Bokbussen / Kirjastoauto

Ti 30.4 Danstassar / Tanssitassut
Ons/Ke 1.5 Första maj. Daghemmet stängt / Vappu. Päiväkoti suljettu
Ingen Knytte denna vecka / Ei Myttystä tällä viikolla

Obs! / Huom!
Ons/Ke 8.5 Morsdagsbjudning kl. 15.00-16.30 / Äitienpäivätarjoilu klo. 15.00-16.30

OBS! / HUOM!

OBS!

Torsdagen den 13.6 har personalen utvecklingsdag. Vänligen meddela i CGIVesa ert vårdbehov för den dagen senast ons 15.5. Om ni har möjlighet att ordna vård för ert/era barn under den dagen får ni avgiftskompensation.

Onsdagen den 15.5 är också sista dagen att anmäla vårdbehovet för sommaren. Om ni då inte ännu vet hur vårdbehovet är för juli, reservera vård för säkerhets skull. Om det inte finns behov för den reserverade vården i juli, kan den avbokas till och med 15.6.

 

HUOM!

Torstaina 13.6 on henkilökunnalla kehittämispäivä. Ystävällisesti ilmoittakaa CGIVesaan teidän hoitotarpeenne sille päivälle viimeistään ke 15.5. Jos pystytte järjestämään hoidon lapsellenne/lapsillenne sinä päivänä saatte maksuhyvityksen.

Keskiviikkona 15.5 on myös viimeinen päivä ilmoittaa kesän hoitotarpeesta. Jos ette silloin vielä tiedä heinäkuun hoitotarvetta, varatkaa hoitoa varmuuden vuoksi. Jos varattu hoito heinäkuulle ei ole tarpeen, sen voi perua 15.6 asti.  

Huom/Obs!

Käyttökatkos varhaiskasvatuksen sähköisissä palveluissa lauantaina 20.4.2024 

 
Loviisan kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisissä palveluissa onkäyttökatkos, joka alkaa lauantaiaamuna 20.4.2024 kello 7 ja loppuu viimeistään sunnuntaiaamuna 21.4. kello 8. Käyttökatkoksen aikana ei voi ilmoittaa hoitoaikoja tai tehdä varhaiskasvatuksen hakemuksia. Käyttökatkos johtuu huoltotoimenpiteistä varhaiskasvatuksen käyttämässä CGI Vesa tuotantoympäristössä. 

 

Avbrott i småbarnspedagogikens elektroniska tjänster lördagen den 20 april 2024 

 
Lovisa stads elektroniska tjänster för småbarnspedagogik kommer att ha ett avbrott från och med lördag morgon den 20 april 2024 klockan 7 som slutar senast söndag morgon den 21 april klockan 8. Under avbrottet kan man inte meddela barnets kommande tider inom småbarnspedagogiken eller göra ansökningar till småbarnspedagogik. Avbrottet beror på underhållsservice i CGI Vesa-produktionsmiljön, som används av småbarnspedagogiken. 

 

Vecka / Viikko 16

Ti 16.4 Rörelsestund / Liikuntatuokio
Ons/Ke 17.4 Knytte / Myttynen

Vecka/Viikko 15

Ti 9.4 Rörelsestund / Liikuntatuokio
Ons/Ke Knytte / Myttynen

10-12.4 Vi har en prao-elev i huset / Meillä on TET-oppilas talossa

Obs!/Huom!
Ti 23.4, ti 30.4 & ti 7.5 Danstassar i salen / Tanssitassut salissa

Vecka/Viikko 14

Ti 2.4 Rörelsestund / Liikuntatuokio
Ons/Ke 3.4 Knytte / Myttynen

Glad påsk! / Hyvää pääsiäistä!

Vecka / Viikko 13

Ti 26.3 Rörelsestund / Liikuntatuokio
Ons/Ke 27.3 Knytte/Myttynen
To 28.3 Vi besöker biblioteket och utställningen "Vad är det för väder?". Start kl. 8.45 / Menemme kirjastoon katsomaan näyttelyä "Mistä nyt tuulee?". Lähtö klo 8.45

Tiedote kesän 2024 toiminnasta Loviisan kaupungin päiväkodeissa/Information om verksamheten i Lovisas stads daghem under sommaren 2024

Kesäkuussa kaikki päiväkodit sekä Lyckebon ryhmäperhepäiväkoti ovat avoinna normaalisti. Heinäkuussa päivystävinä päiväkoteina toimivat Rauhalan päiväkoti (keskusta) sekä Koskenkylän päiväkoti. Muut päiväkodit ovat suljettuna 1. - 31.7. Elokuun ensimmäisestä päivästä lähtien kaikki päiväkodit ja ryhmis ovat taas avoinna.

Huoltajia pyydetään ilmoittamaan kesän hoitotarpeesta viimeistään 15.5. CGI Vesa - palvelun kautta. Järjestelyt kesän osalta vahvistetaan, kun lasten hoitotarpeet ovat tiedossa. HUOM! tämä koskee myös vuorohoitoa. Päivystäviin päiväkoteihin tulee henkilökuntaa eri yksiköistä. Emme voi taata, että lapsen tuttuja kasvattajia on paikalla. 

Ajalla 1.6.-31.8. asiakkaalla on mahdollisuus maksuhyvitykseen kokonaisista viikoista, kun poissaolo on yhtäjaksoinen, vähintään kuusi viikkoa, ja pitää sisällään koko heinäkuun. Heinäkuu on maksuton kaikille lapsille. Nämä vapaat merkitään CGI Vesa-palvelussa syykoodilla ”vapaalla”. Kesäajan maksuhyvityksissä hyväksytään kesäkuun alussa ja elokuun lopussa vajaa viikko, mikäli kuukausi alkaa tai loppuu kesken viikon. Mikäli lasten poissaolot vaikuttavat palvelujen käyttöön, toimintaa voidaan joutua supistamaan vaiheittain jo kesäkuun aikana.

Jos huoltajat eivät 15.5. mennessä tiedä heinäkuun hoitotarvetta, niin kehotamme varaamaan hoitoa varmuuden vuoksi. Mikäli lapselle on varattu hoitoa heinäkuulle, mutta se ei ole tarpeen, hoidon voi perua 15.6. asti. Peruuttamatta jätetystä varahoitopaikasta voidaan periä puolet täydestä varhaiskasvatusmaksusta. Tämä koskee myös maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä olevia perheitä.

 

Lisätietoja:

Sofia Hoff, puh. 044 349 3132 Varhaiskasvatuspäällikkö (toiminta)

Veronica Eskonen, puh. 040 540 9796  
Varhaiskasvatuksen palvelusihteeri (maksut)

 

I juni har alla daghem och Lyckebo gruppfamiljedaghem öppet helt normalt. I juli fungerar Fredsby daghem (centrum) och Forsby daghem som dejourerande daghem. De övriga daghemmen har stängt 1–31.7. Från första augusti har alla daghem och gruppiset öppet igen.

Vi ber vårdnadshavarna att anmäla vårdbehovet för juli senast 15.5. via CGI Vesa – tjänsten. Arrangemangen för juli bekräftas när vi har vetskap om barnens vårdbehov. OBS! det här gäller även skiftesomsorgen. Det kommer personal från olika enheter till de dejourerande daghemmen. Vi kan inte garantera, att det finns bekanta pedagoger på plats.

Under tiden 1.6 - 31.8 har familjerna möjlighet att få avgiftskompensation för hela veckor då frånvaron är oavbruten minst sex veckor och omfattar hela juli. Juli är avgiftsfri för alla barn. De här ledigheterna märks med koden ”ledig i CGI Vesa-tjänsten. I fråga om avgiftskompensationer för sommaren godkänns en period som är kortare än en vecka i början av juni och i slutet av augusti ifall månaden börjar eller slutar mitt i en vecka. Om barnens frånvaro inverkar på användningen av tjänsterna kan verksamheten komma att begränsas stegvis redan i juni.

Om vårdnadshavarna inte inom tidsfristen vet hurdant vårdbehovet i juli är, uppmanar vi att reservera vård för säkerhetsskull. I fall att vård reserverats i juli, men det inte finns behov, kan den avbokas till och med 15.6. En avgift kan tas ut för en vårdplats som inte avbokats. Avgiften är då hälften av den fulla avgiften. Detta gäller också de familjer som normalt inte har någon avgift för småbarnspedagogiken.

 

Tilläggsinformation:

Sofia Hoff, tfn. 044 349 3132  
Chef för småbarnspedagogiken (verksamheten)  

Veronica Eskonen, tfn. 040 540 9796  
Småbarnspedagogikens servicesekreterare (avgifter)

Vecka / Viikko 11-12

Ti 12.3 Rörelsestund i salen / Liikuntatuokio salissa
Ons/Ke 13.3 Knytte börjar, start kl 9.15 / Myttynen alkaa, lähtö klo 9.15

Packa i en ryggsäck (som barnet kan bära) dricka i en flaska, nåt litet att äta (t.ex. smörgås, fruktbitar eller smoothie) och ett sittunderlag (kan vara en tidning i en plastpåse). Packa inga stora mängder med mat för vi äter lunch när vi kommer tillbaka till dagis. Packa drickan och maten i förslutbara kärl, så att resterna inte rinner ut i ryggsäcken. 
Pakatkaa reppuun (joka lapsi pystyy kantamaan) juomaa pulloon, jotain pientä purtavaa (esim. voileivän, hedelmäpaloja tai smoothie) ja istuinalustan (voi olla sanomalehti muovipussissa). Älkää pakatko isoja ruokamääriä koska syödään lounasta kun tullaan takaisin päiväkotiin. Pakatkaa juoma ja ruoka uudelleen suljettaviin astioihin, niin että juomatta/syömättä jääneet jämät eivät sotke reppua

Fre/Pe 15.3 Bokbussen / Kirjastoauto

Ti 19.3 Rörelsestund i salen / Liikuntatuokio salissa
Ons/Ke 20.3 Knytte, start kl 9.15 / Myttynen, lähtö klo 9.15
Fre/Pe 22.3 Påskkyrka, start kl 9.00 / Pääsiäiskirkko, lähtö klo 9.00

Vi kommer att pyssla påskpyssel under veckorna / Askartelemme pääsiäisaskarteluja viikkojen aikana

Vecka / Viikko 9 & 10

Ti 27.2 Rörelsestund i salen / Liikuntatuokio salissa
Fre / Pe 1.3 Sagostund med Amanda på förmiddagen / Satuhetki Amandan kanssa aamupäivällä OBS!/HUOM! Amanda har förhinder och kommer istället fre 8.3 / Amanda on estynyt ja tulee pe 8.3


Ti 5.3 Rörelsestund i salen / Liikuntatuokio salissa
Fre / Pe 8.3 Sagostund med Amanda på förmiddagen / Satuhetki Amandan kanssa aamupäivällä

Vecka / Viikko 8

Vi kommer att leka i snöhögarna och fortsätta med fordonspyssel / Leikimme lumikasoissa ja jatkamme ajoneuvoaskartelua

Ti 20.2 Rörelsestund i salen / Liikuntatuokio salissa

OBS! / HUOM!

Kontrollera att era uppgifter i CGIVesa, under grunduppgifter, är korrekta. Fyll i reservsökande och hälsoinformation ifall det behövs.

Tarkistakaa että teidän tiedot CGIVesassa, perustietojen alla, ovat oikeat. Täyttäkää varahakijat ja terveystiedot jos on tarvetta.

Vecka/ Viikko 7

Ti 13.2 Rörelsestund i salen / Liikuntatuokio salissa
Ons / Ke 14.2 Vändagsstig / Ystävänpäiväpolku
Fre / Pe 16.2 Bokbussen / Kirjastoauto

Vecka / Viikko 6

Ti 6.2 Rörelsestund i salen / Liikuntatuokio salissa

Vi pysslar kring vändagen / Askartelemme ystävänpäivä juttuja

Vecka / Viikko 5

Ti 30.1 Rörelsestund i salen / Liikuntatuokio salissa

Vi kommer att fortsätta med fordon / Jatkamme ajoneuvojen parissa

Vecka / Viikko 4

Ti 23.1 Lekfullt med lera / Keramiikkaa leikitellen
Vi fortsätter att pyssla kring fordon / Jatkamme askartelua ajoneuvojen parissa

Vecka / Viikko 3

Ti 16.1 Rörelsestund i salen / Liikuntatuokio salissa
På fredag kommer kanske bokbussen / Perjantaina ehkä kirjastoauto tulee

Under veckan målar vi med fordon / Viikon aikana maalataan ajoneuvoilla

Tiedote huoltajille/Info till vårdnadshavarna

CGI Vesa on päivitetty maanantaina 8.1.2024. Muutoksia Vesassa ovat mm. 

 • Huoltajien ajankohtaiset-välilehdelle on lisätty tuntien seuranta-näkymä 
 • Läsnäolot-kalenteri-näkymään on lisätty viikkonumerot 
 • Ilmoita läsnä- ja poissaoloja osiossa on mahdollista valita useita päiviä kerrallaan 
 • Kirjautumisongelmat poistettu linkin loviisa.cgivesa.fi kautta 

CgiVesa-sovellus on myös päivitetty. Nyt huoltajat voivat tilata varhaiskasvatusaikoja myös sovelluksen kautta. 

HUOM! Varhaiskasvatusaikojen tilaus sulkeutuu nykyään sunnuntaina klo 23:59. 

Jos kirjausongelmat jatkuvat tämänkin jälkeen, ilmoittakaa siitä sähköpostitse osoitteeseen pia.nystrom@loviisa.fi. Muista ilmoittaa sähköpostissa 

 • lapsen nimi 
 • huoltajan nimi, jolla on kirjautumisongelma 
 • selain, jota olet käyttänyt 
 • missä vaiheessa ongelma on syntynyt 
 • onko ohjelma antanut virhekoodin tai virheilmoituksen? Minkä? 

Valitettavasti ulkopaikkakuntalainen ei vielä voi ilmoittaa varhaiskasvatusaikoja ohjelman kautta. Toivomme tähän pikaisesti muutosta. Mutta sitä odotellessa saatte ilmoittaa niitä henkilöstölle, jotka vievät ne ohjelmaan. 

Loviisassa 8.1.2024 Pia Nyström, varhaiskasvatuksen suunnittelija 

CGI Vesa har uppdaterats måndagen 8.1.2024. Ändringarna i Vesa är bl.a. 

 • Under fliken aktuellt har tillagts för vårdnadshavarna en vy över timmarnas uppföljning 
 • Veckonummer har lagts till i närvaro-kalendern 
 • I avsnittet Anmäl närvaro och frånvaro går det att välja flera dagar i gången 
 • Inloggningsproblem via länken loviisa.cgivesa.fi borde ha avlägsnats 

CGI Vesa-applikationen har också uppdaterats. Nu kan vårdnadshavarna även beställa tiderna för småbarnspedagogiken via applikationen. 

OBS! Anmälan av tiderna inom småbarnspedagogiken stänger nuförtiden på söndagen kl. 23:59. 

Om problemen vid inloggningen fortsätter efter denna uppdatering, meddela om problemen via adressen pia.nystrom@loviisa.fi. Kom ihåg att meddela i e-posten 

 • barnets namn 
 • den vårdnadshavares namn som har inloggningsproblem 
 • vilken webbläsare du använt 
 • i vilket skede uppstod problemet 
 • gav programmet någon felkod eller ett felmeddelande? Vad? 

Tyvärr kan inte ännu vårdnadshavare, som har annan hemkommun än Lovisa, anmäla tider inom småbarnspedagogiken via programmet. Vi hoppas att vi får en ändring här så snart som möjligt. Men tills dess kan du meddela dem till personalen, som för in dem i programmet. 

I Lovisa 8.1.2024 Pia Nyström, planerare för småbarnspedagogik 

Vecka / Viikko 51


Ons / Ke 20.12 Vi för julkort, vi pysslat, till ålderdomshemmet / Viedään joulukortteja, jota ollaan askarreltu, vanhainkotiin
To 21.12 Församlingen kommer och berättar julevangeliet / Seurakunta tulee ja kertoo jouluevankeliumista
Fre / Pe 22.12 Bokbussen / Kirjastoauto

Endel av julkorten vi pysslat / Osa joulukorteista jotka olemme askarrelleet

Vecka / Viikko 50

Ti 12.12 Julfest, kl 17.30. Välkomna! / Joulujuhla, klo 17.30. Tervetuloa!
Ons/Ke 13.12 Ekorr-Lucia lussar / Orava-Lucia esiintyy
To 14.12 Buu-klubben i Bio Marilyn för hela daghemmet / Buu-klubben Bio Marilynissä koko päiväkodille
Bussen avgår från daghemmet kl 13.15. Tillbaka till daghemmet är vi kl 15.30.
Vi önskar att barnen den dagen skulle ha med sig en rock, för att underlätta på/avklädandet.
Linja-auto lähtee päiväkodilta klo 13.15. Takaisin päiväkodilla ollaan klo. 15.30
Toivomme että lapsilla olisi sinä päivänä mukanaan takki, helpottaakseen pukemista/riisumista.

Vecka / Viikko 49

Ti 5.12 Rörelsestund med Taiko i salen / Liikuntatuokio Taikon kanssa salissa
Ke 6.12 Trevlig självständighetsdag! / Hyvää itsenäisyyspäivää!

Vecka / Viikko 48

Ti 28.11 Rörelsestund i salen / Liikuntatuokio salissa
Fre/Pe 1.12 Vi firar lilla jul. Vi klär granen, dansar ringlekar och äter risgrynsgröt. / Vietetään pikku joulua. Koristellaan kuusi, tanssitaan piirileikkejä ja syödään riisipuuroa.

Vecka / Viikko 47

Ti 21.11 Fotografering kl 8.30 / Valokuvaus klo 8.30
Fre / Pe 24.11 Bokbussen / Kirjastoauto

OBS! / HUOM!
Ons/Ke 6.12 Självständighetsdag. Daghemmet stängt / Itsenäisyyspäivä. Päiväkoti suljettu
 

Ti 12.12 Julfest kl 17.30. Välkomna! / Joulujuhla klo 17.30. Tervetuloa!

To 14.12 Buu-klubben i Bio Marilyn för hela daghemmet / Buu-klubben Bio Marilynissä koko päiväkodille

Bussen avgår från daghemmet kl 13.15. Tillbaka till daghemmet är vi kl 15.30.

Vi önskar att barnen den dagen skulle ha med sig en rock, för att underlätta på/avklädandet.

Linja-auto lähtee päiväkodilta klo 13.15. Takaisin päiväkodilla ollaan klo. 15.30

Toivomme että lapsilla olisi sinä päivänä mukanaan takki, helpottaakseen pukemista/riisumista.

Vecka / Viikko 52 Daghemmet stängt / Päiväkoti suljettu

Vecka / Viikko 46

Ti 14.11 Rörelsestund i salen / Liikuntatuokio salissa
Ons / Ke 15.11 Vi går på promenad / Lähdetään kävelylle
To 16.11 Vi pysslar / Askarrellaan

Vecka / Viikko 45

Ti 7.11 Rörelsestund i salen / Liikuntatuokio salissa
Fre/Pe 10.11 Farsdagsbjudning kl 15-16.30 / Isänpäiväntarjoilu klo 15-16.30

Obs!
Ti 21.11 Fotografering / Valokuvaus

CGI Vesa

Hyvät huoltajat!

Loviisan kaupungin varhaiskasvatus on ottanut käyttöön uuden toimintajärjestelmän, CGI Vesan, 1.11.2023 alkaen. CGI Vesa korvaa nykyisen Pro Consona-ohjelman sekä sovellukset VakaPäiväkirjan ja VakaMukanan, jotka ovat kytketyt eVarhaiskasvatuspalveluun.

Huoltajat pystyvät ilmoittamaan joulukuun varhaiskasvatusajat CGI Vesan kautta. Tiedämme, että olette ilmoittaneet jo nyt joulukuun ajat vanhassa ohjelmassa, mutta toivomme, että voisitte siirtää ajat CGI Vesaan. Henkilökunnalla ei ole enää pääsyä vanhaan ohjelmaan 1.12.2023 alkaen.

Ohjeet kirjautumiseen ja lasten varhaiskasvatusaikojen ilmoittamiseen löytyy liitteissä, sekä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lapsen tulo- ja lähtötilanteet kirjataan varhaiskasvatuspaikassa vastaavalla tavalla.

8.11.2023 klo 16:30-18 järjestämme neuvontatilaisuuden Villekullan päiväkodissa. Tulkaa kysymään, jos teillä on jotain, joka askarruttaa mieltä tai haluatte enemmän tietoa. Tervetuloa!

 

 

Bästa vårdnadshavare!

Småbarnspedagogiken i Lovisa har tagit i bruk ett nytt program, CGI Vesa, från och med den 1 november 2023. CGI Vesa ersätter de nuvarande programmen, Pro Consona samt applikationerna VakaPäiväkirja och VakaMukana, vilka i sin tur är länkade till tjänsten eSmåbarnspedagogik.

Vårdnadshavarna kan meddela barnets tider inom småbarnspedagogiken för december via CGI Vesa. Vi vet att ni redan meddelat decembers tider i det gamla programmet, men vi önskar att ni skulle flytta över tiderna till det CGI Vesa. Personalen har inte längre åtkomst till det gamla programmet från och med 1.12.2023.

Anvisningar för att skriva in sig och hur man anmäler tider finns i bilagorna, på både finska, svenska och engelska.

Barnets ankomst och avhämtningstider antecknas i CGI Vesa på motsvarande sätt som nu.

8.11.2023 kommer vi att anordna ett rådgivningstillfälle i Villekulla daghem mellan kl. 16:30 och 18. Kom gärna och fråga, om det är något ni undrar över, eller vill ha mer info om. Välkommen!


CGI Vesa_Hur logga in sig.docx
CGI Vesa_Anmälan av tider inom småbarnspedagogiken.docx
CGI Vesa_Miten kirjautua.docx
CGI Vesa_Varhaiskasvatusaikojen ilmoittaminen.docx

Vecka / Viikko 44

Ti 31.10 Rörelsestund, start ca 9.15 / Liikuntatuokio, lähtö noin klo 9.15
Ons/Ke 1.11 Höstens sista Knytte, start kl 9.15 / Syksyn viimeinen Myttynen, lähtö klo 9.15

Vecka/ Viikko 43

Ti 24.10 Rörelsestund, start ca kl 9.15 / Liikuntatuokio, lähtö noin klo 9.15
Ons / Ke 25.10 Knytte, start kl 9.15 / Myttynen, lähtö klo 9.15
To 26.10 Nalle-dagen / Nalle-päivä
Det är internationella nalle-dagen på fredag, men vi firar den redan på torsdag. Barnen får ta med sig en mjukisnalle hemifrån. Vi har program med nallarna på förmiddagen. / On kansainvälinen nalle-päivä perjantaina mutta vietetään se jo torstaina. Lapset saavat tuoda pehmonalle mukaansa päiväkotiin. Meillä on ohjelmaa nallekarhujen kanssa aamupäivällä.
Fre / Pe 27.10 Bokbussen / Kirjastoauto

Tiedote / Information

TIEDOTE JOULUN JA UUDEN VUODEN VÄLIPÄIVIEN TOIMINNASTA LOVIISAN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSPALVELUISSA 2023 

27 – 29.12.2023 päivystävinä päiväkoteina toimivat Koskenkylän päiväkoti (päärakennus, Vanha Viipurintie 2) ja Rauhalan päiväkoti (Rauhalantie 46). Muut päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkoti ovat suljettuna 27 - 29.12.2023

Koskenkylän vuorohoitoryhmässa (Mustikat) noudatetaan jouluna poikkeuksellisia aukioloaikoja. Vuorohoitoa ja yöhoitoa tarjotaan seuraavasti: 

 • jouluaattona klo 12.00 asti  
 • joulupäivä suljettu 
 • tapaninpäivänä klo 20.00 jälkeen.

Vuorohoito on kaupungin erityispalvelua (540/2018, §13), johon ovat oikeutettuja vuorotyötä tekevien huoltajien lapset. 

Päivystäviin päiväkoteihin tulee henkilökuntaa eri yksiköistä. Pyydämme teitä huoltajia ottamaan huomioon, että emme voi taata, että lapsen tuttuja kasvattajia on paikalla.  

Huoltajia pyydetään ilmoittamaan hoitotarpeesta ajalla 27 - 29.12. viimeistään 30.11.2023 eVarhaiskasvatus - palvelun kautta.  

Mikäli lapsen huoltajat varaavat hoitoa tälle ajankohdalle, mutta eivät sitä tarvitse, hoito pitää perua viimeistään 15.12. Peruuttamatta jätetystä hoitovarauksesta kaupungilla on oikeus periä puolet täydestä varhaiskasvatusmaksusta. Tämä koskee myös maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä olevia perheitä (asiakasmaksutiedote 1.8.2023). 

HUOM! Ainoastaan 27 - 29.12. välinen aika on maksuton perheille jotka ovat määräaikaan mennessä ilmoittaneet, että eivät tarvitse hoitoa tällä ajalla.  

Niillä alueilla missä esikoululaisten hoito järjestetään koulun tiloissa ja koulu on suljettu, hyvitetään määräaikaan mennessä ilmoitetut poissaolopäivät ajalla 23.12.2023 - 7.1.2024 (koulujen joululoma).  

Lisätietoja: 

Päivi Ahola, puh 044-5651084 (Määrlahti, Rauhala)
Regina Lindfors, puh 044-5651153 (Ruukki, Tesjoki)
Lena Rosenqvist-Huhtanen, puh 040-5519115 (Hembacka, Lyckebo, Villekulla, Valko)
Sofia Lindstedt, puh 050-3827568 (Isnäs, Koskenkylä)
 

Veronica Eskonen, puh 040-5409796, varhaiskasvatuksen laskutus  

  

INFORMATION OM VERKSAMHETEN I LOVISA STADS SMÅBARNSPEDAGOGIK UNDER DAGARNA MELLAN JUL OCH NYÅR 2023  

Under dagarna mellan jul och nyår (27 - 29.12.2023) fungerar Forsby daghem (huvudbyggnaden, Gamla Viborgsvägen 2) och Fredsby daghem (Fredsbyvägen 46) som dejourerande daghem. De övriga daghemmen och gruppfamiljedaghemmet har stängt.  

Forsby daghems skiftesomsorgsgrupp (Blåbären) följer avvikande öppettider under julen. 

Skift- och nattomsorg erbjuds 

 • på julafton ända till kl. 12.00  
 • juldagen stängt 
 • på annandag jul efter kl. 20.

Skiftesomsorg är stadens specialtjänst (540/2018, §13), till vilken barnen till sådana vårdnadshavare som gör skiftesarbete är berättigade. 

Det kommer personal från olika enheter till de dejourerande daghemmen. Vi ber er vårdnadshavare att beakta, att vi inte kan garantera, att det för varje barn finns bekanta pedagoger på plats.  

Vi ber vårdnadshavarna att anmäla vårdbehovet för 27.12. - 29.12. senast 30.11.2023 via eSmåbarnspedagogik – tjänsten.  

Om vårdnadshavarna reserverar vård för den här tiden, men inte behöver den, bör den avbokas senast 15.12. Staden har rätt att ta ut en avgift för en reserverad vård som inte avbokats. Avgiften är då hälften av den fulla avgiften. Detta gäller också de familjer som normalt inte har någon avgift för småbarnspedagogiken (information om avgifterna inom småbarnspedagogiken 1.8.2023).  

OBS! Endast dagarna 27.12. - 29.12 är avgiftsfria för de familjer som meddelat före utsatt tid, att de inte behöver vård under den här tiden.  

På vissa områden sker förskolebarnens vård i skolans utrymmen och skolan är stängd under tiden 23.12.2023-7.1.2024. De frånvarodagar under den här perioden som meddelats före utsatt tid är avgiftsfria. 

Tilläggsinformation: 

Päivi Ahola, tfn 044-5651153 (Märlax, Fredsby)
Regina Lindfors, puh 044-5651153 (Bruket,Tessjö)  
Lena Rosenqvist-Huhtanen, tfn 040-5519115 (Hembacka, Lyckebo, Villekulla, Valkom)
Sofia Lindstedt, tfn 050-3827568 (Isnäs, Forsby)
 

Veronica Eskonen, tfn 040-5409796, småbarnspedagogikens fakturering 

Vecka / Viiko 42

Ti 17.10 Vi går till salen och har rörelsestund, start ca 9.15 / Mennään saliin ja pidetään liikuntatuokio, lähtö noin klo 9.15
Ons/ Ke 18.10 Knytte, start kl 9.15 / Myttynen, lähtö klo 9.15
To 19.10 Vi håller sagostund sagoveckan till ära / Pidetään satuhetki satuviikon kunniaksi

Viktiga dagar/ Tärkeitä päiviä
To 26.10 Nalle-dagen / Nalle-päivä
Ti 21.11 Fotografering/ Valokuvaus

Varhaiskasvatuksen sähköinen palvelu uudistuu 1.11.2023 – Huoltajille käteviä toimintoja/Småbarnspedagogikens elektroniska tjänst förnyas 1.11.2023 – nya praktiska funktioner

Loviisan kaupungin eVarhaiskasvatuspalvelu uudistuu 1.11.2023. Uudistus helpottaa ja tuo uusia toimintoja muun muassa hakemuksien tekoon. 

Uusi toimintajärjestelmä CGI Vesa korvaa nykyisen Pro Consona -ohjelman sekä sovellukset VakaPäiväkirja ja VakaMukana. 

Varhaiskasvatushakemuksen voi uudistuksen jälkeen täyttää myös osissa. Lisäksi hakemuksen etenemisen seuraaminen ja päätöksen vastaanottaminen helpottuu. Uuden järjestelmän kautta huoltaja pystyy myös turvallisesti lähettämään tuloselvityksen liitteineen sekä vastaanottamaan maksupäätöksen. 

Lapsen varhaiskasvatusajat ilmoitetaan uudistuksen jälkeen CGI Vesan kautta. Siellä huoltaja voi myös pitää lapsen ja perheen tiedot ajan tasalla turvallisesti. Ohjelmassa voi esimerkiksi kätevästi lisätä tai poistaa lapsen varahakijan lapsen tiedoista. Henkilökunta kirjaa CGI Vesan kautta lapsen tulo- ja lähtöajat vastaavalla tavalla kuin nykyisessä järjestelmässä.

Marraskuun varhaiskasvatusajat ilmoitetaan nykyisen eVarhaiskasvatuspalvelun kautta, mutta joulukuun varhaiskasvatusajat CGI Vesa-palvelun kautta. Tulemme tiedottamaan asiasta enemmän myöhemmässä vaiheessa.

Lovisa stads elektroniska tjänst eSmåbarnspedagogik förnyas 1.11.2023. Det nya systemet CGI Vesa innehåller nya funktioner som bland annat gör det enklare att lämna in ansökningar. 

CGI Vesa ersätter det nuvarande systemet Pro Consona samt applikationerna VakaPäiväkirja och VakaMukana. 

Efter förnyelsen kan ansökan om plats inom småbarnspedagogiken även göras i etapper. Det blir också enklare att följa med behandlingen av ansökan och att ta emot beslutet. I det nya systemet kan vårdnadshavaren på ett datasäkert sätt skicka in inkomstutredningen med bilagor samt motta avgiftsbeslutet. 

Barnets vårdtider inom småbarnspedagogiken anmäls i fortsättningen via CGI Vesa. Där kan vårdnadshavaren också enkelt hålla barnets och familjens uppgifter uppdaterade. Till exempel kan vårdnadshavaren lägga till eller ta bort personer som har rätt att hämta barnet från daghemmet. I CGI Vesa antecknar personalen ankomst- och avhämtningstider på motsvarande sätt som i det nuvarande systemet. 

Novembers tider för småbarnspedagogik meddelas via det nuvarande eSmåbarnspedagogik-tjänsten, men decembers tider via CGI Vesa-tjänsten. Vi kommer att publicera mer information om saken i ett senare skede.

Vecka / Viikko 41

Ti 10.10 Vi går till allaktivitetshusets sal och har rörelsestund. Start ca kl 9.15 / Menemme monitoimitalon saliin pitämään liikuntatuokiota. Lähtö noin klo. 9.15
Ons/Ke 11.10 Knytte, start kl 9.15 / Myttynen, lähtö klo 9.15

Vecka / Viikko 40

Ti 3.10 Vi går till övre våningen efter morgonmålet / Menemme yläkertaan aamupalan jälkeen
Ons/Ke 4.10 Knytte, start kl 9.15 / Myttynen, lähtö klo 9.15

Vecka / Viikko 39

Ti 26.9 Efter morgonmålet går vi till övre våningen och pysslar / Aamupalan jälkeen menemme yläkertaan askartelemaan
Ons/ Ke 27.9 Knytte, start kl. 9.15 / Myttynen, lähtö klo. 9.15
Fre/Pe 29.9 Bokbussen / Kirjastoauto

Nya stället / Uusi paikka

Parkera vid Allaktivitetshuset. Går du genom öppningen i häcken, är vår dörr rakt fram. / Pysäköi Monitomitalolla. Jos menet pensasaidan aukosta läpi, niin meidän ovi on suoraan edessä
Vid dörren finns ett fönster med texten Valkom daghem / Oven vieressä on ikkuna, jossa lukee Valkon päiväkoti
Upp för trapporna och in genom dörren till höger. Du är framme 👍🏻/ Rappuset ylös ja ovesta sisään oikealla. Olet perillä 👍🏻

Flytt /Muutto

Från måndagen 18.9 är vi i våra tillfälliga utrymmen i Valkon koulu / Maanantaista 18.9 lähtien olemme tilapäisissä tiloissa Valkon koululla

Ons / Ke 20.9 Knytte, start kl 9.15 / Myttynen, lähtö klo 9.15
Fre / Pe 22.9 Lera, tumningsteknik / Savea, nipistelytekniikka

Huom/Obs!

Valkon päiväkodin toiminta siirtyy maanantaina 18.9 Valkon koulun tiloihin, Pitkäniityntie 62. 

Tervetuloa tutustumaan päiväkodin tiloihin koulussa.

 

Valkom daghem börjar sin verksamhet på måndag 18.9 i Valkom skolas utrymmen, Pitkäniityntie 62.

Ni är välkomna att bekanta er med daghemmets utrymmen i skolan.

 

Lena Rosenqvist-Huhtanen

Valkon päiväkodin yksikönjohtaja

Valkom daghems enhetsledare

Vecka / Viikko 35

Ons 30.8 Knytte börjar, start kl. 9.15. Packa i en ryggsäck (som barnet kan bära) dricka i en flaska, nåt litet att äta (t.ex. smörgås, fruktbitar eller smoothie) och ett sittunderlag (kan vara en tidning i en plastpåse). Packa inga stora mängder med mat för vi äter lunch när vi kommer tillbaka till dagis. Packa drickan och maten i förslutbara kärl, så att resterna inte rinner ut i ryggsäcken. 

Ke 30.8 Myttynen alkaa, lähtö klo. 9.15. Pakatkaa reppuun (jonka lapsi pystyy kantamaan) juomaa pulloon, jotain pientä purtavaa (esim. voileivän, hedelmäpaloja tai smoothie) ja istuinalustan (voi olla sanomalehti muovipussissa). Älkää pakatko isoja ruokamääriä koska syödään lounasta kun tullaan takaisin päiväkotiin. Pakatkaa juoma ja ruoka uudelleen suljettaviin astioihin, niin että juomatta/syömättä jääneet jämät eivät sotke reppua.

Fre/Pe 1.9 Bokbussen / Kirjastoauto

Teksti

Det sker förändringar i Ekorrarnas grupp. From. 1.9 flyttar Pia Mustonen till andra uppgifter och som viceföreståndare och lärare inom småbarnspedagogik fortsätter Linda för resten av verksamhetsåret. Minna Söderholm kommer tillbaka till Ekorrarnas grupp! Trevlig början av hösten åt alla!

Oravien ryhmässä tapahtuu muutoksia. 1.9 lähtien Pia Mustonen siirtyy muihin tehtäviin ja varajohtajan ja varhaiskasvatuksen opettajan paikalla jatkaa Linda tulevan toimintavuoden. Myös Minna Söderholm palaa Oravien ryhmään. Mukavaa syksyn alkua kaikille!
Vecka/Viikko 34

Vi tänker gå till skogen och se om vi hittar blåbär. Vilken förmiddag det blir i början på veckan beror på vädret. I slutet av veckan bakar vi blåbärspaj, om vi hittade blåbär.

Aiomme mennä metsään poimimaan mustikoita. Mikä aamupäivä alkuviikosta mennään riippuu ilmasta/sateesta. Loppuviikolla leivotaan mustikkapiirakkaa, jos löydettiin mustikoita.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä