LUKU 8 Oppilashuolto

Kuntakohtainen oppilashuoltosuunnitelma


Lemillä oppilashuollon suunnitelma on pääsääntöisesti kuntakohtainen. Koulukohtaiset erot tuodaan esiin kussakin lukuvuosisuunnitelmassa.

1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut
Lemin kunnassa yhden ikäluokan koko on noin 40 lasta, esi- ja perusopetuksessa on yhteensä noin 400 oppilasta. Jatko-opintoihin Lemiltä hakeudutaan naapurikuntiin. Oppilashuollon palvelut Lemille tuottaa Eksote. Kouluterveydenhoitaja työskentelee kunnassa jokaisena arkipäivänä, kuraattori on paikalla kolmena päivänä viikossa. Koulupsykologi on tavattavissa kahtena päivänä viikossa ja koululääkäri käy koululla kahdesti kuussa. Lisäksi käytössä ovat Lemin hyvinvointiaseman palvelut.

2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat

Yhteisöllisen oppilashuollon järjestäminen ja sen toimintatavat kouluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi
Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yhteisöllisen oppilashuollon kokonaisuus:
Lapsen ja nuoren tukeminen esi- ja perusopetuksessa

Lemin kunnassa oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko koulua tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Sillä tarkoitetaan toimintakulttuuria, joilla edistetään oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta. Opiskeluympäristön on oltava terveellinen, turvallinen ja esteetön. Ensisijainen vastuu koulun hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla. Jokainen koulussa työskentelevä on velvollinen puuttumaan huomaamaansa ongelmaan.

Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän tai muun tehtävään soveltuvan monialaisen ryhmän toimintatavat ja käytännöt
Koulukohtaisen oppilashuoltotyöryhmän kokoaa ja kutsuu koolle koulun rehtori. Kokouksista laaditaan muistiot ja ne välitetään tiedoksi kaikille ryhmän jäsenille. Ryhmään kuuluvat rehtorin lisäksi opinto-ohjaaja, erityisopettajat sekä tarpeen mukaan luokanopettaja / luokanvalvoja. Kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, nuorisotyöntekijä, koulupsykologi ja koululääkäri osallistuvat koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän kokouksiin. Ryhmä kokoontuu neljä kertaa lukuvuodessa.

Yhteistyö koulun ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä
Lemin kunnan koulutoimi tekee tiivistä yhteistyötä kunnan vapaa-aikatoimen, nuorisotoimen ja seurakunnan lapsi- ja nuorisotoimen kanssa. Kahdesti vuodessa hyvinvointikoordinaattori kokoaa moniammatillisen työryhmän, jossa pohditaan lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä asioita. Lemin kunnan oppilashuollon palvelut tuottaa Eksote, jolla on päävastuu erityisen tuen oppilashuollon palveluiden kehittämisestä.

Yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheissa sekä jatko-opintojen suunnittelussa
Ohjaussuunnitelma (1).docx

Yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa
Kouluyhteisön ja oppimisympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastus tehdään lakisääteisesti kolmen vuoden välein. Vastuuhenkilönä on kouluterveydenhoitaja, joka kutsuu koolle yhteistyötahot (terveystarkastaja, pelastustoimi, työterveyshuolto, työsuojelu, kunnan tekninen toimi ja rehtori). Tarkastuksessa sovittujen toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain.

Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä
on sisällytetty terveystiedon opetussuunnitelmaan.

Järjestyssäännöt
järjestyssäännöt


Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen
Noudatamme Etelä-Karjalan poissaoloihin puuttumisen mallia. Huoltajalla on velvollisuus ilmoittaa Wilman kautta viipymättä lapsen poissaolosta. Mikäli ilmoitusta ei huoltajan taholta tule, luokanopettaja/-valvoja ottaa kohtuullisen ajan sisällä yhteyttä huoltajaan. Luokanopettajan/-valvojan tehtävänä on seurata oppilaiden poissaoloja ja puuttua tilanteeseen tarpeen mukaan. Aiheettomasta poissaolosta seuraa kasvatuskeskustelu.

Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus
Tapaturmia ehkäistään kiinnittämällä huomio kouluympäristön turvallisuuteen, vastuu asiasta on ensisijaisesti erikseen nimetyllä turvallisuusvastaavalla. Koulutapaturmissa ensiavun antaja (esim. terveydenhoitaja tai opettaja) ohjaa oppilaan tarvittaessa jatkohoitoon ja ottaa yhteyttä huoltajaan.

Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen
Hyvä ja turvallinen arki lapselle
Sekä järjestyssäännöt

Koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet
Koulukuljetusten odotusajat valvoo koululla koulunkäynnin ohjaaja.
Lemin koulukuljetuksissa noudatettavat periaatteet

3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminenYksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen lapsen ja nuoren kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen seuraamiseksi ja edistämiseksi sekä yksilöllisen tuen toteuttamiseksi
EKSOTE:

Yleinen tuki: Määräaikaiset terveystarkastukset vuosittain.Laajat terveystarkastukset vuosiluokilla 1,5 ja 8.
Tehostettu tuki: Psykologin, koulukuraattorin ja koululääkärin palvelut, lisäkäynnit ja kotikäynnit, ryhmätoiminnot, yhteinen työ päivähoidon ja koulujen henkilöstön kanssa.
Erityinen tuki:
Lasten ja nuorten talon palvelut sekä Saimaan koulun palvelut. Palvelutarpeen arviointi monialaisesti. Interventiot kouluun. Tehostettu ohjaus.

Yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa
Lemillä oppilaan laajoihin terveystarkastuksiin osallistuvat myös huoltajat. Heidän luvallaan terveydenhoitaja kartoittaa oppilaan tilannetta myös oppilaan luokanopettajalta/-valvojalta.

Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen koulussa
Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion ja lääkityksen järjestämisestä sovitaan huoltajien ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa tapauskohtaisesti. Jokainen opettaja on velvollinen antamaan hätäensiavun.

Yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, joustavan perusopetuksen sekä sairaalaopetuksen yhteydessä
Oppilashuollon palvelut kuuluvat kaikille oppilaille, niin tehostetun kuin erityisen tuen oppilaillekin. Lemin kunnan perusopetuksen oppilaille sairaalakouluna toimii Saimaan koulu. Saimaan koulun toimintakulttuuriin kuuluu tiivis yhteistoiminta lähettävän koulun kanssa: yhteisneuvottelut, verkostopalaverit ja konsultaatiokäynnit ovat tärkeä osa sairaalaopetuksessa olevan oppilaan kuntoutusta.

Lemin kunnassa ei järjestetä joustavaa perusopetusta.

Oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen epäämisen yhteydessä
Oppilashuollon tukea tehostetaan kurinpitorangaistuksen saaneen oppilaan ja tarpeen mukaan hänen huoltajiensa kohdalla. Opetuksen epääminen ei tarkoita oppilashuollosta epäämistä. Oppilaskohtaisesti sovitaan huoltajan kanssa esim. kouluruokailun järjestelyistä tilanteessa, jossa oppilaalta on evätty opetukseen osallistuminen.

Asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen sekä ryhmän yhtenäiset menettelytavat yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelyssä
lapsen ja nuoren tukeminen esi- ja perusopetuksessa

Oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys

Oppilashuoltokertomukset laaditaan Wilmaan, jossa ne ovat nähtävinä vain niille, joita asia koskee.

Yhteistyö koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa kuten nuorisotoimi, lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja poliisi
Nuorisotoimen työntekijällä on säännöllinen vastaanottoaika Lemin koulukeskuksessa. Lastensuojelun, erikoissairaanhoidon ja poliisin kanssa tehdään yhteistyötä tarpeen mukaan.

4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa


Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Oppilaan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa

Oppilaskunta toimii oppilaiden edustajana. Yhteisöllisissä oppilashuoltokokouksissa kuullaan oppilaskunnan edustajien esille tuomia asioita. Koulun toiminnan suunnittelussa, esim. työjärjestyksen tekemisessä, kysytään myös oppilaiden mielipide. Kaikki koulun oppilaat vastaavat vuosittain koulun hyvinvointikyselyyn. Tuloksia tarkastellaan sekä opettajainkokouksissa että yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä. Kevätlukukauden päättyessä jokaisessa luokassa arvioidaan lukuvuoden sujumista, myös turvallisuuden ja kouluviihtyvyyden kannalta.

Oppilaiden huoltajille järjestetään vanhempainiltoja, joissa käsitellään myös yhteisöllisen oppilashuollon asioita. Tiedottamisessa hyödynnetään Wilmaa.

Yksilökohtaisen oppilashuollon suunniteluun, toteuttamiseen ja arviointiin osallistuvat niin oppilas itse kuin hänen huoltajansakin. Oppilashuoltokertomukset laaditaan yhteistyössä, sekä oppilasta että huoltajaa kuullaan. Oppilashuoltokertomuksesta otetaan kopio huoltajille.


Yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille.
Koulu tiedottaa aktiivisesti, että Lemin opetussuunnitelma liitteineen on julkinen Pedanetissä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä