LUKU 1 Paikallisen opetussuunnitelman merkitys ja laadinta

1.4 Lemin kunnan OPS 2016Paikallinen opetussuunnitelma on laadittu suomenkielisenä osittain yhteisenä Savitaipaleen kunnan kanssa. Paikallisesti päätettävät asiat ovat opetussuunnitelmaan perustetekstien jälkeen kursiivilla ja suunnitelma on nähtävillä Pedanetissä. Oppilailla ja huoltajilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa opetussuunnitelman sisältöön vanhempainilloissa, yhteisissä kokouksissa ja oppitunneilla. Opetusuunnitelmaa arvioidaan lukuvuosittain ja samalla asetetaan tavoitteet seuraavan vuoden lukuvuosisuunnitelmaan.

Opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä esiopetuksen, kulttuuritoimen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten sekä nuorisotyön kanssa. Paikallista ympäristöä ja osaamista on hyödynnetty opetussuunnitelmatyössä mahdollisimman paljon.


Oppilashuoltoa sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä käsittelevät osuudet on laadittu yhteistyössä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa. Opetussuunnitelman toteutumista seurataan kouluvuoden aikana, arvioidaan lukuvuositain Wilma-kyselyillä ja koulutyötä kehitetään saatujen tulosten perusteella. Arviointikohteet päätetään vuosittain lukuvuosisuunnitelmassa.

Lemin perusopetuksessa oppilaat opiskelevat vuosiluokittain etenevänä. Vuosiluokilla 1-6 opetus järjestetään tarvittaessa yhdysluokkaopetuksena, jos oppilasmäärät sitä vaativat. Perusopetuksen tavoitteet ja sisällöt määritellään vuosiluokilla 1-6 vuosiluokittain valtioneuvoston asetuksen ja opetussuuunitelman perusteiden pohjalta. Vuosiluokilla 7-9 noudatetaan jakso-opetusta, jolloin eri oppiaineiden sisällöt jaetaan pääsääntöisesti oppiaineiden kursseiksi.

Yhdenvertaisuuslain mukainen koulukohtainen yhdenvertaisuussuunnitelma sisältyy opetussuunnitelmaan.

Opetussuunnitelman saatavuus
Lemin opetussuunnitelma on julkinen Peda.net:ssä kaikille käyttäjille. Opetussuunnitelmaan on linkki Wilman etusivulla.

Opetussuunnitelman vuosittaiset tarkennukset
Opettajat kommentoivat lukuvuoden kuluessa tarpeellisiksi katsomistaan opetussuunnitelman muutoksista toimialajohtajalle. Sivistyslautakunta käsittelee teknisiä korjauksia suuremmat muutokset.

Lukuvuosisuunnitelma

Lukuvuosisuunnitelmalla täsmennetään, miten opetussuunnitelmaa toteutetaan lukuvuoden aikana. Perusopetusasetus velvoittaa tiedottamaan oppilaille ja näiden huoltajille keskeisistä lukuvuosisuunnitelmassa päätetyistä asioista. Tiedottaminen hoidetaan julkaisemalla soveltuvat osat lukuvuosisuunnitelmasta koulun kotisivuilla ja tiedottamalla vanhempainilloissa ja Wilmassa.
Sivistyslautakunta vahvistaa koulujen lukuvuosisuunnitelmat syys-lokakuun kokouksessaan.

Koulutuksen arviointi ja jatkuva arviointi
Lemin kunnan ja koulujen itsearvioinnissa hyödynnetään kansallisten arviointien ja kehittämishankkeiden tuloksia. Yhteistyö oppilaiden, huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa edistää avointa ja rakentavaa itsearviointia.

Monipuolisuus ja osallisuus

Opetussuunnitelmaa päivitettäessä ja lukuvuosisuunnitelmia laadittaessa järjestetään oppilaille ja huoltajille mahdollisuus osallistua työhön. Lemillä kiinnitetään huomiota oppilaiden ja huoltajien kannalta mielekkäisiin ja monipuolisiin sekä oppilaiden kehitysvaiheen huomioon ottaviin osallistumistapoihin.
Opetussuunnitelman päivittäminen ja lukuvuosisuunnitelmien laadinta perustuu myös aktiiviseen yhteistyöhön kunnan eri toimialojen, lähikuntien, Eksoten ja koulun ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Oppilaan oikeus - henkilöstön velvollisuus
Oppilaalla on perusopetuslain turvaama oikeus saada kaikkina koulupäivinä opetussuunnitelman mukaista perusopetusta.
Lemin kunta huolehtii tämän oikeuden toteutumisesta, ja jokainen oppilaiden kanssa työskentelevä toteuttaa opetuksen järjestäjän vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja noudattaa muita työtä ohjaavia normeja.

1.6 Lemin opetussuunnitelmaa täydentävät paikalliset suunnitelmatLapsen koulupolku esiopetuksesta päättövaiheeseen
Lapsen koulupolku

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Hyvä ja turvallinen arki lapselle

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Opiskeluhuollon suunnitelma
Lasten ja nuorten tukeminen esi- ja perusopetuksessa

Moniammatillinen toiminta
Moniammatillinen toiminta Lemin koulutoimessa

Perusopetuksen ohjaussuunnitelma
Lemin ohjaussuunnitelma

Oppilaiden suojaaminen väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
Oppilaiden suojaaminen väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Kulttuurikasvatuksen suunnitelma
Lemin kulttuuripolku

Liikkuva koulu -suunnitelma
Liikkuva koulu


Esiopetuksen opetussuunnitelma
Esiopetuksen OPS

Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma
Lemin koulujen IP-toimintasuunnitelma 2021 lähtien.pdf

Liitteet:

Poissaolojen seuranta ja niihin puuttuminen

1.7 Lemin kieliohjelmaLemin kunnan kieliohjelman tavoitteena on tarjota oppilaille laaja ja monipuolinen kielitaito. Tärkeää on myös oppia ymmärtämään vieraita kulttuureja ja näkemään oma maamme osana muuta maailmaa. Perusajatuksena on kieltenopiskelun jatkuvuus.

Ensimmäinen vieras kieli, A1-kieli (pakollinen)
Lemin kunnan perusopetuksessa ensimmäinen vieras kieli (A1-kieli) on englanti. Sen opiskelu aloitetaan 1.1.2020 alkaen 1. luokalla ja se on kaikille yhteinen pakollinen vieras kieli. A1-kieleen tutustumisen voidaan aloitaa kielikerhona tai kielikylpynä jo ennen varsinaisten opintojen alkamista.

Toinen kotimainen kieli, B1-kieli (pakollinen)
B1-kielenä opetetaan ruotsin kieltä. B1-kieli on kaikille pakollinen ja sen opiskelu alkaa 6. luokalla.

Valinnainen kieli. A2-kieli (vapaaehtoinen)
A2-kieltä opiskellaan valinnaisena aineena 4.-9. luokalla kaksi vuosiviikkotuntia. Valinnaiseksi A2-kieleksi tarjotaan saksan ja venäjän kieltä. 8.-9. luokilla A2-kieli korvaa yhden valinnaisaineista.

Valinnainen kieli, B2-kieli (vapaaehtoinen)
B2-kieltä opiskellaan valinnaisena aineena 8. ja 9. luokalla kaksi vuosiviikkotuntia kummallakin. Valinnaisena alkavaksi kieleksi tarjotaan saksan ja venäjän kieltä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä