Oppimisen tuen ja inkluusion kehittäminen Pohjois-Savossa 2021-2023

Hankkeen parissa

Laura Sirviö
hankekoordinaattori 
laura.sirvio@opedu.kuopio.fi


Minna Laukkanen
hankekoordinaattori
minna.laukkanen@opedu.kuopio.fi

Hankekuvaus

Hankkeen sivut

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän erityisavustuksen myötä hankkeessa kehitetään neljän Pohjois-Savon kunnan (Kuopio, Siilinjärvi, Varkaus, Iisalmi) oppimisen tukitoimia ja inkluusiota neljällä eri tasolla.
Yksilö- ja 
tiimitasolla vahvistetaan henkilöstön osaamista konsultoinnin ja koulutusten kautta. 
Koulutasolla kehitetään inklusiivista monitoimijaista toimintakulttuuria, osallisuutta ja työssäoppimista. 
Kuntatasolla vahvistetaan yhtenäisiä oppimisen tuen rakenteita. 
Aluetasolla mukana olevat kunnat levittävät inklusiivisia toimintamalleja ja yhtenäistävät oppimisen tuen palveluita.
 

Tavoitteet 

  1. YKSILÖ JA TIIMI: Oppiminen Vahvistetaan monitoimijaisen henkilöstön osaamista hyödyntää arjessa tutkimusperustaisia menetelmiä käyttäytymisen ja oppimisen tukemisessa. Ohjataan henkilöstöä interventiomenetelmien käyttöön. 
  2. KOULU: Toimintakulttuurin kehittäminen Edistetään koulu- ja kasvuyhteisön osallisuutta ja toimijuutta inklusiivisen toimintakulttuurin kehittymisessä. Tuetaan monitoimijaisia tiimirakenteita ja työssäoppimista. Vahvistetaan koko kouluyhteisön minäpystyvyyttä ja kouluun kiinnittymistä. 
  3. KUNTA: Rakenteiden yhtenäistäminen Varmistetaan monitoimijaiset, tasa-arvoiset, läpinäkyvät ja oikea-aikaiset oppimisen tuen toimintatavat ja rakenteet kaikille lapsille ja nuorille. Kehitetään matalan kynnyksen palveluita sekä nivelvaiheiden toimintamalleja. 
  4. ALUE: Verkostoituminen Levitetään inklusiivisia toimintamalleja alueen kunnissa. Yhdenmukaistetaan oppimisen tuen palveluita. Edistetään eri hallintokuntien, organisaatioiden ja koulutusasteiden yhteistyötä.

 

Toteutustapa 

Kouluille laaditaan tilanne- ja tarvekartoitus Forms-kyselyn avulla oppimisen tuen ja inkluusion asteesta. Kartoituksen jälkeen koordinaattori jalkautuu kouluille keskustelemaan rehtorin ja johto/suunnitteluryhmän kanssa keskustelemaan ja suunnittelemaan, kuinka hankkeen osa-alueita voidaan viedä eteenpäin ja saadaan hyvät käytenteet kouluilla näkyviksi.

  1. YKSILÖ JA TIIMI: Oppiminen Palkataan jokaiseen kuntaankonsultatiivinenoppimisen tuen ja inklusiivisten toimintamallien koordinaattori, jonka tehtävänä on vahvistaa arjessa opetus- ja oppilashuoltohenkilöstön sekä perheiden osaamista koulutusten, vertaistuen ja kohtaamisten kautta. Koulutetaan henkilöstöä tutkimusperustaisten mallien käyttöön (mm. Nepsy, ART, ProKoulu ja sen tukitoimet) ja tarjotaan mahdollisuus job shadowing –jaksoihin alueen inklusiivisiin kouluihin. Levitetään kokemuksia näistä vertaiskouluttamisen kautta.  
  2. KOULU: Toimintakulttuurin kehittäminen Varataan kouluissa säännöllistä aikaa oppimisen tuen kehittämiseen. Koordinaattori tukee mm. tiimioppimisen keinoin kouluyhteisöjä monitoimijaisen ja inklusiivisen toimintakulttuurin kehittämisessä. Järjestetään koulutusta ja tiimivalmennusta työyhteisöille, ja vahvistetaan työssäoppimista. Tuetaan johtajia toimintakulttuurin muutoksessa tarjoamalla koulutusta,jobshadowing –jaksoja ja rehtorivertaismentorointia.  
  3. KUNTA: Rakenteiden yhtenäistäminen Perustetaan kuntaan kehittämistiimi, joka yhdessä koordinaattorin kanssa levittää toimivia malleja kunnan koulujen välillä. Järjestetään yhteisiä koulutuksia opetushenkilöstön ja oppimisen tuen henkilöstön kanssa. Luodaan koulujen välillä selkeät ja yhdenmukaiset arjen toimintaperiaatteet oppimisen tukeen. Edistetään inklusiivista toimintakulttuuria kaikilla toimilla, mm. oppimisympäristöjen suunnittelussa. Kerätään säännöllisesti tietoa oppimisen tuen toimivuudesta. Kehitetään toimintaa palautteen perusteella. 
  4. ALUE: Verkostoituminen Perustetaan hankkeelle ohjausryhmä, johon kuuluu kuntien koordinaattorit, sivistysjohtajat sekä edustajia oppimisen tuen, nuorisotyön ja sosiaali- ja terveystoimen palveluista. Levitetään kunnissa aiemmin kokeiltuja toimivia inklusiivisia malleja vertaiskouluttamisen kautta, mm. säännöllisillä inkluusiovirtuaalikahveilla. Jaetaan kokemuksia paikallisissa, alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä