Kuntakohtainen oppilashuoltosuunnitelma


Lemillä oppilashuollon suunnitelma on pääsääntöisesti kuntakohtainen. Koulukohtaiset erot tuodaan esiin kussakin lukuvuosisuunnitelmassa.

1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut
Lemin kunnassa yhden ikäluokan koko on noin 40 lasta, esi- ja perusopetuksessa on yhteensä noin 400 oppilasta. Jatko-opintoihin Lemiltä hakeudutaan naapurikuntiin. Oppilashuollon palvelut Lemille tuottaa Eksote. Kouluterveydenhoitaja työskentelee kunnassa jokaisena arkipäivänä, kuraattori on paikalla kolmena päivänä viikossa. Koulupsykologi on tavattavissa kahtena päivänä viikossa ja koululääkäri käy koululla kahdesti kuussa. Lisäksi käytössä ovat Lemin hyvinvointiaseman palvelut.

2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat

Yhteisöllisen oppilashuollon järjestäminen ja sen toimintatavat kouluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi
Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yhteisöllisen oppilashuollon kokonaisuus:
Lapsen ja nuoren tukeminen esi- ja perusopetuksessa

Lemin kunnassa oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko koulua tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Sillä tarkoitetaan toimintakulttuuria, joilla edistetään oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta. Opiskeluympäristön on oltava terveellinen, turvallinen ja esteetön. Ensisijainen vastuu koulun hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla. Jokainen koulussa työskentelevä on velvollinen puuttumaan huomaamaansa ongelmaan.

Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän tai muun tehtävään soveltuvan monialaisen ryhmän toimintatavat ja käytännöt
Koulukohtaisen oppilashuoltotyöryhmän kokoaa ja kutsuu koolle koulun rehtori. Kokouksista laaditaan muistiot ja ne välitetään tiedoksi kaikille ryhmän jäsenille. Ryhmään kuuluvat rehtorin lisäksi opinto-ohjaaja, erityisopettajat sekä tarpeen mukaan luokanopettaja / luokanvalvoja. Kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, nuorisotyöntekijä, koulupsykologi ja koululääkäri osallistuvat koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän kokouksiin. Ryhmä kokoontuu neljä kertaa lukuvuodessa.

Yhteistyö koulun ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä
Lemin kunnan koulutoimi tekee tiivistä yhteistyötä kunnan vapaa-aikatoimen, nuorisotoimen ja seurakunnan lapsi- ja nuorisotoimen kanssa. Kahdesti vuodessa hyvinvointikoordinaattori kokoaa moniammatillisen työryhmän, jossa pohditaan lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä asioita. Lemin kunnan oppilashuollon palvelut tuottaa Eksote, jolla on päävastuu erityisen tuen oppilashuollon palveluiden kehittämisestä.

Yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheissa sekä jatko-opintojen suunnittelussa
Ohjaussuunnitelma (1).docx

Yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa
Kouluyhteisön ja oppimisympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastus tehdään lakisääteisesti kolmen vuoden välein. Vastuuhenkilönä on kouluterveydenhoitaja, joka kutsuu koolle yhteistyötahot (terveystarkastaja, pelastustoimi, työterveyshuolto, työsuojelu, kunnan tekninen toimi ja rehtori). Tarkastuksessa sovittujen toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain.

Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä
on sisällytetty terveystiedon opetussuunnitelmaan.

Järjestyssäännöt
järjestyssäännöt


Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen
Noudatamme Etelä-Karjalan poissaoloihin puuttumisen mallia. Huoltajalla on velvollisuus ilmoittaa Wilman kautta viipymättä lapsen poissaolosta. Mikäli ilmoitusta ei huoltajan taholta tule, luokanopettaja/-valvoja ottaa kohtuullisen ajan sisällä yhteyttä huoltajaan. Luokanopettajan/-valvojan tehtävänä on seurata oppilaiden poissaoloja ja puuttua tilanteeseen tarpeen mukaan. Aiheettomasta poissaolosta seuraa kasvatuskeskustelu.

Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus
Tapaturmia ehkäistään kiinnittämällä huomio kouluympäristön turvallisuuteen, vastuu asiasta on ensisijaisesti erikseen nimetyllä turvallisuusvastaavalla. Koulutapaturmissa ensiavun antaja (esim. terveydenhoitaja tai opettaja) ohjaa oppilaan tarvittaessa jatkohoitoon ja ottaa yhteyttä huoltajaan.

Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen
Hyvä ja turvallinen arki lapselle
Sekä järjestyssäännöt

Koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet
Koulukuljetusten odotusajat valvoo koululla koulunkäynnin ohjaaja.
Lemin koulukuljetuksissa noudatettavat periaatteet

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä