LUKU 5 Oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen koulutyön järjestämisessä

5.6 Lemin kunnan OPS 2016

Koulutyön käytännön järjestämisestä päätettäessä kiinnitetään huomiota siihen, että ratkaisut tukevat kasvatuksen ja opetuksen tavoitteiden saavuttamista ja edistävät perusopetuksen yhtenäisyyttä rakentavaa toimintakulttuuria. Kaikkien tässä käsiteltävien asioiden osalta koulukohtaiset ratkaisut, työn- ja vastuunjako sekä muu käytännön toteutus täsmennetään koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa ja/tai lukuvuosisuunnitelmassa opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti. 

Yhteinen vastuu koulupäivästä sekä yhteistyö

Keskeinen tavoite on, että koulupäivä on fyysisesti ja henkisesti turvallinen; ketään ei kiusata, eikä syrjitä. Koulun ulko- ja sisätilojen on oltava oppilaille turvallisia sekä pihavälineiden ja rakenteiden vaarattomia. Kaikki koulun aikuiset kasvattavat ja puuttuvat välittömästi havaitsemiinsa ongelmatilanteisiin. Kaikki oppilaat ja koulun henkilökunta noudattavat koulun järjestyssääntöjä. Kiusaamiseen ja häirintään liittyvät tapaukset selvitetään välittömästi ja opettajat toimivat yhteistyössä niiden selvittelyssä. Väkivaltatilanteissa noudatetaan Etelä-Karjalan lainvastaisiin tekoihin puuttumisen mallia.

Opettajat toimivat yhteistyössä sekä keskenään että tarvittaessa koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö toteutuu oppilas- ja perhetasolla wilman, henkilökohtaisten kontaktien sekä arviointikeskustelujen välityksellä ja koko koulun tasolla vanhempainiltojen/-tapaamisten sekä vanhempainyhdistyksen kautta. Vanhempainyhdistys koostuu vanhemmista, yhdestä opettajajäsenestä ja luokkakohtaisesta edustajasta. Vanhempainyhdistys päättää kokoontumistiheydestä.

Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa oppilaskunnan kautta yhteisten asioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö

Työrauhan turvaamiseksi ja epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumiseksi käytetään kasvatuskeskustelua ja erilaisia kurinpidollisia keinoja. Kasvatuskeskusteluaika tiedotetaan aina huoltajalleja huoltaja on aina tervetullut osallistumaan kasvatuskeskusteluun. Keskustelu voidaan pitää joko koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. Kasvatuskeskustelun järjestää luokanopettaja ja joku toinen koulun aikuinen alakoulun oppilaan kohdalla. Yläkoulun oppilaan kasvatuskeskustelun pitää luokanvalvoja/rehtori/opettaja, jonka tunnilla rike on tapahtunut. Välitunnilla tapahtuneesta rikkeestä oppilaan puhuttaa välituntivalvoja ja luokanopettaja/luokanvalvoja/rehtori. Keskustelussa on aina mukana kaksi koulun aikuista.

Kasvatuskeskustelua varten on oma lomake Wilmassa, joka täytetään keskustelun aikana. Täytetyt lomakkeet arkistoituvat Wilmaan ja näkyvät sekä huoltajalle että oppilaalle.

Koulun rangaistuskäytäntö on kolmiportainen. Ensimmäinen vaihe on, että oppilasta nuhdellaan rikkeestä. Saman virheen toistuessa seuraa kasvatuskeskustelu ja rikkeen edelleen toistuessa siitä seuraa jälki-istunto. Tarvittaessa oppilas voidaan erottaa koulusta määräajaksi.

Vastuut ja toimintatavat opetuksen epäämistä koskevissa tilanteissa:

Rehtori vastaa, että oppilaalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma opetuksen järjestämisestä, toteuttamisesta ja seurannasta opetukseen osallistumisen epäämisen aikana. Oppilaskohtainen monialainen oppilahuoltoryhmä suunnittelee, kirjaa ja huolehtii turvallisen kouluun palaamisen järjestämisestä ja seurannasta. Huoltaja ja oppilas ovat mukana tässä prosessissa.

Oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti oppilashuollon psykologin tai kuraattorin kanssa opetuksesta epäämisen aikana ja hänelle on  järjestettävä muu hänen tarvitsemansa tuki epäämisen aikana ja oppilaan palatessa opetukseen.

Mikäli on päädytty oppilaan poistamiseen luokkahuoneesta tai muusta tilasta tai koulun tilaisuudesta tai kun oppilaan opetukseen osallistuminen on evätty jäljellä olevan ja sitä seuraavan työpäivän ajaksi, oppilaalle järjestetään aina valvonta. 

Monialainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä seuraa säännöllisesti kurinpitotoimien määrää ja toteutumista. Yhteistyö hyvinvointialueen oppilas- ja sosiaalihuollon henkilökunnan kanssa on jatkuvaa ja perustuu ennaltaestäviin yhteisöllisyyttä lisääviin toimiin.

Kurinpidollisia keinoja käytetään aina oppilaan ikätaso huomioiden ja yleisiä oikeusturvaperiaatteita noudattaen. Kaikki kurinpitotoimet kirjataan Wilmaan, josta ne arkistoituvat Primukseen.

Koulun kurinpidolliset menettelytavat ja toimivaltuudet kerrotaan uudelle henkilökunnan jäsenelle perehdyttämisen yhteydessä.
Järjestyssäännöt ovat julkiset, niihin on linkki Wilman etusivulla ja ne käydään läpi oppilaiden kanssa aina lukuvuoden alkaessa ja tarpeen mukaan lisäksi lukuvuoden aikana.

Opetus erityisissä tilanteissa

Sairaalaopetuksessa ja Saimaan koulussa oppilas opiskelee Lemin kunnan opetussuunnitelman mukaisesti niiltä osin kuin hänen terveydentilansa antaa siihen mahdollisuuden. Oppilas saa oppikirjat koulultaan jakson ajaksi. Luokanopettaja/luokanvalvoja/erityisopettaja on yhteistyössä sairaalakoulun opettajan kanssa jakson aikana ja tarvittaessa sen jälkeenkin oppilaan palattua omaan luokkaansa.

Vuosiluokkiin sitomaton opetus (OPH-866-2017)
Koko koulun tai yksittäisen oppilasryhmän opiskellessa vuosiluokkiin sitomattomasti, opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa opetuksen tavoitteet ja sisällöt opintokokonaisuuksittain sekä vuosiluokkiin sitomatonta opetusta koskevan päätöksenteon periaatteet yksittäisen oppilaan kohdalla sekä oppilaalle laadittavan opinto-ohjelman rakenteen ja sen laatimisen periaatteet.

Yksittäisen oppilaan opiskellessa vuosiluokkiin sitomattomasti oman opinto-ohjelmansa mukaan opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa vuosiluokkiin sitomatonta opetusta koskevan päätöksenteon periaatteet yksittäisen oppilaan kohdalla sekä oppilaalle laadittavan opinto-ohjelman rakenteen ja sen laatimisen periaatteet.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä