6 Kasvatus ja oppiminen

Koulun pedagogiikan kehittäminen

Kaikissa Kuopion peruskouluissa noudatetaan Kuopion perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa ja lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan koulukohtainen toiminta ja mahdolliset erityispiirteet.

Kuopion kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman
pohjana on Valtioneuvoston asetus 28.6.2012 perusopetuksen tavoitteista ja tuntijaosta sekä Opetushallituksen antamat opetussuunnitelman perusteet.

Kuopion perusopetuksen tuntijako

Koulun toimintakulttuurin sekä oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet, yhteiset toimintaperiaatteet sekä yhteistyön ja muun käytännön toteutus kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Opettaja aktivoi oppilaita ja vastaa, että he ovat ikätasonsa huomioiden suunnittelemassa, asettamassa tavoitteita ja arvioimassa oppimistaan. Oppilaat osallistetaan ryhmän, luokan ja koko koulun toimintaan. Oppilaita osallistava toiminta kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

Luokanopettajat ja -ohjaajat käyvät henkilökohtaiset oppimiskeskustelut oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa lukuvuoden aikana, ks. Oppimiskeskustelut

Koulun tulee huolehtia oppilasarvioinnin yhdenmukaisuudesta. Rehtori vastaa, että opettajat suunnittelevat opetusta ja toteuttavat arvioinnin yhdessä. Koulu tiedottaa arvioinnista oppilaita ja huoltajia.


Monialaisen oppimiskokonaisuuden (MOK) toteuttamisen periaatteet

Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

Vuosittain toteutetaan vähintään kaksi laajaa monialaista oppimiskokonaisuutta, joista toinen voi olla kuntakohtainen ja toinen koulukohtainen. Lukuvuoden 2023 - 2024 kuntakohtainen monialainen oppimiskokonaisuus on kieli- ja kulttuuritietoisuus. Koulukohtaisen monialaisen oppimiskokonaisuuden koulu päättää itse oppilaita osallistaen. Vähintään toinen monialainen oppimiskokonaisuus toteutetaan yhtenäisenä viikon kestävänä jaksona.

- MOK-viikolle voidaan tehdä oma työjärjestys
- Oppilaan työaika on oppilaan vuosiviikkotuntimäärä (esim 3. luokka 23 tuntia, 8. luokka 29 tuntia)
- Opettajan työaika on työjärjestykseen sijoitettu työmäärä

Mikäli koulukohtainen MOK jakautuu pitemmälle ajanjaksolle, tulee huolehtia että
- oppilaalla on MOKia oma vuosiviikkotuntimäärä
- oppilaalla on mahdollisuuksia opiskella erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja työskennellä useiden eri aikuisten kanssa
- MOK tarjoaa mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön
- MOK vahvistaa tiimiopettajuutta

Lukuvuosisuunnitelmaan merkitään MOKien ajankohta ja kesto, aihe ja oppilaiden osallisuus. Tarkempi kuvaus MOKeista on koulujen kotisivulla ennen MOKien alkamista.


Joustava esi- ja alkuopetus

Esi- ja alkuopetuksen aikuistiimi tekee joustavan esi- ja alkuopetuksen tiimisopimuksen. Tiimisopimukseen kirjataan, kuinka toiminnan periaatteet toteutuvat käytännössä, kuinka oppimispolkuja toteutetaan ja kuinka lapsiryhmien yhteistoimintaa on mahdollista järjestää.

Tiimisopimus liitetään koulun lukuvuosisuunnitelmaan.
Joustava esi- ja alkuopetus perusopetuksen opetussuunnitelmassa
Kuopion joustava esi- ja alkuopetus


Tieto- ja viestintäteknologia (tvt)

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä edistetään kouluissa kehittämällä seuraavia osa-alueita:

  • opetushenkilöstön digipedagoginen osaaminen
  • oppilaiden digitaidot
  • digitaalisten laite- ja oppimisympäristöjen käyttö

Opetushenkilöstön digipedagogista osaamista kehitetään koulutusten sekä kouluilla toimivien pedagogisten tukihenkilöiden ja kiertävien digimentoreiden avulla. Osaamisen kehittymistä, koulutusta ja tuen tarpeita kartoitetaan vuosittain tehtävillä kyselyillä.

Kaikille oppilaille turvataan tasapuoliset mahdollisuudet digitaitojen oppimiseen. Opettajan tehtävänä on huolehtia oppilaiden tvt-opetussuunnitelman mukainen osaaminen 2., 6. ja 9. luokan päättyessä. Opetussuunnitelman toteuttamisen tukena käytetään kaupungin omia digitaitokalentereita vuosiluokille 1 – 6 ja 7 – 9. 

Laite- ja oppimisympäristöjen käyttöä edistetään kiertävien digimentoreiden, koulukohtaisten teknisten tukihenkilöiden sekä oman tietohallinnon avulla. Varmistetaan, että kaikilla opettajilla on työtä varten käytössä henkilökohtainen päätelaite. Oppilaslaitemäärää kasvatetaan taloudellisten resurssien puitteissa. Lisäksi huolehditaan riittävistä tietoliikenneyhteyksistä jokaisessa koulussa. Laajennetaan ja syvennetään digitaalisten oppimisympäristöjen käyttömahdollisuuksia. Koulujen tekniset tukihenkilöt huolehtivat toimenkuvansa mukaisista tehtävistä.

Kuopio osallistuu useisiin perusopetuksen kehittämishankkeisiin, joissa digitalisaatiolla on keskeinen rooli. Kouluja digitalisaation kehittymistä tuetaan hankkeiden ja vuosittain toteutettavien kartoitusten avulla. Kartoituksen yhteydessä kukin koulu määrittelee itselleen kehittämistavoitteet seuraavalle lukuvuodelle ja seuraa tavoitteidensa toteutumista.

Koulukohtainen tvt-suunnitelma päivitetään osaksi lukuvuosisuunnitelmaa.

Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151
koordinaattori Jarno Bruun 044 718 4417

Koulun toimenpiteet

Monialaiset oppimiskokonaisuudet (MOK)  
 
Vuosittain toteutetaan vähintään kaksi laajaa monialaista oppimiskokonaisuutta, joista toinen on kuntakohtainen ja toinen koulukohtainen. Lukuvuoden 2023–2024 kuntakohtaisena kokonaisuutena jatkuu lukuvuonna 22–23 aloitettu Kieli- ja kulttuuritietoinen koulu. Kuntakohtainen monialainen oppimiskokonaisuus toteutetaan koulussamme koko syyslukukauden kestävänä jaksona. Aihetta käsitellään eri oppiaineiden opetukseen sisällytettynä. Kevään MOK-aihe päätetään myöhemmin oppilaskunnan ehdotusten pohjalta. Opettajat valitsevat lopullisen aiheen. Aiheen käsittely voidaan toteuttaa yhtenä MOK-viikkona tai jakaa pidemmälle ajanjaksolle. Toteutustapa päätetään aiheen valinnan jälkeen. Oppilaskunnan MOK-aiheen äänestys järjestettiin Forms-kyselynä.  
 
MOK- jaksot pidetään oppilaiden lukujärjestyksen mukaan. Oppilaille pyritään järjestämään mahdollisuuksia opiskella erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja työskennellä useiden eri aikuisten kanssa. MOK-jaksojen oppitunneille kutsutaan mahdollisuuksien mukaan ulkopuolisten sidosryhmien vierailijoita.  
 
Tarkempi kuvaus MOK-jaksoista kirjataan koulun kotisivuille ennen jakson alkamista sekä huoltajia tiedotetaan asiasta Wilma-viestillä. 

Joustava esi- ja alkuopetus 

Joustavan esi- ja alkuopetuksen tavoitteena on tehdä esiopetuksesta ja perusopetuksen kahdesta ensimmäisestä vuosiluokasta yhtenäisempi kokonaisuus rakentamalla ammatillisessa yhteistyössä lapsen kehitystä ja oppimista tukevaa jatkumoa ja sitä tukevaa pedagogiikkaa. Varhaiskasvatuksen opettajien, luokanopettajien ja erityisopettajan yhteistyössä on mahdollista suunnitella lasten tarpeista lähteviä joustavia oppimisen käytäntöjä ja kohdentaa näin moniammatillista resurssia ja tukea. 

Sekä Ala-Pyöröllä (26.9.23) että Pitkälahden yksikössä (19.9.23) esi- ja alkuopetuksen aikuistiimi laatii joustavan esi- ja alkuopetuksen tiimisopimuksen. Siihen kirjataan oppimispolkujen toteutus, toiminnot ja yhteistyökäytännöt. Tiedonsiirtopalaverit ja kouluun tutustuminen toimivat luontevina ja informatiivisina käytänteinä. 

Tiiviin yhteistyön myötä arjen asioihin on mahdollisuus reagoida nopealla aikataululla ja tarvittaessa myös tehdä muutoksia toimintasuunnitelmiin.  

tiimisopimus Ala-Pyörö
tiimisopimus Pitkälahti


Tieto- ja viestintäteknologia (tvt)

Tavoitteena on oppilaiden digitaitojen tasapuolinen kehittyminen. Kukin opettaja huolehtii omalta osaltaan, että hänen ryhmänsä oppilaat saavat tvt-opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista opetusta. Opettajien apuna toimivat digimentorit (Kuopion kaupunki) ja oman koulun pedagogisena tukena digitutorit. Tarvittaessa digitutorin resurssia hyödynnetään opettajien kouluttamiseen tai se ohjataan tukea tarvitsevan luokan oppituntikokonaisuuksien suunnitteluun. 

Koulun oppilaista valitaan vuosittain digiagentteja, jotka ovat tarvittaessa luokissa vertaisapuna. 

Koulussamme kirjataan vuosittaiset kehittämistarpeet TVT-keittämissuunnitelmaan, jossa huomioidaan opettajien ja luokkien vuosittaiset tarpeet ja toiveet. 

Digitaitokalenterista seurataan, kuinka tvt-taitoja kehitetään tasaisessa rytmissä. 

 

Teknisestä tuesta, pedagogisesta tuesta ja digipedagogiikan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä vastaavat 

Ala-Pyörö 

Tekninen tuki: Eeva Happonen ja Jyrki Lampinen 

Pedagoginen tuki (digitutorit): Mari Jalkanen (1–2), Satu Vilpponen (3–4) ja Hanna-Kaisa Kannisto (5–6) 

 

Ylä-Pyörö 

Tekninen tuki: Jarkko Kepola, Kimmo Tarvainen, Juha Korhonen 

Pedagoginen tuki: Jarkko Kepola, Kimmo Tarvainen, Suvi Nortunen 

 

Pitkälahti 

Tekninen ja pedagoginen tuki: Erik Tonteri 

 

TVT-laitteiden jakautuminen ja kunnossapito 

Pyörön yhtenäiskoulussa laitteet on jaettu yksiköittäin. Edellinen lainaaja huolehtii laitteet omille paikoilleen sekä varmistaa niiden lataustilanteen, jotta laitteet ovat välittömästi käytettävissä. Tekninen tuki huolehtii laitteiston kunnosta ja päivittämisestä.  
 

Ala-Pyörön yksikössä on latauskärryissä 23 HP Streamia sekä 85 Chromebookia, joihin on omat varauslistansa. Oppilaskäyttöön on varattuna 81 iPadia, jotka varataan alakäytävän varastossa olevalla varauslistalla. Viipaleessa on käytettävissä 10 iPadia sekä 10 Chromebookia. 

Lukuvuonna 2023–2024 luokistamme kolme (4a, b, c) on mukana kaupungin iPad- pilottihankkeessa, jossa oppilailla on käytössä henkilökohtaiset laitteet. 

Ylä-Pyörön yksikössä on latauskärryissä 125 Chromebookia, 73 Windows läppäriä sijoiteltuna eri luokkatiloihin, sekä 50 iPadia. 

Pitkälahden yksikössä oppilaskäyttöön on latauskärryissä 25 Chromebookia, 5 HP Streamia ja 10 HP-probookia. Tämän lisäksi Pitkälahden yksikössä on 15 iPadia. Pienen oppilasmäärän vuoksi Pitkälahdessa käytetään yhtä varauslistaa. Painotettu opetus

Matemaattis-luonnontieteellinen painotettu opetus 3.-9. lk

Alakoulussa 3.–6.-luokilla malu-painotus toteutuu ensisijaisesti matematiikan ja ympäristöopin tunneilla opiskeltaessa malu-painotusoppilaiden ryhmissä. 5.–6.-luokilla malu-oppilaat opiskelevat science-valinnaiskurssilla.  

Alakoulun malu-painotus opetuksessa panostetaan toiminnallisuuteen, kokeellisuuteen sekä sähköisten ohjelmien ja oppimisympäristöjen hyödyntämiseen. Malu-painotusopetuksessa perehdytään matematiikan maailmaan ja kieleen monipuolisesti.  Ympäristöopin puolelta malu-oppilaat toteuttavat ihmiseen ja ympäristöön liittyviä projekteja.  

Yläkoulun malu-oppilaiden kanssa tehdään yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi yhteistyötä tehdään ulkopuolisten tahojen kanssa.  

Alakoulun malu-pääsykokeet pidetään tammikuussa 2024. Sitä ennen malu-painotusopetusta esitellään lähialueen koulujen 2.luokkalaisille.  

Lukuvuonna 2023–2024 malu-painotteisuus toteutuu yläkoulun (7.–9. lk.) osalta opetussuunnitelman mukaisesti lisätuntina 8.-luokalla fysiikan ja kemian opiskelussa ja 9.-luokalla biologian ja maantiedon opiskelussa. 7-luokalla malu-painotusopetuksen ryhmä on osana 7A-luokkaa. 8–9 –luokan malu-painotetut ryhmät muodostavat oman luokkansa. Painotusopetuksessa pyritään lukuvuoden aikana lisäämään yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Lukuvuoden aikana vierailemme mahdollisuuksien mukaan yhteistyötahojen luona, kutsumme heitä vierailemaan koululla tai toimimme etäyhteyksillä.  

Ylä- ja alakoulun malu-painotusten välistä yhteistyötä jatketaan. 

Pääsykokeet toteutetaan kaupungin yhteisen aikataulun mukaisesti.  


Liikunnan painotettu opetus luokat 7. -9
. lk

Pyörön koulussa on kolme liikunnan painotetun opetuksen luokkaa: seitsemännellä, kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Luokalle valitaan kansallisen soveltuvuuskokeen perusteella 24 eniten pisteitä saanutta oppilasta. Luokkien ohjaajina toimivat mahdollisuuksien mukaan liikunnanopettajat. Liikunnan painotetussa opetuksessa opiskellaan 7.-luokalla kolme vuosiviikkotuntia liikuntaa ja 8.- ja 9.-luokalla neljä vuosiviikkotuntia liikuntaa.  

Opetus noudattaa perusopetuksen opetussuunnitelmaa, mutta sisältöjä syvennetään enemmän, lajitarjonta on monipuolisempaa sekä vierailuja ja lajiesittelyjä pyritään järjestämään enemmän. Liikuntaluokkien välistä yhteistyötä kehitetään ja vanhemmat liikuntaluokkalaiset toimivat nuorempien tukioppilaina. Liikuntaluokkalaiset koulutetaan välkkäriohjaajiksi. 8.- ja 9-. luokkalaiset ovat käyneet koulutuksen jo edellisenä vuonna, ja 7.-luokkalaiset koulutetaan syyslukukaudella. 

Lukuvuoden aikana liikuntapainotuksen oppilaat osallistuvat koulujen välisiin urheilukilpailuihin ja muodostavat yleensä ydinrungon joukkueisiin. 

Uuden liikuntaluokan soveltuvuuskoe pidetään tammikuussa. Liikunnanopettajat ja liikuntaluokkien oppilaat esittelevät syksyn aikana liikunnan painotettua opetusta lähialueen 6.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä